Відділ освіти Харцизької міської ради Міський методичний кабінет Застосування методу проектів у викладанні іноземної мови як засіб створення навчальної середи формування та розвитку життєвих компетентностей учнівСторінка1/4
Дата конвертації04.03.2016
Розмір0.74 Mb.
  1   2   3   4
Відділ освіти

Харцизької міської ради

Міський методичний кабінет


Застосування методу проектів у викладанні іноземної мови як засіб створення навчальної середи формування та розвитку життєвих компетентностей учнів
(навчально-методичний посібник)
Менять педагогические ориентиры- это самое трудное и самое необходимое, что приходится делать сегодня.

В.А. Караковский

Харцизьк 2010

Укладач

Каліта В.В.

Методист першої кваліфікаційної категорії ММК м.Харцизька


Рецензент:


Хроменко Т.І.

вчитель – методист англійської мови Харцизької української гімназіїЗатверджено рішенням Ради Харцизького міського методичного кабінету від _____________Протокол №______.
У навчально-методичному посібнику вміщено матеріали, які стануть у нагоді вчителям іноземної мови в організації проектної діяльності під час навчальних занять з учнями. Робота з проектами сприяє вивченню англійської мови відповідно до Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти, розвиває критичне мислення та сприяє підвищенню життєвих компетенцій учнів.

Для вчителів, керівників ПНМК, працівників міських та районних методичних кабінетів. та тих, хто прагне професійного самовдосконалення.
ЗМІСТ


Передмова………………………………………………………………

5

Розділ І. Науково-теоретичні засади проектної технології
  1. Принципи та умови навчання. …….……….

6

  1. Технологія організації проектної діяльності
  1. Класифікація проектів
Розділ ІІ. Проектна діяльність у дії……………
2.1 Ефективність використання методу проектів на уроках іноземної мови …………………………………
2.2 Приклади організації навчальних завдань та прийомів на різних етапах проектування ……………………………………
2.3.Система організації і контролю за ходом виконання проекту.

Оцінювання проектної діяльності ……………………..….
Висновки
Додаток 1 Анкета рейтингової оцінки
Додаток 2 Ступені навчання проектній технології та їх особливості
Додаток 3 Приклади проектів для учнів 3-6 класів
Додаток 4 Пам’ятка організації роботи в групі
Додаток 5 Мовні кліше для презентації результатів проекту
Додаток 6Алгоритм опису педагогічного проекту
Додаток 7 Питання для самоконтролю
Тезаурус провідних термінів
Література …………………………………………………………Передмова

Загальноєвропейські рекомендації з освіти відзначають, що пріоритетною освітньою метою є підготовка школярів до життя у демократичному суспільстві шляхом запровадження методів викладання навчальних дисциплін, які стимулюють незалежність думки, судження, спонукають до відповідальної компетентної діяльності. У зв’язку з цим нам видається цілком доцільним і актуальним широке запровадження у вивченні основних навчальних дисциплін освітньої проектної технології. Проте вчителі-практики в цій справі стикаються з труднощами, пов’язаними з недостатньою адаптацією проектної технології до вітчизняних умов, відсутністю потрібного навчально-методичного забезпечення. Ці утруднення і ризики можуть бути зменшені через надання вчителям різноманітних методичних матеріалів з ретельно опрацьованими проектами різних типів і різноманітної тематики, призначеними для початкової, основної та старшої школи: вчителі зможуть використовувати їх у повсякденній професійній діяльності чи як зразок у власних розробках. Інакше кажучи, для системного й ефективного впровадження освітніх проектів до навчально-виховного процесу вчителі потребують теоретичних розробок і навчально-методичних матеріалів, детального опису конкретних проектів. Використання навчально-методичної літератури з проектних технологій допоможе вчителеві зробити процес навчання змістовним, цікавим, корисним.
Розділ І.

Науково-теоретичні засади проектної технології

  1. Принципи та умови навчання

На порозі XXI століття закономірно постає питання про нову школу, яка створила б умови для повноцінного фізичного, психічного, соціального та духовного розвитку дитини і плекала людину, здатну будувати демократичну державу. Сучасна школа повинна допомогти учням відчувати себе впевненими на ринку праці, вміти адаптуватися до соціальних змін і криз у суспільстві, бути психологічно стійкими, розвивати здатність до самоорганізації. Це вимагає пошуку нових форм організації навчально-виховного процесу, які дозволили б:

Проектна діяльність – одна з найперспективніших складових освітнього процесу, тому що створює умови творчого саморозвитку та самореалізації учнів, формує всі необхідні життєві компетенції, які на Раді Європи були визначені як основні  в ХХІ столітті: полікультурні, мовленнєві, інформаційні, політичні та соціальні.

Німецький педагог А. Флітнер характеризує проектну діяльність як навчальний процес, в якому обов`язково беруть участь розум, серце і руки ( “Lernen mit Kopf, Herz und Hand”), тобто осмислення самостійно набутої інформації здійснюється через призму особистісного відношення до неї і оцінку результатів в кінцевому продукті.

 Неабияке значення для розробки теоретичних основ проектної діяльності мають праці таких науковців в Україні, як: О.Коберник [2], С.Ящук [6], О.Пєхота [4]; в Росії – В.Гузєєв [1], Е.Полат [3], Н.Пахомова [5].

На сучасному етапі розвитку освіти проектна методика детально досліджується як зарубіжними, так і вітчизняними авторами :І.Л. Бім, І. А. Зимнєю, Т.Е Сахарової, О.М Моїсєєвой, Е.С. Полат, І. Чечель, L.Fried-Booth, T. Hutchinson, D. Phillips. Багаточисельними дослідженнями було встановлено, що проектна діяльність виступає як важливий компонент системи продуктивної освіти і є нестандартним, нетрадиційним способом організації освітніх процесів через активні способи дій (планерування, прогнозування, аналіз, синтез), направлених на реалізацію особово-орієнтованого підходу. Проектна методика як нова педагогічна особово-орієнтована технологія відображає основні принципи гуманістичного підходу в освіті.

Аналіз світового досвіду дозволяє констатувати широке поширення методу проектів в освітніх системах різних країн. Причина цього в тому, що в умовах інформаційного суспільства, в якому нестримно застарівають знання про світ, необхідно не стільки передавати учням суму тих або інших знань, скільки навчити їх набувати цих знань самостійно, уміти користуватися придбаними знаннями для вирішення нових пізнавальних і практичних завдань.

Метод проектів дозволяє найменш ресурсозатратним способом створити natural environment («природне середовище», тобто умови діяльності, максимально наближені до реальних) для формування компетентностей що вчаться. Під час роботі над проектом з'являється виняткова можливість формування у школярів компетентності вирішення проблем (оскільки обов'язковою умовою реалізації методу проектів в школі є рішення що вчиться власних проблем засобами проекту) а також освоєння способів діяльності, складових комунікативну і інформаційну компетентності. За своєю суттю проектування – самостійний вид діяльності, що відрізняється від пізнавальної діяльності.

Багато педагогів і керівники шкіл зараз говорять про широке впровадження цього методу в освітньому процесі, це свого роду нова освітня мода. При цьому йдеться про груповій або дослідницькій роботі учнів, творчою або просто самостійній роботі з навчального предмету, про виконання певного технічного завдання (найчастіше в навчальній області «Технологія») або ж про позакласний захід, колективну творчу справу.

У європейських мовах слово "проект" запозичене з латині: дієприкметник projects означає "викинутий вперед", "промовець", що "впадає в очі", тобто прототип, прообраз якого-небудь об'єкту, виду діяльності, а проектування перетворюється на процес створення проекту. Таким чином, проект створює те, чого ще немає; він вимагає завжди іншої якості або показує дорогу до його здобуття.

В основу методу проектів покладена ідея, складова поняття «проект», його прагматична спрямованість на результат, який досягається при рішенні тій або іншій практично або теоретично значимої проблеми. Метод проектів завжди передбачає рішення учнями якоїсь проблеми. Вирішення проблеми передбачає, з одного боку, використання сукупності всіляких методів і засобів навчання, а з іншої — необхідність інтеграції знань і умінь з різних навчальних предметів.

Тому якщо ми говоримо про метод проектів, то маємо на увазі саме спосіб досягнення дидактичної мети (суб'єктом якої є педагог) через детальну розробку проблеми (суб'єктом якої є учень) і її рішення, що повинне завершитися сповна реальним, відчутним практичним результатом, оформленим тим або іншим чином. Результати виконаних проектів, які отримують учнів, мають бути, що називається, «відчутними»: якщо це теоретична проблема - те конкретне її рішення, оформлене в інформаційному продукті, якщо практична - конкретний продукт, готовий до застосування. Результатом з позиції педагога є зміна рівня сформованості ключових компетентностей, яка демонструє учня під час проектної діяльності.

Таким чином, під проектом ми маємо на увазі спеціально організований вчителем і самостійно виконаний учнями комплекс дій за рішенням значимої для учня проблеми, що завершуються створенням продукту; під методом проектів – технологію організації навчальних ситуацій, в яких учень ставить і вирішує власні проблеми та технологію супроводу самостійної діяльності школярів.Мета проектної діяльності – розуміння і вживання знань, умінь і навиків, придбаних при вивченні різних предметів (на інтеграційній основі).

Завдання проектної діяльності:

- навчання плануванню (учень повинен уміти чітко визначити мету, описати основні кроки по досягненню поставленої мети, концентруватися на досягненні мети, впродовж всієї роботи);

- формування навиків збору і обробки інформації, матеріалів (учень повинен уміти вибрати відповідну інформацію і правильно її використовувати);

- уміння аналізувати (креативність і критичне мислення);

- уміння складати письмовий звіт (учень повинен уміти складати план роботи, презентувати чітко інформацію, оформляти виноски, мати поняття про бібліографію);

- формувати позитивне відношення до роботи (учень повинен проявляти ініціативу, ентузіазм, прагнути виконати роботу в строк відповідно до встановленого плану і графіка роботи).Основним принципом оновлення середньої школи стала особова орієнтація освіти. Особово-орієнтована освіта передбачає диференційований підхід до навчання з урахуванням рівня інтелектуального розвитку школяра, з урахуванням його підготовки по предмету, його здібностей, завдатків, інтересів. При такому типові навчання зміст, форми, методи й засоби повинні максимально враховувати індивідуальні особливості школяра і способи роботи, що віддаються перевага ним, з учбовим матеріалом.

Процес вивчення іноземній мові – діяльність вкрай індивідуально забарвлена, і в цьому сенсі особа вчителя важливіша за всякий «метод». У будь-якому випадку думаю, що кращою методикою можна вважати ту, яка викликає в учнів любов до предмету, що вивчається, а гіршою ту, яка наводить на них тугу. Як добре, що в сьогодення вчителеві дано досить свободи для реалізації власного розуміння процесу вчення, тому що лише так можна виконувати свою роботу з ентузіазмом

Вивчення англійської мови є співпраця, в процесі якої вчитель і учні працюють разом. Тут необхідна атмосфера радісної співучасті, партнерства. Величезної популярності останнім часом набуває метод проектів. Кожен же учбовий предмет має свою специфіку і відповідно специфіку використання тих або інших методів, технологій навчання.

Метою вивчення іноземним мовам є не система мови, а іншомовна мовна діяльність, причому не сама по собі, а як засіб міжкультурної взаємодії. Метод проектів дозволяє творчо застосувати мовний матеріал, перетворити уроки іноземної мови на дискусію, дослідження. Розробляючи проект, учні освоюють різні соціальні ролі під час опитів, включилися в мовне середовище при пошуку інформації в Інтернеті та при обговорені листів.

Працюючи над проектом, учні можуть підвищити культуру усної і письмової мови, мати можливість проявити себе, самостійно добуваючи інформацію, у тому числі, через мережу Інтернет. Основна ідея подібного підходу до вивчення мови полягає в тому, щоб перенести акцент з різного вигляду вправ на активну розумову діяльність учнів, що вимагає для свого оформлення володіння певними мовними засобами.
Лише метод проектів може дозволити вирішити це завдання і перетворити уроки на дискусійний, дослідницький клуб, в якому вирішуються цікаві, практично значимі і доступні учням проблеми з врахуванням особливостей культури країни.

Робота над проектом вимагає від учнів володіння великим обсягом всіляких наочних знань. Крім того, школярі повинні володіти певними інтелектуальними, творчими і комунікативними уміннями. Це уміння працювати з інформацією, з текстом (виділяти головну думку, вести пошук потрібної інформації в англійському тексті), аналізувати інформацію, робити узагальнення, виводи, уміти працювати з довідковою літературою, уміння вести дискусію, слухати і чути співбесідника, відстоювати свою точку зору.
1.2. Технологія організації проектної діяльності

Позначимо основні особливості організації проектної роботи. Необхідними вимогами до використання проектної методики при вченні англійській мові є: 1. наявність лічностно- значимої в дослідницькому, творчому плані проблеми (завдання, що вимагає інтегрованого знання, пошуку для її вирішення): дослідження історії виникнення різних свят в англоговорящих країнах St. Patrick’s Day, Thanksgiving Day, Halloween, Christmas, Mother’s Day і т.д.; організація подорожей ;

 2. )практична, теоретична значущість передбачуваних результатів (наприклад, спільний випуск газети, альманаха з репортажем з місця подій; програма туристичного маршруту; план облаштування будинку, парення; планування і облаштування квартири і т.д.;

 3. самостійна (індивідуальна, парна, групова) діяльність учнів на уроці або в позаурочний час;

 4. структуризація змістовної частини проекту (з вказівкою поетапних результатів і розподілом ролей);

 5. використання дослідницьких методів, що передбачають певну послідовність дій (алгоритм проведення проектної діяльності)

Технологією здійснення проекту передбачено три етапи: підготовчий, основний і завершальний. На кожному етапі вирішуються певні завдання, визначається характер діяльності учнів і вчителя. Але ми розширили рамки етапів і ці данні подаємо у таблиці.

Таблиця

Технологія діяльності педагога зі створення проекту здійснюється за такими етапами:Етапи роботи над проектом

Зміст діяльності

1.

Діагностико-прогностичний етап Визначення теми, мети та завдань проекту.

Вивчення проблем шкільної освіти, власної професійної діяльності; потреб, можливостей; оцінка дидактичних можливостей предмета, напряму діяльності за фахом, теми щодо застосування проектної технології, визначення головних проблем. Обговорення проблеми, пошук необхідної інформації, визначення мети і завдань.

2.

Етап моделювання


Створення описово-структурної моделі (словесної, графічної або понятійного аналога) проекту;

визначення критеріїв ефективності проекту;

розробка моніторингової системи функціонування моделі (як і яким чином контролюватиметься та оцінюватиметься діяльність учасників проекту на різних етапах).


3.

Планування

Формування програми діяльності щодо реалізації проекту, розробка плану в цілому та конкретних дій; вибір способів збору інформації, форм і методів, формування уявлень про результати (форма звіту), розробка критеріїв оцінки результату і процесу, розподіл завдань між членами групи.

3.

Дослідження

Збір інформації, аналіз, вибір стратегії і тактики, робота з літературою, проведення експерименту, анкетування, робота з літературою.

4.

Етап визначення ефективності

Оцінка як самої діяльності, так і кінцевого продукту, формулювання висновків.

5.

Оформлення звіту

Показ результатів у формі: звіту з демонстрацією матеріалів, письмового звіту.

Колективне обговорення.6.

Оцінка результатів і процесу

Колективне обговорення.

Самооцінка результатів за встановленими критеріями

Зміст діяльності учня

Діяльність учителя

Методи, прийоми, форми уроків


Підготовчий

 • -.Визначення проблеми.

- Вибір теми проекту.

-Формулювання мети та завдань.

-Визначення виду проекту.

-Визначення кількості учасників.
 • Розробка проектного завдання.

 • Представлення теми, мотивація, допомога у постановці та допомога в постановці завдань, розподіл завдань.

 • Зібрати весь мовний та тематичний матеріал, пройдений за період часу;

 • суттєво поширити знання.


Розповідь, бесіда, лекція

Мозкова атака

Від слова до дії

Дизайн-аналіз

Ранжування

Диспут, Алгоритмічний метод

Постановка запитань: ключове, тематичні, змістовні.

Ключове питання мета

Тематичні та змістові питання – завданняПошуковий (етап роботи над проектом)

 • Пошук, аналіз та вибір необхідної інформації

 • Консультації з учителем

 • Прийняття рішень щодо реалізації завдань

 • Складання проміжних звітів

 • Систематизація отриманих результатів

 • Спостереження за роботою

 • Консультування учасників проекту

 • Корекція планів та завдань дослідженняСамостійна робота

Семінар (мозковий штурм

практикум

Підсумковий

 • Поетапне структурування отриманої інформації та проведених досліджень

 • Визначення ключових питань презентації проектної роботи, змісту й форми представлення отриманих матеріалів

 • Спостереження за роботою

 • Консультування учасників проекту

 • Корекція планів та завдань дослідження

Лабораторна та практична робота

Оформлення звітів

 • Систематизація та узагальнення отриманих результатів

 • Оформлення документація звітності

 • Складання сценарію презентації
 • Підсумкові корекція та консультування учасників проекту
Консультація

Презентація та оцінка проектної роботи, її результатів

Показ результатів у формі усного звіту, звіту з демонстрацією матеріалів, письмового звіту тощо


 • Сприйняття звіту

 • Постановка запитань, якщо потрібноПрезентація

Після проектні дії

1. Збір матеріалів

2. Аналіз інформації та формулювання висновків.

3. Оформлення результатів діяльності.
1.Визначення плану, джерел, засобів збору, методів аналізу інформації.

2.Вибір засобів представлення результатів.

3. Вироблення критеріїв оцінки результату та процесу.

4. Формування груп для проведення дослідження та виконання завдань.Спостерігає, координує діяльність малих груп.

Коректує, спостерігає, радить.

Коректування, пропозиції ідеї, висування пропозиції. сбор матеріалів проведення аналізу, як у класі та в групі, так ї за їх межами. Важливо пам’ятати, саме на цьому етапі всі чотири вміння учня (говоріння, читання, письмо та мовлення) експлуатуються.

Збір інформації із зазначених джерел.

Аналіз інформації.
Формування завдання й вироблення плану дій.


Індивідуальна та групова робота: читання, анкетування, опитування, експеримент,

«паутинка» - «Project web»

Творчому вчителю:

Методи Підготовчого етапу – виявлення проблеми

 • Мозкова атака

 • Від слова до дії – методика дозволяє спільними зусиллями через зазначення проблеми, їх аналіз знайти вірне рішення, визначити майбутню діяльність за схемою:
 • Дизайн-аналіз – через колективне та групове обговорення та оформлення запису думок і створення замальовок кожен учень може знайти вірне вирішення проблеми. Схема дій: • Ранжування – протягом короткого часу можна визначити серед груп проблем найважливішу. Проводиться у письмовому виді:

Проблеми

Прізвища учнів

Усього балів

1.2. • Алгоритмічний метод – активізує мислення дітей шляхом протиставлення порівняння ідеального й існуючого об’єкту. До початку роботи вчитель добирає моделі, фото ідеальних об’єктів. У процесі роботи учні порівнюють, складають список суперечностей та потім розробляють алгоритм щодо їх усунення.

Ідеальний об’єкт

Його ознаки

Реальний об’єкт

Його ознаки

Дії щодо усунення суперечностей


Склад Портфоліо проекту

 • Паспорт проекту

 • плани виконання проекту та окремих його етапів (для довгострокових це можуть бути щомісячні плани, для тижневих – щоденні плани);

 • проміжні звіти групи;

 • уся зібрана інформація з теми (ксерокопії, матеріали Інтернету, результати досліджень, експерименту, анкетувань);

 • результати досліджень і аналізу;

 • записи ідей, гіпотез і рішень;

 • звіти про наради групи, проведення дискусій, «мозкових штурмів»;

 • короткий опис усіх проблем, з якими зіткнулася група, і способів їх рішення;

 • ескізи, нариси продукту;

 • матеріали до презентації (сценарії).


Структура проекту:

1.Назва проекту

2.Актуальність проблеми, наукове обґрунтування.

3.Мета проекту

4.Завдання проекту

5.Етапи , термін реалізації проекту

6.Забезпечення проекту:


 • науково – методичне;

 • матеріально – технічне;

 • критерії оцінки очікуваних результатів.

7.Перелік основних заходів.

8.Очікуванні результати.Содержание творческого ученого проекта

по технологи Intel

1 Творческое название

2 Предметные области

3 Учебная тема проекта (Какая учебная тема и в какой предметной области может быть рассмотрена или изучена с помощью данного проекта. )

4 Возрастная категория участников

5 Триада вопросов

6 Итоговый продукт

7 Дидактические цели (Под дидактическими целями понимается цель учебного процесса, который включает в себя проект, как метод достижения цели.)

8 Методические задачи (Под методическими задачами проекта понимаются задачи, связанные с формированием у учащихся определенных знаний, умений и навыков.)

9 Сроки реализации

10 Ход проекта (этапы) Подробное описание этапов реализации проекта, которые будут выполнять Участники.

11 Способы контроля и оценивания

12 Материалы проекта

13 Необходимые навыки Кто и как оценивает продукты, созданные в проекте? и оборудование (до начала)

14 Ресурсы

15 Авторы проекта


Визитка учебного проекта "Руководство по здоровому образу жизни"

Материал из IrkutskWiki.

Перейти к: навигация, поиск

Творческое название

Быть здоровым или не быть?

Предметные области

английский язык, биология

Учебная тема проекта

Английский язык "Руководство по здоровому образу жизни"

Возрастная категория участников

учащиеся 9 классов

Триада вопросов

Основополагающий вопрос:

Как выглядеть привлекательно?Вопросы учебной темы:

- Как вредные привычки влияют на здоровье человека?

- Как правильно питаться?

Частные вопросы (Вопросы исследований):

- Сколько учащихся 9 классов нашей школы подвержено плохим привычкам? - Какие прблемы волнуют наших подростков? - Легко ли быть подростком в наши дни?

Итоговый продукт

Презентация, публикация

Дидактические цели

Формирование компетентности в сфере самостоятельной познавательной деятельности, приобретение навыков самостоятельной работы с большими объемами информации, развитие навыков общения на изучаемом языке.

Методические задачи

Научить читать и понимать тексты на английском языке по теме "Здоровый образ жизни", развивать навыки устной и письменной речи на английском языке, научить анализировать и ситематизировать полученную информацию, пользоваться Power Point для оформления результатов работы.

Сроки реализации

7 дней


Ход проекта (этапы)

1 занятие - планирование деятельности, 2 занятие - изучение литературы 3 занятие - формулировка вопросов для тестирования учащихся на наличие у них проблем и вредных привычек 4 занятие - проведение опроса - тестирования 5 занятие - изучение полученной информации, систематизация 6 занятие - оформление результатов работы (создание презентации) 7 занятие - оформление результатов работы (создание публикации)

Материалы проекта

Список всех материалов проекта с указанием формата.


1.3. Класифікація проектів
Типи проектів (за Є.Полат)

За домінуючою діяльністю:

 • дослідницькі;

 • пошукові;

 • творчі;

 • прикладні;

 • ознайомлювально-орієнтовані;

 • інформаційні;

за предметно-змістовою галуззю:

 • налізурно;

 • налізурно;

- налізурнох;

за характером контактів:

 • серед дітей однієї вікової групи (класу);

 • серед учнів школи, району, міста, країни, світу;

за кількістю учасників проекту:

 • індивідуальні;

 • парні;

 • групові;

за тривалістю:

 • короткострокові ( 2-6 годин);

 • середньої тривалості ( від тижня до місяців);

 • довгострокові (від місяця до кількох місяців).


По характеру кінцевого продукту проектної діяльності види проектів при вивченні іноземної мови: 1. Конструктівно – практичні проекти (Construction and Practical Projects) – колаж, щоденник спостережень, “придумування гри” і її опис. . Ігровиє- ролеві проекти (Role and Games Projects) – розігрування гри, драматизація, вигадування власної п’єси, концерт. Найчастіше ми розробляємо цей проект при підготовці і проведенні тижня іноземної мови в школі.

 2. Ігрові –рольові проекти (Role and Games Projects) – розігрування гри, драматизація, вигадування власної п’єси, концерт. Найчастіше ми розробляємо цей проект при підготовці і проведенні тижня іноземної мови в школі.

 3. Інформаційні і дослідницькі проекти (Information and Research Projects) – вивчення регіону або якої-небудь країни, англійська мова і його використання як мови міжнародного спілкування, іноземні мови в житті людей.

 4. Проекти конкретного соціологічного обстеження (Survey Projects). Це проекти на теми: “Вплив американської і британської культур на спосіб життя в нашій країні” або “Відношення іноземців до моєї країни”.

 5. Видавничі проекти (Production Projects) – по темах: “Шкільна газета”, “Все про мене”, ”Портрет мого класу”. Ці проекти представили учні 8-х класів. Дуже цікаво був приготований проект “Портрет мого класу” у формі медалей з портретом кожного учня класу і його характеристику.

 6. Сценарні проекти (Performance and Organizational Projects) – вечори, струм-шоу.

 7. Творчі проекти (Creative Works) –у формі вільного літературного вигадування (казка, розповідь, комікс, ролева гра)….


Розділ ІІ
«Діти легко забувають те, що вони кажуть,

і те, що їм кажуть, але не те, що вони роблять,

і не те, що з ними роблять».

Ж.Ж.Руссо

2.1. Ефективність використання методу проектів на уроках іноземної мови

Переваги проектної роботи були належно оцінені у викладанні таких предметів, як географія, історія, основи хімії та фізики, протягом багатьох років. Мовні навчальні програми почали систематично використовувати цей підхід тільки недавно. На запитання “Чому саме проектна робота?” курс “Hotline” дає такі відповіді: • тому, що проектна робота мотивує

(учні пишуть про себе – свою сім’ю, свій дім, свої інтереси і уподобання. Працюючи над проектом, учні проводять невелику дослідницьку роботу з теми, яка їх цікавить. Учні займають активну позицію під час проектної роботи. Виконуючи проект, учні часто щось вирізають, зафарбовують, про щось пишуть, шукають інформацію в книжках, спілкуються з іншими людьми, знаходять ілюстрації – можливо, навіть, роблять аудіо- чи відеозаписи. Учні різного рівня мовленнєвого розвитку можуть виконати свій власний проект – великий чи малий, простий чи складний – і зможуть пишатися ним. Наприклад, деякі учні в класі можуть слабше знати мову за інших, але це їм не заважатиме у процесі виконання проекту виявити здібності до проектування чи ілюстрування своєї роботи або знайти оригінальний підхід до презентації проекту).

 • тому, що проектна робота особистісно зорієнтована

(готуючи розповідь про своє оточення в письмовій формі, учні відкривають для себе значення англійської та інтернаціональної мови. Колись у майбутньому, можливо, їм доведеться розповісти іноземцю англійською мовою про свою сім’ю, місто чи свої уподобання. Робота над таким проектом допомагає їм підготуватися до такої події. Зосереджуючи увагу на темі, що вивчається англійською мовою, учні мають можливість ознайомитись з особливостями культури англомовних країн, порівняти їх зі своїми уявленнями і таким чином збагатити власне розуміння інших культур).

 • тому, що проектна робота має загальноосвітню цінність

(більшість сучасних шкільних програм вимагають, щоб викладання предметів сприяло розвитку в учнів ініціативи, незалежності, уяви, самодисципліни, співпраці з іншими учнями і корисних дослідницьких навичок. Проектна робота є практичним шляхом реалізації цих освітніх цілей на уроці та в позаурочний час).

Розвиток творчої ініціативи, здібностей, пізнавальних інтересів учнів шляхом використання різноманітних засобів і прийомів роботи на уроках, активних форм організації навчального процесу – провідна педагогічна ідея.

Розвиток творчих здібностей учнів сприяють

--- використання різноманітних засобів і прийомів роботи ;

--- використання музики, яскравого кольорового унаочнення,роздавального та дидактичного матеріалів з творчим завданням;

--- організація парної і групової роботи;

--- створення проблемних ситуацій, введення елемента новизни, несподіванки, сюрпризу;

--- упровадження проектної методики та модульно-рейтингової системи;

--- використання ігрових моментів,нестандартних форм організації навчально-виховного процесу.

Організація роботи з розвитку творчих здібностей учнів стимулює розвиток комунікативних здібностей, забезпечує гармонійне поєднання різних видів мовленнєвої діяльності, допомагає всім учням працювати дружно і ділитись своїми вміннями і досвідом. Організація роботи з розвитку творчих здібностей дітей буде ефективною за умови постійної групової підготовки вчителя до уроків, створення сприятливого психологічного клімату на уроці.

Формування в учнів умінь і навичок іншомовного спілкування передбачає досягнення ними такого рівня комунікативної компетенції, який би був достатнім для здійснення спілкування у певних комунікативних сферах, тобто формування здатності та готовності спілкування в чотирьох його видах розуміння: аудіювання, читання, говоріння, письмо.

Таким чином необхідно забезпечити дуже високу позитивну мотивацію учнів, стихійний інтерес до оволодіння англійською мовою.

Засобами іноземної мови можна і треба розвивати навички творчого мислення дітей. Але творче мислення не є самоціллю, а лише інструментом розвитку мовленнєвих знань, умінь та навичок, коли учні інтерактивно працюють з будь-якою інформацією, вони вчаться мислити, тренують інтелектуальні здібності не помічаючи, що їхнім інструментом є саме іноземна мова.

Набуті навички учні використовують для розвитку власного творчого потенціалу:чим більше вони займаються і вміють тим більше вони займаються і вміють, тим легше їм створювати власні творчі зразки мовленнєвої діяльності.

Впровадження інтерактивних та проектних технологій при вивченні іноземної мови є дуже актуальними на сьогодні, оскільки вони передбачають моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор,спільне вирішення проблем на основі аналізу обставин та відповідної ситуації.

Інтерактивні та проектні технології ефективно сприяють формуванню навичок і вмінь, виробленню цінностей,створенню атмосфери співробітництва і взаємодії.

Завдяки таким сучасним технологіям учні вчаться бути демократичними, критично мислити, приймати продумані рішення, а отже відбувається постійна співпраця всіх учнів класу у ході уроку. При цьому учень і вчитель – рівноправні, тобто знають, вміють і здійснюють свою діяльність разом, чудово розуміючи, що вони роблять і для чого.

  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка