Відкритий міжнародний університет розвитку людиниСкачати 131.98 Kb.
Дата конвертації09.03.2016
Розмір131.98 Kb.
Відкритий міжнародний університет розвитку людини

«Україна»ПРОГРАМА

ДОДАТКОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

для конкурсного відбору вступників

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»/ « магістр»

за спеціальністю: 016 «Спеціальна освіта»

227 «Фізична реабілітація»

на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»

Київ −2015ЗМІСТ ПРОГРАМИ

Тема 1. Вступ до біологіїОсновні ознаки живого. Рівні організації життя: молекулярний, клітинний, організмовий, популяційно-видовий, екосистемний, біосферний.

Тема 2. Неорганічні сполуки живих організмів

Класифікація хімічних елементів за їхнім змістом в організмах (мікроелементи, в тому числі органогенні елементи, мікроелементи). Наслідки недостатнього або надлишкового надходження в організм людини хімічних елементів (І, Р, Ре, Са, К) та способи усунення їх нестачі.

Поняття про ендемічні хвороби. Роль води, солей та інших неорганічних сполук в організмі. Гідрофільні сполуки. Гідрофобні сполуки.

Тема 3. Органічні сполуки живих організмів

Будова, властивості і функції органічних сполук. Поняття про біополімери та їхні мономери.

Вуглеводи: моносахариди, олігосахариди, полісахариди. Особливості будови, основні властивості та функції в організмах живих істот.

Тема 4. Організація клітини

Сучасна клітинна теорія.

Мембрани, їхня структура, властивості та основні функції. Плазматична мембрана. Транспорт речовин через мембрани.

Надмембранні комплекси (клітинна стінка, глікокалікс). Підмембранні комплекси (мікронитки, мікрорубочки). Цитоскелет, його функції.

Цитоплазма та її компоненти. Органели. Одномембранні органели: ендоплазматична сітка, апарат Гольджі, лізосоми, вакуолі. Двомембранні органели: мітохондрії, пластиди та їх типи (особливості їхньої будови і функцій). Взаємні перетворення пластид. Автономія мітохондрій та хлоропластів у клітині. Інші органели: рибосоми, полірибосоми, клітинний центр, органели руху. Клітинні включення. Будова та функції ядра. Хромосоми, особливості будови та хімічного складу. Гомологічні хромосоми. Аутосоми та статеві хромосоми (гетерохромосоми).

Каріотип людини. Хромосомний набір ядра (гаплоїдний, диплоїдний, поліплоїдний).

Типи організації клітин (прокаріотичний та еукаріотичний).
Тема 5. Поділклітини

Клітинний цикл. Інтерфаза. Мітотичний поділ клітин, його фази. Кон'югація гомологічних хромосом. Кросинговер.
Тема 6. Обмін речовин та перетворення енергії

Обмін речовин (метаболізм). Пластичний (асиміляція) та енергетичний (дисиміляція) обмін. Джерела енергії для організмів. Автотрофні (фототрофні, хемотрофні) і гетеротрофні організми.

Етапи перетворення енергії в організмі: підготовчий, анаеробний (безкисневий) та аеробний (кисневий). Аеробне та анаеробне дихання.
Тема 7. Біосинтез білків

Біосинтез білків та його етапи. Генетичний код і його властивості. Кодон, антикодон, старт - кодон, стоп - кодони. Транскрипція.
Тема 8. Організація рослинних і тваринних організмів. Людина

Загальна характеристика царства Рослини. Класифікація рослин. Життєві форми рослин. Тканини багатоклітинних рослин: твірна (мерисистема), покривна (епідерма (шкірка), корок), основна (запасаюча, повітроносна, асиміляційна), механічна, провідна, їхня будова і функції. Ксилема. Флоема. Загальна характеристика царства Тварини. Принципи класифікації тварин.

Місце людини в системі органічного світу. Тканини організму людини (епітеліальна, м'язова, нервова, тканини внутрішнього середовища: сполучні, кров, скелетні), їх будова і функції. Функціональні системи організму людини.
Тема 9. Віруси. Бактерії

Віруси, їх хімічний склад, будова та відтворення. Механізм проникнення вірусів в організм та клітини хазяїна. Вплив вірусів на організм хазяїна.

Профілактика вірусних захворювань людини. Роль вірусів у природі та житті людини.

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

  1. Біологія : Посібник для вступників до вузів / М. Є. Кучеренко, П. Г. Балан, Ю. Г. Верес та ін. К.: Либідь, 1994.

  2. Біологія / Під ред. В. А. Мотузного. К.: Вища школа, 2001.

  3. Григора І.М., Шаброва С.І., Алейніков І.М. Ботаніка : Навчальний посібник. К.: Фітосоціоцентр, 2000. 196 с.

  4. Довідник з біології / Т. Л. Богданова, О. В. Брайон, О. В. Данилова та ін.; за ред. К. М. Ситника. К.: Наукова думка, 2004.

  5. Зоологія безхребетних : Підручник: у трьох книгах / Г. Й. Щербак, Д. Б. Царичкова, Ю. Г. Вервес. К.: Либідь, 1995. 320 с.

  6. Биология: в 3-х томах / Н. Грин, У. Статут, Д. Тейлор. М: Мир, 2002.

  7. Богданова Т.Л. Биология. Задания и упражнения. М.: "Высшая школа", 1991.

  8. Дедюв К. Путешествие в мир живой клетки. М.: Мир, 1987.

9. Катонова Л.Н. Курс зоологии. – М.: ВО "Агропромиздат", 1989.

10. Мамонтов С.Г. Биология : Справ, издание. – М.: Высш. шк., 1992. – 478 с.: ил.

11. Машанова О.Г., Евстафьев В.В. Основы цитологии. Размножение и развитие организмов. Генетика. Селекция. – М.: Изд-во "Московский лицей", 1993.

12. Машанова О.Г., Евстафьев В.В. Эволюция. Основы экологии. – М.: Изд-во "Московский лицей", 1997.

13. Медведева В.К. Ботаника. – М.: Медицина, 1985.

14. Нечитайло В.А., Кучерява Л.Ф. Ботаніка. Вищі рослини. – К.: Фітосоціоцентр, 2001. – 432 с.

15. Педагогіка та психологія. Завдання та тести / Під ред. В. І. Бондаря. – К.: Генеза, 1993. – Т. 1, 2.

16. Свенсон К., Уэбстер П. Клетка. – М.: Изд-во "Мир", 1980.

17. Хржановский В.Г., Пономаренко С.Ф. Ботаника. – М.: Колос, 1982.

18. Дзюбак С.Н., Зубкова О.Т. Биология : Учебное пособие для поступающих в вузы. – X.: Харус, 2004.

19. Морозюк С.С. Біологія : Підручник для 6 кл. загальноосвітніх навчальних закладів. – X.: Торсінг, 2000.

20. Мусієнко М.М., Вервес Ю.Г., Славний П.С., Балан П.Г., Войцехівський М.Ф. Біологія : Підручник для 6 кл. загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Ґенеза, 2000.

21. Вервес Ю.Г., Балан П.Г., Серебряков В.В. Біологія : Підручник для 7 кл. загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Ґенеза, 2002.

22. Шабатура М.Н., Матяш Н.Ю., Мотузний В.О. Біологія людини : Підручник для 8 кл. загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Ґенеза, 2004.

23. Кучеренко М.Е., Вервес Ю.Г., Балан П.Г. та ін. Загальна біологія, 10-11 класи. – К.: Ґенеза,

24. Шабатура М.Н., Матяш Н.Ю., Мотузний В.О. Біологія людини : Підручник для 9 кл. загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Генеза, 2004.

25. Присяжнюк М.С. (метод. оброб. Горяна Л.Г.). Біологія людини : Підручник для 9 кл. загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Фенікс, 2003.

26. Кучеренко М.Є., Вервес Ю.Г., Балан П.Г., Войціцький В.М. Загальна біологія : Підручник для 10 кл. загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Ґенеза, 2003-2004.

27. Данилова О.В., Данилов С.А., Бабанов Д.А. Біологія : Підручник для 10 кл. загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Ґенеза, 2006.

28. Кучеренко М.Є., Вервес Ю.Г., Балан П.Г., Войціцький В.М. Загальна біологія : Підручник для 11 кл. загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Ґенеза, 2003-2004.

29. Данилова О.В. та ін. Загальна біологія. – X.: Торсінг, 2001.

30. Біологія. Великий довідник для школярів та абітурієнтів. – Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2001.Критерії оцінювання відповіді студента

Перелік питань складається з 50 тестових завдань.Кожному вступнику дається варіант, який складається із 25 тестових завдань. Максимальна кількість балів – 5. Мінімальна кількість балів для успішного складання екзамену – 3 бали.

Кількість правильних відповідей

Оцінка

0-12

2

13-17

3

18-22

4

23-25

5


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка