Відділ освіти виконкому інгулецької районної у місті кривому розі ради комунальний комбінований дошкільний навчальний заклад №207 комунальний дошкільний навчальний заклад №257Сторінка5/5
Дата конвертації10.03.2016
Розмір1.15 Mb.
1   2   3   4   5

СЛОВНИК ВИКОРИСТАНИХ ТЕРМІНІВ

 • Альтернативна вартість - ціна заміни одного блага іншим. Якщо під час вибору з двох можливих благ споживач надає перевагу одному, відмовляючись від іншого, то друге благо є альтернативною ціною першого. Наприклад, у вас є певна сума грошей, яких досить, щоб купити сумку, або туфлі, або сукню. На першому місці у вас туфлі, на другому сукня, а сумка вже посідає третє місце. Якщо ви дійсно витратили гроші на туфлі, то ціною вашого вибору є сукня, від якої вам довелося відмовитися, бо вона у ваших потребах на другому місці.

 • Банк - заклад, в якому люди зберігають гроші та заробляють відсотки, а інші люди позичають гроші та сплачують відсотки.

 • Благо - все, що здатне задовольняти щоденні життєві потреби людей, приносити людині користь.

Блага поділяються на дарові та економічні.

 • Дарові блага - це все те, що людина бере від природи в готовому вигляді (вода, повітря, гриби, ягоди в лісі).

 • Економічні блага - це те, що людина виробляє для задоволення своїх потреб.

 • Обмеженість - незбіжність кількості ресурсів із людськими потребами. Ресурсів завжди менше, ніж їх необхідно для задоволення людських потреб. З обмеженістю ресурсів пов'язана проблема вибору. Вона полягає в тому, що людям завжди треба вибирати, на що витратити ці ресурси, як найбільш раціонально їх використати.

 • Ощадливість - це моральна якість людини, яка характеризує дбайливе ставлення до матеріальних і духовних благ.

 • Освіта - процес і результат засвоєння людиною системи знань про світ,суспільство,саму себе,способи мислення і діяльності,формування власної особистості;феномен культури,що забезпечує її трансляцію,відтворюваність і зміну.

 • Освіта для сталого розвитку – форма освітньої діяльності,спрямованої на впровадження ідей,принципів та цінностей сталого розвитку у навчання та виховання з метою формування культури ощадливого та відповідального відношення до природного та соціального оточення.

 • Освітня технологія – технологія,що відображає загальну стратегію розвитку освіти,єдиного освітнього простору. Призначена для прогнозування розвитку освіти,її конкретного проектування і планування,передбачення результатів,а також визначення відповідних освітнім цілям стандартів.

 • Особистісний підхід у педагогіці – гуманістичний підхід педагога до вихованців,що допомагає кожному з них усвідомити себе як особистість,виявити можливості,які стимулюють само становлення,самоствердження,самореалізацію.

 • Особистість – інтегровані соціально-психологічні якості людини(світогляд,самооцінка,характер,ціннісні орієнтації,моральні ідеали,соціально-політичні погляди),що визначаються її самосвідомістю.

 • Праця - використання фізичних та розумових здібностей, виробничого досвіду людини, необхідного для виробництва економічних благ.

 • Потреба - необхідність у чомусь, бажання, нестача чогось.

 • Педагогічна інновація (нововведення) – сукупність нових професійно - педагогічних дій педагога,спрямованих на вирішення актуальних проблем виховання й навчання з позиції особистісно-орієнтованої освіти;цілісна теоретична,технологічна і методична концепція оновлення педагогічної діяльності,що забезпечує її вихід на якісно новий рівень;процес освоєння нового (засобу,методики,технології,програми тощо).

 • Педагогічна система - педагогічна концепція і довід її реалізації в педагогічну практику; еталонна модель,результати дії якої апробовані на соціальному рівні і мають свою специфіку.

 • Полікультурна освіта – освіта,спрямована на збереження і розвиток культурних цінностей,норм,зразків і форм діяльності певного суспільства,на передавання їх та інноваційних новоутворень молодому поколінню.

 • Реклама (від франц. reclame - вигукую) - цілеспрямоване розповсюдження інформації про споживчі якості товару або послуги з метою його продажу.

 • Ресурси (від франц. resource - допоміжні засоби) - в економіці - джерела, засоби забезпечення виробництва.

Ресурси поділяються на матеріальні - "капітал", природні -"земля", людські - "праця". Четвертий фактор - "здатність до підприємництва".

 • Ринок - система відносин добровільного обміну між покупцями та продавцями, яка здійснюється за допомогою грошей.

 • Розвивальне навчання (розвивальна освіта) – група ідей та концепцій(освіти) і практики освіти центральною в якій є особистість людини,що розвивається. Особистісний розвиток розуміють як розвиток мислення і пам’яті ,розвиток адаптивних здібностей і якостей, розвиток науково-теоретичного мислення,творчих здібностей тощо.

 • Споживачі - люди, які купують та використовують товари та послуги.

 • Споживча культура – знання,вміння,навички,ціннісні пріоритети,що передбачають формування в людини усталених,екологічно врівноважених звичок і моделей повсякденної поведінки,обізнаність у питаннях правового та соціального забезпечення прав споживачів,економічно доцільної діяльності..

 • Сталість – здатність системи зберігати довгострокову рівновагу при наявності зовнішніх впливів. Система знаходиться у стані довгострокової рівноваги,коли всі впливи на неї компенсуються іншими.

 • Товар - продукт праці, призначений для обміну шляхом купівлі-продажу. Товар має такі властивості: споживна вартість та вартість.

 • Ціна - вартість товару, виражена в грошових одиницях.

 • Школа життєтворчості – організація навчально-виховного середовища,що передбачає створення умов для активної соціальної діяльності вихованців на засадах проектування механізмів її реалізації.

 • Якість освіти - рівень знань і вмінь,розумового, морального і фізичного розвитку тих,хто навчається,на певному етапі відповідно до поставлених цілей; рівень забезпечення навчальної діяльності і надання освітніх послуг учасникам освітнього процесу навчально-виховним закладом.


СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Богуш А. Базовий компонент дошкільної освіти. Нова редакція: «Вихователь-методист дошкільного закладу». Спец випуск – 2012. – С.3-30.

2. Васюта О.А. Проблеми екологічної стратегії України в контексті глобального розвитку. - Тернопіль, 2001.

3. Висоцька О.Є. Освіта для сталого розвитку: Дніпропетровськ, «Роял Принт», 2011.

4. Григоренко Г. Щоб навчати треба знати : Дошкільне виховання. – 2013. – № 8 – С.26-28.

5. Григоренко Г. Як виховувати ощадливість : Запоріжжя : ЛІПС, 2010.

6. Долинна О. Обов’язкова освіта дітей старшого дошкільного віку .:Тернопіль : Мандрівець, 2011.

7. Корнєєва Н. Перші кроки в економіку: Палітра педагога. – 2003. – № 1– С.8-13.

8. Крисаченко В.С. Екологічна культура. - К., 1996.

9. Маршицька В. Екологічні проекти: Дошкільне виховання. – 2001. – № 5. – С.14-16

10. Підліснюк В., Рудик І., Кириленко В., Вишенська І., Маслюківська О. Сталий розвиток суспільства: роль освіти. К.: видавництво СПД "Ковальчук", 2005.

11. Плохій З.П. Виховання екологічної культури дошкільників:Київ, Ред. журн. «Дошкільне виховання», 2002.

12. Плохій З.П. Формуємо екологічну компетентність молодшого дошкільника / З.П. Плохій. - Світич, 2010.

13. Прокудіна О. Маленькі таємниці великої економіки : Запоріжжя : ЛІПС, 2012.

14. Прокудіна О. Маленькі таємниці великої економіки :Палітра педагога. – 2013. – № 4 – С.5-10.

15. Сазонова А. Економічне виховання дітей дошкільного віку : Вихователь-методист дошкільного закладу. – 2009. – №4. – С. 49-53

16.Сусахіна Л.В. До чистого довкілля - разом. - Полтава: Оріяна, 2005.

17. Фоміна О.Г., Марчук Л.Й, Тимощук Н.Й.. Система реалізації завдань екологічної освіти та виховання дітей старшого дошкільного віку: Запоріжжя, ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 2012.

18. Чорна С. Цікава економіка. Палітра педагога. – 2011. – № 5 – С.6-10.
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка