Відділ бібліотекознавстваСкачати 327.84 Kb.
Дата конвертації08.03.2016
Розмір327.84 Kb.


ЛЬВІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА НАУКОВА

БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ імені В. СТЕФАНИКА
Відділ бібліотекознавстваБІБЛІОГРАФІЧНИЙ

ПОКАЖЧИК ЛІТЕРАТУРИ

З ПРОБЛЕМ БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВА,

БІБЛІОГРАФОЗНАВСТВА ТА

КНИГОЗНАВСТВА

Випуск 2. 2012 р.

Львів-2012

Бібліографічний покажчик літератури з проблем біб­ліотекознавства, бібліографознавства та книгознавства / уклад.: В. О. Мудроха, Д. П. Колтун ; відп. ред. Л. В. Сніцарчук ; ЛННБ України ім. В. Стефаника, Відділ бібліотекознавства. — Львів, 2012. — Вип. 2. — 33 с.
Бібліографічний покажчик літератури за 2012 рік з проблем бібліотекознавства, бібліографознавства та книгознавства містить анотовані аналітичні описи матеріалів з фахових періодичних і продовжуваних видань: «Бібліотечний вісник», «Вісник Книжкової палати», «Библиотековедение», «Библиосфера», «Бібліотечний Форум України», «Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія», «Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии», «Бібліотечна пла­нета», «Вісник Львівського університету», «Наукові праці Націо­нальної бібліотеки України імені В. І. Вернадського», «Вісник Хар­ківської державної академії культури», «Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития», які надійшли до відділу бібліотекознавства Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника у 2012 p. Мате­ріали розміщено за розділами УДК. У кінці випуску подано ал­фавітний покажчик авторів.

Розрахований на наукових працівників у галузі бібліотеко­знавства, бібліографознавства та книгознавства, співробітників біб­ліотек, а також викладачів і студентів спеціальних навчальних закладів.


Укладачі: В. О. Мудроха, Д. П. Колтун

Відповідальний редактор Л. В. Сніцарчук

Редактор А. В. Нестеренко

Комп’ютерне верстання М. З. ЛитвинЗміст

Інформація 4

Друк загалом. Книгознавство 4

Історія книги 5

Науково-дослідна робота в галузі бібліотекознавства 6

Веб-сайти бібліотек. База даних бібліотек 7

Методична робота 8

Бібліотечні кадри. Підвищення кваліфікації 8

Бібліотечна стандартизація. Бібліотечна термінологія 11

Функції бібліотек. Призначення. Суспільна корисність 11

Бібліотеки зарубіжжя 13

Історія бібліотечної справи. Персоналії 14

Об’єднання та співробітництво 16

Бібліотечний маркетинг 16

Бібліотечне законодавство 18

Публічні масові бібліотеки (державні публічні бібліотеки,

обласні бібліотеки, державні масові бібліотеки) 18

Бібліотеки АН 19

Бібліотеки середніх спеціальних і вищих навчальних

закладів 20

Цифрові, віртуальні, електронні бібліотеки 22

Взаємини з читачами. Обслуговування 23

Довідково-бібліографічна робота та інформаційне обслуговування.

Інформаційний сервіс (віртуальна довідка) 24

Каталогізація. Техніка каталогізації 25

Види каталогів 25

Класифікація та індексація 26

Комплектування і поповнення фондів 27

Організація, збереження та захист бібліотечних фондів 27

Управління у бібліотеках (менеджмент) 28

Організація фондів спеціальних матеріалів та робота з ними

(рукописи, рідкісні книги і т. д.) 29

Організація фондів електронних матеріалів: електронна книга,

електронний журнал, цифрові носії, електронні ресурси 29

Бібліографія. Практичний аспект 30

Іменний покажчик 32Інформація

1. Лагута Л. Експертно-діагностичний аналіз діяль­ності бібліотеки / Л. Лагута // Бібліотечна планета. — 2012. — № 3. — С. 27–30.

Запропоновано матеріали для здійснення експертно-діаг­ностичного аналізу діяльності бібліотеки з урахуванням її особливостей. Подано зразок таблиці, в якій представ­лено показники діяльності у динаміці.
2. Лобузіна К. Шляхи інтеграції бібліотечної діяль­ності до онлайнового середовища / Катерина Лобузіна // Вісник Книжкової палати. — 2012. — № 7. — С. 30–34.

Розглянуто основні напрями онлайнової бібліотечної діяль­ності та засоби її професійної організації у телекомуні­каційному режимі: каталогізацію веб-ресурсів, віртуальне довідково-бібліографічне обслуговування, електронні виставки.
3. Суслова В. Бібліотека очима влади / Вікторія Сус­лова // Бібліотечний форум України. — 2012. — № 3. — С. 2–4.

Луганська обласна універсальна наукова бібліотека ім. М. Горького представила результати статистико-соціологічного дослідження щодо вивчення ставлення влади до бібліотек.

Друк загалом. Книгознавство

4. Ковальчук Г. Ретроспективне книгознавство (до 90-річчя Українського наукового інституту книгознавства) / Галина Ковальчук // Вісник Книжкової палати. — 2012. — № 10. — С. 30–33.

Висвітлено історію становлення та основні напрями діяль­ності Українського наукового інституту книгознавства (УНІК). Акцентовано на знищенні поодиноких представ­ників вітчизняної книгознавчої школи та ліквідації УНІК.

5. Рябцева Л. Гражданська друкарня в Миколаєві / Лідія Рябцева // Вісник Книжкової палати. — 2012. — № 5. — С. 30–33.

Досліджено неузгоджені питання в діяльності Миколаїв­ської гражданської друкарні, що стосуються року її від­криття, а також назви та кількості виданих книг. Пред­ставлено список книг, що зберігаються в бібліотеках Києва, надрукованих у Миколаєві впродовж 1798–1860 рр.
6. Тихоненко О. Різноманіття образотворчих видань 1933–1935 років / Олена Тихоненко // Вісник Книжкової палати. — 2012. — № 10. — С. 34–38.

Висвітлено результати аналізу образотворчих видань 1933–1935 років, наявних у фонді Державного архіву друку Книжкової палати України. Класифіковано їх за видами та тематичним спрямуванням.
7. Шумілова А. Вплив політичної ситуації 1921 року в Україні на випуск книжкових видань / Анжела Шумілова, Тетяна Крижанівська // Вісник Книжкової палати. — 2012. — № 7. — С. 44–47.

Закінчення див.: Вісник Книжкової палати. — 2012. — № 8. — С. 48–52.Представлено історико-книгознавчий аналіз, визначено ос­новні тенденції та характерні риси випуску книжкових видань в Україні у 1921 році. На основі архівних матеріалів та опублікованих джерел подано нові кількісні показники випущених книжкових видань.

Історія книги

8. Жук В. Джерельна база вивчення історії вітчизняної книги та бібліотечної справи студентами університету / Вік­торія Жук // Вісник Книжкової палати. — 2012. — № 6. — С. 42–44.

Охарактеризовано фонд Рівненського обласного краєзнав­чого музею, висвітлено співпрацю музею із Рівненським державним гуманітарним університетом щодо ознайом­лення, вивчення та використання студентами універси­тету музейних фондів. Розкрито роль книги і бібліотек на Рівненщині з ХV до першої половини ХІХ ст.

Науково-дослідна робота в галузі бібліотекознавства

9. Крейденко В. С. Новые научные методы для иссле­дования библиотечной отрасли / В. С. Крейденко // Библио­сфера. — 2012. — № 1. — С. 3–8.

Наведено способи поліпшення та запровадження в прак­тику нових наукових методів для дослідження бібліоте­кознавчої галузі. Акцентовано увагу на значенні методо­логії дослідження.
10. Литвинова Л. А. Фонды НБУВ по истории НАН Украины периода УАН-ВУАН (1918–1934) как источниковая база диссертационных исследований в области книговедения, библиотековедения, библиографоведения / Л. А. Литвинова // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функ­ционирования, тенденции развития. — Киев, 2011. — Вып. 9. — С. 61–67.

Розглянуто дисертації з історії НАН України періоду УАН-ВУАН (1918–1934), в яких джерельною базою є «Фонд АН УССР» та особисті архівні фонди науковців, сконцент­ровані в НБУВ.
11. Назаровець С. А. Ефект Матвія в українському бібліотекознавстві / Назаровець Сергій Андрійович // Четверта наук.-практ. конф. «Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства», Львів, 25 жовт. 2012 р. — Львів : Львівська політехніка, 2012. — С. 263–274.

Досліджено вплив ефекту Матвія на показники цитова­ності публікацій вітчизняних бібліотекознавців і запро­поновано шляхи подолання негативної дії цього ефекту.
12. Осипова И. П. Некоторые современные проблемы организации и методики научных исследований по библио­течному делу / И. П. Осипова // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития. — Киев, 2012. — Вып. 10. — С. 17–24.

Викладено результати моніторингу професійного доку­ментного потоку з бібліотечної справи 2002–2011 рр. в аспектах аналізу змін тем, методичного інструментарію.
13. Соколов В. Розвиток української біографістики та стан біобібліографічних та історико-біографічних досліджень у Державній науковій сільськогосподарській бібліотеці / Віктор Соколов // Вісник Книжкової палати. — 2012. — № 10. — С. 14–17.

Описано особливості становлення та розвитку біогра­фістики в галузі аграрних наук. Узагальнено досвід історико-наукознавчих та біобібліографічних досліджень Державної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН України та інших українських академічних структур.

Веб-сайти бібліотек. База даних бібліотек

14. Костенко М. Формування вітчизняних електронних інформаційних ресурсів з проблем художньої культури та мистецтва на регіональному рівні / Марина Костенко // Біб­ліотечний вісник. — 2012. — № 3. — С. 37–41.

Проаналізовано та представлено результати досліджень вітчизняних бібліотечних веб-сайтів, які розміщують ін­формацію з питань художньої культури та мистецтва.
15. Філіпова Л. Аналіз контенту веб-сайтів україн­ських центрів науково-технічної інформації з точки зору використання Інтернет-сервісів / Людмила Філіпова // Вісник Книжкової палати. — 2012. — № 10. — С. 22–28.

Викладено результати порівняльного якісно-кількісного аналізу контенту веб-сайтів регіональних інформаційних центрів НТІ України з точки зору використання Інтернет-сервісів, проведеного у 2011 році. Подано порівняльну таблицю.

Методична робота

16. Димарчук З. Основні напрями методичної діяль­ності Попільнянської ЦРБ / З. Димарчук // Бібліотечна пла­нета. — 2012. — № 3. — С. 30–32.

Висвітлено основні засади діяльності організаційно-ме­тодичного відділу Центральної бібліотеки Попільнянського району Житомирської області.
17. Мудроха В. Стан методичної роботи ЛННБ Ук­раїни ім. В. Стефаника в 60-і роки 20 ст. / Мудроха Вален­тина Олександрівна // Четверта наук.-практ. конф. «Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства», Львів, 25 жовт. 2012 р. — Львів : Львівська політехніка, 2012. — С. 542–548.

Охарактеризовано діяльність відділу бібліотекознавства Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника упродовж 60-х років 20 ст.

Бібліотечні кадри. Підвищення кваліфікації

18. Бейліс Л. Формування творчої спрямованості діяль­ності бібліотечного колективу / Л. Бейліс // Бібліотечна пла­нета. — 2012. — № 3. — С. 9–13.

Для створення креативної атмосфери в бібліотеці запро­поновано системи різноманітних заходів, спрямованих на колектив у цілому і на кожного його співробітника зокрема.
19. Вилегжаніна Т. Бібліотечна професія в сучасній Україні / Т. Вилегжаніна // Бібліотечна планета. — 2012. — № 3. — С. 5–6.

Окреслено коло проблемних питань щодо професії «біб­ліотекар».
20. Глазунова Л. В. Фахові електронні ресурси ХНДБ ім. В. Г. Короленка у системі професійних комунікацій біб­ліотекарів / Глазунова Людмила Володимирівна // Четверта наук.-практ. конф. «Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства», Львів, 25 жовт. 2012 р. — Львів : Львівська політехніка, 2012. — С. 105–115.

Викладено досвід створення співробітниками Харківської наукової державної бібліотеки ім. В. Г. Короленка біб­ліотекознавчих повнотекстових та бібліографічних елект­ронних ресурсів.
21. Зніщенко М. Судак — столиця міжнародного біб­ліотечного спілкування / М. Зніщенко // Бібліотечна пла­нета. — 2012. — № 3. — С. 16–19.

Наведено виступи учасників на ХІХ Міжнародній конфе­ренції «Крим 2012. Бібліотеки та інформаційні ресурси в сучасному світі науки, культури, освіти і бізнесу». Ак­центовано увагу на роботі секції «Бібліотеки для дітей та юнацтва».
22. Корнієнко В. Наукове спілкування як один із ефек­тивних засобів підвищення професіоналізму / Валентина Корнієнко // Вісник Книжкової палати. — 2012. — № 7. — С. 19–21.

Досліджено одну із форм підвищення кваліфікації — нау­кове спілкування працівників галузі бібліотекознавства. Проаналізовано форми комунікації та ефективні шляхи обміну інформацією.
23. Лесняк Т. Бібліотечна освіта в Польщі: система, приклади функціонування, спроба оцінки / Тереза Лесняк // Бібліотечний форум України. — 2012. — № 1 — С. 38–41.

Охарактеризовано систему бібліотечної освіти Польщі. Подано результати дослідження, проведеного Варшав­ським відділом Польського бібліологічного товариства, щодо актуалізації та введення нових дисциплін.
24. Макеєва І. Організація системи підвищення ква­ліфікації співробітників бібліотек вищих навчальних зак­ладів України: історія та сучасний стан / Ірина Макеєва // Вісник Книжкової палати. — 2012. — № 6. — С.  12–16.

Викладено історію системи підвищення кваліфікації біб­ліотечних співробітників ВНЗ та проаналізовано сучасний стан функціонування системи підвищення кваліфікації в Україні. Запропоновано обов’язкові умови раціональної ор­ганізації роботи в цьому напрямі.
25. Мудроха В. А. Трансформация профессии библио­текаря в условиях внедрения современных информационных технологий / В. А. Мудроха // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития. — Киев, 2012. — Вып. 10. — С. 265–270.

В умовах впровадження у Львівській національній науковій бібліотеці України імені В. Стефаника інтегрованої ав­томатизованої системи Aleph розглянуто сплив сучасних інформаційних технологій на розвиток бібліотечної про­фесії. Запропоновано вирішення проблеми кадрового за­безпечення бібліотек.
26. Шейко В. Харківська наукова школа книгознавства, бібліотекознавства та бібліографознавства: система кому­нікаційних зв’язків / Василь Шейко, Наталя Кушнаренко, Алла Соляник // Вісник Книжкової палати. — 2012. — № 10. — С. 45–48.

Запропоновано класифікацію науково-комунікаційних зв’язків Харківської наукової школи книгознавства, бібліотеко­знавства та бібліографознавства.

Бібліотечна стандартизація. Бібліотечна термінологія

27. Кириленко В. Особливості впровадження застан­дартизованої термінології в національній стандартизації / Валентина Кириленко // Вісник Книжкової палати. — 2012. — № 1. — С. 25–27.

Проаналізовано сферу національної стандартизації в час­тині технічних регламентів, окреслено деякі з наявних проблем та запропоновано шляхи їх розв’язання.
28. Пасічник Л. Облік стандартів: пошукові можли­вості друкованих та електронних джерел / Людмила Пасічник // Вісник Книжкової палати. — 2012. — № 7. — С. 22–25.

Розглянуто особливості обліку стандартів. Здійснено по­рівняльний аналіз пошукових можливостей друкованих та електронних джерел інформації, висвітлено шляхи пошуку різноманітних категорій стандартів.

Функції бібліотек. Призначення. Суспільна корисність

29. Васильченко М. Принцип гармонії у бібліотечній справі / Микола Васильченко // Бібліотечний форум України. — 2012. — № 2 — С. 2–4.

Висвітлено основні принципи гармонії у бібліотечній сфері.
30. Ворошилов О. Розвиток бібліотечних установ в Україні: тенденції та перспективи / Олег Ворошилов // Нау­кові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернад­ського. — Київ, 2012. — Вип. 33. — С. 54–62.

Висвітлено основні тенденції розвитку вітчизняних біб­ліотек. Окреслено коло питань, що потребують вирішення в найближчій перспективі.
31. Дворкина М. Я. Библиотека как научное учреж­дение / М. Я. Дворкина // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития. — Киев, 2012. — Вып. 10. — С. 9–16.

Подано короткий історичний огляд розвитку наукової діяльності бібліотек. Доведено, що бібліотека не тільки функціональна, а й наукова установа.
32. Іванова Я. Педагогічна діяльність бібліотек / Яна Іванова // Бібліотечний форум України. — 2012. — № 1 — С. 19–21.

Розглянуто напрями, методи і форми педагогічного впливу бібліотеки на користувачів.
33. Карпенко О. Інформаційно-аналітична діяльність галузевих бібліотек України на прикладі Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського / Олександр Карпенко // Вісник Книжкової палати. — 2012. — № 2. — С. 20–24.

Здійснено аналіз науково-прикладного значення інформаційно-аналітичної діяльності Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського в процесі удосконалення педагогічної науки. Подано рекомендації галузевим бібліотекам України щодо удосконалення ін­формаційно-аналітичної діяльності.

34. Теслюк В. Місце бібліотеки у соціально-педаго­гічній профілактиці алкоголізму серед підлітків / Вален­тина Теслюк // Вісник Книжкової палати. — 2012. — № 7. — С. 16–19.

Розкрито напрями, види, методи та форми бібліотечної діяльності щодо профілактики алкоголізму серед підлітків. Розглянуто роль бібліотеки та її позитивний вплив на процес соціально-педагогічної роботи з алкозалежними підлітками.

Бібліотеки зарубіжжя

35. Зуб В. Документальні ресурси з питань охорони праці в системі безпеки функціонування бібліотек Велико­британії та США / Володимир Зуб // Наукові праці Націо­нальної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. — Київ, 2012. — Вип. 33. — С. 453–461.

Проаналізовано міжнародний досвід розроблення та впро­вадження законодавчих актів з питань охорони праці у бібліотеках Великобританії та США.
36. Стоян П. Електронні бібліотечні та архівні до­кументальні ресурси національних державних установ та органів влади Австралії / Платон Стоян // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. — Київ, 2012. — Вип. 33. — С. 462–471.

Розкрито основні засади створення системи електронних архівних ресурсів Австралії, державних та урядових ре­сурсів документальної спадщини, а також склад і зміст колекцій, що репрезентують Австралію у світовій мережі.
37. Такниашвили Г. Р. Кабинету библиотековедения Грузии — 80 лет / Г. Р. Такниашвили // Вестник Библио­течной Ассамблеи Евразии. — 2012. — № 1. — С. 83–84.

Висвітлено історію створення та етапи розвитку Кабінету бібліотекознавства Державної публічної бібліотеки Грузії.

38. Філіпова Л. Еволюційний шлях розвитку інформа­тизації бібліотек США / Людмила Філіпова, Ольга Олійник // Бібліотечний форум України. — 2012. — № 3. — С. 35–40.

Окреслено еволюційні тенденції впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у діяльності бібліотек США.

Історія бібліотечної справи. Персоналії

39. Берёзкина Н. Ю. Библиотеки и распространение научных знаний в Беларуси во второй половине ХVIII в. / Н. Ю. Берёзкина // Библиосфера. — 2012. — № 1. — С. 40–45.

Розглянуто діяльність бібліотек навчальних закладів, фор­мування приватних книжкових колекцій та їх роль у роз­повсюдженні наукових знань у Білорусії у другій половині ХVIII ст.
40. Глибицкая С. Григорий Чириков (1835–1881): биб­лиограф, краевед, искусствовед / Светлана Глибицкая // Біб­ліотечний форум України. — 2012. — № 2 — С. 41–43.

Висвітлено життєвий шлях та науковий доробок відо­мого харківського бібліографа, краєзнавця, мистецтво­знавця Григорія Сергійовича Чірікова.
41. Григоренко О. П. Бібліотечна справа в містах Подільської губернії у другій половині ХІХ — на початку ХХ століття / Григоренко Олександр Петрович // Четверта наук.-практ. конф. «Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства», Львів, 25 жовт. 2012 р. — Львів : Львівська політехніка, 2012. — С. 577–590.

Проаналізовано процес формування мережі культурно-освітніх закладів, зокрема публічних бібліотек, у містах Поділля.
42. Кубряк Е. Н. Первая библиотека Древней Руси: к 1000-летнему юбилею Софийского собора в Киеве / Е. Н. Кубряк // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии. — 2011. — № 4. — С. 78–85.

З нагоди 1000-літнього ювілею Софійського собору в Києві подано інформацію про легендарну бібліотеку Ярос­лава Мудрого.
43. Плитус О. С. Бібліотеки Українського педагогіч­ного товариства «Рідна школа»: організація роботи, роль у національно-громадському вихованні молоді (1932–1939 рр.) / Плитус Олександра Семенівна // Четверта наук. практ.-конф. «Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інфор­маційного суспільства», Львів, 25 жовт. 2012 р. — Львів : Львівська політехніка, 2012. — С. 355–373.

Досліджено розвиток мережі бібліотек Українського пе­дагогічного товариства «Рідна школа». Подано динаміку кількісних показників фонду книгозбірень Товариства.
44. Рогова П. Роль Степана Сірополка у розвитку вчи­тельських бібліотек як спеціальних: до 140-річчя від дня на­родження відомого бібліотекознавця / Павла Рогова // Вісник Книжкової палати. — 2012. — № 8. — С.  37–40.

Проаналізовано частину багатогранної бібліотекознавчої спадщини С. Сірополка, присвячену вчительським бібліо­текам, активний розвиток яких розпочався у 70-х рр. ХІХ ст.
45. Скляренко Є. Служіння книзі як життєве кредо / Євген Скляренко // Вісник Книжкової палати. — 2012. — № 6. — С. 33–36.

Статтю присвячено 120-річному ювілею з дня народження відомого українського книгознавця, бібліотекознавця, біб­ліографа Юрія Іванова-Меженка. Висвітлено його творчий доробок, а також діяльність на посаді директора Головної Книжкової палати та Українського наукового інституту книгознавства.

Об’єднання та співробітництво

46. Серова О. В. Сотрудничество как необходимое условие развития библиотек / О. В. Серова // Вестник Биб­лиотечной Ассамблеи Евразии. — 2012. — № 1. — С. 22–27.

Окреслено коло питань щодо бібліотечного співробіт­ництва країн СНД, зокрема глобалізацію МБА, системи корпоративної каталогізації; акцентовано увагу на проекті «Встречи на границах».
47. Щербан Р. Школа ІРБІС: регіональний досвід / Раїса Щербан // Бібліотечний форум України. — 2012. — № 3. — С. 5–7.

Висвітлено досвід роботи Школи ІРБІС Рівненського кор­поративного бібліотечного об’єднання зі створення елект­ронних ресурсів у програмному забезпеченні автомати­зованої бібліотечної інформаційної системи ІРБІС.

Бібліотечний маркетинг

48. Булахова Г. Реклама бібліотек як вид соціальної реклами / Галина Булахова // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. — Київ, 2012. — Вип. 33. — С. 131–137.

Проаналізовано державне нормативно-правове регулювання соціальної реклами в Україні. Розглянуто бібліотечну рек­ламу як інструмент маркетингової комунікаційної полі­тики та соціальне явище.
49. Захарова Н. Б. Академические библиотеки в новом социокультурном измерении: роль рекламы в создании по­зитивного имиджа библиотеки / Н. Б. Захарова // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития. — Киев, 2011. — Вып. 9. — С. 265–273.

Окреслено досвід роботи культурно-інформаційної діяль­ності Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернад­ського, проаналізовано роль різних видів реклами у ство­ренні позитивного іміджу бібліотеки.
50. Ржеуський А. В. Впровадження комплексу мар­кетингових комунікацій у НТБ Національного університету «Львівська політехніка» / Ржеуський Антоній Валентинович // Четверта наук.-практ. конф. «Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства», Львів, 25 жовт. 2012 р. — Львів : Львівська політехніка, 2012. — С. 454–466.

Проаналізовано ефективність впровадження у діяльність Науково-технічної бібліотеки Національного університету «Львівська політехніка» маркетингових комунікацій. Ак­центовано увагу на зв’язках з громадськістю.
51. Самсонов М. Реклама бібліотек в онлайнових со­ціальних мережах / Михайло Самсонов // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. — Київ, 2012. — Вип. 33. — С. 532–542.

Проаналізовано активність бібліотек у соціальних мережах. Наведено найпоширеніші форми популяризації діяльності бібліотек.
52. Терещенко І. Маркетинговий підхід як засіб по­кращення якості обслуговування користувачів сучасної біб­ліотеки / Ірина Терещенко // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. — Київ, 2012. — Вип. 33. — С. 122–130.

Розглянуто маркетингову концепцію максимально пов­ного задоволення потреб користувачів та покращення бібліотечного обслуговування.

Бібліотечне законодавство

53. Лямець А. Законодавчі засади забезпечення біб­ліотек Єгипту обов’язковим примірником видань / Артем Лямець // Бібліотечний вісник. — 2012. — № 4. — С. 40–45.

Проаналізовано документи, що регламентують забезпе­чення бібліотек Єгипту обов’язковим примірником видань. Розглянуто Закон Єгипту № 82 від 2002 р. «Стосовно за­хисту прав на інтелектуальну власність», акцентовано увагу на порядку реєстрації як друкованих, так і мульти­медійних матеріалів.
54. Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо доставляння обов’язкового безоплатного примірника документів: закон України // Вісник Книжкової палати. — 2012. — № 2. — С. 3.
55. Семесько В. Питання реформування бібліотеч­ного законодавства / Валентина Семесько // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. — Київ, 2012. — Вип. 33. — С. 250–256.

Обґрунтовано необхідність законодавчого забезпечення діяльності електронних бібліотек, визначення шляхів пере­дачі до бібліотек електронних копій тиражованих видань, вирішення питань, пов’язаних з авторським та суміжними правами під час створення та використання електронних бібліотечних ресурсів.

Публічні масові бібліотеки (державні публічні бібліотеки, обласні бібліотеки, державні масові бібліотеки)

56. Ковальчук Л. Фандрейзингова діяльність публічних бібліотек Києва / Людмила Ковальчук // Бібліотечний форум України. — 2012. — № 1 — С. 22–24.

Висвітлено історію залучення позабюджетних коштів біб­ліотек Києва, досвід роботи публічних бібліотек м. Києва у цьому напрямі.
57. Шемаєва Г. Модель публічної бібліотеки в сучасній системі соціальних комунікацій / Ганна Шемаєва, Ханс Ель­бесхаузен // Вісник Книжкової палати. — 2012. — № 8. — С. 12–15.

Охарактеризовано модель публічної бібліотеки Данії, що містить чотири взаємопов’язані простори: простір за­доволення інформаційних потреб користувачів бібліотеки, освітній простір, простір комунікацій, перформативний простір; зроблено порівняльний аналіз з моделлю україн­ської публічної бібліотеки.

Бібліотеки АН

58. Бодак О. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського в пресі: аналітичний огляд публікацій / Ольга Бодак // Бібліотечний вісник. — 2012. — № 4. — С. 46–51.

Проаналізовано матеріали про НБУ, опубліковані упродовж 2011 р. у традиційних ЗМІ та розміщені в Інтернет-ресурсах.
59. Вихрева Г. М. Реализация просветительской функции в деятельности академической библиотеки / Г. М. Вихрева // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функ­ционирования, тенденции развития. — Киев, 2011. — Вып. 9. — С. 255–264.

Висвітлено суть і значення просвітницької функції біб­ліотеки, особливості та деякі аспекти її реалізації в умовах академічної бібліотеки.
60. Зинченко И. Научно-технической библиотеке Одесской национальной академии пищевых технологий — 110 лет / Ирина Зинченко // Бібліотечний форум України. — 2012. — № 1 — С. 43–46.

Викладено історію заснування й основні етапи розвитку Одеської національної академії харчових технологій.
61. Кулаковська Т. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського як науково-дослідний центр: ос­новні напрями діяльності / Кулаковська Тетяна Леонтіївна // Четверта наук.-практ. конф. «Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства», Львів, 25 жовт. 2012 р. — Львів : Львівська політехніка, 2012. — С. 135–140.

Розглянуто становлення Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського як комплексної науково-дослідної установи та бібліотечно-інформаційного центру.
62. Прохорова В. Незмінні орієнтири: до 125-річчя Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Коро­ленка / Віра Прохорова // Бібліотечний форум України. — 2012. — № 1. — С. 47–49.

Викладено історію створення та становлення відділу тех­нічної літератури Харківської державної наукової бібліо­теки ім. В. Г. Короленка. Окреслено напрями діяльності цього структурного підрозділу.

Бібліотеки середніх спеціальних і вищих навчальних закладів

63. Беззуб І. Бібліотека вищого навчального закладу у формуванні інформаційної культури студента / Ірина Беззуб // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. — Київ, 2012. — Вип. 33. — С. 94–105.

Висвітлено сучасні тенденції та перспективи розвитку бібліотек вищих навчальних закладів. Акцентовано увагу на формуванні інформаційної культури студентів.
64. Бєлоус І. О. Діяльність Бібліотеки Львівської по­літехніки під час німецької окупації Львова у 1941–1944 рр. / Бєлоус Ірина Олександрівна // Четверта наук.-практ. конф. «Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інфор­маційного суспільства», Львів, 25 жовт. 2012 р. — Львів : Львівська політехніка, 2012. — С. 34–43.

Розглянуто питання про діяльність бібліотеки Львівської політехніки під час німецької окупації Львова у 1941–1944 рр. та організацію окупаційною владою Технічних фахових курсів.
65. Великосельська О. Наукова бібліотека Хмель­ницького національного університету: від витоків до сьо­годення / Ольга Великосельська // Бібліотечний форум Ук­раїни. — 2012. — № 3. — С. 44–46.

З нагоди 50-літнього ювілею Наукової бібліотеки Хмель­ницького національного університету висвітлено еволюцію основних напрямів діяльності з моменту заснування до сьогодення.
66. Найда Л. В. Культурно-масова робота у Львівській політехніці у повоєнний період (1948–1959 рр.) / Найда Люд­мила В’ячеславівна // Четверта наук.-практ. конф. «Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства», Львів, 25 жовт. 2012 р. — Львів : Львівська політехніка, 2012. — С. 333–342.

Охарактеризовано культурно-масову діяльність колек­тиву Львівського політехнічного інституту в період 1948–1959 рр.
67. Прокопчук В. С. Деякі аспекти діяльності універ­ситетських бібліотек в добу незалежності України: досвід, уроки, перспективи / Прокопчук Віктор Степанович // Чет­верта наук.-практ. конф. «Сучасні проблеми діяльності біб­ліотеки в умовах інформаційного суспільства», Львів, 25 жовт. 2012 р. — Львів : Львівська політехніка, 2012. — С. 167–177.

Висвітлено особливості діяльності наукової бібліотеки Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Представлено основні підсумки роботи кни­гозбірні, окреслено тенденції розвитку, проблеми і перспек­тиви, характерні для бібліотек вищих навчальних закладів.

Цифрові, віртуальні, електронні бібліотеки

68. Башун О. Комп’ютерні програми для створення електронних бібліотек / Олена Башун // Бібліотечний форум України. — 2012. — № 1. — С. 28–33.

Подано огляд комп’ютерних програм з відкритим кодом та окремі платні програмні продукти, які бібліотеки можуть використовувати для створення електронних бібліотек і розміщення різноманітних файлів в електронному форматі.
69. Гімос О. Електронні ресурси — для бібліотек Ук­раїни: новини з конференцій / Олена Гімос, Світлана Чуканова // Бібліотечний форум України. — 2012. — № 2. — С. 31–34.

Подано короткий огляд доповідей, виголошених на 15-му Щорічному науково-практичному семінарі «Інформаційні ресурси для науки та освіти».
70. Держко І. Створення цифрових бібліотек: нові ви­моги до професійних знань бібліотечного працівника / Держко Ірина Зенонівна // Четверта наук.-практ. конф. «Сучасні проб­леми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства», Львів, 25 жовт. 2012 р. — Львів : Львівська політехніка, 2012. — С. 235–239.

Розглянуто формулу створення цифрової бібліотеки, окреслено навики та знання, необхідні бібліотекарям для створення цифрової бібліотеки.
71. Іванова М. Комплексні онлайнові юридичні ін­формаційні ресурси Національної юридичної бібліотеки / Майя Іванова // Наукові праці Національної бібліотеки Ук­раїни ім. В. І. Вернадського. — Київ, 2012. — Вип. 33. — С. 233–239.

Викладено основні етапи створення комплексних онлайнових юридичних інформаційних ресурсів.
72. Семененко Л. П. Электронные библиотеки: тен­денции развития / Семененко Лариса Петрівна, Главчева Юлія Миколаївна Четверта наук.-практ. конф. «Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства», Львів, 25 жовт. 2012 р. — Львів : Львівська політехніка, 2012. — С. 275–284.

Розглянуто тенденції розвитку електронних бібліотечних ресурсів навчальних закладів. Охарактеризовано системи доступу до цих ресурсів.

Взаємини з читачами. Обслуговування

73. Коваль Т. М. Удосконалення системи обслугову­вання користувачів: сучасні підходи та їх реалізація / Коваль Тетяна Миколаївна // Четверта наук. практ. конф. «Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства», Львів, 25 жовт. 2012 р. — Львів : Львівська політехніка, 2012. — С. 428–436.

Висвітлено питання комплексного обслуговування корис­тувачів у контексті реорганізації бібліотечних підрозділів, впровадження сучасних інформаційних технологій та ство­рення власних електронних інформаційних ресурсів Нау­ковою бібліотекою України ім. В. Вернадського.

74. Цукерблат Д. М. Обслуживать читателей, не на­рушая авторских прав / Д. М. Цукерблат // Библиотеки на­циональных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития. — Киев, 2012. — Вып. 10. — С. 235–243.

Розглянуто роль російського законодавства в сфері охо­рони авторських прав у процесі бібліотечного обслугову­вання користувачів.

Довідково-бібліографічна робота та інформаційне обслуговування. Інформаційний сервіс (віртуальна довідка)

75. Берёзкина Н. Ю. Информационно-выставочная работа в центральной научной библиотеке НАН Беларуси / Н. Ю. Берёзкина // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития. — Киев, 2011. — Вып. 9. — С. 274–281.

Висвітлено практичний досвід співробітників Центральної наукової бібліотеки НАН Білорусі з організації презентацій та різноманітних виставок, що сприяють розкриттю бібліо­течних фондів і просуванню інформаційних ресурсів і систем.
76. Минеева С. Духовность: возродить и приумножить / Светлана Минеева // Бібліотечний форум України. — 2012. — № 3. — С. 17–19.

Розглянуто виставкову діяльність Одеської національної наукової бібліотеки ім. М. Горького, зокрема, представ­лено екскурс по виставці «Духовність сьогодення: рідкісні релігійні та релігієзнавчі видання останніх років із фондів ОННБ ім. М. Горького.
77. Найдина Е. Л. Виртуальная справочная служба Российской государственной библиотеки / Е. Л. Найдина // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии. — 2011. — № 4. — С. 36–39.

Окреслено діяльність віртуальної довідкової служби Ро­сійської державної бібліотеки, охарактеризовано чотири блоки, з яких складається її віртуальна довідкова служба.
78. Татаринова Е. А. Отдел организации выставочной работы РГБ: тенденции деятельности и некоторые итоги развития / Е. А. Татаринова // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития. — Киев, 2012. — Вып. 10. — С. 285–291.

Висвітлено історію розвитку відділу організації вистав­кової роботи Російської державної бібліотеки, підбито підсумки діяльності структурного підрозділу за час його існування.

Каталогізація. Техніка каталогізації

79. Поліщук О. Рекаталогізація нотних видань доре­волюційного періоду / Оксана Поліщук, Наталія Погребняк // Бібліотечний форум України. — 2012. — № 2 — С. 16–18.

Висвітлено досвід Харківської державної наукової бібліо­теки ім. В. Г. Короленка, що стосується специфіки бібліо­графічного опису нотних видань дореволюційного періоду в системі АБІС «ІРБІС». Основну увагу приділено конво­лютам і алігатам.

Види каталогів

80. Головащук А. Систематичний каталог у світі ін­формаційних технологій / Антоніна Головащук // Вісник Книжкової палати. — 2012. — № 8. — С. 16–18.

Розглянуто питання функціонування систематичного ка­талогу в сучасних реаліях розвитку інформаційних тех­нологій. Зроблено порівняльний аналіз основних функцій ЕК і систематичного каталогу.

81. Задорожна М. В. Технологічні особливості орга­нізації електронного каталогу НТБ Національного універси­тету «Львівська політехніка» / Задорожна Марія Василівна // Четверта наук.-практ. конф. «Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства», Львів, 25 жовт. 2012 р. — Львів : Львівська політехніка, 2012. — С. 240–251.

Систематизовано та проаналізовано досвід ведення елект­ронного каталогу в НТБ Національного університету «Львівська політехніка». Висвітлено технологічні особ­ливості складання й редагування бібліографічних описів з використанням автоматизованої системи УФД / Бібліотека.
82. Сербін О. Історико-технологічні особливості ево­люції систематичного каталогу бібліотеки: досвід майбут­нього у новизні минулого / Олег Сербін // Бібліотечний вісник. — 2012. — № 4. — С. 3–12.

Окреслено основні аспекти реорганізації систематичного каталогу, на конкретних прикладах продемонстровано історико-технологічні особливості еволюції генерального систематичного каталогу Національної бібліотеки Ук­раїни ім. В. І. Вернадського та його переведення на ББК.

Класифікація та індексація

83. Зарванська І. Координатне (посткоординатне) індексування в електронному просторі як ефективний засіб створення пошукового образу документа / Ірина Зарван­ська // Вісник Книжкової палати. — 2012. — № 1. — С. 27–31.

Охарактеризовано поняття «ключові слова» та «дескрип­тори», їх роль у формуванні пошукового образу документа.
84. Копанєва Є. Національні індекси наукового ци­тування / Єлизавета Копанєва // Бібліотечний вісник. — 2012. — № 4. — С. 29–35.

Висвітлено світовий досвід формування національних ін­дексів наукового цитування, наголошено на доцільності створення української наукометричної бази даних.

Комплектування і поповнення фондів

85. Тарасенко Н. Шляхи вдосконалення комплекту­вання сучасної бібліотеки електронними ресурсами / На­талія Тарасенко // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. — Київ, 2012. — Вип. 33. — С. 423–432.

Охарактеризовано роль бібліотек в інформаційному сус­пільстві. Розглянуто особливості формування, система­тизації та надання доступу до електронних бібліотечних ресурсів.

Організація, збереження та захист бібліотечних фондів

86. Дригайло С. Сучасний стан роботи з газетними фондами в провідних бібліотеках України / Сергій Дригайло // Вісник Книжкової палати. — 2012. — № 8. — С.  21–25.

Представлено досвід роботи з газетними фондами 20-ти провідних бібліотек України. Дослідження проведено шляхом анкетування у 2008 році.
87. Пестерева И. Г. Российский страховой фонд до­кументов библиотек: современное состояние и перспективы / И. Г. Пестерева, М. В. Дьяченко // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии. — 2012. — № 1. — С. 66–69.

Розглянуто програму «Создание российского страхового фонда документов библиотек. Сохранение информации». Висвітлено пріоритетні напрями роботи програми та подано динаміку страхового мікрофільмування в Росії.

Управління у бібліотеках (менеджмент)

88. Барабаш С. Модерація заходів у роботі з громад­ськістю та персоналом як комплексна форма менеджменту в бібліотеках / Світлана Барабаш // Вісник Книжкової па­лати. — 2012. — № 5. — С. 20–22.

Висвітлено теоретичні аспекти модераційної діяльності як комплексної форми організації керівництва колективом та досвід практичного застосування технології модерації в бібліотечному менеджменті. Проілюстровано досвід, набутий вищими навчальними закладами України.
89. Зуб В. Окремі аспекти системи управління біб­ліотеками України / Володимир Зуб // Вісник Книжкової палати. — 2012. — № 2. — С. 25–28.

Висвітлено питання організації та вдосконалення системи управління охороною праці у структурних підрозділах та службах бібліотечних установ України.
90. Лазерко М. П. Система менеджмента качества Цент­ральной научной библиотеки НАН Беларуси / М. П. Ла­зерко // Библиотеки национальных академий наук: проб­лемы функционирования, тенденции развития. — Киев, 2012. — Вып. 10. — С. 257–262.

Представлено досвід впровадження менеджменту якості в діяльності Центральної наукової бібліотеки Національної академії наук Білорусії.
91. Петрова М. Роль інформаційно-комунікаційної сис­теми управління у моделюванні пріоритетних напрямів діяль­ності сучасної бібліотеки / Мілена Петрова // Бібліотечний вісник. — 2012. — № 3. — С. 16–20.

Розглянуто концептуальну модель інформаційно-комуні­каційної системи управління бібліотекою та визначено її зв’язки з об’єктом управління. Проаналізовано обсяги первинної та вторинної інформації, яка використовується в управлінні бібліотекою.

Організація фондів спеціальних матеріалів та робота з ними (рукописи, рідкісні книги і т. д.)

92. Тимів І. Маргіналії в рукописних книгах і старо­друках як джерело з історії татарських і турецьких набігів на українські землі в ХVI–XVII ст. / І. Тимів // Бібліотечна планета. — 2012. — № 3. — С. 33–36.

Проаналізовано покрайні записи (маргіналії) в рукописних книгах і стародруках як історичні джерела про татар­ські й турецькі набіги на українські землі. Визначено роль і значення такого виду джерел в історичних дослідженнях.

Організація фондів електронних матеріалів: електронна книга, електронний журнал, цифрові носії, електронні ресурси

93. Вінічук І. Інформаційно-комунікативні технології як засіб удосконалення бібліотечної системи України в умовах становлення інформаційного суспільства / Ірина Вінічук // Бібліотечний вісник. — 2012. — № 3. — С. 8–15.

Обґрунтовано доцільність використання елементів рин­кових відносин у бібліотечно-інформаційній діяльності. Наголошено на необхідності впровадження в бібліотечну справу передових надбань сучасного менеджменту.

94. Шемаєва Г. Перспективні напрями розвитку елект­ронних інформаційних ресурсів бібліотек / Ганна Шемаєва // Бібліотечний вісник. — 2012. — № 3. — С. 3–7.

Проаналізовано використання електронних інформаційних ресурсів бібліотек та визначено перспективи їх розвитку.

Бібліографія. Практичний аспект

95. Галевич О. К. Біобібліографічний покажчик «Фео­досій Стеблій» / Галевич Оксана Костянтинівна // Четверта наук.-практ. конф. «Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства», Львів, 25 жовт. 2012 р. — Львів : Львівська політехніка, 2012. — С. 491–496.

Висвітлено творчий шлях і науковий доробок вченого Фео­досія Івановича Стеблія за період 1994–2009 рр.
96. Геращенко М. Про метабібліографію та бібліо­графію третього ступеня / Михайло Геращенко, Людмила Добровольська // Вісник Книжкової палати. — 2012. — № 10. — С. 12–13.

Проаналізовано особливий вид бібліографії — метабібліо­графію. Розглянуто основні віхи в історії організації біб­ліографічної справи в Україні на прикладі метабібліогра­фічних видань кінця ХІХ — початку ХХІ ст.
97. Костенко М. Бібліографічні посібники в системі засобів інформаційного забезпечення художньої культури та мистецтва / Марина Костенко // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. — Київ, 2012. — Вип. 33. — С. 329–337.

Висвітлено аспекти типовидової класифікації бібліогра­фічних посібників із художньої культури та мистецтва.
98. Кунанец Н. Э. Библиографический указатель «Биб­лиотечное дело на западноукраинских землях»: консолиди­рованный информационный продукт / Н. Э. Кунанец // Биб­лиотеки национальных академий наук: проблемы функцио­нирования, тенденции развития. — Киев, 2011. — Вып. 9. — С. 285–295.

Розкрито особливості створення бібліографічного покаж­чика з історії бібліотечної справи Галичини.
99. Лиханова І. Бібліографічний покажчик «Книга в Україні. 1861–1917: Матеріали до репертуару української книги» (з досвіду створення) / Ірина Лиханова // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. — Київ, 2012. — Вип. 33. — С. 385–398.

Представлено результати роботи відділу національної бібліографії Національної бібліотеки України імені В. І. Вер­надського зі створення покажчика «Книга в Україні. 1861–1917: Матеріали до репертуару української книги».
100. Попик В. Формування вітчизняних ресурсів біо­графічної інформації: від витоків Національного відродження до здобуття Україною незалежності / Володимир Попик // Бібліотечний вісник. — 2012. — № 3. — С. 21–31.

Проаналізовано розвиток вітчизняних ресурсів історико-біографічної інформації від часів піднесення процесів Національного відродження у 40-х роках ХІХ ст. до здо­буття Україною незалежності.

Іменний покажчик

Барабаш С. 88

Башун О. 68

Беззуб І. 63

Бейліс Л. 18

Берёзкина Н. Ю. 39, 75

Бєлоус І. О. 64

Бодак О. 58

Булахова Г. 48Васильченко М. 29

Великосельська О. 65

Вилегжаніна Т. 19

Вихрева Г. М. 59

Вінічук І. 93

Ворошилов О. 30Галевич О. К. 95

Геращенко М. 96

Гімос О. 69

Главчева Ю. Н. 72

Глазунова Л. В. 20

Глибицкая С. 40

Головащук А. 80

Григоренко О. П. 41Дворкина М. Я. 31

Держко І. 70

Димарчук З. 16

Добровольська Л. 96

Дригайло С. 86

Дьяченко М. В 87Ельбесхаузен Х. 57

Жук В. 8

Задорожна М. В. 81

Зарванська І. 83

Захарова Н. Б. 49

Зинченко И. 60

Зніщенко М. 21

Зуб В. 35, 89Іванова М. 71

Іванова Я. 32Карпенко О. 33

Кириленко В. 27

Коваль Т. М. 73

Ковальчук Г. 4

Ковальчук Л. 56

Копанєва Є. 84

Корнієнко В. 22

Костенко М. 14, 97

Крейденко В. С. 9

Кубряк Е. Н. 42

Кулаковська Т. 61

Кунанец Н. Э. 98Лагута Л. 1

Лазерко М. П. 90

Лесняк Т. 23

Литвинова Л. А. 10

Лиханова І. 99

Лобузіна К. 2

Лямець А. 53

Макеєва І. 24

Минеева С. 76

Мудроха В. 17, 25

Назаровець С. А. 11

Найда Л. В. 66

Найдина Е. Л. 77

Олійник О. 38

Осипова И. П. 12Пасічник Л. 28

Пестерева И. Г. 87

Петрова М. 91

Плитус О. С. 43

Погребняк Н. 79

Поліщук О. 79

Попик В. 100

Прокопчук В. С. 67

Прохорова В. 62

Ржеуський А. В. 50

Рогова П. 44

Рябцева Л. 5

Самсонов М. 51

Семененко Л. П. 72

Семесько В. 55

Сербін О. 82

Серова О. В. 46

Скляренко Є. 45

Соколов В. 13

Стоян П. 36

Суслова В. 3

Такниашвили Г. Р. 37

Тарасенко Н. 85

Татаринова Е. А. 78

Терещенко І. 52

Теслюк В. 34

Тимів І. 92

Тихоненко О. 6

Філіпова Л. 15, 38

Цукерблат Д. М. 74

Чуканова С. 69

Шейко В. 26

Шемаєва Г. 57, 94Шумілова А. 7

Щербан Р. 47


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка