В. Д. Одрина Свідоцтво про державну реєстрацію кв 3730 від 17. 03. 99Сторінка1/15
Дата конвертації08.03.2016
Розмір1.53 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

КНИЖКОВА ПАЛАТА УКРАЇНИ

імені ІВАНА ФЕДОРОВА

Національна

бібліографія України


ЛІТОПИС


АВТОРЕФЕРАТІВ

ДИСЕРТАЦІЙ


Державний бібліографічний покажчик України

№ 4
(4958—5905)

Виходить щоквартально

Видається з 1999 року

Київ • 2004

IVAN FEDOROV

BOOK CHAMBER OF UKRAINE

National

Bibliography of Ukraine


ABSTRACT OF

DISSERTATIONS

CHRONICLE


State Bibliographic

Index of Ukraine

№ 4
(4958—5905)

Appears once a quartet

Published from 1999

Kyiv • 2004


Національна бібліографія України

Серія заснована в 1999 р.

Виходить щоквартально

Видається з 1999 року


Бібліографи-укладачі: Чухрай Анастасія Петрівна,Струпчевська Ірина Іванівна

Редактор В.М.Лоєнко

Коректор В.Д.Одрина

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ 3730 від 17.03.99


Підп. до друку 30.12.2004. Формат 60х84/16. Папір офс.

Ум. друк. арк. 5,81. Обл.-вид. арк. 7,15.

Тираж 227 пр. Зам. № 153.

Видавець і виготівник

Книжкова палата України імені Івана Федорова

02660 Київ-94, просп. Ю.Гагаріна, 27.


Відділ книгознавства, тел. 552-02-94.
© Книжкова палата України імені Івана Федорова, 2004

ЗМІСТ

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ 4

ХІМІЧНІ НАУКИ 8

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ 9

ГЕОЛОГІЧНІ НАУКИ 14

ТЕХНІЧНІ НАУКИ 15

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ 29

ІСТОРИЧНІ НАУКИ 32

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ 37

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ 46

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ 48

ГЕОГРАФІЧНІ НАУКИ 54

ЮРИДИЧНІ НАУКИ 55

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ 60

МЕДИЧНІ НАУКИ 66

ФАРМАЦЕВТИЧНІ НАУКИ 82

ВЕТЕРИНАРНІ НАУКИ 83

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО 84

АРХІТЕКТУРА 85

ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ 85

СОЦІОЛОГІЧНІ НАУКИ 87

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ 88

ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА СПОРТ 88

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ 89

ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК 91

ГЕОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК 98ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ


На ступінь доктора наук

4958. Євтух А.А. Тунельна інжекція та емісія електронів в шаруватих на­півпровідникових структурах на кремнії: (01.04.10) / Ін-т фізики напівпровід­ників ім. В.Є.Лашкарьова НАН України. — К., 2004. — 32 с.: іл. — Бібліогр.: с. 24—29 (62 назви). — [2004-01400] УДК 537.533:539.216]:621.382

4959. Лісник Н.А. Зв’язок статичних, високочастотних, релаксаційних властивостей та магнітної анізотропії низьковимірних магнетиків з їхньою мікро­структурою: (01.04.07) / НАН України, Ін-т металофізики ім. Г.В.Курдюмова. — К., 2004. — 40 с.: іл. — Бібліогр.: с. 35—37 (40 назв) та в підрядк. прим. — [2004-02333] УДК 539.2

4960. Мягкота С.В. Люмінесцентна спектроскопія електронних збуджень в іонних свинцевовмісних моно- та нанокристалах: (01.04.10) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Л., 2004. — 39 с.: іл. — Бібліогр.: с. 32—36. — [2004-02860]

УДК 535.37

4961. Сердюченко А.М. Нелінійні задачі гідродинаміки вітрових хвиль та суден в умовах морського хвилювання: (01.02.05) / НАН України, Ін-т гідроме­ханіки. — К., 2004. — 36, [1] с., включ. обкл. с.: іл. — Бібліогр.: с. 31—34 (33 назви). — [2004-03658] УДК 532.59

4962. Стебленко Л.П. Мікропластичні властивості приповерхневих шарів кристалів кремнію: (01.04.07) / Ін-т пробл. матеріалознавства ім. І.М.Францеви­ча НАН України. — К., 2004. — 44 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 39—41 (23 назви). — [2004-03914] УДК 539.2:546.28

4963. Фрідман Ю.А. Фазові стани і спектри зв’язаних магнітопружних хвиль квантових магнетиків: (01.04.07) / Ін-т металофізики ім. Г.В.Курдюмова НАН України. — К., 2004. — 32, [1] включ. обкл. с.: іл. — Бібліогр.: с. 28—30 (37 назв). — [2004-04098] УДК 537.612На ступінь кандидата наук

4964. Демчик В.І. Дослідження електрослабкого фазового переходу в ін­тенсивних зовнішніх полях: (01.04.02) / Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2004. — 17 с.: табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (12 назв). — [2004-01514] УДК 530.145:539.12

4965. Доманов І.Ю. Спектральний аналіз деяких класів вольтеррових опе­раторів та пов’язані з ними операторні алгебри: (01.01.01) / НАН України, Ін-т приклад. математики і механіки. — Донецьк, 2004. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16 (7 назв) та в підрядк. прим. — [2004-01540] УДК 517.984.+517.984.3

4966. Захарійченко Ю.О. Методи дослідження крайових задач для імпульс­них систем диференціальних рівнянь з параметрами та обмеженнями: (01.01.02) / Ін-т математики НАН України. — К., 2004. — 17 с., включ. обкл. с. — Біблі­огр.: с. 14 (6 назв). — [2004-01434] УДК 517.927

4967. Карачкіна Л.Г. Фотометричні свідоцтва подвійності обраних асте­роїдів: (01.03.02) / Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова. — О., 2004. — 16 с. — Біблі­огр.: с. 11—12 (16 назв). — [2004-01724] УДК 523.44

4968. Кинаш Ю.Є. Електронні енергетичні спектри напівпровідників типу АIV, АIII ВV і твердих розчинів Si1-xGex у методі змішаного базису: (01.04.10) / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2004. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17. — [2004-01746] УДК 537.311.33

4969. Козловський Ю.М. Теоретичні основи формування та аналізу зоб­ражень в області дробового фур’є-перетворення: (01.04.05) / Ін-т фіз. оптики. — Л., 2004. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — [2004-02007]

УДК 535.37:517.443

4970. Круглий Ю.М. Фотометрія астероїдів, що наближаються до Землі: (01.03.03) / НАН України, Голов. астрон. обсерваторія. — К., 2004. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (20 назв). — [2004-02168] УДК 523.44

4971. Лавренюк А.С. Математичні моделі теорії сильно неоднорідних се­редовищ: (01.01.02) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Л., 2004. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — [2004-02294] УДК 519.87

4972. Леончик Є.Ю. Коливання функцій і диференційно-різницеві властивості сингулярних інтегралів: (01.01.01) / Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова. — О., 2004. — 17 с., включ. обкл. с. — Бібліогр.: с. 14 (7 назв). — [2004-02314] УДК 517.518.12

4973. Максимцев Ю.Р. Вплив електричного поля на процеси структуро­утворення та релаксаційні властивості пластифікованих систем на основі гнучко­ланцюгових полімерів: (01.04.19) / Ін-т хімії високомолекуляр. сполук. — К., 2004. — 19 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—17 (22 назви). — [2004-02473]

УДК 537.228:544.022.82:678.74

4974. Мартинюк О.В. Задача Коші для еволюційних рівнянь з оператором Бесселя нескінченного порядку: (01.01.02) / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федько­вича. — Чернівці, 2003. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (10 назв). — [2004-02633]

УДК 517.955

4975. Мельник Р.М. Процеси скорельованої перколяції у гетерогенних системах: (01.04.25) / НАН України, Ін-т біоколоїд. хімії ім. Ф.Д.Овчаренка. — К., 2004. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 14—17 (24 назви). — [2004-02657] УДК 544.77

4976. Мінаєв П.А. Локалізація коливань у сильно анізотропних та багатошаро­вих системах: (01.04.02) / НАН України, Фіз.-техн. ін-т низ. температур ім. Б.І.Вєркі­на. — Х., 2004. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 16—17. — [2004-02822] УДК 548.57

4977. Мітюкова І.Ю. Дослідження стійкості багатошарових тіл з тріщина­ми в області поділу матеріалів: (01.02.04) / Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2004. — 16 с.: іл. — Бібліогр.: с. 14—15 (8 назв). — [2004-02827] УДК 539.3

4978. Міщишина І.Г. Особливості динаміки крупних пилинок кометних атмосфер: (01.03.03) / НАН України, Голов. астроном. обсерваторія. — К., 2004. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (22 назви). — [2004-02830] УДК 523.6

4979. Молдавська Е.М. Методи ідентифікації параметрів стохастичних систем із слабкою та сильною залежністю: (01.05.01) / НАН України, Ін-т кібер­нетики ім. В.М. Глушкова. — К., 2004. — 19 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (16 назв). — [2004-02839] УДК 519.24

4980. Нетяга В.В. Фізика і технологія інтеркальованих сполук А3В6 та при­ладів на їх основі: (01.04.01) / НАН України, Ін-т термоелектрики. — Чернівці, 2004. — 20 с. — Бібліогр.: с. 15—17 (17 назв). — [2004-01848] УДК 53.084.8:621.319.4

4981. Никируй Л.І. Механізми розсіювання носіїв струму та оптимізація термоелектричних властивостей кристалів PbTe, PbSe, PbS n-типу провідності: (01.04.10) / Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. — Луцьк, 2004. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 14—16. — [2004-01854] УДК 539.171:537.311.322

4982. Петренко Т.Т. Парамагнітні дефекти в оксидах кремнію з нано­кристалітами та карбіді кремнію р-типу: (01.04.07) / НАН України, Ін-т фізики напівпровідників ім. В.Є Лашкарьова. — К., 2004. — 16, [1] с., включ. обкл. с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14—15 (8 назв). — [2004-03128] УДК 621.315

4983. Пірнак В.М. Розсіяння та реакції передач при взаємодії ядер 6Li, 7Li, з ядрами 2H, 14C і 14N : (01.04.16) / НАН України, Ін-т ядер. дослідж. — К., 2004. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — [2004-03140] УДК 539.172

4984. Поведа Р.А. Оптичні дослідження енергетичних спектрів та кореля­ційних властивостей коливальних станів, їх дисперсії в кристалах дифосфідів цинку та кадмію різних форм та модифікацій: (01.04.05) / Київ. нац. ун-т ім. Та­раса Шевченка. — К., 2004. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15 (8 назв). — [2004-03146] УДК 535.375

4985. Погорєлов Є.О. Дослідження обмінної взаємодії між перехідним та рідкісноземельним металами в тришаровій плівковій системі з немагнітним про­шарком: (01.04.07) / НАН України, Ін-т металофізики ім. Г.В.Курдюмова. — К., 2004. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — [2004-03148]

УДК 538.975:537.633.2

4986. Позднякович О.Є. Дослідження стійкості і стабілізованості руху твердого тіла з ротором: (01.02.01) / НАН України, Ін-т приклад. математики і механіки. — Донецьк, 2004. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — [2004-03286] УДК 531.36:531.38

4987. Полтавська М.І. Динаміка та термодинаміка двовимірних кріокрис­талів з молекулярними домішками: (01.04.02) / НАН України, Фіз.-техн. ін-т низ. температур ім. Б.І.Вєркіна. — Х., 2004. — 19 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—16. — [2004-03297] УДК 538.913+538.953]-405

4988. Потьомкіна Л.Л. Про аналітичність модулів неперервності дійсно-аналітичних і кусково-аналітичних функцій: (01.01.01) / НАН України, Ін-т прик­лад. математики та механіки. — Донецьк, 2004. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (7 назв). — [2004-03313] УДК 517.51

4989. Саадлі Х. Структура та теплове розширення тонких плівок фулериту С60: (01.04.07) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2004. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 17 (4 назви). — [2004-03617] УДК 539.216:546.26:539.27

4990. Сахненко Н.К. Метод інтегрального рівняння Вольтерра в нестаціо­нарних електродинамічних задачах з аксіальною симетрією: (01.04.03) / Харк. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 2004. — 16 с.: іл. — Бібліогр.: с. 13—14 (15 назв) та в підрядк. прим. — [2004-03634] УДК 537.87

4991. Симовоник І.Б. Обернені задачі для параболічних рівнянь з нело­кальними та інтегральними умовами: (01.01.02) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Л., 2004. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13—14 (13 назв). — [2004-03668] УДК 517.95
4992. Скібінський К.М. Магнітне лінійне двозаломлювання звуку у бора­ті заліза: (01.04.07) / Таврійс. нац. ун-т ім. В.І.Вернадського. — Сімф., 2004. — 16, [1] с., включ. обкл. с.: іл. — Бібліогр.: с. 14 (14 назв). — [2004-03682]

УДК 534.2+537.622.5+537.634

4993. Скоробогатий Т.В. Вплив гетерофазних реакцій на формування вес­няної озонової аномалії в Антарктиді: (01.04.18) / НАН України, Ін-т хімії поверх­ні. — К., 2004. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (9 назв). — [2004-03684]

УДК 551.510.41:544.3:539.219.1](292.3)

4994. Сороковий Е.Л. Процеси перенесення в граничній плазмі торсатро­на "Ураган-3М": (01.04.08) / Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2004. — 16 с.: іл. — Бібліогр.: с. 14 (7 назв). — [2004-03898] УДК 533.9

4995. Тичко О.В. Фотоіндуковане перемагнічування магнітооптичних се­редовищ: (01.04.07) / НАН України, Ін-т фізики. — К., 2003. — 20 с.: іл. — Біблі­огр.: с. 17—18 (18 назв). — [2004-03533] УДК 537.6

4996. Тунгалаг Н. Визначення параметрів обертання, форми та зміщення фотоцентра астероїдів методами чисельного моделювання: (01.03.03) / НАН Ук­раїни, Голов. астрон. обсерваторія. — К., 2004. — 20 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — [2004-03955] УДК 523.44

4997. Фінкельштейн Д.Л. Деякі класи мір та пов’язані з ними оператори на просторах конфігурацій: (01.01.01) / НАН України, Ін-т математики. — К., 2004. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16 (6 назв). — [2004-04092] УДК 517.987.1+517.983

4998. Фреїк А.Д. Атомні дефекти і фізико-хімічні процеси в епітаксійних плів­ках селеніду свинцю: (01.04.10) / Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. — Луцьк, 2004. — 20 с.: іл. — Бібліогр.: с. 15—17. — [2004-04097] УДК 539.216:621.315.592

4999. Хазін Г.А. Дослідження механічних моделей процесу передруйну­вання біля кутових точок в умовах плоскої деформації: (01.02.04) / НАН Украї­ни, Ін-т механіки ім. С.П.Тимошенка. — К., 2003. — 16 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 13—14 (12 назв). — [2004-04101] УДК 539.375

5000. Хан С.А. Моделювання та аналіз спектрів Ар зірок: (01.03.02) / Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова. — О., 2004. — 17 с., включ. обкл. с. — Біблі­огр.: с. 14 (5 назв). — [2004-04103] УДК 524.314

5001. Харун І.В. Термопружні задачі для міжфазних тріщин з зонами кон­такту їх берегів: (01.02.04) / Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2004. — 16 с.: іл., табл. — Бібліогр.: с. 14 (8 назв). — [2004-04105] УДК 539.3

5002. Чевнюк Л.В. Розповсюдження спінових хвиль в епітаксіальних плівках залізо-ітрієвого гранату: (01.04.03) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2004. — 17 с.: іл. — Бібліогр.: с. 13—14 (16 назв). — [2004-04131] УДК 537.86:621.3.018.7

5003. Черкез Р.Г. Проникні термоелементи з функціонально-градієнтних матеріалів: (01.04.01) / НАН України, М-во освіти і науки України, Ін-т термо­електрики. — Чернівці, 2004. — 22 с.: іл. — Бібліогр.: с. 18—19. — [2004-04133]

УДК 621.315.592

5004. Чернишова І.В. Фізико-хімічні характеристики групи зір галактич­ного диску з дефіцитом металів: зорі типу λ Волопаса і блакитні страглери поля: (01.03.02) / Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова. — О., 2004. — 14 с. — Бібліогр.: с. 10—12. — [2004-04137] УДК 524.3-44

5005. Чорногор С.М. Стан низькотемпературних шарів в сонячних спала­хових петлях: (01.03.03) / НАН України, Голов. астрон. обсерваторія. — К., 2004. — 20 с. — Бібліогр.: с. 14—17 (39 назв). — [2004-04148] УДК 523.985

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка