Відділ освіти, молоді та спортуСкачати 466.44 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації08.03.2016
Розмір466.44 Kb.
  1   2   3
Міністерство освіти і науки України

ХОІППО

Відділ освіти, молоді та спорту

Хмельницької райдержадміністрації

Районний методичний кабінет

Грузевицька ЗОШ І-ІІІ ст.Робота директора

Грузевицької загальноосвітньої

школи І-ІІІ ступенів

Ткачук Надії Володимирівни

тел. 63-34-73

Зміст
1. Опис моделі школи сільської місцевості …………….………..……. 2

- Позиційний блок ………………………………………………………... 3

- Організаційний блок …….……………………………………………… 5

- Змістовий блок …….….…………………………………………..…….. 9

- Методичний блок …………………………………………….……….… 16

- Управлінський блок ……………………………………………………. 24

2. Опис психолого– педагогічного та організаційно- методичного

супроводу моделі .……………………………………………………… 28

3. Додатки ..…………………………………………………………… 35

Н
Проблема, над якою працює школа:

Розвиток життєвої компетентності особистості та підготовка її до самореалізації”.


Науково –методична проблема:

Створення умов для розвитку ініціативи, підвищення загально-дидактичного, науково-методичного та професійного рівня педкадрів”.


Психолого-педагогічна проблема:

Підвищення психологічної компетентності учасників навчально-виховного процесу як одна з передумов творчої реалізації особистості”.


Управлінська проблема:

Створення системи контролю за розвитком творчої активності педагогів; вдосконалення форм і змісту навчально-виховного процесу”.


Виховна проблема:

Удосконалення взаємодії школи, сім’ї і громадськості у розвитку життєвих компетентностей школяра”.аша школа - школа життєвої компетентності


Організаційний блок

Опис моделі школи, її структурних компонентів, рівня та якості їх матеріально-технічного та інформаційного забезпечення

Хто як не ми, педагоги, знаємо, що час не стоїть на місці. Реальність стрімко змінюється: суспільство інформатизується, Україна все більше інтегрується в світовий простір. Ці фактори ставлять перед освітою інші завдання, ніж кілька років років тому.

Ми живемо у третьому тисячолітті, у час комп'ютеризації та інтенсивного розвитку всіх галузей науки та виробництва, і глибоко усвідомлюємо незворотність демократичних змін, що відбуваються у суспільстві і освіті зокрема. Тому ми не повинні забувати про те, що сучасні діти не такі, якими були ми, отже, вони потребують від сучасного навчання чогось нового. Те, що було гарним учора, не є актуальним сьогодні.

Школа ХХІ століття – школа компетентної людини, школа переходу від знаннєвої до компетентнісної освіти. У Концепції загальної середньої освіти зазначено: «Освіта ХХІ століття – це освіта для людини. ЇЇ стрижень – розвиваюча, культуротворча домінанта, виховання відповідальної особистості, яка здатна до самоосвіти та саморозвитку, вміє критично мислити, опрацьовувати різноманітну інформацію, трансформувати набуті знання та вміння у творче розв’язання проблем…» Тому в освіті відбувається переорієнтація її на виховання людини, яка не тільки володітиме певним багажем знань, умінь, навичок та способів діяльності, а й умітиме виконувати свої обов’язки відповідно до сучасних теоретичних надбань, світових вимог і стандартів .

У зв’язку з цим найактуальнішою є проблема переходу навчально-виховного процесу від предметно-знаннєвого  до компетентнісно-орієнтованого, переорієнтацію з процесу на результат освіти в діяльнісному вимірі; розгляд цього результату з погляду потреб в суспільстві, забезпеченості спроможності випускника школи відповідати новим запитам ринку праці, пошуку свого «Я» у професії, мати відповідний потенціал для практичного розв’язання життєвих проблем

Розвиток у школяра самостійності, здатності до самоорганізації, саморозвитку, самовиховання, самоосвіти – це одне з першочергових завдань сучасної школи. Школа повинна підтримати, захистити дитину, озброїти механізмами, технологіями розробки життєвих стратегій, спрямованих на формування гармонійної компетентної, конкурентоспроможної особистості, яка вміє творчо розв’язувати проблеми, вміє повноцінно жити у новому світі, адекватно реагувати на зміни, постійно самовдосконалюється, намагається змінити на краще своє життя та життя своєї країни. А це залежить від тих додаткових якостей, які ми зараз називаємо компетентностями. Важливим результатом якості навчально-виховного процесу має бути оволодіння кожним учнем ключовими компетенціями.

В Нових Держстандартах освіти задекларовано перехід до компетентісного підходу до формування змісту освіти та особистісно зорієнтованого навчального процесу. Посилення компетентнісної спрямованості створює передумови для індивідуалізації та диференціації навчання, запровадження особистісно орієнтованих педагогічних технологій, формування соціальної, комунікативної, комп’ютерної та інших видів компетенцій учнів, поглиблення їх практичної і творчої діяльності. Компетентнісний підхід до організації навчально-виховного процесу на перше місце ставить не поінформованість учня, а вміння на основі знань вирішувати проблеми, які виникають у різних ситуаціях. Реалізація компетентнісного підходу залежить від загальної освітньо-культурної ситуації , в якій живе і розвивається школяр.

Педагоги Грузевицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів завжди йшли в ногу з часом, тому ще у вересні 2011 р. на спільному засіданні ради школи і педагогічної ради одностайно було обрано модель розвитку «Школа життєвої компетентності», і вся навчально-виховна робота узгоджується з цією моделлю.

Виходячи з даної проблеми в школі планується вся робота, починаючи з річного плану школи, планів шкільних методичних об'єднань, виховних планів класних керівників, класоводів, тощо.Метою школи є сприяння розвитку життєвої компетентності особистості, її творчого потенціалу, здатності до конкретного вибору свого місця в житті, до зміни на краще свого життя і життя своєї країни.

Розвиток життєвої компетентності особистості передбачає: • формування в особистості здатності до пошуку, самодослідження, рефлексії, творчого саморозвитку;

 • навчання особистості свідомого володіння методами, формами, технологіями формування життєвої компетентності;

 • спільний творчий пошук педагогом та вихованцем джерел, шляхів становлення життєвої компетентності особистості.

Учень закінчивши нашу школу – як школу життєвої компетентності буде володіти такими якостями :

 • Швидко адаптуватися в мінливих життєвих ситуаціях ;

 • Креативно мислити ;

 • Використовувати набуті знання та вміння в своїй діяльності ;

 • Бути здатним генерувати нові ідеї, приймати нестандартні рішення, творчо мислити ;

 • Бути комунікабельним, контактним у різних соціальних групах, уміти працювати в команді ;

 • Вміти запобігати будь – яким конфліктним ситуаціям і виходити з них ;

 • Цілеспрямовано використовувати свій потенціал як для самореалізації в професійному та особистому плані, так і в інтересах суспільства, держави;

 • Уміти добувати, переробляти інформацію, отриману з різних джерел, застосовувати її для індивідуального розвитку і самовдосконалення;

 • Бережливо ставитися до свого здоров’я і здоров’я інших як до найвищої цінності;

 • Бути здатним до вибору альтернатив, які пропонує сучасне життя;

 • Вміти планувати стратегію свого життя, орієнтуватися у системі найрізноманітніших суперечливих й неоднозначних цінностей, визначати своє кредо і свій стиль


Змістовий блок

Опис основного змісту діяльності усіх структурних компонентів, що входить до складу моделі

Серед основних завдань загальноосвітньої школи освітянські концептуальні документи визначають виховання «національно свідомої, вільної, демократичної, життєво й соціально компетентної особистості», формування «загальнонаукової, загальнокультурної, технологічної, комунікативної та соціальної компетентностей на основі засвоєння системи знань про природу, людину, суспільство, культуру, виробництво, оволодіння засобами пізнавальної та практичної діяльності».

Школа має забезпечи­ти такий рівень компетенції, який допоможе випускнику адаптувати­ся в різних сферах життєдіяль­ності. Високий рівень викладання базових предметів, участь у різних пізнавальних конкурсах і турнірах, олімпіадах, науково-дослідницьких проектах, інтерактивна методика викладання допомагають учневі використовувати отримані знання, зробити їх значущими, сприйма­ти як безумовну цінність. Щоб учень міг виявити вибірковість до навчальних предметів здійснюється профілізація навчання.

Учні 10-11 класів Грузевицької ЗОШ І-ІІІ ст. навчаються за інформаційно – технологічним профілем, який було обрано враховуючи побажання учнів та їх батьків. Важливим сьогодні стало вміння працю­вати з різними джерелами інфор­мації, зокрема іноземними та електронними (для цього необ­хідне знання комп'ютера та хоча б однієї іноземної мови), критично аналізувати ці джерела перед ви­користанням. Наші учні вивчають дві іноземні мови ( англійську і німецьку), добре володіють комп’ютером, адже з молодших класів ведеться до профільна підготовка учнів до вивчення інформатики. В школі на добровільних засадах працює гурток « Вмілий користувач ПК», де бажаючі учні вдосконалюють навички роботи з комп’ютером. Як наслідок такої роботи, учні готують різноманітні проекти на уроки і презентують результати за допомогою комп’ютерної техніки. Також учні школи беруть участь в різних конкурсах з інформатики та інформаційних технологій, де стають переможцями та призерами.

Призерами заочного обласного конкурсу з інформатики стали учні Гавриленко Дмитро (2011 р.), Вінскевич Владислав ( 2014 р.), а Дідух Каріна в 2012-2013 н.р. стала призером обласного конкурсу з інформаційних технологій.

Для того, щоб випускник став людиною соціальною та політичною , він має вже сьогодні брати безпосередню участь у житті суспільства. З цією метою у школі реалізовано проект “Учнівське самоврядування» , беручи участь в якому учні набувають компетенцій, яких потребує життя, а саме : • розвивається соціально активна, гуманістично спрямована особистість;

 • в учнів з'являється можливість виявити себе в соціально значимих справах;

 • формується глибоко усвідомлена громадянська позиція учня, почуття власної гідності, національної самосвідомості.

Тому головне завдання учнівського самоврядування – виховання таких взаємин, за яких людина вже в підлітковому віці безпосередньо спілкуватиметься із суспільством, а кожен вихованець вважатиме себе активним учасником громадського життя.

В школі діє парламентсько-президентська республіка, яку очолює президент школи, дитяча організація «Промінчата». У процесі роботи в органах учнівського самоврядування, незалежно від того, є дитина рядовим членом чи виконує керівну функцію, формуються такі важливі якості, як культура міжособистісних відносин, причетність до загальної справи, відповідальність за результат своєї роботи як частини загальної справи, а значить, демократична громадянська позиція. В процесі діяльності діти оволодівають культурною та історичною спадщиною, що є культурологічним завданням громадянської освіти.

У процесі життєдіяльності діти реалізують своє право:


 • на участь у виборах та інших формах прямої демократії (політико-правова сфера громадянської освіти та виховання);

 • на участь у громадянських об’єднаннях (соціальна сфера);

 • на свою культуру та мову, не заперечувати культурні цінності інших народів (культурологічна сфера);

 • на оцінку власних можливостей, на самореалізацію та самовдосконалення.

Гарною традицією учнівського самоврядування є міжвікове спілкування учнів, коли старший учень передає свій досвід роботи молодшим, налагоджена робота тренінгу «Як стати лідером».

Співпраця педагогів, дітей і батьків у самоврядуванні відкриває простір для учасників «трикутника» на всіх етапах – від пошуку корисної справи, її реалізації до підведення підсумків.

Учнівське самоврядування дає можливість учням реалізувати свої здібності в самостійно обраному напрямі. Крім того, в процесі постійного залучення дітей до участі в суспільному житті формуються певні риси:


 • уміння самоорганізуватися та організувати будь-яку справу й участь у ній інших;

 • почуття власної гідності;

 • почуття справедливості;

 • об’єктивність та толерантність при вирішенні спірних питань;

 • комунікабельність, порядність у стосунках з оточенням;

 • повага до людей;

 • готовність прийти на допомогу, захистити свої права людини та громадянина.

Учні школи розробили проекти:

 • Школа моєї мрії;

 • Історія школи : минуле і сьогодення;

 • Моє село – моя колиска;

 • Освітлення села енергозберігаючими лампами;

 • Моя сучасна їдальня;

 • Вишиванка. Історія та сучасність.

Педколективом проводиться ґрунтовна робота щодо розвитку інтересів учнів до поглиблення знань з базових дисциплін, на рівні організована робота з обдарованими дітьми. Робота колективу школи по виявленню виявлення та підтримці таланови­тої молоді, створенню умов, необхідних для роз­витку індивідуальності та неординарних здібно­стей учнів, має свої позитивні результати. Вони відобразилися, зокрема, у результатах участі учнів школи в предметних олімпіадах.Щорічно школа посідає призові місця у рейтингу шкіл району за наслідками участі у ІІ етапі олімпіад з базових предметів

Призерами ІІ (районного) туру олімпіад у 2013 -2014 р. стали:Предмет

Призер

Клас

Місце

Вчитель, який підготував учня

Географія

Дідух Альона

11

ІІІ

Машталер Л.С.

Білоус Роман

10

ІІ

Кліменчук Олеся

8

ІІ

Історія

Білоус Роман

10

ІІІ

Ткачук М.М.

Математика

Добровольська Аліна

9

ІІІ

Моргун Н.С.

Янушевич Катерина

6

І

Ткачук Н.В.

Фізика

Кліменчук Олеся

8

ІІ

Маркітан Л.А.

Кришталь Мілана

7

ІІ

Хімія

Добровольська Аліна

9

ІІІ

Мельник О.Є.

Кришталь Мілана

7

ІІІ

Фізична культура

Вінскевич Владислав

11

І

Климчук М.І.

Добровольська Аліна

9

ІІ

Екологія

Білоус Роман

10

І

Мельник О.Є.

інформаційні технології

Вінскевич Владислав

11

ІІ

Бліндар І.В.

Бубела Марія

10

ІІІ

Бліндар Юрій

9

ІІ

Німецька мова

Кліменчук Олеся

8

ІІ

Гурман О.В.

Конкурс з укр..мови ім..П.Яцика

Свірщ Діана

3

ІІІ

Хіблен Л.С.

Конкурс ім..Т.Шевченка

Кліменчук Олеся

8

ІІІ

Побута Н.М.

Призові місця учнів у ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін:Предмет

Призер

Клас

Місце

Вчитель, який підготував учня

Фізична культура

Вінськевич Владислав

11

ІІІ

Климчук Микола Іванович

Екологія

Білоус Роман

10

ІІ

Мельник Оксана Євгенівна

З метою забезпечення підтримки обдарованої молоді шляхом створення умов для її творчого, інтелектуального, духовного і фізичного розвитку  педагогічний колектив працює над реалізацією програми “Обдаровані діти”

На підставі анкетування членів педколективу, аналізу рівня навченості, результатів вивчення схильностей і здібностей учнів створено банк даних обдарованих учнів, складено індивідуальні програми розвитку.

Науково-дослідницькі проекти, до яких залучаються старшокласники – надійний шлях пізнання кожним учнем своїх можливостей, а часто й свого професійного самовизначення. Тому в школі вже не перший рік працює наукове товариство «Зміна».

Призерами районного етапу конкурсу – захисту наукових робіт стали :

Предмет

Призер

Клас

Місце

Вчитель, який підготував учня

Математика

Блажко Вікторія

8

І

Моргун Н.С.

Інформатика

Бліндар Юрій

9

ІІ

Бліндар І.В.

Фізика

Добровольська Аліна

9

ІІ

Маркітан Л.А.

Екологія

Горпенко Анастасія

9

ІІІ

Мельник О.Є.

Товариство «Обдарованість»

Семенов Ярослав

4

ІІ

Юзвишина Л.І.

Українська літ.

(секція «Фольклористика»Дідух Альона

11

ІІІ

Побута Н.М.

Учні школи є кандидатами і дійсними членами МАН, працюють над роботами по темі «Глобальні зміни клімату: наслідки та можливості для Хмельниччини», « «Весільно-обрядові пісні (зібрані з території сіл Грузевиця, Осташки, Черепова )», «Проблеми формування правової культури в Україні», «Майбутнє села Грузевиця в світлі демографічних процесів» та ін.

Значних результатів досягли наші школярі у різноманітних обласних та районних конкурсах, турнірах, змаганнях, фестивалях, акціях. На обласному рівні у конкурсі «Людина і ліс» у 2011 році Бугай Денис зайняв ІІ місце , у 2012р. учениця 6 класу Кришталь Мілана стала призером ІІІ ( обласного) етапу конкурсу з української мови ім..П.Яцика, у 2013 році призером цього ж конкуру на обласному рівні стала Янушевич Катя.

Учні школи неодноразово є призерами районного конкурсу патріотичної пісні «Україно, любий край!», фестивалю родинних традицій «Благослови мати», конкурсу танцю «Ритми часу», конкурсів малюнків «Безсмертний подвиг українського народу», «Податки очима дітей», «Молодь за здоровий спосіб життя», та ін..

Заняття у спортивних секціях розвивають компетентне ставлення до свого здоров’я, а також сприяють розвитку рухових якостей учнів. Учні школи декілька років поспіль є переможцями у Спартакіаді школярів Хмельницького району.

Школа має забезпечи­ти такий рівень компетенції, який допоможе випускнику адаптувати­ся в різних сферах життєдіяль­ності. Високий рівень викладання базових предметів, участь у різних пізнавальних конкурсах і турнірах, олімпіадах, науково-дослідницьких проектах, інтерактивна методика викладання допомагають учневі використовувати отримані знання, зробити їх значущими, сприйма­ти як безумовну цінність.

На спільному засіданні педагогічної та Ради школи прийнято модель випускника школи, який буде жити і працювати в ХХІ столітті (додаток)

Це особистість, яка: • • розвивається через удосконалення складових її духовності, через самопізнання, самотворення;

 • • досконало володіє сучасною українською мовою, знає історію і культуру України;

 • • гнучко адаптується до життєвих ситуацій, які постійно змінюються, вміє самостійно отримувати необхідні знання, вміло застосовувати їх на практиці для розв'язання різноманітних проблем, щоб знайти своє місце в житті;

 • • самостійно критично мислить, вміє бачити труднощі, що виникають у реальному світі, і шукає шляхи раціонального їх вирішення, використовує сучасні технології; чітко усвідомлює де і у який спосіб отримані ним знання можуть бути використані у практичній діяльності;

 • • є комунікабельною, контактною в соціальних групах, уміє працювати спільно в різноманітних галузях, попереджувати конфліктні ситуації або вміло виходити з них;

 • • займається розвитком власної моральності, інтелекту, культурного рівня;

 • • є патріотом своєї Батьківщини, вихована на засадах прогресивно-демократичного світогляду, здатна представляти нашу державу Європейській спільноті.


  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка