Відділ освіти, молоді та спорту Новоархангельської рда методичний кабінет Інформаційно- нормативні матеріали Мистецтво в школі: музика, образотворче мистецтвоСторінка3/4
Дата конвертації17.03.2016
Розмір0.97 Mb.
1   2   3   4

Використання елементів хореографії та театру є досить поширеним у практиці навчання музики в початковій школі (наприклад, методи пластичного інтонування мелодій, інсценізації пісень).  Впровадження  інтегрованого курсу «Мистецтво» сприяло проникненню аналогічних театралізованих художньо-педагогічних технологій і в методику навчання образотворчого мистецтва (прийом театралізації сюжетів картин, створення умовних міні-діалогів персонажів, пантомімічне відображення поз і жестів скульптурних або живописних образів тощо).

Стосовно місця кіномистецтва в початковій школі за останні роки відбулися певні зміни на краще, хоча в аспекті використання кінофрагментів на шкільних уроках з різних предметів вітчизняні педагоги значно відстають від зарубіжних колег з розвинутих країн. З огляду на наявні матеріально-технічні бар'єри елемент «Кіномистецтво» у новій редакції програми інтегрованого курсу «Мистецтво» перенесено з основних у додаткові. Проте загальна комп'ютеризація української школи певною мірою допомагає подолати ці перешкоди і забезпечити належні умови для демонстрації фрагментів творів кіномистецтва на шкільних уроках. Отже, маємо оптимістичні перспективи інтенсивнішого впровадження кіномистецтва в навчально-виховний процес, що дасть змогу розширити спектр мистецьких компетентностей учнів, які формуються і розвиваються в загальноосвітніх навчальних закладах, а потім можуть реалізуватися ними у різноманітних життєвих ситуаціях.


Естетична і мистецька компетентність школяра – багатогранний показник результативності загальної мистецької освіти, що інтегрує широке коло компонентів:
когнітивний (знання), практичний (уміння), аксіологічний (цінності), креативний (досвід самовираження), комунікативний (досвід спілкування). Компетентнісний підхід
до змісту і результатів шкільної мистецької освіти став концептуальною основою побудови державних стандартів в освітній
галузі «Мистецтво», що детермінує необхідність упровадження його положень у художньо-педагогічну практику, адже сьогодні цей підхід радше декларується, ніж реально втілюється
у програмно-методичному забезпеченні навчально-виховного процесу. Саме тому навчання мистецтв
у загальноосвітній школі
не стало повноцінною підготовкою дітей
до реального життя.


Предметна мистецька компетентність – це здатність учня до пізнавальної й практичної діяльності у певному виді мистецтва.

Незважаючи на лаконічність формулювань, Стандарт чітко націлює зміст мистецької освіти на цілісність художнього розвитку особистості, адже він передбачає такі основні види діяльності учнів: художнє сприймання (спостереження), аналіз-інтерпретація та оцінювання; художнє самовираження, формування власних думок
і почуттів у процесі використання знань і вмінь
на практиці. Суттєво акцентовано роль мистецтва
в соціально-культурному пізнанні та в особис-тісному житті, що важливо для залучення дітей
до спостереження за естетичними явищами
в повсякденних умовах життя людини, до участі
у мистецьких заходах родинного та етно-культурного середовища; пробудження змалечку прагнення до впорядкування й естетизації довкілля.
Концептуальні положення нового Державного стандарту в освітній галузі «Мистецтво» втілені у зміст навчальних програм
і підручників, автори яких реалізують
ідеї компетентнісного підходу на конкретному художньо-пізнавальному і практичному матеріалі.

Рекомендації щодо використання інформаційних
та телекомунікаційних технологій в процесі викладання
музичного мистецтва


Музика завжди залишається могутнім є джерелом пізнання та осягнення високих духовних надбань людства і головним засобом залучення учнів до музичного мистецтва, що загалом сприяє вихованню естетичних почуттів, формуванню моральних поглядів, духовних потреб. Основною метою уроків музичного мистецтва в загальноосвітньому навчальному закладі є виховання музичної культури учнів.
Головними завданнями вчителя музичного мистецтва стає знання вчителем методики шкільної музичної освіти, розуміння та проектування освітньої музично-естетичної ситуації, вироблення своєрідної стратегії музично-педагогічної праці. Розвиток зацікавленості учнів у музичному мистецтві, посилення його виховного впливу вимагають від учителя знання свого предмета й постійної уваги до особистості учня. Найважливішим завданням шкільної музичної освіти є формування слухацької музичної культури учнів, тому що сьогоднішній учень у майбутньому – безумовно, слухач, який виявляє свою зацікавленість, потреби і смак у музичному мистецтві. Останнім часом великого значення набуває використання інформаційних технологій на уроках музичного мистецтва.

У практиці вчителів загально-освітніх навчальних закладів району протягом декількох років йде впровадження мультимедійних технологій у викладання музичної освіти. Музичне мистецтво виступає водночас і носієм високих духовних цінностей, і засобом розвитку творчих здібностей школярів. Нові технології уможливлюють поєднання дидактичних функцій комп’ютера з традиційними засобами навчання, збагачення і наповнення навчального процесу новими формами роботи, варіативне застосування ігрових форм навчання, створення інноваційних методик викладання музики в системі загальної середньої освіти, а також сприяє більш ефективному засвоєнню музичних знань (декларативних і процедурних) та їх реалізації в музично-творчій діяльності молодших школярів на етапі початкової музичної освіти. Сучасні комп’ютерні технології у мистецькій освіті учнів базуються на ідеї їх інтеграції з традиційними навчальними методиками.

Використання інформаційних технологій на уроці музичного мистецтва сприяє закріпленню інтегрованих знань та формуванню вмінь, набутих
на уроках музики, які надихають на створення власного творчого доробку, дозволяють учителю музики контролювати художньо-творчий розвиток учня, формувати спеціалізовані знання у процесі виховання особистості в музиці, реалізувати можливості сучасних засобів навчання.

Впровадження інформаційних технологій на уроках музики, забезпечує вирішення завдань всебічного розвитку природних, творчих здібностей учнів, а саме: фантазії і художньої уяви; асоціативного сприйняття


і мислення на основі художнього і музичного матеріалів; розуміння поняття ритму в природі і мистецтві; відчуття простору, форми, контрасту, динаміки, кольорової палітри. Використання комп’ютера на уроці створює можливості для розвитку зорової пам’яті, фантазії, формування у дітей естетично-гармонійного світосприйняття.

Паралельно цим процесам відбувається впровадження інноваційних підходів до проблеми рівня знань учнів, заснованих на розробці


й використанні комплексу комп’ютерних тестуючих, що діагностують методики контролю й оцінки рівня засвоєння. Зміна змісту й структури освіти, подань про організаційні форми, методи навчання й контролю за його результатами призводить до зміни приватних методик викладання.

У процесі сприймання музики можуть бути використані наступні форми роботи: слухання музики з демонстраційним матеріалом на слайдах; слухання музики із переглядом уривку відео або кліпу; слухання музики із використанням творчих завдань на комп'ютері; музична вікторина із відео; музична подорож – узагальнення (сторінками музичних творів); впізнай інструмент за зовнішнім виглядом або за звуком; вікторина – видатні виконавці; вікторина – видатні композитори; комп'ютерний малюнок до музичного твору; музичний колаж тощо.

У вокально-хоровій роботі можливо впроваджувати наступні види робіт: спів під караоке; спів під відеофонограму; спів під перегляд кліпу; впізнай пісню за мінусом, за ритмом; запис виконання пісні учнями «Студія звукозапису»; спів – імпровізація із виконанням творчих завдань (створи музичний супровід, добери інструменти, добери малюнок до пісні, створи власну мелодію за картинкою) тощо.

У елементарному музикуванні можуть бути застосовані такі форми: створення музичного супроводу на електронному інструменті або музичному редакторі; створення власних мелодій на комп'ютері; створення музичних композицій із застосуванням музичної енциклопедії або музичного редактору; створення презентацій тощо.

У рухах під музику можливі: перегляд уривків мультфільмів та рухи під музику; копіювання рухів героїв кліпів або відео уривків; рухи під музику під відео – уривок музичного твору; виконання завдань героїв мультфільму тощо. В процесі викладання музичного мистецтва вчитель може проводити творчі завдання: виконання творчих завдань можливо до всіх структурних компонентів уроку: створюємо музику, створюємо супровід, впізнаємо мелодії, створюємо ремікс, створюємо малюнок до твору або пісні, добираємо ілюстрацію, відео, кліп тощо.

Останнім часом стало популярним використання методу проектів на уроці. Різновиди проектів із застосуванням комп'ютерів на уроці музики: інформаційні проекти – газета, буклет, довідник, заочна екскурсія; дослідницькі проекти – робота на МАН, власне відкриття – дослідження, науковий доклад, стаття; творчі проекти – відео-кліп, презентація, фільм, єралаш, жива газета, сценарій; практико – орієнтовані проекти – видання тематичних дисків, добірка до дискотеки, музичне оформлення свята, попурі, спецвипуск тематичного буклету або газети тощо. Використання у процесі навчання методу проектів допомагає розкрити процес створення дитиною творчої роботи від задуму до втілення, є можливість побудувати нестандартний урок: урок-мандрівку, малювання в уяві образів, навіяних чарівною музикою та розповіддю педагога, виконання композицій з імпровізуванням, формою, об’ємом, трансформацією кольору, тону, графічного ритму тощо.

Наочність на уроці допомагає вчителю більш ґрунтовно розкрити тему уроку за допомогою: демонстрації слайд – шоу; демонстрації електронної енциклопедії; перегляду фото – шоу на слайдах; демонстрації портфоліо проекту; перегляду відео або уривку концерту, кліпу, фільму, архівних матеріалів; перегляду уривків із мультфільмів; перегляд фото і відео матеріалів із життя композиторів тощо.

Особливу увагу вчителю слід звернути на застосування творчих форм роботи: колективні фронтальні завдання, групові завдання; індивідуальні


або парні форми роботи; використання як у фронтальній, так і в груповій роботі електронних підручників; використання окремих типів файлів (зображення, відео, аудіо, анімації), створення власних уроків (інтеграція різних об’єктів в один формат – презентації, web-сторінки) тощо.


На допомогу вчителю художньо-естетичного циклу дисциплін
Провідні фахові видання, що покликані сприяти реалізації змісту освітньої галузі «Мистецтво» в шкільному навчально-виховному процесі:

 • науково-методичний журнал «Мистецтво та освіта» (Київ. «Педагогічна думка»). Виходить чотири рази на рік. Знайомить із новими досягненнями в царині культури, мистецтва і мистецької педагогіки; друкує нові навчальні програми, інформаційні матеріали, методичні рекомендації та розробки, а також нотні додатки.

 • науково- методичні журнали «Мистецтво в школі» (Харків. Видавнича група «Основа»). Журнал «Мистецтво в школі» (виходить раз на місяць) містить рекомендації науковців та психологів, конспекти уроків, нотний матеріал, статті з досвіду роботи, сценарії творчих заходів, повнокольорові вкладки з наочно-дидактичними матеріалами.

 • Всеукраїнський освітньо-мистецький часопис-посібник «АРТ клас» (Видається з 2003 року на базі Львівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, Львівської національної академії мистецтв, Львівської дитячої галереї). посібник для вчителів образотворчого мистецтва, художньої культури, керівників художніх студій.


Інтернет-ресурси на допомогу вчителю:

 • Музейний простір України http://prostir.museum/

 • Національний художній музей України http://namu.kiev.ua/

 • Музей театрального, музичного і кіномистецтва http://www.tmf-museum.kiev.ua/ua/main_ie.htm Український центр народної культури «Музей Івана Гончара» http://honchar.org.ua/ukranian.htm

 • Національний музей українського народного декоративного мистецтва http://www.mundm.kiev.ua/

 • Національний центр народного мистецтва Гуцульщини і Покуття http://hutsul.museum/Art of Ukraine – сучасне мистецтво українських художників http://www.artofukraine.com/artists/

 • Пам’ятки України: архітектура, мистецтво, історія www.heritage.com.ua/index.php Лувр (Париж, Франція) www.louvre.fr/llv/flash.jsp Метрополітен (Нью-Йорк, США) www.metmuseum.org Ермітаж (Санкт-Петербург, Росія) www.hermitagemuseum.org; www.hermitagemuseum.org/html_Ru/index.html

 • Національний музей «Британська галерея Тейт» (Лондон)
  http://www.tate.org.uk/

 • Музей історії мистецтва (Відень) http://www.khm.at/

 • Музей сучасного мистецтва (Відень) http://www.mumok.at/

 • Класична музика http://www.classic-music.ru/

 • Українська автентична музика http://www.folk.org.ua/


УКРАЇНА
НАКАЗ
НАЧАЛЬНИКА ВІДДІЛУ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

10 жовтня 2013 року № 47


Про затвердження плану заходів

щодо поліпшення якості художньо-естетичної

освіти на 2013-2015 роки
На виконання та реалізацію основної мети, визначеної Державним стандартом освітньої галузі «Мистецтво» щодо поліпшення якості художньо-естетичної освіти та з метою науково-методичного супроводу шкільної мистецької освіти пов'язаного з упровадженням компетентнісного підходу до змісту та організації художньо-естетичного процесу у загальноосвітніх навчальних закладах
НАКАЗУЮ:

1. Методисту районного методичного кабінету відділу освіти, молоді та спорту Новоархангельської райдержадміністрації КОВАЛЕНКО О.Ю. розробити та затвердити план заходів щодо поліпшення якості художньо-естетичної освіти на 2013-2015 роки.

2. Керівникам навчальних закладів:

2.1. до 20.10.2013 року розробити графік роботи з виконання плану заходів щодо поліпшення якості художньо-естетичної освіти на 2013-2015 роки та до 25.10.2013 року надіслати до РМК.

2.2. Щороку до 1 грудня інформувати РМК щодо виконання відповідних заходів.

3. Контроль за виконанням наказу покласти завідувача районним методичним кабінетом відділу освіти, молоді та спорту Новоархангельської райдержадміністрації ЗУБЧЕНКО Т.В.


Начальник відділу освіти,

молоді та спорту С.КЕРЛСОН

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник відділу освіти,

молоді та спорту

____________ Керлсон С.В.

від 10 жовтня 2013 року
ПЛАН

відділу освіти, молоді та спорту
Новоархангельської районної державної адміністрації


по реалізації заходів щодо поліпшення якості

художньо-естетичної освіти на 2013-2015 роки


п/п


Зміст заходів

Термін виконання

Відповідальні

1.

Організація навчального процесу

1.1

Розробити план заходів щодо поліпшення якості художньо-естетичної освіти на 2013-2015 роки

До 10.10 2013

Методичний кабінет відділу освіти, молоді
та спорту райдержадміністрації, навчальні заклади

1.2

Здійснювати контроль за забезпеченням підручниками
та виконанням шкільних навчальних програм з дисциплін художньо-естетичного циклу (образотворче мистецтво, художня культура) та якісним проведенням уроків, занять мистецтва в загальноосвітніх
та позашкільних закладах.

Постійно

Головні спеціалісти відділу освіти райдержадміністрації, методичний кабінет відділу освіти райдержадміністрації, навчальні заклади

1.3

Провести паспортизацію закладів освіти навчально-матеріальної бази художньо- естетичного забезпечення

До 01.11.2013

Методичний кабінет відділу освіти райдержадміністрації, навчальні заклади

1.4

Збір інформації щодо потреб технічного, наочного, роздаткового, дидактичного, інструментального забезпечення кабінетів художньо-естетичного спрямування

На початок кожного навчального року

Методичний кабінет відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, навчальні заклади

1.5

Провести моніторинг якості художньо-естетичної освіти
в 4 класах загальноосвітніх навчальних закладах

Квітень 2014 року

Методичний кабінет відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, навчальні заклади

1.6

Забезпечити проведення державної підсумкової атестації
з художньої культури (предмета за вибором) в 9-х та 11-х класах1.7

Сприяти зростанню мережі гурткової роботи художньо-естетичного спрямування на базі навчальних закладів

Постійно

Відділи освіти, молоді
та спорту райдержадміністрації

1.8

Сприяти організації роботи факультативів: на базі Новоархангельської ЗШ І-ІІІ ступенів №2 «Музика і фольклор України»; Підвисоцької ЗШ І-ІІІ ступенів «Мистецтво і література»

До 2015 року

Головні спеціалісти відділу освіти, молоді
та спорту райдерж-адміністрації, методичний кабінет відділу освіти райдержадміністрації, навчальні заклади

2.

Забезпечення навчальних закладів технічними засобами
та наочним обладнанням


2.1

Забезпечити створення
та обладнання навчальних кабінетів з дисциплін художньо-естетичного циклу
в Ганнівській ЗШ, Кальниболотській ЗШ,

Камянецькій ЗШ,

Копенкуватській ЗШ,

Надлацькій ЗШ,

Новоархангельському НВК
«ЗШ І-ІІІ ст..-гімназія»


До 2014 року

До 2014 року

До 2015 року

До 2014 року

До 2015 року

До 2015 рокуКерівники навчальних закладів

3.

Формування інформаційного середовища навчання
художньо-естетичних дисциплін


3.1

Своєчасно здійснювати замовлення для шкільних бібліотек сучасною літературою з образотворчого мистецтва, музики, художньої культури (навчальною, методичною, довідковою, науково-популярною для учнів та вчителів)

2013-2015 роки

Методичний кабінет відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, навчальні заклади

3.2

Проводити організаційну передплату навчальними закладами науково- методичного журналу «Мистецтво та освіта», освітньо - мистецького посібника-часопису «Артклас»

Постійно

Керівники, учителі навчальних закладів

3.3

Забезпечувати бібліотеку методичного кабінету відділу освіти райдержадміністрації, шкільні бібліотеки сучасною науково-методичною
та навчальною літературою
з дисциплін художньо-естетичного циклу

2013-2015 роки

Методичний кабінет відділу освіти, молоді
та спорту райдержадміністрації, навчальні заклади

3.4

Сприяти участі навчальних закладів у Всеукраїнських мистецьких конкурсах учнівської молоді, а також в Міжнародних мистецьких заходах

Постійно

Відділи освіти, молоді
та спорту райдержадміністрації

методичний кабінет відділу освіти, молоді


та спорту райдержадміністрації, навчальні заклади

3.5

Щорічно проводити мистецький фестиваль

Щорічно

(Квітень)Відділи освіти, молоді
та спорту райдержадміністрації

методичний кабінет відділу освіти, молоді


та спорту райдержадміністрації, навчальні заклади

3.6

Організувати фольклорно-етнографічну, художньо-краєзнавчу пошукову роботу школярів

2013-2015рр.

Відділи освіти, молоді
та спорту райдержадміністрації

методичний кабінет відділу освіти, молоді


та спорту райдержадміністрації, навчальні заклади

3.7

Провести районні виставки:

«Моя персональна виставка» (декоративно-прикладного мистецтва)

«Співає глина у руках моторних»

«Сонячні узори» (художні промисли, картини, малюнки, ілюстрації, плакати)Січень 2014

Травень 2014

Червень 2014


Відділи освіти, молоді
та спорту райдержадміністрації

методичний кабінет відділу освіти, молоді


та спорту райдержадміністрації, навчальні заклади

3.8

Провести районні свята:

«Музика може говорити»

«Чарівні мелодії» (свято класичної музики)


Березень 2014

Грудень 2014Відділи освіти, молоді
та спорту райдержадміністрації

методичний кабінет відділу освіти, молоді


та спорту райдержадміністрації, навчальні заклади

3.9

Провести районний конкурс учнівської художньої самодіяльності (хорові колективи, вокальні ансамблі, фольклорні групи, хореографічні колективи)

Щороку

квітень-травеньВідділи освіти, молоді
та спорту райдержадміністрації

методичний кабінет відділу освіти, молоді


та спорту райдержадміністрації, навчальні заклади


3.10

Проводити районні семінари учителів художньо-естетичного циклу на тему: «Аналіз мистецького навчання у школах району, особливості викладання предметів художньо- естетичного циклу»

Щороку,

вересень


Методичний кабінет відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації

3.11

Здійснювати методичне інформування. Компетентністний підхід до викладання предметів художньо-естетичного циклу

Постійно

Методичний кабінет відділу освіти, молоді
та спорту райдержадміністрації, керівники навчальних закладів

4.

Кадрове забезпечення та підвищення

4.1

Передбачити під час комплектації педагогічних працівників у загальноосвітніх навчальних закладах навантаження з образотворчого, музичного мистецтва
та художньої культури насамперед фахівцям з мистецько-педагогічною освітою

Постійно

Відділи освіти, молоді
та спорту райдержадміністрації

методичний кабінет відділу освіти, молоді


та спорту райдержадміністрації, навчальні заклади

4.2

По мірі можливості вводити додаткові ставки гурткової роботи для фахівців з предметів художньо-естетичного циклу
в загальноосвітніх навчальних закладах

2013-2015рр.

Відділи освіти, молоді
та спорту райдержадміністрації

методичний кабінет відділу освіти, молоді


та спорту райдержадміністрації, навчальні заклади

4.3

Відповідно до плану КЗ КОІППО імені Василя Сухомлинського забезпечити проходження курсової підготовки вчителями художньо-естетичних дисциплін

Постійно

Методичний кабінет відділу освіти, молоді
та спорту райдержадміністрації,

керівники навчальних закладів


1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка