VІ. завдання для самостійної роботи з курсу «сучасні системи дошкільної освіти» Змістовий модуль І. Система дошкільної освіти в Україні Тема Дошкільна освіта як складова ланка в системі національної системи освіти в Україні ( 6 год)Скачати 79.92 Kb.
Дата конвертації24.03.2016
Розмір79.92 Kb.
VІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

З КУРСУ «СУЧАСНІ СИСТЕМИ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ»
Змістовий модуль І.

Система дошкільної освіти в Україні
Тема 1. Дошкільна освіта як складова ланка в системі національної системи освіти в Україні ( 6 год).

1. Ознайомитись із Законом України „Про дошкільну освіту” і виписати завдання, що стоять перед сучасним дошкільним закладом, принципи організації дошкільного закладу та типи сучасних дошкільних закладів в Україні.

2. Опрацювати матеріали програми « Освіта. Україна ХХI століття» і виписати завдання виховання дітей у сім’ї та шляхи взаємодії суспільного та родинного виховання дітей дошкільного віку.

3. Опрацювати Концепцію виховання дітей дошкільного віку і виписати головні завдання виховання дітей дошкільного віку.

4. Ознайомитись з матеріалами музею Історії розвитку суспільного дошкільного виховання в місті Києві.

Тема 2. Сучасні підходи до організації системи дошкільної освіти в Україні ( 4 год.).

1. Підготувати презентацію про організацію роботи в одному із дошкільних закладів альтернативного типу .

2. Підготувати матеріал до роботи по підготовці творчого проекту „Дошкільний заклад майбутнього».
Тема 3. Іноваційні педагогічні технології в системі дошкільної освіти в Україні (4 год.)

1. Зібрати матеріали про організацію роботи одного із авторських дошкільних закладів ( за вибором студента).

2. Скласти анотацію на статтю Проскури О. С. „Софія Русова і концепція українського дитячого садка” // Дошкільне виховання. – 1992 - №10. – С. 12-14.


Змістовий модуль ІІ.
СУЧАСНІ СИСТЕМИ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ЗА КОРДОНОМ
Тема 4. Загальні тенденції розвитку системи дошкільної освіти в провідних країнах світу ( 4 год.)
1. Ознайомитись з матеріалами Міжнародної конвенції про громадсько-політичні, соціально-економічні і культурні права дітей дошкільного віку. Зробити записи .

2. Підготувати повідомлення про міжнародні педагогічні центри ( за виборм студента) .


Тема 5. Особливості системи дошкільної освіти в країнах близького і далекого зарубіжжя ( 6 год).

1. Зробити порівняльний аналіз розвитку дошкільної освіти різних країн за схемою:

- країна; .

- засновники дошкільних закладів;

- основні типи дошкільних закладів;

- особливості роботи закладів кожного типу.

Результати аналізу оформити в таблиці.

2. Підготувати повідомлення про організацію системи дошкільної освіти в одній із провідних краін світу.КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ БАКАЛАВРА

Табл .6.1Т


Змістовий модуль та теми курсу


Академічний контроль


Бали

Термін

виконання (тижні)

Змістовий модуль І.


СУЧАСНА СИСТЕМА ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІТема 1. Дошкільна освіта як складова ланка в системі національної освіти і Україні (6 год.)

Практичне заняття модуль­ний контроль,

20

І-ІІ

Тема 2. Сучасні підходи до організації системи дошкільної освіти в Україні (4 год.)

Практичне заняття, модуль­ний контроль

10

ІІ-ІІІ

Тема 3. Іноваційні педагогічні технології в системі дошкільної освіти України (4 год.)

Практичне заняття,модульний контроль

10

ІІІ- ІV


Змістовий модуль ІІ.
СУЧАСНА СИСТЕМА ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ЗА КОРДОНОМ


Тема 4. Загальні тенденції розвитку системи дошкільної освіти в провідних країнах світу (4 год.)

Практичне заняття ,модуль­ний контроль

10

V- VІ

Тема 5. Особливості системи дошкільної освіти в країнах близького і далекого зарубіжжя (6 год.)

Практичне заняття, модуль­ний контроль

10

VІ-VІІ

Всього: 24 години

Всього: 60 балів
VІІ. ІНДИВІДУАЛЬНА НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНА РОБОТА

(навчальний проект)
Індивідуальна навчально-дослідна робота є видом позааудиторної індивідуальної діяльності бакалавра, результати якої використовуються у процесі вивчення програмового матеріалу навчальної дисципліни. Завершується виконання бакалаврами ІНЗД прилюдним захистом навчального проекту.

Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ) з курсу «Сучасні системи дошкільної освіти» – це вид науково-дослідної роботи бакалавра, яка містить результати дослідницького пошуку, відображає певний рівень його навчальної компетентності.

Мета ІНДЗ: самостійне вивчення частини програмового матеріалу, систематизація, узагальнення, закріплення та практичне застосування знань із навчального курсу, удосконалення навичок самостійної навчально-пізнавальної діяльності.

Зміст ІНДЗ: завершена теоретична або практична робота у межах навчальної програми курсу, яка виконується на основі знань, умінь та навичок, отриманих під час лекційних, семінарських, практичних занять і охоплює декілька тем або весь зміст навчального курсу.

Види ІНДЗ, вимоги до них та оцінювання:
– анотація прочитаної додаткової літератури з курсу, бібліографічний опис, історико-педагогічні розвідки (10 балів);

– повідомлення з теми, рекомендованої викладачем (10 балів);

– повідомлення з теми (без рекомендації викладача): сучасні відкриття у педагогічній науці, аналіз інформації, самостійні дослідження (10 балів);

– історико-біографічні дослідження у вигляді есе (20 балів).

– науково-педагогічне дослідження у вигляді реферату (охоплює весь зміст навчального курсу) – 30 балів.

Орієнтовна структура ІНДЗ – науково-педагогічного дослідження у вигляді реферату: вступ, основна частина, висновки, додатки (якщо вони є), список використаних джерел. Критерії оцінювання та шкалу оцінювання подано відповідно у табл. 7.1 і 7.2.
Таблиця 7.1

Критерії оцінювання ІНДЗ

(науково-педагогічного дослідження у вигляді реферату)
п/п

Критерії оцінювання роботи

Максимальна кількість балів за кожним критерієм

1.

Обґрунтування актуальності, формулювання мети, завдань та визначення методів дослідження

5 балів

2.

Складання плану реферату

3 бали

3.

Критичний аналіз суті та змісту першоджерел. Виклад фактів, ідей, результатів досліджень в логічній послідовності. Аналіз сучас­ного стану дослідження проблеми, розгляд тенденцій подальшого розвитку даного пи­тання.

10 балів

4.

Дотримання правил реферуванням наукових публікацій

2 бали

5.

Доказовість висновків, обґрунтованість власної позиції, пропозиції щодо розв’язання проблеми, визначення перспектив дослідження

5 балів

6.

Дотримання вимог щодо технічного оформлення структурних елементів роботи (титульний аркуш, план, вступ, основна частина, висновки, додатки (якщо вони є), список використаних джерел)

5 балів

Разом

30 балів

Таблиця 7.2

Шкала оцінювання ІНДЗ

(науково-педагогічного дослідження у вигляді реферату)
Рівень виконання

Кількість балів, що відповідає рівню

Оцінка за традиційною системою

Високий

25-30

Відмінно

Достатній

24-20

Добре

Середній

19-15

Задовільно

Низький

0-14

Незадовільно


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка