В. Г. Короленка Історія українського музичного мистецтва ПрограмаСкачати 181.11 Kb.
Дата конвертації21.03.2016
Розмір181.11 Kb.

Міністерство освіти і науки України

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
Історія українського музичного

мистецтва

Програма


вибіркової навчальної дисципліни

Полтава-2015Історія українського музичного мистецтва. Програма вибіркової навчальної дисципліни. – ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2015. – 19 с.


Розробник: Павленко Наталія Олександрівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри музики Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка.

Рецензенти: Полянська Галина Миколаївна – кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри культурології
Полтавського національного педагогічного
університету імені В.Г. Короленка;

Сулаєва Наталія Вікторівна – доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри музики Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка.

Затверджено вченою радою Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. КороленкаВступ
Професійна діяльність фахівців (учителів, вихователів дошкільних закладів, психологів, соціальних педагогів) у дошкільних, загальноосвітніх та мистецьких закладах, закладах соціальної реабілітації, центрах соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді тощо потребує не лише науково-предметної, інформаційної, методичної компетентності, а і високої духовності, культури. Тому актуальним питанням професійної підготовки у вищих педагогічних навчальних закладах ІІІ-IV рівнів акредитації України є формування у студентів високих естетичних цінностей, ознайомлення з важливими мистецькими подіями, вивчення найкращих творів українського музичного мистецтва від найдавніших часів до зразків сучасної музичної творчості.

У процесі створення програми враховано найновіші наукові досягнення у сфері мистецтвознавства, музичної педагогіки, фольклористики, історичного і теоретичного музикознавства, методики викладання історії музичного мистецтва та фольклору, а також естетики, філософії, історії, етнографії.Метою вибіркової навчальної дисципліни «Історія українського музичного мистецтва» є набуття музично-історичних знань для розуміння явищ музичного мистецтва України, основних законо­мірностей розвитку історії української музики.

Основними завданнями вибіркової навчальної дисципліни «Історія українського музичного мистецтва» є: • формування широкого мистецького світогляду;

 • підвищення рівня музичної ерудиції;

 • виховання естетичного смаку та відчуття стилю;

 • формування об'єктивних критеріїв в оцінці мистецьких явищ;

 • розвиток лекторських навичок;

 • виховання аналітичного мислення;

 • вироблення навичок наукової роботи.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: основні закономірності формування й розвитку вітчизняної музичної культури та їх зв'язок із суспільно-історичними умовами;

• основні стилістичні риси національних компози­тор­ських шкіл;

• особливості діалектичного розвитку художніх стилів (бароко, класицизму, рококо, романтизму, імпресіонізму тощо) українсь­кої музики.

вміти: визначити основні риси музичного стилю, художнього напряму, композиторської школи та їх проявів у конкре­тному музичному творі;


 • визначити основні риси стилю даного композитора у кон­тексті певної епохи, художнього напряму;

 • охарактеризувати творчість композитора (розкрити коло тем, образів, жанрів, виявити найтиповіші музичні засоби, використані для втілення ідейно-образного змісту його творів);

 • на слух або за нотним текстом визначати автора твору, його назву, частину, розділ, тему тощо;

 • проаналізувати музичний твір у широкому історико-стилістичному контексті;

 • охарактеризувати роль елементів музичної мови у створенні художнього образу (чи образів) твору;

 • застосовувати набуті знання та вміння у своїй професійній діяльності.

ПРОГРАМА КУРСУ «Історія українського музичного мистецтва»
Тема 1. Джерела української музичної культури. Українська народнопісенна творчість
Українська музична культура як складова частина світової музичної культури. Складний історичний шлях розвитку українського музичного мистецтва дожовтневого періоду. Формування української національної композиторської школи.

Важлива роль народного музичного мистецтва у розвитку професійної музики. Виявлення специфіки зв’язку народного та професійного на всіх етапах розвитку української музики.

Відомості про музику у побуті східнослов’янських племен. Відбиття в їхньому мистецтві язичницького світогляду і ставлення слов’ян до природи. Календарно-обрядові та родинно-побутові пісні у фольклорній традиції українського народу. Основний цикл календарного фольклору, його художньо-образна суть, особливості музичної виразності.

Художня культура Київської Русі, розвиток писемності, формування давньоруської літератури, літописи. Скомороство як вияв демократичних тенденцій у давньоруській музичній культурі. Зародження одноголосного знаменного співу – професійної церковної музики.

Музична культура на українських землях у 14-15 століттях. Виникнення братств, їхня роль у розвитку освіти, науки і культури на Україні. Становлення і розвиток українського народного епосу.

Розвиток української церковної музики: формування багатоголосся. Формування етнолокальних варіантів на основі традиційних піснеспівів в українській співочій практиці.Тема 2. Українська музична культура 17-18 століть. Жанри професійної музики: кант, партесний спів, хоровий концерт
Загальний огляд художньої культури. Зростання музичного професіоналізму, створення високохудожньої хорової музики. Поступове зменшення залежності професійної культури від теологічного світогляду та зростання у ній світського начала. Вплив на професійну культуру народного мистецтва. Риси бароко у різних галузях культури України.

Розвиток музичної освіти і хорового виконавства в братських школах. Київська академія, Глухівська спеціальна музична школа – важливі осередки підготовки музичних кадрів.

Народна творчість: розвиток героїчного епосу (думи, історичні пісні), зростання ролі мелодійного начала, специфіка ладо-інтонаційної та ритмічної будови.

Розвиток канту як міської пісні, що займає проміжне місце між народною та професійною музикою. Жанрові різновиди канту та специфіка їхньої музичної мови: духовний кант, світський кант (народно-пісенного складу, любовний, панегіричний, сатиричний тощо).

Зародження жанру сольної пісні з супроводом та особливості її розвитку. Вертепна драма як різновид театральної дії.

Розвиток жанру партесного концерту. Риси бароко. Розквіт жанру у творчості М.Дилецького, С.Пекалицького та ін. Жанрові різновиди партесного концерту, особливості засобів музичної виразності.

Розвиток музично-теоретичної думки у другій половині 17 - першій половині 18 століття. Значення "Мусікійської граматики" М.Дилецького як основного посібника з оволодіння принципами сольмізації і композиторською технікою партесного стилю.

Професійна музика України другої половини 18 століття. Пісні та романси Г.Сковороди, їх значення для формування жанру пісні-романсу. Становлення жанрів інструментальної музики. Розквіт хорової музики. Творча діяльність Д.Бортнянського, М.Березовського, А.Веделя.


Тема 3. Загальна характеристика розвитку української музики першої половини 19 століття. Оперна творчість С.Гулака-Артемовського
Загальний огляд художньої культури. Музична освіта і музичне життя. Пожвавлення концертної діяльності. Поглиблення інтересу до фольклору у зв’язку з виникненням проблеми народу, прагненням прогресивних діячів пізнати народ. Оцінка українського фольклору декабристами і М.Гоголем. Поява перших музичних збірок українських народних пісень.

Демократичні тенденції у професійній музиці: втілення картин народного життя, народних тем і образів. Інтенсивний процес фольклоризації професійних жанрів – пісні-романсу, симфонічної та театральної музики. Виявлення стилістичних рис сентименталізму та романтизму в українській музиці та визрівання реалістичного напрямку.

Хорова музика М.Вербицького.

Музичний театр. Реалістичні та демократичні тенденції музично-драматичних п’єс І.Котляревського та Г.Квітки-Основ’яненка. Звернення до музичного фольклору. Становлення української національної опери.

С.Гулак-Артемовський та його опера "Запорожець за Дунаєм" як перша національна українська опера лірико-комічного жанру (втілення історичної тематики, зображення картин народного побуту, пісня і танець як основні жанри характеристики образів).

Симфонічна музика. Формування симфонічного жанру на основі засвоєння композиторами стильових засад класичної симфонії та широкого використання фольклорних джерел. Симфонія невідомого автору початку 19 століття: поєднання стильових норм класичної симфонії з народнопісенним і танцювальним мелосом.


Тема 4. Історичні та соціальні умови розвитку музичної культури України другої половини 19 століття. М.Лисенко
Формування класичної української композиторської школи демократичного напрямку. Подальший процес професіоналізації музичного життя та музичної освіти на Україні. Роль музично-освітніх організацій – відділень РМТ та шкіл при них. Музично-просвітницька діяльність М.Лисенка як диригента та піаніста.

Активізація музичного життя на Західній Україні. Заснування у Львові товариства "Боян", демократичний напрямок його діяльності.

Музична фольклористика на етапі становлення наукового підходу до збирання й вивчення народної творчості. Збірки А.Копицького, О.Рубця, фольклорна діяльність М.Лисенка.

Творчість М.Лисенка як новий етап розвитку української музики. Різнобічна музично-громадська та творча діяльність М.Лисенка. Особливості музичного стилю композитора: українські народні джерела як основа музичної мови, поєднання реалістичних та романтичних рис у творчості.

Оперна творчість М.Лисенка. Жанрові різновиди. "Наталка-Полтавка" як зразок "народної опери". Огляд опер "Різдвяна ніч" та "Утоплена" за творами М.Гоголя. Опера "Тарас Бульба": особливості трактовки історичної теми, поєднання рис епічної та конфліктної драматургії.

Дитячі опери М.Лисенка "Коза-Дереза", "Зима і Весна", "Пан Коцький": поєднання літературних та музичних фольклорних першоджерел, особливості музичного стилю (простота музичної мови).

Хорова та камерно-вокальна творчість М.Лисенка. Фортепіанні твори. Особливості використання фольклору.


Тема 5. Творчість українських композиторів межи 19-20 століть К.Стеценка, М.Леонтовича, Я.Степового
Загальний огляд художньої культури кінця 19 – початку 20 століття. Активізація на Україні музичного життя і освіти. Гастрольні виступи російських та зарубіжних музикантів. Прогресивна музично-освітня значущість виступів хорових колективів під керівництвом М.Лисенка, К.Стеценка, О.Кошиця. Концертні виступи кобзарів. Виникнення нових мистецьких об’єднань. Діяльність видатних українських співаків С.Крушельницької, О.Мишуги.

Новий етап розвитку наукової фольклористики. Використання фонографу. Вивчення творчості кобзарів.

Розвиток професійної музики. Поява нового покоління українських композиторів – послідовників М.Лисенка на чолі з М.Леонтовичем, С.Людкевичем, К.Стеценком, Я.Степовим. Творча діяльність композиторів Західної України О.Ніжанківського, Д.Січинського.

М.Леонтович – хоровий композитор. Жанр хорових обробок українських народних пісень ("Щедрик", "Мала мати одну дочку", "Дударик" та ін.), відбиття нового підходу з формуванням формотворчих та музично-виразних засобів.

К.Стеценко – видатний композитор демократичного напрямку. Провідні жанри творчості композитора. "Сватання на Гончарівці" як класичний зразок української оперети. Опери на історичну тематику ("Полонянка", "Кармелюк"), продовження розвитку жанру дитячої опери ("Лисичка, Котик і Півник"). Обробки українських народних пісень, нові тенденції: посилення психологізму у розкритті змісту народної пісні, вироблення методів вільної художньої обробки та втілення елементів сценічності. Хорова творчість К.Стеценка.

Я.Степовий як лірик за складом творчого обдарування, лірична спрямованість його творчості. Схильність до мініатюрних форм, сконцентрованість висловлення, структурна чіткість музичних форм. Романси Я.Степового, багатство тематики, жанрові різновиди. Вокальні цикли "Барвінки", "Пісні настрою" та ін. Фортепіанна творчість Я.Степового.


Тема 6. Розвиток української музичної культури 1917-1945 рр.
Загальна характеристика української художньої культури після жовтневих подій 1917 року. Музичне життя та освіта. Нові творчі колективи. Відкриття оперних театрів та мережі музичних навчальних закладів у багатьох містах України. Заснування Музично-етнографічного кабінету (діяльність К.Квітки та М.Грінченка) та журналу "Музика".

Діяльність творчих організацій, їх об’єднання у 1932 році у Спілку композиторів. Становлення української радянської композиторської школи. Біля її основ – К.Стеценко, Я.Степовий, М.Леонтович, діячі російської культури Р.Глієр, Б.Яворський, Л.Собінов та ін. Поява молодих композиторів – Л.Ревуцький, П.Козицький, Б.Лятошинський, Г.Верьовка, В.Косенко.

Розвиток вокально-симфонічної музики: кантата-поема "Хустина" Л.Ревуцького, "Дума про дівку-бранку" М.Вериківського, "Заповіт" С.Людкевича.

Симфонічна музика: втілення традицій російської музики у перших зразках українських симфоній радянських часів Л.Ревуцького та Б.Лятошинського. Лірико-епічні та романтико-експресивні симфонії.

Оновлення оперного жанру. Теми сучасності на оперній сцені.
Тема 7. Творча діяльність Л.Ревуцького та Б.Лятошинського
Л.Ревуцький як видатний композитор, педагог, вчений і музично-громадський діяч. Творчий шлях композитора, основні етапи: навчання в музичному училищі РМТ та Київській консерваторії, початок педагогічної діяльності у 20-ті роки, перші творчі досягнення (збірки обробок "Галицькі пісні", "Сонечко", симфонія №2, хори на поезії Т.Шевченка), музично-громадська діяльність 30-х років (робота по організації Спілки композиторів України, педагогічна праця, редагування опер М.Лисенка), творчі досягнення зрілого періоду.

Розгляд творів Л.Ревуцького: кантата-поема "Хустина" на слова Т.Шевченка, симфонія №2.

Б.Лятошинський – найвидатніший український композитор 20 століття. Досягнення композитора в жанрах симфонічної, камерно-інструментальної і хорової музики. Новаторство музичної мови.

Життєвий і творчий шлях композитора. Основні жанри творчості.

Хори Б.Лятошинського на вірші Т.Шевченка та О.Пушкіна. Симфонія №3. Симфонічна поема "Гражина". Огляд оперної творчості Б.Лятошинського.
Тема 8. Музична культура України післявоєнної доби: тенденції, жанри
Загальна характеристика культури України післявоєнної доби.

Мовно-стильова переорієнтація в українській музиці 50-60-х років: процес усвідомлення досягнень видатних композиторів, як вітчизняних (Б.Лятошинського, Д.Шостаковича, С.Прокоф’єва), так і зарубіжних (І.Стравінського, Б.Бартока, А.Шенберга та ін.).

Нові творчі сили: Л.Грабовський, М.Скорик, В.Сильвестров, Л.Дичко.

Симфонічна музика: лірико-драматичний симфонізм М.Дремлюги, Ю.Мейтуса, синтез народного начала з романтичною піднесеністю в творчості С.Людкевича, М.Колесси. Вплив на мистецькі шукання композиторської молоді музики нової віденської школи та творчих експериментів К.Пендерецького ("Гомеоморфія" Л.Грабовського, "Драма у трьох частинах" В.Сильвестрова та ін. твори). Пошуки у галузі неофольклоризму (М.Скорик "Гуцульський триптих", Партита №1).

70-80-ті роки в українській музиці. Нові імена (Є.Станкович, О.Кива, В.Золотухін, І.Карабиць та ін.). Досягнення у кантатно-ораториальному жанрі. Творчі пошуки у камерно-інструментальній музиці.

Огляд творів: • М.Скорик. Концерт для скрипки з оркестром;

 • В.Губаренко. Опера "Листи кохання";

 • Є.Станкович, Камерна симфонія №3.

 • Л.Дичко. Кантата "Чотири пори року";

 • Ю.Іщенко. "Календарні пісні" для голосу з фортепіано.

 • І.Карабиць. Концертино для дев’яти інструментів


Список рекомендованої літератури

 1. Андрос Н. Українська хорова література (радянський період) : навч. посіб. [У двох т.] – Т. 1. / Н. Андрос, В. Дженков, Н. Семененко. – К.: Музична Україна, 1985. – 99 с.

 2. Архимович Л. Нариси з історії української музики: В 2-х т. : дослідження /Л. Архимович, Т. Каришева, Т. Шеффер, О. Шреєр-Ткаченко. – К.: Музична Україна, 1964.

 3. Архимович Л. Українська класична опера : монографія / Л. Архимович. – К.: Держ. Вид-во образотворчого мистецтва та музичної літератури, 1957. – 310 с.

 4. Архимович Л. Шлях розвитку української радянської опери :монографія / Л. Архимович . – К.: Музична Україна, 1970. – 420 с.

 5. Архімович Л. М. Лисенко. Життя і творчість : музикознавча праця / Л. Архімович, М. Гордійчук. – 3-є вид., доп. і перероб. – К. : Муз. Україна, 1992. – 256 с.

 6. Бас Л. Розповіді про композиторів : навчальний посібник / Бас Л. – К.: Музична Україна, 1977 – 120 с.

 7. Бенч-Шокало О. Український хоровий спів: Актуалізація звичаєвої традиції : навч. посіб. / О. Бенч-Шокало. – К. : Укр. світ, 2002. – 440 с.

 8. Булат Т. О. Кошиць і народна пісня : стаття / Т. Булат // Нар. творчість та етнографія. – 1966. – № 2. – С. 79.

 9. Варунц В. Музыкальный неоклассицизм : исторические очерки / В. Варунц. – М. : Музыка, 1988. – 80 с.

 10. Василенко В. Наукова, освітня та видавнича діяльність української еміграції в Німеччині в 1945-1951 рр. : стаття // Бористен. – 1998. – № 5. – С. 19.

 11. Герасимова-Персидська Н. Хоровий концерт на Україні в XVII-XVIII ст. : Монографія / Н. Герасимова-Персидська. – К. : Музична Україна, 1978. – 180 с.

 12. Герасимова-Персидська Н. Характерні риси поліфонії М. Леонтовича : стаття / Н. Герасимова-Персидська // Українська радянська музика. – К., 1962, вип. 2. – С. 129–152.

 13. Грінченко М. Історія української музики : монографія / М. Грінченко / Під ред. І. Соневицького. – [2-е вид.] – Нью-Йорк: Український музичний інститут, 1961. – 192 с.

 14. Грінченко М. Історія української музики. : музикознавча праця / М. Грінченко – К.: Спілка, 1922. – 134 с.

 15. Грінченко М. Українська народна інструментальна музика М. Грінченко. : вибране / М. Грінченко /Упоряд. і ред. М. Гордійчука; АН УРСР; Ін-т мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М.Т. Рильського. – К. : Держ. вид-во образотворчого мистецтва і музичної літ. УРСР, 1959. – С. 55–103.

 16. Дилецкий Н. Идеа грамматики мусикийской : исследование / Н. Дилецкий // Публикация, перевод, исследование и комментарии В. Протопопова. – М. : Наука, 1979. – 561 с.

 17. Ділецький М. Граматика музикальна. : навч. посіб. / М. Ділецький; підг. до друку О.С. Цалай-Якименко. – К. : Б.в., 1970. – 109 с.

 18. Довженко В. Нариси з історії української радянської музики: в 2 ч. : дослідження / В. Довженко. – Ч. 1. – К.: Держ. вид-во образотворчого мистецтва і муз. літератури УРСР, 1957. – 237 с.

 19. Довженко В. Нариси з історії української радянської музики: в 2 ч. : дослідження / В. Довженко. – Ч. 2. – К.: Музична Україна, 1967. – 319 с.

 20. Залеський О. Українські музичні видавництва в Галичині : стаття / О. Зелеський // Музика. – К., 1927. – №1.–С. 65-67.

 21. Зіньків І. Особливості регіонального опрацювання фольклору в обробках Миколи Колесси : стаття / І. Зіньків, О. Шевчук // Записки наук. тов-ва ім. Т. Шевченка. – Т. ССХХУІ. – Львів, 1993. – С. 130-151.

 22. История музики народов СССР: В 5 т. : енциклопедичний довідник / Отв. ред. Ю. Келдыш. – М.: Сов. композитор, 1970 – 1974.

 23. История украинской музики : Учеб. пособие для студентов муз. вузов СССР / Сост. и ред. А.Я. Шреер-Ткаченко. – М.: Музыка, 1981. –356 с.

 24. Іваницький А. Українська музична фольклористика : Навчальний посібник / А. Іваницький. – К.: Заповіт, 1997. – 319 с.

 25. Іванов В. Навчання церковного співу в Україні у IX–XVII ст. : монографія / В. Іванов. – К.: Музична Україна, 1997. – 247 с.

 26. Іванов П. Оркестр українських народних інструментів. : музикознавча праця / П. Іванов. – К. : Музична Україна, 1981. – 110 с.

 27. Історія української дожовтневої музики : навч. посіб. [для муз. вузів та ін-тів к-ри /Заг. ред. та упор. О. Шреєр-Ткаченко]. – К.: Музична Україна, 1969. – 558 с.

 28. Історія української культури : навчальний посібник /За загал. ред. І. Крип’якевича. – 4-те вид., стереотип. – К.: Либідь, 2002. – 656 с.

 29. Історія української музики: в 6 т. : дослідження / АН УРСР. Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнографії ім. М.Т. Рильського. – Т. 1. : Від найдавніших часів до середини XIX ст. / Відповідний ред. М. Гордійчук. – К. : Наукова думка, 1989. – 448 с.

 30. Історія української музики: в 6 т. : дослідження / АН УРСР. Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнографії ім. М.Т. Рильського. – Т. 2.: Друга половина XIX ст. /Ред. колегія Т. Булат та ін.]. – К. : Наукова думка, 1989. – 464 с.

 31. Історія української музики: в 6 т. : дослідження / АН УРСР. Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнографії ім. М.Т. Рильського. – Т. 3.: Кінець ХІХ – початок ХХ с. / Ред. колегія М. Загайкевич, А. Калениченко, Н. Семененко – К.: Наукова думка, 1990. – 424 с.

 32. Історія української музики: в 6 т. : дослідження / АН УРСР. Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнографії ім. М.Т. Рильського. – Т.  4.: 1917 – 1941. / Ред. колегія Л. Пархоменко, О. Литвинова, Б. Фільц]. – К. : Наукова думка, 1992. – 616 с.

 33. Історія української радянської музики. : учб. посіб. /Редкол.: О. Зінькевич, І. Ляшенко та ін.]. – К.: Музична Україна, 1990. – 294 с.

 34. Каталог Державного видавництва України. Музичні видання. – X.: ДВУ, 1927. – 140 с.

 35. Каталог музичних творів. Мішані хори. – Львів: Книгарня Наук. тов. ім. Т.Шевченка, 1931.– 30 с.

 36. Колесса Ф. Музикознавчі праці. : дослідження /Ф. Колесса /Підгот. до друку, вступ. стаття і прим. С. Грици. – К.: Наукова думка, 1970. – 592 с.

 37. Коновалова І. Жанрова специфіка хорової фольклорної обробки : стаття /І. Коновалова //Вісник Міжнар. слов’ян. ун-ту. Сер. Мист.-во. – Х.: Вісник МСУ, 2006. – Т. ХІХ, № 1. – С. 42-46.

 38. Коновалова І. Феноменологія музичної обробки (на матеріалі хорових творів українських композиторв ХХ ст.) : автореф. дис. .. канд. мистецтв. /І. Коновалова. – Х.: ХДАК, 2007. – 19 с.

 39. Корній Л. Історія української музики: у 3 ч. : дослідження / Л. Корній – Київ-Харків-Нью-Йорк, Вид-во М.П. Коць, 1998. – Ч. 2. Друга половина XVIII ст. – 388 с.

 40. Корній Л. Історія української музики: у 3 ч. : дослідження / Л. Корній – Київ-Харків-Нью-Йорк : Вид-во М.П. Коць, 1996. – Ч. 1 (від найдавніших часів до середини XVIII ст.). – 315 с.

 41. Корній Л. Історія української музики: у 3 ч. : дослідження / Л. Корній. – Київ-Харків-Нью-Йорк, Вид-во М. П. Коць. 2001. – Ч. 3. XIX ст. – 480 с.

 42. Корній Л. Історія української музичної культури. : підручник /Лідія Корній, Богдан Сюта. – К. : НМАУ ім. П. І. Чайковського, 2011. – 736 с.

 43. Королюк Н. Корифеї української хорової культури ХХ ст. : монографія /Н. Королюк. – К.: Муз. Україна, 1994. – 288 с.

 44. Лащенко А. Поліфонічний принцип хорових обробок Б.М. Лятошинського : стаття /А. Лащенко //Українське музикознавство. – Вип. 9. – К.: Муз. Україна, 1974. – С. 123-136.

 45. Луговенко В. Українська хорова література : навч. посіб. /В. Луговенко, Н. Ніколаєва. – К.: Муз. Україна, 1985. – 62 с.

 46. Луканюк Б. Активне фольклорне середовище як фактор композиторського стилю (на прикладі творчості М. Леонтовича) : стаття /Б. Луканюк //Українське музикознавство. – Вип. 22. – К.: Муз. Україна, 1987. – С. 38-48.

 47. Луканюк Б. Народно-песенный тематизм в творческом стиле Леонтовича : автореф. дис. ... канд. искусств. /Б. Луканюк. – Л.: ЛГК, 1980. – 24 с.

 48. Микола Дилецький. Граматика музикальна. : Фотокопія і транскрипція рукопису 1723 року /Підготувала до видання О.С. Цалай-Якименко. Редакційна колегія: М.М. Гордійчук, Я.Д. Ісаєвич, Л.Є. Махновець, С.О. Павлюченко, О.Я. Шреєр-Ткаченко.– К.: Наукова думка, 1970.– XCIV – 110 с.

 49. Мистецтво України : Бібліографічний довідник / За ред. А.В. Кудрицького. – К. : Українська енциклопедія, 1997. – 697 с.

 50. Митці України : енцикл. довід. / Упоряд.: М.Г. Лабінський, В.С. Мурза; за ред. А.В. Кудрицького. – К. : «Укр. енцикл.» ім. М.П. Бажана, 1992. – 846 с.

 51. Музична література УРСР. 1917-1965. : Бібліографічний довідник. – X. : Редакційно-видавничий відділ Книжкової палати УРСР, 1966. – 795 с.

 52. Музичні видання : Каталог. – X. : Державне видавництво України, 1930. – 38 с.

 53. Мурзина О. Напрями відбору і трансформації фольклорного матеріалу в обробках народних пісень С. Людкевича : стаття / О. Мурзина // Творчість С. Людкевича. – К.., 1979. – С. 117-144.

 54. Ольховський А. Нарис історії української музики : монографія / А. Ольховський / Ред., вступ стаття, комент. Л. Корній. – К. : Музична Україна, 2003. – 512 с.

 55. Оперные либретто : довідник. – М.: Музыка, 1971. – 590 с.

 56. Орфєєв С. М. Леонтович і українська народна пісня : монографія / С. Орфєєв. – К. : Муз. Україна, 1981. – 75 с.

 57. Поставна А. Обробки українських народних пісень Л. Ревуцького – етапи на шляху до його другої симфонії : стаття / А. Поставна // Укр. музикознавство. –Вип. 7. – К. : Музична Україна, 1972. – С. 12-24.

 58. Ржевська М. На зламі часів. Музика Наддніпрянської України першої третини XX століття в соціокультурному контексті епохи. : монографія / М. Ржевська. – К. : Автограф, 2005. – 352 с.

 59. Розповіді про композиторів : навчальний посібник // Під ред. Я. Якуб’яка. – К. : Видавництво «Музична Україна», 1994. – 80 с.

 60. Савченко І. Українські нотні видання 1917-1923 років у фондах Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського. : Науковий каталог / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського; наук. ред. JI. В. Івченко. – К., 2007. – 384 с.

 61. Українська музична культура. : навч. посібник / Л.О. Кияновська. – К. :ДМЦНЗКМ, 2002. – 178 с.

 62. Фільц Б. Музичні цехи на Україні (XVI–XIX) : стаття / Б. Фільц //Українське музикознавство. – Вип. 17. – К., 1982. – С. 33–45.

 63. Цалай-Якименко О. Київська школа музики XVII ст. : монографія – Київ; Львів; Полтава, 2002. – 512 с.

 64. Цалай-Якименко О. Перекладна півча література XVI-XVII ст. в Україні та її музично-віршова форма. : стаття / О. Цалай-Якименко // Записки НТШ. Праці Музикознавчої комісії. – Львів, 1993.– Т. CCXXVI. – С. 11–40.

 65. Цалай-Якименко О. Стилістичні навествування в українському Ірмолої. : стаття / О. Цалай-Якименко // Kалофонія : Наук. зб. з історії церковної монодії та гимнографії.– Львів, 2002.– Ч.1.– С.46–58.

 66. Цалай-Якименко О. «Літерні поміти» російських співацьких рукописів XVII ст – різновид київської релятивної нотації. : стаття / О. Цалай-Якименко // Записки НТШ. Праці Музикознавчої комісії.– Львів, 1996.– Т. CCXXXII. – С.41–58.

 67. Цалай-Якименко О. Греко-византийская гимнография в контексте украинской певческой культуры XVI–XVII вв. : стаття / О. Цалай-Якименко, Ю. Ясиновський //Славяне и их соседи.– Вып.6: Греческий и славянский мир в средние века и раннее новое время : / Институт славяноведения и балканистики Российской академии наук.– Москва, 1996.– С. 169–173.

 68. Цалай-Якименко О. Музичне мистецтво давнього Острога. : стаття /О. Цалай-Якименко, Ю. Ясиновський // Острозька давнина. – Львів, 1995.– Вип. І. – С.74–89.

 69. Черепанин М. Музична культура Галичини (друга половина XIX – перша половина XX ст.). : монографія. / М. Черепанин – К.: Вежа, 1997. – 328 с.

 70. Шведова Е. Роль полифонии в обработках украинских народных песен Б. Лятошинского и Ф. Козицкого : статья / Шведова Е. // Проблемы муз. образования. – К., 1993. – С. 108-117.

 71. Юцевич Ю. Словарь музыкальных терминов : словарь / Ю. Юцевич. – К. : «Музычна Украина», 1977. – 262 с.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка