Відділ освіти. Широківська райдержадміністрація Калинівська середня загальноосвітня школаСторінка1/4
Дата конвертації21.02.2016
Розмір0.71 Mb.
  1   2   3   4
Відділ освіти. Широківська райдержадміністрація

Калинівська середня загальноосвітня школа


Нестандартні уроки в пачатковій школі

с. Рози Люксембург

2008р.


Колпакова Олена Володимирівна

Вчитель


Вища категорія

Калинівська середня загальноосвітня школа

Широківський район

т. 2-34-16Нестандартні уроки в пачатковій школі

(65 сторінок)

У посібнику вміщенно зразки уроків, нетрадиційних за формою організації навчального процесу.

Кожен план конспект – це широке застосування елементів сучасних освітніх технологій, особистісно зорієнтованих підходів, уміння організовувати навчання на різних рівнях складності і створювати відповідну інтелектуальну та емоційну атмосферу процесу навчання.

Рекомендовано вчителям початкових класів.

Навчання повинне бути цікавим, яскравим, емоційно - образним,

«Нудні уроки тільки й можуть, що викликати неповагу до викладача і до того,

що викладається.»

(Ж. Ж. Руссо)

Стародавня мудрість говорить: «Учень - це не посудина, яку треба заповнити, учень - це смолоскип, який треба запалити.»


Говорячи словами стародавньої приказки,
«Я слухаю -і я забуваю,

Я бачу -і я запам 'ятовую,

Я роблю -і я розумію»

Можна сказати, що сучасний урок повинен бути насичений і наочністю, і

практичною діяльністю над виучуваним.

Швидкий розвиток науки, зростання обсягу нової інформації потребують від

сучасної школи підготовки активних, самостійних людей, які мали б високі творчі

здібності та володіли б певними якостями, уміли б самостійно критично та творчо

мислити, знаходити шляхи вирішення проблеми, грамотно опрацьовувати

інформацію; удосконалювали розвиток особистості, інтелекту, культурного рівня.

Як же зробити так, щоб дитина засвоювала нові поняття зрізних навчальних

дисциплін, опановувала нову інформацію, спробувала застосовувати її під час

вироблення нових умінь та навичок і разом з тим почувала себе впевненою, бажала

вчитися. Основне завдання сучасного вчителя - залучити учнів до активної та

самостійної діяльності.

Зацікавленість, викликана педагогом на уроці, за певних умов може перерости

стійкий інтерес до знань. Тільки в разі такого підходу формування освіченої, творчої

особистості, становлення її фізичного морального здоров ;я, яке є одним зі

стратегічних завдань реформування освіти в Україні, згідно з Національною

доктриною розвитку освіти України в XXI столітті, стане можливим.

У зв'язку з цим все більше ми відчуваємо гостру потребу в удосконаленні традиційних

форм навчання. Не слід забувати, що вчитель є головною рушійною силою в

забезпеченні процесу формування учня, як особистості Він повинен знаходитися в

постійному пошуку таких форм і методів навчання, які б забезпечували не тільки

інтенсивне оволодіння базових знань, умінь і навичок, що вимагає чинна програма,

але й викликає в учнів інтерес до знань, прагнення до навчання.

Отже, поліпшити якість навчання, виховання і розвитку учнів можливо тільки за

умови цілеспрямованого систематичного й послідовного удосконалення уроку як

форми організації навчально - виховного процесу.

В останні роки зроблено чимало спроб удосконалити побудову уроку як форми

організації навчальної діяльності учнів, що диктує необхідність застосування так

званих «нетрадиційних» форм навчання.

Впровадження нестандартних уроків сприяє раціональному використанню

навчального часу, підвищує продуктивність роботи учнів на уроці, а також

розширює функції вчителя.;

Вони урізноманітнюють форми роботи з учнями;

Сприяють вихованню творчої особистості школярів;

Дозволяють повніше враховувати особливості навчального матеріалу;

Вимагають розробки технології застосування нових освітніх форм.

Для ефективної організації навчально - пізнавальної діяльності учнів необхідно

враховувати способи взаємодії суб'єктів навчального процесу, що дозволяє виділити

такі моделі «нетрадиційних» форм навчання:

Інтегрований урок, урок - лекція, урок - мандрівка, урок - екскурсія, урок - новела,

урок — семінар, урок — залік, урок — суд, які застосовуються тоді, коли необхідно

подати інформацію, якої немає в навчальних посібниках, для її наступної поглибленої

переробки.

Урок - лото, урок - композиція, урок - огляд знань, урок - аукціон, урок - казка. Крок

- диспут, урок - діалог, урок - круглий стіл, урок - турнір. Урок - КВК, урок - Брейн -

ринг, урок - Що?, Де?, Коли?, урок - форум, урок - телеміст - забезпечують

взаємодію в процесі спілкування суб'єктів навчання в умовах парної роботи, роботи

малих груп, між групової роботи між учителем і школярем виникає співтворчість.

Організовуючи взаємодію, учитель керує пізнавальною діяльністю, творчим пошуком

дітей.

Беручи до уваги вищесказане, можна зробити сказати, що вид нестандартного урокузалежить від дидактичних цілей уроку, способу його проведення, особливостей

процесу навчання, його складових частин.

Таким чином, молена зробити висновки, а саме:

1.На сучасному етапі роботи школи в основу педагогічної практики кожного вчителя слід покласти, насамперед, творчий підхід.

2. Слід пам 'ятати, що новації - це не самоціль: вони мусять бути педагогічно виправданими та відповідати основним вимогам навчання і виховання.

3.На уроці слід досягти органічного поєднання ігрової і навчальної фом діяльності.

4. Нетрадиційні заняття дозволяють урізноманітнювати форми і методи роботи на уроці, позбавлятися шаблонів, виховувати творчу особистість учня, розширюють функції вчителя, дають можливість враховувати специфіку певного матеріалу та індивідуальність кожного учня.

5. Використання нетрадиційних форм навчання сприяє формуванню пізнавальних інтересів учнів, діти безпосередньо беруть участь у педагогічному процесі, результатом якого є оволодіння знаннями, вміннями та навичками.

6. Уміле поєднання традиційних і нетрадиційних форм роботи, використання вчителем таких занять у певній системі та досконале володіння методикою їх проведення забезпечують високу ефективність сучасних уроків. Керуючись закликом відомого педагога Шалва Амонашвілі «Учителю, будь сонцем, яке випромінює людське тепло, будь грунтом, збагаченим ферментами людських почуттів і сій знання не тільки в пам 'яті та свідомості своїх учнів, а йу душах і серцях»,у своїй педагогічній діяльності, використовую такі форми і методи навчання:

. різноманітні форми уроків: урок — гра, урок — змагання, урок — казка, урок — екскурсія, урок - вікторина, урок - огляд знань, урок - залік, урок - свято, театралізований урок та інші види нестандартних форм занять.

. прийоми складання казок, загадок, віршів.

. прийоми какографїі (навмисно помилкове письмо, читання, обчислення, що..

використовую з метою пошуку і виправлення помилок.).використання

різноманітного ігрового матеріалу, казкових сюжетів, героїв казок;

. пошукові завдання, проблемні запитання, самостійні роботи обов'язково містять

елементи творчості;

. диференційоване навчання, робота в парах, робота у групах, індивідуальний добір

завдань.


Враховуючи вимоги до сучасного уроку, будую хід занять так, щоб жоден урок не

обходився без вправ творчого характеру, без завдань для розвитку логічного

мислення, розвитку зв 'язного мовлення, розвитку вміння користуватися довідковою

літературою, для розвитку фантазії, уяви, спонукаю до мрій .Планую навчальний

процес таким чином, щоб учні могли висловлювати власні думки про прочитане,

побачене, почуте, зроблене.

Вважаю що одним із шляхів активізації пізнавальної діяльності є використання

елементів гри в процесі навчання.

Переконана, що в ігровій діяльності навчальна, розвивальна й виховна функції діють у

тісному взаємозв'язку. Гра як метод навчання організовує. Розвиває учнів, розширює

їхні пізнавальні особливості, виховує особистість. Підтвердженням цього є слова В.

О. Сухомлинського: «Дуже велике значення має ігровий елемент у процесі навчання».

Спостерігаючи за роботою колег - класоводів, власний педагогічний досвід дають

змогу стверджувати: проведення нестандартних уроків по - перше, зацікавлюють

майже всіх учнів; по — друге, базуються на грі, яка розряджає напружену обстановку,

допомагає створити атмосферу невимушеності та веселий настрій у дітей; по —

третє, стимулюють до розвитку творчих задатків учнів: кмітливості, логічного

мислення, уяви. «Хай дитина шукає, аби не заблукала, хай борсається, аби не впала,

хай корчує, аби не поранила рук, хай бореться, тільки обережно...» - писав Я.

Корчак.
УОК-НЕ САМОЦІЛЬ. ЦЕ ІНСТРУМЕНТ ВИХОВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ

(В. О. СУХОМЛИНСЬКИЙ.)

1 клас


УРОК НАВЧАННЯ ГРАМОТИ

Тема : закріплення знань про звукові значення вивчених букв.

Мета : Закріпити знання про звукові значення вивчених букв , вдосконалювати навички читання , уміння робити звуковий та звуко-буквенний аналіз слова, збагачувати словниковий запас учнів , виховувати інтерес до читання .

Тип уроку: урок закріплення знань.

Форма проведення уроку: інтерактивний урок.

Обладнання: предметні малюнки , демонстраційні картки букв , складова таблиця , записи на дошці.

ЗМІСТ УРОКУ

1.Організаційний момент .Активізація учнів до навчання .

-Подивіться мені в очі .Погляньте один на одного, посміхніться . Для того щоб справитися з завданнями цього уроку будемо працювати старанно , слухати уважно .

2.Ознайомлення з завданнями уроку .

-Тож завдання нині на уроці такі:

Не просто слухати , а чути .

Не просто дивитися , а бачити.

Не просто відповідати , а міркувати .

Дружно й плідно працювати .

Будемо гарно читати.

Звуко-складові моделі слів будувати , цікаві вправі та завдання виконувати

3.Повторення вивченого про звуки і букви.

1) Повторення вивчених букв , звуків .

А)Гра " В гостях у ферм ера ".

-(на дошці виставлені предметні малюнки свійських тварин ).

-Сьогодні ще раз завітаємо в гості до фермера . Скажіть які звуки можна почути в його господарстві ?

( Учні відповідають які звуки видає кожна тваринка, машина , трактор ).

-Чиї голоси можна почути в лісі ?

Б)Гра " Хто що промовляє ?".

Вчитель Діти

Зозуля кує " Ку-ку , ку-ку ".

Голуб воркує " Гу-гу , гу-гу "

Півень кукурікає " Ку-ку-рі-ку "

Сова кричить "УУ-уу-уу"

-Як ви розпізнаєте птахів ? (за звуками ).

-Які це звуки ?( немовні звуки , звуки що зустрічаються в природі)

-За допомогою яких звуків спілкуються між собою люди ?( мовні звуки )

-Якими є мовні звуки ?( голосні й приголосні).

-Назвіть голосні звуки .

-Якими бувають приголосні звуки ?( тверді й м'які звуки )

-Чим позначаються звуки ?( буквами ).

-Чим відрізняється звук від букви ?( звуки ми чуємо і вимовляємо , а букви бачимо й пишемо ).


В)Гра " Впіймай звук - назви букву ".

( Діти називають звук , показують букву , якою він позначається , друкують відповідну букву.).

2) Відгадування загадок , побудова звукових моделей слів-відгадок.

А)Хто найперший входить в дім.

Потім всі хвостом за ним

(ключ).


Виє вітер у вікно

Стогне , завиває

***

Кіт не спить уже давно -Вітер заважає.

***


Киця спить і в сні муркоче

Цілий день проспати хоче .

***

Мишка Мурчика злякалась,Мерщій у нірку заховалась .
Лось і лосенятко з ним

Ліс для лосів рідний дім .


Спить старий , сердитий сом

Сниться сому сьомий сон .

Носоріг хворів на нежить

За здоров'ям він не стежить .

-Які звуки позначають названі букви ? ( приголосні).
4.Вправи на закріплення звуко-складового аналізу слів .

- Яке значення може мати слово ключ ?( Ключ від дверей ключ пташиний , скрипковий ключ ).

Б)Дуже довга в нього шия .

І смугаста як у змія .

Нею він через паркан

Заглядає наче кран .

(жираф).

В)Не стулить і на мить очей , вночі полює на мишей . Зате удень відпочива. Ні, це не кішка , а сова . (сова).

1. Графічний запис речень .

Гра " Знайди помилку ".

Я нагострив коз(с)у нову

І заходивсь косить траву .

-В якому слові помилка ?

-Складемо і запишемо речення зі словами коза - коса

Коса косить траву .

І_____ ____ ______ .

Мою козу звати Мілка .

І_____ ____ ______ .

ФІЗКУЛЬТХВИЛИНКА

Встаньте , діти , посміхніться ,

Землі рідній поклоніться,

За щасливий день вчорашній

І до сонця потягніться .

В різні боки похиліться ,

Веретеном повертіться ,

Раз присядьте , два присядьте ,

І за парти тихо сядьте .

5.Читання складів, слів , речень з вивченими буквами .

1) Гра " Чарівна квітка"2) Гра " Чарівне коло "

- Які слова прочитала булка в колі ?3) Робота з букварем.

(Читання речень з букваря ст. 48-49).

4) Гра “Хто в будиночку живе?
5) Робота в парах: (міні – таблиці в дітей).

6) Криптограма " Гномики ".

Уважно гномиків розглянь .

Слова в прислів'я поскладай .

Який лозунг був у гномиків ? .

( Один за всіх - і всі за одного ).
7.Гра " Буквена математика (таблиця ).

-Згадайте математичні дії і дізнайтесь. Кому допомагали гномики (Білосніжці).

6.Робота з дитячою книжкою .

А) Слухання оповідання " Кошенятам на обід " .( додаток № 2).

-Як звали котиків?

-Які овочі вони любили їсти ?

-Які напої вони любили пити ?

Б)Виконання розмальовки до оповідання " Кошенятам на обід " .


Кошенятам на обід

Жили-були двоє кошенят. Придумайте їм імена. Але в імені одного кошеняти звук [К] повинен зустрічатись в сере­дині слова, а ім'я другого повинно починатись з цього звуку.

Нехай будуть Котя і Мурка. У мами-кішки було багато турбот під час приготування обіду для кошенят. Давайте їй допоможемо.

Котя любив їсти такі овочі, назва яких починається на звук [к].

А Мурка любила їсти такі овочі, назва яких має цей звук у середині слова.

На перше Котя любив їсти страви, назва яких почина­ється і закінчується на звук [к].

А Мурка - страву, в назві якої цей звуку середині слова.

А що могла приготувати мама-кішка на друге?

Котя любив страви, назва яких теж починається на звук [к].

А Мурка любила на друге ті страви, в назві яких звук [к] є в середині слова.

На третє Котя любив пити напої, назва яких теж почи­нається на [к].

А Мурка - напої, в назві яких [к] зустрічається в сере­дині слів.

-Як їх звали?

-Як їх можна назвати? (Одне Котик, Котя, Котуня.

Друге Царапка, Васька, Мур-лика, Мурка, Муркотик).

-Які це овочі? (Картопля,капуста, квасоля),

-Які овочі любила їсти мурка? (Морква, петрушка, редька, баклажани).

-Яка це страва? (Капус­няк).

-Яка ж це страва? (Ок-рошка).

- Що любив їсти Котя?

(Каша, картопля, котлети і т.д.).

-Що любила Мурка?

(Налисники, макарони, рибку),

- Які це напої?

(Компот, квас),

-Які це напої?

(Шоколад, какао)
7. Підсумок уроку . Чистомовка

Ли- ли -ли - урок дружно почали .

Ло- ло -ло- діло в нас на лад пішло.

Ем- ем -ем - радість мамам ми несем .

Ли-ли-ли -дуже раді всі були .

Читання


1 клас.

Тема:Т.Г.Шевченко - великий кобзар.

Мета:Ознайомити учнів з генієм українського народу Т.Г.Шевченком; розвивати навички свідомого читання; вправляти у виразності читання; виховувати любов до рідного слова.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Форма проведення уроку: урок – концерт.

Обладнання: портрет Т.Г.Шевченка,книги творів для дітей?програвач, сюжетні малюнки.

Хід уроку.

1. Ознайомлення із завданням уроку.

2.Активізація знань учнів.

- З якими відомими українськими поетами ми вже знайомилися?

Три великі світила сяють у небі України. Три генії українського народу уславили Україну на весь світ:

Тарас Шевченко

Іван Франко

Леся Українка

Сьогодні ми познайомимось з Т.Г.Шевченком.

З.Робота над новими матеріалами.

1.Бесіда - розповідь "Тарас Григорович Шевченко - символ України".

2.Виступ учнів - монтаж віршів про життя Шевченка, (використовується збірка "Дзвінок у минулому" ,вірш Г.Коларової "Тарас Шевченко",ст.29.)

4. Опрацювання тексту "Тарас Шевченко"

("Материнка" - стор. 86-87, "Буквар" - стор. 131)

5.Слухання оповідання "Калинова хата Тараса" (Збірка "Дзвінок з минулого" - стор. 24)

б.Перевірка сприймання.

Бесіда за змістом прослуханого :

- Що можна сказати про дитинство Шевченка? Яким воно було?

7.Слухання віршів Шевченка.

Грамзапис “Тече вода з-під явора” “Весна”

8.Опрацювання творів Шевченка.

а)"Бандуристе, орле сизий" ; б)"Світає,край неба палає."

9.Виступ - концерт.

1. Читання напам"ять віршів Шевченка. "Тече вода з-під явора", "По діброві вітер віє", "Світає", "Заповіт" "Зоре моя вечірняя".

10.Використання пісень на вірші Т.Г.Шевченка.

а)"3ацвіла у лузі червона калина", б)"Щебетала пташечка".

11.Підсумок уроку.

Природознавство

1 клас.

Тема:Тварини.Тварини взимку.

Мета:формувати поняття "дикі" і "свійські" тварини;ознайомити з поняттями

"комахи", "птахи", "звірі";

розширити знання учнів про тварин своєї місцевості;продовжувати вчити класифікувати предмети;

виховувати бережливе ставлення до тварин,до природи.

Тип уроку:урок вивчення нового матеріалу.

Форма проведення уроку: унтерактивний урок.

Хід уроку.

1. Ознайомлення із завданнями уроку.

"Розминка" - робота із загадками :

- Що воно за дивна птиця?

Світла денного боїться.

Дзьоб крючком, великі очі,

І не спиться їй щоночі

Ху-ху-ху-гу! - кричить ,співа.

Відгадали? Це - (сова).

- Голодна реве, а нагодована жує (корова).

- Вдень мовчить, вночі гарчить,

хто до господаря йде,знати дає.(собака).

- Шерсть м"якенька і гладенька,

Спиться гнеться, хвостик в"ється,

Тільки лапки - цап-царап? (котик)

- Хоч на шию я ніколи,

Та голок в мене доволі. (їжак)

- Влітку сірий, взимку білий, (заєць)

- Зимою спить ,літом бринить

Понад квітками літає, солодку росу збирає, (бджола).

- Лазить над нами догори ногами,

Завжди мандрує, все покуштує, (муха)

- Ніс довгий, голос тонкий,

Хто його вб"є, свою кров прольє. (комар)

- Тут стрекоче, там стрекоче,

Всі новини знати хоче.

Чорногруда ,білобока,

Хто це, дітоньки? (сорока)

- Цей моторний сірий птах не гасає по світах.

Не летить у край далекий, не боїться хуги, спеки,

Дома вічно, молодець, хто він, діти? (горобець)

- Ліс обійшов, поїв весь мед,

В барліг заліз і спить.

А мед він любить,

Не секрет, на те ж він і.....(ведмідь)

2. Робота над новим матеріалом.

1.а) Бесіда -розповідь «Тварини - це птахи, звірі, комахи.»

- Серед зображених тварин (на плакаті) назвіть птахів, звірів, комах,

б) Читання напам 'ять віршів про комах.

(Збірка «Дітвора ми українська»)

( «У світі тварин»)

(«Бджола», «Джмелі», «Сонечко», «Комар», «Цвіркун».)

- Які серед названих вами комах - корисні? Чим вони корисні?

в) Слухання оповідання «Приручення тварин».

г) Бесіда за змістом прочитаного.

д) Бесіда за таблицями «Свійські тварини і птахи».

е)Декламування віршів про свійських тварин.

ФІЗКУЛЬТХВИЛИНКА «Веселі гуси»

2.Читання оповідань учнями «Материнка» - «Що найсмачніше?» «Зелена неділя» - «Горобець у шпаківні» (Бесіда за змістом прочитаного.)

3. Гра «Назви дику тварину»

4. Розповідь віршів про диких тварин.

5. Робота з підручником «Віконечко» - опрацювання оповідання «Тварини взимку».

6. Слухання оповідання «Чарівна паличка», бесіда за змістом прочитаного.

7. Гра - жарт «Птахи»

(«Ігри і цікаві вправи з природознавства», с. 43)

8. Кросворди.

Він ходить голову задравши

Не тому, що він важливий граф,

А тому, що він... (жираф)

***


Гостроносий і малий,

Сірий, тихий і незлий.

Вдень ховається, вночі

Йде шукать собі харчи

Весь із тонких голочок.

Як він зветься? (їжачок)

***

Хто на світі ходитьВ кам 'яній сорочці?

В кам 'яній сорочці

Ходить... (черепаха)

***


В своїй короні золотистій Він ходить як король.

Заснули діти. Погасло світло. Заснув і наш горластий ... (півень)

9.Ребуси

3 тон; Єу; 40 а.


10.Гра ”Відгадай звіра”


3.Підсумок уроку.

Математика

1 клас.

Тема: Розв’язування прикладів і задач на додавання і віднімання.

Мета: формувати вміння і навички розв'язувати задачі та приклади на дода­вання або віднімання;

розвивати обчислювальні навички;

виховувати уважність,охайність записів.

Тип уроку: урок закріплення і застосування знань, умінь і навичок.

Форма проведення уроку: урок – карнавал.

Обладнання:таблиці, діапроектор,демонстраційний лічильний та дидактич­ний матеріал,перфокартки.

Хід уроку.

1.Ознайомлення із завданнями уроку.

- Діти,сьогодні у нас не звичайний урок,а урок - карнавал.До нас у гості завітали казкові герої.Вони будуть з нами працювати,будуть завдання давати, Будуть з нами грати. То ж давайте будемо з ними всі дружно працювати.

2.Усний рахунок.


1 .Задачі - вірші.

а)Наш Панас свині пас, Не вмів полічити. Дві свині і ще одна -

Скільки свиней,діти?

в)По дорозі зайчик біг

Ніс 7 яблук на пиріг. Одне впало,покотилось. Скільки яблук залишилось?

д)Сидів хлопчик біля річки, Він спіймав аж 3 плотвички.

Жабенятко одну вкрало. Скільки рибок в нього стало?


є) 6 веселих рогачів В труби вигравало. Ще 2 з трубами прибігло. Скільки разом стало?

б)Ох,було ж у нас мороки,

Посварились дві сороки.

На їх шум ще дві примчало.

Скільки разом сорок стало?
г)Біля річки,на галявці,

Знайшли моркву сірі зайці.

8 морквин - це не мало.

Одну з’їли .Скільки стало?


є) 10 хлопчиків завзято

Про щось сперечались.

  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка