В. М. Методика виховної роботи у військових підрозділахСторінка1/33
Дата конвертації11.03.2016
Розмір3.19 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   33


Міністерство освіти і науки України

Міністерство оборони України


Сумський державний університет

Кафедра військової підготовки

Петренко В.М.
Методика виховної роботи

у військових підрозділах

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

як навчальний посібник для студентів

вищих навчальних закладів

Суми


Вид-во СумДУ

2008
УДК 355.233.2(072)П 30
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

(лист № 1.4/18-Г-2417 від 24.11.2008 р.)


Рецензенти:

доктор філософ. наук, проф. О.Ю. Щербина-Яковлєва

(Українська академія банківської справи);

кандидат філософ. наук, доцент М.О. Качуровський

(Сумський державний педагогічний університет);

кандидат філософ. наук, доцент М.Г. Проценко

(Сумський національний аграрний університет)
Петренко В.М.

П 30 Методика виховної роботи у військових

підрозділах: Навчально-методичний посібник. – Суми:

Видавництво СумДУ, 2008. – 318 с.

ISBN 978 – 966 – 657 – 197 - 0
Навчально-методичний посібник «Методика виховної роботи у військових підрозділах» розкриває широкий спектр напрямів та шляхів вирішення питань виховної роботи та військової дисципліни, які проводяться командирами всіх рівнів управління у повсякденній діяльності. Методичні рекомендації із зазначених питань розроблені на основі багаторічного досвіду професорсько-викладацького складу та командирів артилерійських підрозділів (частин).

Зміст посібника відповідає програмі навчання з відповідної дисципліни «Методика виховної роботи у військових підрозділах».


© В.М.Петренко, 2008ISBN 978 – 966 – 657 – 197 - 0 © Видавництво СумДУ, 2008

ЗМІСТ


С.

Вступ 6

РОЗДІЛ 1 11

ВОЄННА ПОЛітика держави. Армія 11

як знаряддя політики 11

1.1 Поняття воєнної політики, її місце та роль 11

у загальній системі політики 11

1.2 Воєнна доктрина України 16

1.3 Армія як соціальне явище 33

1.4 Сутність воєнної реформи в Україні 43

Розділ 2 48

Концепція національної безпеки 48

України 48

2.1 Національна безпека 48

та національні інтереси держави 48

2.2 Воєнний аспект національної безпеки 55

2.3 Обороноздатність як важливий елемент 64

воєнної безпеки 64

Розділ 3 70

Сутність управлінської діяльності 70

командира 70

3.1 Зміст управлінської діяльності командира 70

3.2 Методи управління 74

3.3 Характер та стиль управлінської діяльності командира підрозділом 79

3.4 Особисті якості командира та їх вплив на 85

управління підрозділом 85

3.5 Основи психології військового управління 103

Розділ 4 114

Особистість у військовому колективі 114

4.1 Поняття особистості у психології 114

4.2 Соціально-психологічна структура особистості 121

військовослужбовця і військового колективу 121

4.3 Науково-психологічні основи вивчення 126

особистості військовослужбовця 126

4.4 Сутність і структура психології 136

військового колективу 136

4.5 Психологічна характеристика 142

взаємовідносин у підрозділі 142

4.6 Характеристика взаємовідносин 146

воїнів строкової служби 146

4.7 Нестатутні взаємовідносини у військових 153

колективах, причини їх виникнення 153

Розділ 5 159

Інформаційно-пропагандистське 159

забезпечення у Збройних CилАХ України 159

5.1 Роль і місце гуманітарної підготовки в системі 160

ідейного виховання слухачів Збройних Cил України 160

5.2 Особливості організації проведення 162

гуманітарної підготовки 162

5.3 Активні форми і методи бойової підготовки 176

та напрями їх удосконалення 176

5.3.1 Сутність активних форм і методів навчання. 182

РОЗДІЛ 6 212

Організація виховної роботи 212

у підрозділі 212

6.1 Завдання та система 213

виховної роботи в підрозділі 213

6.1.1 Основні принципи виховання, сутність 214

і зміст виховання 214

6.2. Індивідуальна виховна робота 229

з особовим складом підрозділу 229

6.3 Методика планування роботи 235

щодо зміцнення військової дисципліни 235

6.4 Методика роботи командира з аналізу стану військової дисципліни у підрозділі 243

РОЗДІЛ 7 254

Служба військ як складова частина повсякденної діяльності військ 254

7.1 Загальні обов’язки командира батареї (роти) 254

щодо організації служби військ у підрозділі 255

7.2 Організація вартової та внутрішньої служб 257

7.2.1 Організація вартової служби 258

7.2.2 Організація вивчення, добору та підготовки особового складу варт 261

7.2.3 Організація внутрішньої служби 269

7.3 Морально – психологічне забезпечення 271

вартової служби 271

РОЗДІЛ 8 275

Морально – психологічна підготовка особового складу 275

8.1 Управління психічною підготовкою 275

військового колективу і особи 275

8.2 Управління соціально-психологічним 285

кліматом військового колективу 285

8.3 Морально – психологічна робота в артилерійських підрозділах та підрозділах Ракетних військ під час 300

підготовки й виконання бойових завдань 300

Закінчення 317

Список літератури 318

Вступ

У воєнній доктрині України зазначається, що одним з основних завдань у сфері воєнної безпеки є забезпечення високого рівня морально-психологічної та професійної підготовки особового складу до виконання завдань збройної боротьби за будь-яких умов бойової обстановки.

Реалізація цих вимог передбачає удосконалення системи підготовки офіцерів кадру та запасу у ВВНЗ.

Метою написання навчального матеріалу даного навчально-методичного посібника стала необхідність систематизувати накопичений досвід щодо організації та проведення виховної роботи в підрозділах ракетних військ і артилерії Сухопутних військ та в простій, доступній формі розкрити основні питання навчальної програми з відповідної дисципліни для навчання студентів за програмою підготовки офіцерів запасу.

Крім того, досвід показує, що молоді офіцери, випускники ВВНЗ, досить часто зустрічаються з проблемами щодо проведення виховної роботи в підрозділі, тобто відчувають нестачу досвіду в роботі з особовим складом.

Виходячи з цього, автор у навчальному матеріалі посібника висвітлює питання з основних принципів та методів виховання воїнів, надає методику роботи командирів щодо зміцнення військової дисципліни, інформаційно-пропагандистського забезпечення у Збройних Cилах України. Також розкриваються питання науково-психологічних основ вивчення особистості військовослужбовців та військового колективу, надаються рекомендації щодо морально-психологічної підготовки особового складу. Крім того, посібник містить матеріал, який розкриває поняття воєнної політики держави та воєнної доктрини України, Концепцію національної безпеки України, інші питання, які, на погляд автора, дадуть можливість усебічно підготувати молодого фахівця до службової діяльності.

Особливе значення в підготовці кадрів для Збройних Cил України є озброєння їх теоретичними і практичними знаннями та навичками. Необхідно зазначити, що офіцер у повсякденній діяльності виконує безліч завдань, а це, у свою чергу, спонукає до оволодіння знаннями з різних напрямків роботи. Офіцер у військовому колективі є провідником з питань воєнної політики держави. Тому він повинен мати достатні знання щодо ролі воєнної політики у загальній політичній системі держави, воєнної доктрини України, знати сутність воєнної реформи в Збройних Cилах України. Перший розділ посібника достатньо повно розкриває ці питання.

У другому розділі навчально-методичного посібника надається матеріал з Концепції національної безпеки України. Знання цього матеріалу дасть можливість читачам ознайомитися з національною безпекою та національними інтересами держави, її воєнним аспектом, поняттям обороноздатності як важливого елемента воєнної безпеки. Правильне тлумачення цих питань сьогодні має велике пізнавальне та виховне значення як для офіцерів, так і для військовослужбовців.

Управління військовим колективом є дуже складним видом діяльності офіцера. Управлінські аспекти охоплюють усю гаму службових обов’язків і насамперед пов’язані з навчанням і вихованням особового складу. Рішення командира є головним структурним моментом циклу управління і повинно бути завжди обґрунтованим. Для ефективного вирішення завдань управління підрозділами командир повинен у різних формах управлінської діяльності використовувати сучасні науково обґрунтовані методи управління та володіти відповідним характером і стилем складного мистецтва управління. Третій розділ надає матеріал, де розкриваються питання змісту та методів управління, характер та стиль управлінської діяльності командира, показані основи психології військового управління.

У сучасних умовах, щоб правильно проводити навчання та виховання підлеглих, офіцер повинен бути не тільки добре підготовленим у військово-технічному відношенні, але і володіти певними знаннями психології і педагогіки, культурою взаємовідносин військовослужбовців.

Оскільки людина є головною ланкою в системі бойової готовності військ, важливе значення набуває здатність офіцерів уміло вести виховну роботу, грамотно впливати на особистість у військовому колективі та на військовий колектив, знати науково-психологічні основи вивчення воїнів, їх характеристики взаємовідносин, причини виникнення негативних явищ у військових колективах та методи роботи щодо профілактики правопорушень. Усі ці та інші питання розкриті в четвертому розділі посібника.

П’ятий розділ даного посібника надає матеріал, який стосується інформаційно-пропагандистського забезпечення в сучасних Збройних Cилах України. Важливим, на думку автора посібника, є показ активних форм і методів навчання, їх сутності. У розділі також висвітлені рекомендації щодо підготовки та проведення занять командиром підрозділу.

Виховання високих моральних і бойових якостей особового складу, свідомого ставлення військовослужбовців до виконання своїх обов’язків, підтримання статутного порядку в частинах і підрозділах, командирське піклування про підлеглих і особиста відповідальність кожного за виконання статутних вимог – основні пріоритети виховної роботи у підрозділах.

Шостий розділ навчально-методичного посібника розкриває ці пріоритети, показує принципи та методи виховання воїнів, розкриває роботу командира підрозділу щодо зміцнення військової дисципліни та методику роботи з аналізу стану військової дисципліни. Автор посібника звертає увагу, що серед багатьох форм і методів виховання воїнів важливе місце належить індивідуальній виховній роботі, враховуючи її дієвість у вихованні та неможливість охопити масовими формами виховної роботи весь особовий склад.

Відомо, що одним із найскладніших питань діяльності командира є організація служби військ, яка являє собою повсякденну службову діяльність, що забезпечує необхідні умови життя, навчання, побуту військ, підтримання статутного порядку і військової дисципліни у військових частинах і підрозділах.

У сьомому розділі розкриті шляхи організації служби військ у підрозділі (частині) з опорою на керівні документи. Особливе значення для командира підрозділу має посилання на керівні документи з питань організації служби військ, головними з яких є:  • організація вартової та внутрішньої служб;

  • підготовка особового складу донесення служби у варті;

  • морально-психологічне забезпечення вартової служби.

Восьмий розділ висвітлює питання морально-психологічної підготовки особового складу в ході підготовки та виконання бойових завдань, показаний досвід цієї роботи в ході бойових дій в Афганістані. Розкриті також питання управління психологічною підготовкою підрозділів.

Таким чином, головною метою даного навчально-методичного посібника є надання допомоги слухачам, курсантам, командирам підрозділів, професорсько-викладацькому складу відповідно до завдань, які вони виконують, щодо вивчення та практичного застосування матеріалу посібника в навчальному процесі та у повсякденній службовій діяльності.

Автор сподівається, що знання матеріалу посібника та використання порад і рекомендацій дозволять підняти рівень професійної підготовки офіцерів кадру та запасу у ВВНЗ.

Автор висловлює щиру вдячність рецензентам: доктору філософських наук, професору. О.Ю. Щербині-Яковлєвій (Українська академія банківської справи), кандидату філософських наук, доценту М.О. Качуровському (Сумський державний педагогічний університет), кандидату філософських наук, доценту М.Г. Проценко (Сумський національний аграрний університет) за поради і зауваження, які були надані ними під час рецензування рукопису посібника.  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   33


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка