Відлига (1953-1964рр)Дата конвертації11.03.2016
Розмір161 Kb.
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ПРОФЕСІЙНИЙ ГІРНИЧИЙ ЛІЦЕЙ М.КОМСОМОЛЬСЬКАРозробила викладач історії

Лопушенко І.П.


м. Комсомольськ, 2010 рік

Тема: Відлига (1953-1964рр)

Мета:

Навчальна - простежити хід і суть реформ другої половини 50-х - першої половини ; 60-х років XX ст., виявити причини суперечливого характеру та непослідовності реформ, з'ясувати історичне зна­чення цього періоду у розвитку країни, критично осмислити діяльність М.С. Хрущова;

Розвиваюча - закріпити вміння працювати з різними джерелами інформації, аргу­ментовано висловлювати свій погляд на поставлену проблему, неупереджено аналізувати та оцінювати діяльність політичних діячів минулого;

Виховна - виховувати інтерес до історії країни, активну грома­дянську позицію, непримириме ставлен­ня до силових методів розв'язання конфліктів, історичне мислення та політичну культуру.
Тип уроку:урок-дискусія
Форми і методи роботи на уроці: робота в групах, гра «коло думок», історичний тренінг, мозкова атака, вправа-гра «коло думок»
Міжпредметні зв’язки: українська література, екологія, економіка.
Обладнання: Портрет М.С. Хрущова, політична карта, ілюстрації художників-авангардистів, поезія Є. Євтушенка, Є. Кропивницького, Б. Пастернака, Б. Ахмадуліної, пам’ятка учасника уроку-дискусії
Пам'ятка учасника уроку-дискусії:


 • осмисли основний сенс уроку-дис­кусії;

 • постався до такої форми уроку з усією серйозністю, сумлінням;

- обери собі роль, визнач свою ступінь участі в уроці, враховуючи свої знання,
здібності, інтереси;

- сумлінно підготуйся до участі в уроці-дискусії, опрацюй запропоновану


літературу, підготуй свій виступ, у разі необхідності проконсультуйся з учите­
лем;

 • ознайомся з Пам'яткою для учасни­ка гри у відповідності до обраної ролі;

 • дотримуйся основних правил гри та культури дискусії;

 • обов'язково візьми участь у підве­денні підсумків проведення уроку-дискусії, вислови, що тобі сподобалось, а що ні, запропонуй шляхи організації та проведення такого уроку.


Учнів поділяємо на декілька груп:

 • учні-диспутанти (серед них хро­ністи, статисти, біографи, еколог, літератор, які повідомляють фак­ти історії, що формують позитивне сприйняття особистості чи епохи);

 • учні-опоненти (наводять приклади протилежних фактів);

• учні-полемісти (пропонують запи­тання для дискусії)',

• учні-експерти (підводять підсумки).


Хід уроку
І. Організаційна частина

Перевірка наявності учнів на уроці, наявність конспектівІІ. Актуалізація опорних знань

Вступне слово викладача

Незабутні 50-ті - 60-ті роки. Роки змін, потрясінь, надій, сподівань, розчарувань. Шо принесли ці роки світу? Пригадаємо події цього періоду.1. Історичний тренінг

- Будуємо «ланцюжок» історичних подій 50-х - перша половина 60-х рр.(Учні називають по одній події, та­ким чином створюючи «ланцюжок» ).

2. Мозкова атака

(Перевірка знання історичних термінів, які будуть вжива­тись на уроці).

 • Як називається період міжнародних відносин, що встановився після Другої світової війни?

 • Що таке «холодна війна»?

 • Що називають «біполярним сві­том»?

 • Дайте визначення поняттям:

 • ядерна зброя,

 • тоталітаризм,

 • авторитаризм,

 • репресії,

 • реабілітація,

 • лібералізм (лат. сл. - вільний, во­ля),

 • вільнодумство.


III. Оголошення теми і мети уроку

Викладач

Сьогодні ми розглянемо те­му, яка в історії дістала назву «відлига» (1953-1964 рр.), за планом: 1. Лібералізація суспільно-політично­го життя.

 2. Науково-технічні досягнення СРСР.

 3. Реформи в промисловості, сільсько­му господарстві, соціальній сфері.

4. Наростання опору щодо реформ М.С. Хрущова.
Оскільки питання непросте, у нас на уроці-дискусії будуть присутні: хроністи, біографи, експерти, опоненти, еколог, літературознавець.
Проблемне питання:

 • В чому суперечливість процесу «Відлиги»?


IV. Робота над новим матеріалом

Викладач

Розглянемо, як трактує сло­во «відлига» тлумачний словник.Зачитує учень:

«Відлига» - по­тепління, танення снігу взимку або ран­ньою весною».Викладач

 • Що ми вкладаємо в слово «відлига»?

5 березня 1953 р. помер Й.В. Сталін. Постало питання про сталінську спад­щину. Чи буде продовжено колишній курс, чи внесуть в нього певні зміни, за­лежало від того, хто стане спадкоємцем «вождя народів». Головна боротьба за лідерство розгорнулась між М. Хрущо­вим, Г. Маленковим, Л. Берією.

(Викладач роздає учням схему, з якою вони працюють).


Микита Хрущов

Стає 7 вересня 1953р. Першим секретарем ЦК КПРС; 1958 р.

- голова уряду (Голова Ради Міністрів )Георгій Маленков

Очолив Раду Міністрів (Голова ради Міністрів); 1955 р. підданий критиці, подає у відставку, заміне­ний Миколою Булганіним

Лаврентій Берія

Очолив (МВС СРСР); 1953 р. - розстріляний

- Слово надається «біографам»

Біографія М.С. Хрущова (учень розказує біографію М. Хрущова).

Викладач

У боротьбі за владу переміг Микита Сергійович Хрущов, який взяв курс на лібералізацію суспільно-політичного життя. Слово надається хроністам.

Лібералізацію суспільно-політичного життя прискорило повстання 1953 р. в'язнів Воркута та інших таборів ГУЛАГу.

Починається реабілітація - поновлен­ня прав і доброго імені особи, притягне­ної до відповідальності за злочин, якого вона не здійснювала, та амністія ув'яз­неним на термін до 5 років. Виправні та­бори реорганізувались у колонії. Скасу­вались укази «Про судову


відповідальність робітників і служ­бовців за самовільний відхід з
підприємств та установ і прогул без по­важних причин».

 • Слово надається «полемістам»

Звільнення відбулось і, начебто, спра­ведливо, але чому ж тоді зросла зло­чинність в країні?

 • Слово «експертам»

Злочинність зросла, тому, що, готую­чись до захоплення влади, Л. Берія прагнув, аби з таборів було випущено не політв'язнів, а кримінальні елементи. Термін ув'язнення політв'язнів був три­валішим, ніж 5 років (амністії якраз підлягали в'язні з таким строком поз­бавленням волі).

Викладач

-Коли ж настав перелом у процесі лібералізації?«Статисти»

Зоряний час М.С. Хру­щова - справжня віха лібералізації суспільства - XX з'їзд КПРС (25 лютого 1956 року). З'їзд розвінчання культу особи Й. Сталіна.(Учень зачитує тези з доповіді про розвінчання «культу особи» Сталіна).

«Полемісти»

 • Чому доповідь зачиту­валась на закритому засіданні?

«Експерти»

М.С. Хрущов розумів важливість цього кроку, адже він також належав до кола керівників держави, які були причетні, по-перше, до репресій, а по-друге, в країні дійсно було створено культ вождя, і тому можливі були соціальні вибухи, що дійсно стало­ся 1956 р. в Тбілісі, де відбулася демон­страція на захист імені Й. Сталіна.«Хроністи»

Реабілітація проводилася 90 комісіями: повернуто чесні імена де­яким партпрацівникам, реабілітовано народи. Дозволено було повернутися на Батьківщину чеченцям, інгушам, бал­карцям, карачаївцям, калмикам.«Опоненти»

Але ж офіційно не було реабілітовано ні німців Поволжя, ні кримських татар, турко-лесхетинців, виселено групи греків, болгар. Офіційну реабілітацію було здійснено лише 1989 р.«Хроністи»

1957 року відбулась нев­дала спроба зміщення МС. Хрущова, після чого його влада зміцнилася.Викладач

Перемога на пленумі (чер­вень 1957 р.) зміцнила позиції М. Хру­щова: у березні 1958 р. він обійняв поса­ду голови Ради Міністрів. Зосередження влади в одних руках, поява нового вож­дя, який прагне ощасливити народ, кро­куючи до комунізму. На початку 60-х М. Хрущов проголошує ідею побудови комунізму за 20 років.

На тлі НТР, що відбувалась на Заході, Радянський Союз із командно-адміністративною бюрократичною сис­темою відставав. І тоді, у притаманному бюрократичному дусі, 1955 р. пленум ЦК КПРС приймає рішення «прискори­ти впровадження досягнень науки і техніки у виробництво».

«Хроністи»

Якщо в 1951-1955 рр. створювались щорічно 869 зразків нової, техніки, то загалом у 50-ті рр. - 2580. Однак, це не відповідало реальним пот­ребам, крім того впровадження новинок розтягувалось на роки, а часто дослідні зразки взагалі не потрапляли до серійного виробництва.Викладач

НТР знаходила місце в СРСР майже виключно у воєнному ви­робництві, оскільки радянське керівництво надавало великого значен­ня розробці та впровадженню ядерної


зброї та ракетної техніки, у тому числі й подвійного призначення.

«Хроністи»

 1. р. - СРСР вперше випробував водневу зброю (головний конструктор термоядерної зброї академік Андрій Сахаров).

 2. р. - перша атомна електрос­танція у світі в Обнінську Калузької об­ласті (академік Ігор Курчатов)

4 жовтня 1957 р. - Радянський Союз вперше у світі запускає штучний супут­ник Землі.

12 квітня 1961 р. - у космосі побува­ла перша людина - першим космонав­том світу став Юрій Гагарін.

Вражаючим було і введення в експлу­атацію криголама «Ленін» з ядерною силовою установкою.«Еколог»

Як наслідок, маємо от­руєння навколишнього середовища радіонуклідами, аварію 1957 р. на ядер­ному полігоні поблизу Челябінська, 1960 р. вибухнула міжконтинентальна балістична ракета.Викладач

-Розглянемо економічні ре­форми.


Реформи у промисловості

«Статисти»

 • ліквідовано галузеві міністерства і створено територіальні органи уп­равління промисловістю - радгоспи;

 • розширено права республіканських та місцевих органів влади щодо уп­равління галузями легкої та переробної промисловості;

 • за п'ятирічним планом та планом семирічки пріоритет відводиться галу­зям промисловості групи «Б» (виробни­цтво товарів широкого вжитку) при сповільнених темпах розвитку галузей «А» (виробництво засобів виробництва).

Наслідки реформи

«Експерти»

- дещо прискорився НТ прогрес: • скоротились бездумні зустрічні пе­ревезення вантажів з одного кінця країни в інший;

 • створювались додаткові стимули для підприємств місцевого підпорядкування;

 • зросла ініціатива на місцях.

«Опоненти»

Збито ритм виконання п'ятирічного плану, введено новий дооп­рацьований семирічний план (1959-1965 рр.).«Хроністи»

Досягнення були відчут­ними у промисловості. У порівнянні зі сталінським періодом удвічі зросла за­робітна плата робітників, у крамницях з'явилися телевізори, холодильники, пральні машини. У вільному продажу були автомобілі «Волга», «Москвич». Ці товари коштували надзвичайно дорого і доступні були далеко не всім.


Реформи у сільському господарстві
«Статисти»

1. Реорганізовано систему МТС у РТС, МТС передано колгоспам.

2. Підвищено ціни на продукцію сільськогосподарського виробництва (особливо на зернові та продукти тва­ринництва).

3. Ліквідовано трудодні, введено гро­шову оплату праці, сільському населен­ню видано паспорти.

4. Здійснено спробу реалізації 3-х надпрограм М.С. Хрущова: ..

а) освоєння перелогових та цілинних земель;

б) «кукурудзяна та горохова епопея»;

в) «м'ясна кампанія».

5.Вжито заходів щодо укрупнення колгоспів для створення великих колго­спних господарств.

(Експерт дає оцінку реформам сільсь­кого господарства).
Реформи соціальної сфери

«Статисти»

- збільшено капіталовкладення у житлове будівництво, запроваджено па­нельне та блочне будівництво;

- проведено пенсійну реформу 1956 р., яка забезпечила зростання до­ходів пенсіонерів в 2 рази, інвалідів – в 1,5 рази;


 • скорочено робочий день до 7 годин;

 • підвищено зарплату робітникам та службовцям;

 • відмінено оплату за навчання у старших класах загальноосвітньої шко­ли, у вузах;

 • пенсійний вік знижено для жінок до 55 років, для чоловіків до 60 років;

 • робітники отримали право звільни­тися за власним бажанням, повідомив­ши про своє рішення адміністрацію за 2 тижні;

- з 1924 р. колгоспники отримали право на щорічну відпустку та пенсійне
забезпечення;

- збільшено тривалість відпустки та відпустки для жінок по догляду за дити­ною та ін.


Викладач

 • Яке значення реформ соціальної сфери?

(Експерти і опоненти розкривають питання).

Учитель. Відбулися зміни у зовнішній політиці СРСР. Суперечливий характер керівництва М. Хрущова відобразився і у зовнішній політиці.

Учень-хроніст

 1. (червень) - повстання в НДР придушене групою радянських військ, дислокованих в НДР.

 2. р. - Берлінська та Женевська наради - поглиблення суперечки між Заходом і СРСР.

1955р. - воєнно-політичний блок ОВД (увійшли всі комуністичні країни, окрім Югославії).

1956р. - радянські війська потопили у крові революцію в Угорщині, втрути­лися у внутрішні справи Польщі.

1956р. - СРСР запропонував США укласти договір про дружбу і співробітництво.

 • СРСР і Японія підписали, декла­рацію про відновлення дипломатичних відносин (М. Хрущов ладен був віддати 2 острови з Курильської гряди Хабомаї та Шикотан).

 • Нормалізувались відносини з Югос­лавією (Йосип Броз Тіто будував соціалізм за власним зразком).

 • СРСР виступив з низкою ініціатив щодо роззброєння, зміцнення миру і безпеки.

 • Прийнято рішення про скорочення збройних сил.

1957р. - погіршилися відносини з Китаєм і Албанією, що засудили вик­риття сталінізму.

 • У Москві відбулась нарада ко­муністичних і робітничих партій з
  64 країн світу. Прийнято Маніфест миру

1958р, СРСР виступив проти втру­чання США у внутрішні справи Лівану,
Іраку, Йорданії.

1960р. - Японія відхилила пропо­зицію СРСР про нейтралітет, уклала до­
говір із США, згідно з яким передбача­лося збереження військових баз США на
території Японії, СРСР засудив цю акцію як ворожу.

1961р. - СРСР уклав договір з КНДР про дружбу і співробітництво.

1962р. - Карибська криза. (У чому вона проявилась?)

1963 р. - СРСР засудив військове втручання США у Лаосі та В'єтнамі.

- СРСР став ініціатором Договору про заборону випробувань ядерної зброї у 3-х середовищах: атмосфері, космосі та під водою (підписали СРСР, США, Вели­ка Британія). Зовнішня політика була досить динамічною. М. Хрущов побував у багатьох державах світу, в тому числі і в США (1959, 1960 рр.). Усі поїздки широко висвітлювались у засобах масо­вої інформації.Викладач

 • Чому наростало невдоволен­ня реформами М.С. Хрущова?

 • Зробіть глибокий вдих і тримайте повітря в грудях скільки зможете... Ви­дих...

Як після важкої задухи люди творчих професій, у першу чергу поети, письмен­ники, художники, кінорежисери відчу­ли подих свіжого вітру. Люди відчули потребу сказати правду, сказати про те, що довгі роки вимушені були мовчати. З'являються нові твори, нові ідеї.

«Літературознавець»

И голосом ломавшимся моим

ломавшееся время закричало

и время было мной,

а я был им, и что за важность,

кто кем был сначала.
********************************

«Страшно заглядывать даже в завтра,

а в послезавтра - мороз по коже,

вдруг там лежит ледяная пустыня,

а вся земля вказалась вдовой?

Євген Євтушенко
Викладач

 • Починається переслідування творчої інтелігенції. Першим відчув це на собі Борис Пастернак

(повідомлення біог­рафів)

Викладач

 • Ідеологічних переслідувань зазнав Ва­силь Гросман

(повідомлення біографів)

Викладач

 • 1962 р. М. Хрущов відвідав виставку" художників-авангардистів у московсь­кому манежі, розкритикував творчість цих митців.

(Розглядаємо ілюстрації робіт абстракціоністів. Паралельно учень декламує вірш).
Приходил художник Замараев,

Не одобрил живопись мою...

И стою один я у сараев,

И стихи читальные пою.

Поглядел художник Замараев

И нашел, что все совсем не так.

Объяснял мне долго Замараев,

Что писать мне следует и как.

Я стою печальный у сараев

И стихи печальные пою.

Караул! Художник Замараев

Не одобрил живопись мою.

Євгеній Леонідович Кропивницкий
Викладач

 • В пресі починається переслідування митців.

(Стаття із журналу «Советская культура» )

Учень-хроніст

«...Смутный, перепуганный, неврастенический мирок встает в холстах ху­дожника.

Скособоченные дома, кривые окна, селедочные головы, измызганные стены бараков - все это выглядело бы заурядной предвзятостью обывателя, если б не было перемножено с псевдозначительной символикой бессмыслицы...

Пересказать, что изображено в зтих полотнах, - только смеяться, но они вовсе не смешны. Кажется, взвинченность образов вот-вот сорвется на какой-то истерический припадок... абсурд мысли, эмоций, самой сути художества»(Журнал «Советская культура» В .Ольшевский)

Викладач

 • Брутальним нападкам було піддано поетів Євгена Євтушенка, Андрія Возне-сенського, Беллу Ахмадуліну, прозаїка Іллю Еренбурга, скульптора Ернеста Неізвєстного, кінорежисера Марлена Хуцієва...

Ернест Неізвєстний став автором надг­робку на могилі М. Хрущова. Дві рівно­великі брили білого і чорного кольорів мармуру, контрастність показує супе­речливість правління Хрущова: бороть­ба зі сталінізмом і утвердження власно­го авторитаризму.

Викладач

Опір з боку партійного апа­рату

а) реформаторська діяльність не оми­нула й апарат КПРС, який у 1962 р.


поділено на дві структури – промислову і сільську;

б) рішення про систематичне оновлен­ня партапарату, керівні посади займати


не більше як 2 терміни по 4 роки (страх втратити «теплі» місця - опо­зиція).

Невдоволення військових

а) скорочення збройних сил;

б) нестача житла;

в) складність із працевлаштуванням звільнених у запас.Претензії КДБ

Втрата певної самостійності (був контроль з боку партії).

Розстріл демонстрації 1962 р. у Ново­черкаську.

Все це показало, що М.С. Хрущов, зо­середивши всю владу в своїх руках, по­чинає керувати країною одноосібно, та кий політичний режим дістав назву ав­торитарного. Проти Микити Сергійови­ча починає назрівати змова, що закінчиться усуненням його від влади.


V. Закріплення набутих знань

1. Вправа-гра «Коло думок»

Цією вправою учні відповідають на проблемне питання уроку

(Викладач креслить посередині дошки коло,в яке записує завдання. Учні, кожен окремо на своєму аркуші, за одну хв.. записують свій варіант відповіді, підходять один за одним до дошки і клейкою смужкою прикріплюють аркуші по колу. При цьому слід дотримуватись такого правила: якщо точка зору учня уже викладена кимось раніше, то однакові варіанти відповідей кріпляться стосом – один на одного.)

VI. Підсумок уроку

- Ми розглянули цілу віху в історії СРСР. Що ж означає слово «відлига» в


політичному розумінні?

- Які досягнення політики десталінізації (кінець 50-х - початок 60-хрр.)?- Які причини непослідовності керівництва СРСР?

- Побудуємо «ланцюжок»: дата - подія цього періоду.


VІI. Виставлення і мотивація оцінок
VIІI. Домашнє завдання

- Вивчити §18, підручник «Всесвітня історія», автори Ю.В. Бураков, Г.М. Кипаренко,С.П. Мовчан;

- скласти політичний портрет М.С. Хру­щова (індивідуальне завдання деяким учням), накрес­лити таблицю:


Реформа

Позитивні сторони

Негативні наслідкиБаза даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка