Використання проектної технології в початковій школі на уроках природознавства в 2-му класі Вчитель – методист Істоміна Т. ФСторінка1/2
Дата конвертації19.02.2016
Розмір0.52 Mb.
  1   2Використання проектної технології

в початковій школі

на уроках природознавства

в 2-му класі

Вчитель – методист Істоміна Т.Ф.

2015р . м. Ізмаїл ЗНЗ №2

Використання проектної технології в початковій школі на урока природознавства

Епіграф

Метод проектів – цільовий спосіб ставитись до дітей таким чином, щоб пробудити у них усе найкраще, а потім дозволити їм повірити у себе якомога сильніше.

 В.Х. Кілпатрік

І.Вступ

В «Українському педагогічному словнику» подано визначення, згідно з яким метод проектів є організацією навчання, «за якою учні набувають знань і навичок у процесі планування й виконання практичних завдань-проектів».

Проектна діяльність – нині одна з найперспективніших складових освітнього процесу, тому що створює умови творчого саморозвитку та самореалізації учнів, формує всі необхідні життєві компетенції, які на Раді Європи були визначені як основні в ХХІ столітті: полікультурні, мовленнєві, інформаційні, політичні та соціальні. Самостійне здобування знань, систематизація їх, можливість орієнтуватися в інформаційному просторі, бачити проблему і приймати рішення відбувається саме через метод проекту.  Використання метод проекту в початковій школі  дозволяє:  


 •      забезпечити високий інструментальний рівень знань випускників, уміння самостійно набувати і застосовувати їх на практиці;

 • розвивати кожного учня як творчу особистість, здатну до практичної роботи;

 • залучати кожного учня до активної пізнавальної діяльності;

 • формувати навички пізнавальної і дослідницької діяльності, розвивати критичне мислення;

 • формувати в учнів цілісну картину світу;

 • спілкуватися з однолітками не тільки своєї школи, міста, але й інших міст і навіть країн;

 • грамотно працювати з інформацією ;

 • оволодіти значним арсеналом методів дослідження (аналіз літератури, пошук джерел інформації, збір та обробка даних, висунення гіпотез та методів їх вирішення тощо); 

 • а вчителю – надати пріоритет різним видам самостійної діяльності учнів.    

ІІ . Ефективність методу проектів у розвитку пізнавального інтересу

Ефективним засобом розвитку пізнавального інтересу молодших школярів є метод проектів. Розробка навчального проекту, як і будь-яка нова форма роботи, викликає в учнів певне здивування чи цікавість. Цікавість є початковою стадією пізнавальної спрямованості особистості учня.

На основі цікавості виникає допитливість – прагнення дитини проникнути за межі побаченого. На відміну від цікавості, допитливість пов’язана зі змістом проектної діяльності й виявляється у прагненні пізнати об’єкт своєї уваги. Для допитливості характерні прагнення до пізнання глибших зв’язків та відношень. Вона виявляється у формі загального інтересу до всього, з чим доводиться зустрічатися дитині. Безпосередній інтерес до нових фактів і явищ переростає в інтерес до пізнання істотних властивостей предметів і явищ, до встановлення причиново-наслідкових зв’язків і закономірностей.

Важливим стимулом розвитку пізнавальних інтересів є безпосередня активна діяльність. Характерні особливості проектної діяльності створюють широкі можливості для формування в учнів умінь,  пов’язаних із самостійним освоєнням нових знань. Вони виявляються у розмаїтті форм самостійної роботи, оволодінні новими способами пізнавальної діяльності, проблемному підході, елементах пошуку або дослідження, творчому характері діяльності.

Чільне місце серед предметів вивчення займає освітня галузь: Природознавство. Предмет : Природознавство

Основна мета навчального предмета “Природознавство” – формування природознавчої компетентності учнів шляхом засвоєння системи інтегрованих знань про природу і людину, основ екологічних знань, опанування способами навчально-пізнавальної і природоохоронної діяльності, розвиток ціннісних орієнтацій у ставлення до природи.

Кожний розділ програми передбачає проведення дослідницького практикуму, мета якого – вироблення дослідницьких вмінь учнів у процесі розв’язання задач практичного спрямування.

При виконанні низки завдання учитель співпрацює з батьками (спостереження зоряного неба, з’ясування властивостей речовин, що використовуються у побуті, застосування знань для збереження тепла та електроенергії у побуті). Такі завдання у програмі мають примітку “Запитай у батьків”.

Для узагальнення вивченого матеріалу програма кожного класу містить розділ “Запитання до природи”. У цьому розділі запропоновані орієнтовні запитання, пошук відповіді на які вимагає інтеграції знань і передбачає застосування активних методів навчання та впровадження елементів проектної діяльності.

Тематика завдань може змінюватись учителем відповідно до матеріально-технічного забезпечення, наявності власних цікавих дидактичних розробок, підготовленості класу.

Наведу перелік дослідницької складової програми з освітньої галузі: Природознавство у 2-ому класі ( з урахуванням листа Міністерства освіти і науки України від 26.06. 2015 р. № 1/9-305 « Особливості вивчення базових дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році")


Демонстрації

Практичні завдання

Навчальні проекти

Екскурсії

Вступ. І.Вплив сонця на природу і погоду на землі

(13 годин)

Зміни довжини тіні предметів у залежності від висоти джерела світла.


1.Визначення показів термометра замалюнками.

2.Вимірювання температури повітря та води.

3. Вимірювання довжини тіні від гномона.


1.Які рослини і тварини допомагають людям передбачати погоду?

2. Які рослини можуть слугувати годинником?


ІІ. Природа восени

(17годин)
1.Розпізнавання органів трав’янистих рослин.

2.Розпізнавання їстівних та отруйних грибів за малюнками, фотографіями.
1.Як готуються до зими тварини?

2.Як готуються до зими рослини?Спостереження за природою восени.


ІІІ.Природа взимку

(10годин)
Спостереження за формою сніжинок з допомогою лупи.


1.Пташина їдальня


1.Спостереження за природою взимку.

2. Відвідання будинку природи (відділу природи краєзнавчого музею)
ІV.Природа навесні

(14годин)1.Первоцвіти – вісники весни.

2.Коли ліс дякує, а коли ображається?1.Спостереження за природою навесні.


V.Природа влітку

(13годин)1.Книга скарг природи.

2.Лісова аптека.1.Спостереження за природою влітку

Запитання до природи1.Які рослини є символами України?

2..Які спостереження за природою допомогли лю-дині створити календар?


ІІІ. 1.Особливості організації вивчення програмового матеріал

Навчально-пізнавальний процес рекомендується базувати на компетентнісно орієнтованих завданнях з використанням сучасних освітніх технологій (розвиток критичного мислення та креативності, проблемний підхід, проектні технології).

Урізноманітнюючи методи, прийоми і засоби навчання, першорядне значення учитель надає спостереженням у природі, власним дослідженням учнів, практичним роботам, демонстраційним і фронтальним дослідам, виготовленню моделей явищ природи та вмінням користуватися ними, екологічному моделюванню та прогнозуванню, вирішенню ситуативних завдань, роботі з інформаційними джерелами, а також практичній діяльності з охорони природи.

Значна увага приділяється проектній технології, впровадження якої спрямоване на стимулювання інтересу учнів до нових знань, розвиток дитини шляхом вирішення проблем і застосування здобутих знань у конкретній практичній діяльності Усі запропоновані проекти мають, як правило, короткотерміновий характер та інтегрований зміст.

Наприклад , Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів 2-го класу:

Тема V. Запитання до природи (5 годин, упродовж року)

Учень/учениця:працює з інформацією відповідно до поставленого завдання: читає, переказує тексти про природу, ставить запитання до прочитаного;знаходить (за завданням учителя) в підручнику і додаткових джерелах знань відповіді на запитання до природи, готує розповіді та обговорює їх; знаходить і систематизує інформацію за двома і більше заданими джерелами знань (про рослини-символи України; про збереження лісу; про рослин-синоптиків; про явища природи, які повторюються у живій та неживій природі); працює у групах; проводить власні дослідження.Творче завдання казка: Тема «Казка про весну» Мета : розвивати творчі здібності, використовувати та застосовувати набуті знання з теми у встановлені відповідність між назвами весняних місяців і їхнім описом; описує красу природи навесні та позитивні емоції, які вона викликає;

Практична робота: Вимірювання довжини тіні від гномона та планування регулярних спостережень за висотою Сонця опівдні.

Вимоги: знає основні сторони горизонту призначення гномона; тривалість доби, року; вимірює довжину тіні гномона; спостерігає за видимим рухом Сонця на небіПрактична робота. Виготовлення екологічної листівки «Тиша в лісі».

Вимоги : шукає інформацію (за завданням учителя) в підручнику або інших джерелах (енциклопедіях, довідниках, науково-популярних виданнях) про природу навесні, бере участь в обговоренні здобутої інформації;

Дослідницький практикум. Сонячний годинник

Вимоги: розуміє принцип дії сонячного годинника;

Дослідницький практикум. Як зберігати в домашніх умовах плоди та насіння?

Вимоги: обговорює у групі власні спостереження за природою.

У сучасній школі можна виділити чотири основні напрями ефективного використання проектної технології:

 • проект як метод навчання на уроці;

 • проектні технології дистанційного навчання;

 • для формування дослідницьких навичок школярів у позаурочній роботі;

 • як метод організації дослідницької діяльності вчителів.

Метод проектів знаходить все більше поширення у системі освіти різних країн світу. Причини цього явища, як вважають дослідники, криються не тільки у сфері педагогіки, але й у сфері соціальній, а саме:

 • необхідність не стільки передавати учням суму тих чи інших знань, скільки навчити їх здобувати знання самостійно, використовувати їх для вирішення нових пізнавальних і практичних задач;

 • актуальність розвитку в учнів комунікативних навичок, умінь працювати в різноманітних групах, виконувати соціальні ролі (лідера, виконавця, посередника і т. ін.), долати конфліктні ситуації;

 • необхідність широких людських контактів, точками зору на одну проблему, знайомства з різними культурами;

 • значущість для діяльності людини умінь користуватися дослідницькими методами: збирати необхідну інформацію, аналізувати її з різних точок зору, висувати гіпотези, робити висновки.

ІІІ. 2 .Особливості втілення проектної технології у початковій школі

Використання проектної технології у початковій школі має свою специфіку: слід враховувати вікові та психологічні особливості учнів. Усі етапи проектної діяльності повинні ретельно контролюватися вчителями, оскільки і теоретичних, і практичних знань та вмінь у молодших школярів ще мало. Проекти для початкової школи у більшості випадків мають бути короткотривалі.

Залучення молодших школярів до проектної роботи сприяє формуванню в них таких компетентностей:


 • уміння працювати в колективі;

 • уміння розділяти відповідальність;

 • аналізувати результати діяльності;

 • відчувати себе членом команди;

 • навички аналітичного погляду на інформацію;

 • здатність до адекватної самооцінки.

Проект – це індивідуальна, частіше групова або колективна діяльність школярів, яка спрямована на створення певного унікального кінцевого продукту. Проект розглядають як "п’ять П": проблема, планування, пошук і нформації, продукт, презентація.

Шосте "П" проекту – його портфоліо, тобто папка, у яку зібрані всі робочі матеріалиІІІ. 3.Особливості проектної діяльності молодших школярів:

1.Робота у проекті розпочинається із чіткого формулювання мети проекту, завдань та планування дій.

2.Найбільш важливою частиною плану є покрокова розробка проекту, в якій вказаний перелік конкретних дій з вказівкою виходів, термінів, відповідальних.

3.Обирається форма проектної діяльності: індивідуальна, групова, колективна.

4.Робота у проекті передбачає пошук інформації, яка потім буде оброблятися, систематизуватися, узагальнюватися, адаптуватися для подальшого використання.

5.Результатом роботи над проектом є якийсь певний кінцевий продукт. Наприклад: газета, книга, листівка, виставка малюнків, колективне панно, твір, комп’ютерна презентація, стаття у газету, реклама, віртуальний музей, фотоальбом, збірка власних творів, вистава, свято, концерт, рольова гра, екскурсія, тематична міні-збірка, сценка, дослідницька робота тощо)

6.Робота у проекті закінчується презентацією його кінцевого продукту. З’ясування практичного використання отриманих знань під час підготовки та захисту проекту.

ІV.Основні етапи роботи у проекті

1 етап – Організаційний

Учитель створює позитивну атмосферу, повідомляє учням тему, мету, кінцевий продукт проекту, завдання, план роботи. Усе це обговорюється в класі, учні вносять свої пропозиції.2 етап – Підготовчий

Відбувається збір матеріалу, ознайомлення з навчальною інформацією, виконання тренувальних вправ.3 етап – Проектна робота

Починається проектування "макета", опрацювання зібраної інформації, її коригування. На цьому етапі учні звертаються до довідників, словників, до вчителя для одержання додаткової інформації.4 етап – Оформлювальний

На цьому етапі відбувається остаточне оформлення кінцевого продукту (малювання, складання, розфарбовування, оформлення презентації тощо). Це може відбуватися як у школі, так і вдома.5 етап – Презентація проекту

Учні розповідають про свою роботу у проекті, демонструють кінцевий продукт, захищають ідею, зміст, відповідають на запитання опонентів.6 етап – Підбиття підсумків

На цьому етапі вчитель (координатор проекту) та учні (учасники проекту) аналізують виконану роботу, виявляють її переваги та недоліки, оцінюють свою участь у проекті, складають плани на майбутнє.Типи проектів Частіше тип проекту визначається за характером діяльності, що в ньому є провідною. Розглянемо такі основні типи проектів: дослідницькі, інформаційні, творчі, ігрові, практичні (практично орієнтовані). Особливу групу складають телекомунікаційні проекти. Вони вимагають обов’язкового використання телекомунікаційних технологій.

Існують такі види проектів:

-                     Дослідницький

-                     Творчий

-                     Інформаційний

-                     Практично-орієнтовний

-                     Навчально-телекомунікаційний.

Реалізується метод у індивідуальних завданнях та колективних завданнях (організація виставок , підготувати святкову презентацію роботи у проекті, запросити батьків).У загальному випадку успішна реалізація проектної технології висуває певні вимоги до вчителя. Вчитель, як організатор проектної діяльності виконує такі функції:

 • допомагає учневі у пошуку інформації, координує процес роботи над проектом,

 • підтримує і заохочує учнів, допомагає їм, проте не виконуючи за них їх роботу. Для цього вчитель має добре знати можливості, інтереси, бажання учнів,  бути толерантним і креативним.

Справді, за самою ідеєю освітньої проектної технології роль учителя полягає не у тому, щоб у категоричний спосіб «доносити» знання, а оцінювати результати їх засвоєння учнями. Такий спосіб навчання приховує у собі небезпеку знищення паростків самостійної активності, здатності учнів до критичності і творчості. Натомість учитель мусить не тільки ефективно навчати, а й через організацію навчання і власну поведінку, сприяти розвитку критичного і творчого мислення учнів. Допомагати їхньому становленню як громадян демократичної, правової держави. Для цього йому слід дати учням певний інформаційний та мотиваційний поштовх до роботи, продемонструвати зразки потрібних дій чи поведінки, а далі виконувати роль консультанта, допомагати критично оцінювати і корегувати хід виконання та результати проекту, якоюсь мірою стати одним з його співвиконавців. Він також має сприяти індивідуальній чи колективній роботі, створювати доброзичливу, сприятливу для роботи атмосферу, підтримувати співробітництво у класі чи у робочій групі учнів.

  Під час перших застосувань освітньої проектної технології, коли діти ще з нею не знайомі, вчитель є ініціатором і спрямовує роботу учнів. Але коли учні засвоїли основні принципи і вміння роботи над проектами, вони не тільки мають залучатись до обговорення тематики, але й самі можуть виступати у ролі ініціаторів того чи іншого проекту. Поступово самостійна робота учнів розширюється не тільки на етапі виконання проекту, але й на етапі планування.Очікувані результати

Проектна технологія дозволяє одночасно і більш ефективно формувати в учнів низку ключових компетентностей, перш за все — «уміння вчитись», тобто вміння самостійно здобувати знання у будь-якому вимірі «простору навчання». Вони вчаться організовувати свою роботу з розв’язання актуальних проблем і досягнення потрібного результату, набувають навичок самоконтролю, самооцінки, самовдосконалення. Співпраця учнів між собою та з учителем під час виконання проектів сприяє формуванню соціальної компетентності демократичної природи. Учні навчаються спільно визначати проблеми і мету діяльності, ефективно співпрацювати, бути ініціативними і відповідальними за прийняття рішень, обґрунтовано долати суперечки та ін.Висновки: Проектна технологія дає можливість широко використовувати комп’ютер та Інтернет для пошуку, обробки інформації та роботи з нею, для презентації матеріалів проекту і, таким чином, формувати компетентності з інформаційних і комунікативних технологій. У цьому найбільш плідними виявляються телекомунікаційні проекти.

Застосування проектної технології — один зі шляхів виховання активної особистості, що може взяти на себе ініціативу і діяти у межах правового поля. Учні вчаться самостійно розв’язувати проблеми, приймати й обґрунтовувати рішення, виконувати роботу за складеним проектом. Це дає їм упевненість у собі, тому що уможливлює для кожного демонстрацію своїх знань, умінь і досягнень. Також це засіб формування критичного мислення і водночас розвитку творчих здібностей дитини.  Такий підхід дає можливість сприяти формуванню у дітей та підлітків уміння працювати у команді, а отже — розвивати здатність соціальної взаємодії.Вимоги до знань та умінь : - учень спостерігає в групі за об’єктами живої та природи; знаходить необхідну інформацію (за завданням вчителя) у енциклопедіях, довідниках, Інтернеті про осінні явища в житті комах, обговорює знайдену інформацію;

- узагальнює результати дослідження у вигляді певного освітнього продукту;

- презентує творче завдання;

V. Ділюсь досвідом

Планування роботи учнів над створенням міні-проекту: «Як готуються до зими бджоли?» (випереджуюча діяльність)

Вид проекту за домінуючою діяльністю: дослідницько-інформаційний.

Мета проекту: спостереження за комахами восени та збір інформації про поведінку бджіл на стадії їх підготовки до зими.

Очікувані результати:

- вміє презентувати власні спостереження за комахами восени за змістом створеного ним (ними) певного освітнього продукту (фото колаж, інтерв’ю, твір тощо, повідомлення);

- оцінює власну діяльність та діяльність однокласників

Тривалість: 10 днів.

Етапи навчального проекту

І етап. Організація проекту.

На цьому етапі треба визначити тему, мету проекту, навчальні предмети, зміст яких задіяно, вид проекту та його тривалість .ІІ етап. Планування проектної діяльності.

Ознайомлення учнів із загальною темою і провідною проблемою.

Бесіда:-- Упродовж 10 днів ви будете збирати інформацію про те, як готуються до зими бджоли. Ваше завдання - ознайомити згодом на уроці однокласників з отриманою інформацією про поведінку бджіл восени та підготовку до зими.

Формування груп для проведення дослідження.

Учні класу об’єднуються в групи за бажанням.Форми представлення продукту проектної діяльності:

група 1 - фотокореспонденти (спостерігають за поведінкою бджіл на домашній пасіці і фотографують побачене для створення фотоколажу);

група 2 - науковці (знаходять інформацію про поведінку бджіл восени в Інтернеті, енциклопедіях, довідниках та дитячих журналах);

група 3- літератори (знаходять необхідну інформацію у дитячій художній літературі і оформляють у вигляді книжечки)

ІІІ етап. Реалізація проекту.

1.Складання учнями плану роботи над проектом під керівництвом вчителя.

- Обговоріть у групі, що саме ви повинні зробити для реалізації поставлених перед вами завдань.

- Озвучте пропозиції, аргументи, судження щодо кінцевого вигляду освітнього продукту, який ви створите.

- Обговоріть у групі, що саме необхідно вам зробити для того, щоб освітній продукт був якісний та оригінальний.2 . Розподіл обов’язків між членами групи.

3. Самостійна творча робота учнів.

4. Виготовлення освітнього продукту.

І Vетап. Презентація проекту; оцінювання проекту і власної діяльності у ньому (самооцінка).

 • Оформлення результатів.

 • Підготовка до презентації.

 • Захист проектів.

Форми презентації:

група 1- «Фотокореспондент і репортери» – представлення фото колажу,репортаж;

група 2 –« Науковці» – наукова доповідь з теми проекту;

група 3 –« Літератори» – інсценізація твору про бджіл відомого дитячого письменника .

група 4. – «Медики» - «Усний журнал: Небезпека укусу бджоли. Користь меду.

група 5« Майстер клас кондитера» - блюда з медом

4. Оцінювання проектної діяльності за визначеними критеріями.

 1. Аналіз успіхів і невдач. Висновки.

 2. Вчитель готує звіт на батьківські збори, збирає матеріал( продукт проекту), зберігає портфоліо.

Матеріал до навчального проекту «Як бджоли готуються до зими»

Загадки: Стоїть завод у полі. Який? А це секрет.

Працюють в ньому бджоли, виготовляють мед.(Вулик)

Зимою спить, літом бринить, понад садом літає,Солодку росу збирає.

(Бджола)

Група 1 - репортери , фотокореспондент (на дошці стіннівка з фото)

1уч.. Бджола - медоносна комаха. Вона збирає квітковий нектар і перетворює його на мед. Мед дуже цінний продукт. Бджоли запилюють сільськогосподарські культури, завдяки чому значно підвищується їхня врожайність. Готуючись до зими, бджоли затикають прополісом усі щілини, зменшують льоток. А коли настає холод (до +7 ... + 10), бджоли щільно скупчуються на рамках і утворюють так званий клуб.sdc10007.jpg

2уч.У серпні бджоли активно починають готуватися до зими. До завершення іде і основний медозбір. Змінюється й поведінка комах: корм вони починають економити. Свідченням цього є те, що вони виганяють трутнів із свого гнізда.

1уч. Взимку бджоли не сплять,через це на зиму їм необхідно запасати достатню кількість їжі.

2 уч. Взимку бджоли харчуються медом, який вони зібрали в теплу пору року. Вони утворюють щільний клубок у своєму вулику, щоб тримати матку і себе у теплі.

Фотокореспондент коментує фото.

Група 2 - науковці (під час розповіді демонструються слайди)

1н. Для бджіл зимівля - це найскладніше випробування протягом року, до якого хороша сім'я готується все літо. Будує гніздо, влаштовує вентиляцію і переходи між сотами, складає певним чином запаси. Якщо родині не заважати, бджола зимує відмінно !

2н. Якщо підійти до вулика взимку і притулити вухо до льотка, то можна розчути видаваний бджолами гул. Він тим сильніше, чим міцніше мороз на дворі. Щоб отримати необхідну для обігріву енергію, бджілки потихеньку поїдають мед, залишений на зиму.

.Виявляється, йдуть у зимівлю бджоли різного віку, наприклад, старші, обігріваючи і зберігаючи внутрішніх. Сильні бджолині сім'ї, забезпечені в достатній кількості доброякісними кормами, краще зимують на волі (під снігом), ніж у спеціальних зимівниках. Відомо, наприклад, що сильні бджолині сім'ї можуть переносити морози до - 40 °С і нижче і навесні бути в гарному стані. sdc10002.jpg

1н. Медоносні бджоли спілкуються одна з одною «танцюючи».

2н. Бджоли є природженими математиками. Соти, які будують бджоли, мають дуже міцну конструкцію, а ще дуже точно дотримуються розміри сот, наприклад, кут комірки дорівнює 28° градусів, завжди.

3н. У бджіл дуже сильно розвинений нюх. Вони розрізняють і сприймають запахи в 1000 разів сильніше, ніж людина. Вони здатні відчувати аромат квітів на відстані 1 кілометр.

Група 3 - літератори . Інсценізація казки В Сухомлинський « Як бджілка стала золота» sdc10022.jpg

-Вітаю, я маленька Бджілка. Якось летіла й побачила гарбузову квітку.  А гарбузова квітка велика-велика. Залізла  я всередину та набираю солодкого соку. Набрала, вже пора й летіти. Та захотілося  роздивитися квітку. Довго мандрувала  я між пелюстками. Насипалось жовтого пилку мені на крильця й стала золота-золота. Полетіла я до вулика, а сторож її не пускає.

- Ти чужа, – каже сторож, – он яка ти жовта.

- А глянь, скільки меду я несу,  – кажу .

- Тепер я впізнав тебе, – зрадів сторож, – ти наша. Ти золота.

- Вилетіла з вулика бджілка. Літає над пасікою й наслухається. Чує: десь далеко-далеко дзвенять голосні дзвіночки. Летить бджілка на музику дзвіночків. Прилітає до лісу. А то дзвонять квіти конвалії. Кожна квітка – маленький срібний дзвіночок. Усередині – золотий молоточок. Б’є молоточок по сріблу – лунає дзвін, аж до пасіки лине. Ото так конвалія кличе бджілку. Прилітає бджілка, збирає з квітки пилок і каже: - Дякую, квіточко… А квітка мовчить. Вона лише зніяковіло опускає голівку.Читання вірша «Бджілка»

Бджілка-трудівниця трудиться завзято,


Ще в росі травиця - треба поспішати.
Побувати в полі, Завітать в садок
Скрізь квіток доволі У кожній є пилок.
Заглядає в квітку, Пелюстки гортає,
На тендітну ніжку Пилок прилипає.
Цей пилок солодкий, Корисний, смачний,
Буде з нього діткам Медок запашний.
Полетить у вулик, Віднесе пилок,
Знову повертає До квітів у садок.
Притомилась бджілка Сонечко сідає,
Цілий день трудилась Хай відпочиває!

Фізпауза: під пісню «Бджілка» у виконанні Аліни Гроссу 

Група 4. Медики . Небезпека укусу бджоли. Користь меду.

1уч.Бджола, захищаючись – жалить. Не підходь близько до вулика та рою бджіл. Не машіть руками на комаху. Встановлено, що люди гинули і від 100-300 укусів, однак летальна доза для дорослої людини - це 500 - 1100 бджолиних укусів. Але захворювання хребта людини лікують укусами бджіл.

2. уч. При ураженні дихальних шляхів , для зміцнення імунітету приймають мед. Мед використовують в косметології у кремах, масках для обличчя.

Учні демонструють накладання пов’язки з меду,та дитячу зубну пасту з використанням продуктів бджільництва.Група 5 – « Майстер клас кондитера» - блюда з медом

(демонструються слайди до розповіді, на столі інгредієнти для випічки, печиво, серветки, листівки з рецептом печива)

Розповідь(супроводжується слайдами): Православні відзначають Різдво 7 січня.  Головна різдвяна страва – кутя. Кутя (сочиво, колево, коливо) - традиційна страва з пшениці або ячменю з додаванням меду і горіхів, яке готують православні християни на Святвечір напередодні Різдва Христового (Багата кутя), перед старим Новим роком (Щедра кутя) та Водохрещем (Голодна кутя). До куті на пісну вечерю обов'язково готують узвар, на столі, за традицією, мають бути 12 пісних страв на честь 12 апостолів .

Мене мама вчить готувати. Я обожнюю печиво. Ми приготували печиво з медом. Рецепт вівсяного печива з медом .

Інгредієнти:   вершкове масло ; цукор ; мед ; яйце; вода; борошно; сіль;порошок для випічки;вівсяні пластівці.
Приготування : вершкове масло і цукор збиваємо разом з медом і яйцем, додаємо до суміші трохи води.  Окремо змішуємо сухі інгредієнти. З'єднуємо обидві суміші і замішуємо тісто. Покриваємо деко папером для випічки і за допомогою столової ложки розкладаємо вівсяне печиво . Випікаємо ласощі 15-20 хвилин при 180 градусах. sdc10012.jpg

Я хочу пригостити своєю випічкою. А рецепт на листівці.Підсумок. Вчитель демонструє презентацію «Як бджоли готуються до зими. Цікаві факти» в програмі Pover Point

Висновок . Діти діляться думками про те, що нового, пізнавального та цікавого дізнались під час підготовки проекту та на уроці.

Матеріал зібраний дітьми, фотомонтаж, фото, стіннівка, конспект уроку зберігаються у портфоліо в класі. Готується звіт для батьківських зборів.Навчальний проект « Не зривай первоцвітів»

Мета: встановлює відповідність між описом первоцвіту та його зображенням;

- аналізує інформацію, висуває пропозиції, щодо розв’язання • проблеми збереження первоцвітів; знаходить необхідну інформацію (за завданням вчителя) у підручнику або інших джерелах про весняні явища, зміни, які відбуваються в житті трав’янистих рослин, обговорює знайдену інформацію;

- презентує виконане творче завдання - міні – проект «Не зривай первоцвітів».; - прагне охороняти природу рідного краю;

Планування роботи учнів над створенням начального проекту:

«Не зривай первоцвітів» (випереджуюча діяльність)

Вид проекту за домінуючою діяльністю: інформаційний.

Мета проекту : збір інформації про первоцвіти свого регіону та пропонування заходів по їх збереженню.

Очікувані результати:- вміє презентувати зібрану інформацію про первоцвіти свого регіону та власні пропозиції по їх збереженню за змістом створеного ним (ними) певного освітнього продукту (фото колаж, пам’ятка, плакат тощо); - оцінює власну діяльність та діяльність однокласників.

Тривалість: 7 днів.

Етапи навчального проекту

І етап. Організація проекту.

На цьому етапі треба визначити тему, мету проекту, навчальні предмети, зміст яких задіяно, вид проекту та його тривалість.ІІ етап. Планування проектної діяльності.

Ознайомлення учнів із загальною темою і провідною проблемою.

Бесіда: упродовж 7 днів ви будете збирати інформацію про первоцвіти свого регіону та висувати пропозиції щодо завдання їх збереження .

Ваше завдання - ознайомити згодом на уроці однокласників з отриманою інформацією про первоцвіти та власними заходами по їх збереженню.Формування груп для проведення дослідження.

Учні класу об’єднуються в групи за бажанням.Форми представлення продукту проектної діяльності:

група 1 «Художники» (малюють плакати, листівки на захист весняних квітів);

група 2 «Фотокореспонденти» (фотографують,малюють первоцвіти своєї місцевості для створення фото колажу);

група 3 « Науковці» (знаходять інформацію про первоцвіти, які занесені до Червоної книги України в Інтернеті, енциклопедіях, довідниках );

група 4 «Літературна»( збирають, розповідають легенди про первоцвіти)

група 5 «Природолюби» (складають пам’ятку друга природи «Як зберегти первоцвіти», виступ агіт- бригади);

група 6 «Загадки від природи»( підбирають загадки про первоцвіти)

ІІІ етап. Реалізація проекту.

 1. Складання учнями плану роботи над проектом.

- Обговоріть у групі, що саме ви повинні зробити для реалізації поставлених перед вами завдань.

- Озвучте пропозиції, аргументи, судження щодо кінцевого вигляду освітнього продукту, який ви створите.

- Обговоріть у групі, що саме необхідно вам зробити для того, щоб освітній продукт був якісний та оригінальний.

2 . Розподіл обов’язків між членами групи.

3. Самостійна творча робота учнів під керівництвом вчителя.

4. Виготовлення освітнього продукту.

ІVетап. Презентація проекту; оцінювання проекту і власної діяльності у ньому (самооцінка).

1.Оформлення результатів.

2.Підготовка до презентації.

3.Захист проектів.

Форми презентації: група 1 «Художники» ( плакати, листівки на захист весняних квітів);

група 2 «Фотокореспонденти» (фотографії, малюнки первоцвітів у вигляді фото колаж- стіннівка)

група 3 « Науковці» ( інформація про первоцвіти, які занесені до Червоної книги України );

група 4 «Літературна» ( інсценування легенд про первоцвіти)

група 5 «Природолюби» (виступ агітбригади з пам’яткою друга природи «Як зберегти первоцвіти»);

група 6 «Загадки від природи»( загадки про первоцвіти)

4.Оцінювання проектної діяльності за визначеними критеріями.

5. Аналіз успіхів і невдач. Висновки.

6.Вчитель готує звіт на батьківські збори, звіт на засідання методичного об’єднання збирає матеріал( продукт проекту), зберігає портфоліо.

Матеріал до навчального проекту «Не зривай первоцвітів»

Вчитель: — Квіти дарують нам насолоду, а також почуття чого? (Радості, спокою, краси, загадковості, гарного настрою, любові, життя, ніжності, цікавості, свіжості, тепла, ...)

— Але квіти теж хочуть сказати нам про свої почуття…Група 3 « Науковці» ( інформація про первоцвіти, які занесені до Червоної книги України );

(Учні у ролях квітів,під час розповіді використовуються роботи групи «Художники»)

Підсніжники. Ми з’являємося найпершими, коли ще лежить сніг.Нас вважають сміливими і сильними. Але тільки-но ми зацвітаємо, нас зривають. Нам сумно. Через те ми потрапили до Червоної книги України. Але від цього нас не стало більше. Ось чому ми не радіємо! Надія лише на тебе, друже!

Проліски

Іще сніг не зійшов із землі,

Ами вже визираємо,

Весняне сонечко вітаємо,

Синім цвітом зацвітаємо.

Якщо рідну природу ти знаєш,

То одразу нас ти впізнаєш.

Ми — проліски. Нас теж стає все менше і менше.sdc10005.jpg

Нам і сумно. Надія лише на тебе, друже!

Сон -трава

Ллється зранку навкруги

Знов мелодія весни —

То у лісі ожива

Гарна квітка сон-трава.

Через красу та лікувальні властивості нас нещадно винищують. Аяк хочеться, щоб збереглися назавжди наші чудові фіолетово-лілові килими!

Надія лише на тебе, друже!

Ряст

Вітерець зиму розтряс.

Ів лісочку на горбочку

Виріс ряст, синій ряст.

Я дуже ніжний, швидко в’яну, тому не рвіть мене! Акрім того мої квіти дуже люблять бджоли, та і людям я приношу користь: з моїх бульб виготовляють цінні ліки.

Надія лише на тебе, друже!Конвалія

Ми квіточки ніжні,

Тендітні, білосніжні.

Послухай, як срібно

Дзвенить наш голосок:

«Не треба, не треба

Зривати квіток!»

Надія лише на тебе, друже!Червона книга

Невже в майбутньому на світі

Не будуть квітнути дивні квіти?

Конвалії й фіалки ніжні,

Івісник березня — підсніжник?

Невже ми більше не побачим,

Як сон-трава росою плаче?

Троянда степу, квітка мрії,

Жар-цвітом землю не зігріє?

Ми всі господарі природи,

Тож збережемо її вроду!

М. Познанська

Група 4 «Літературна» ( інсценування легенд про первоцвіти)

Легенда про барвінок

Давно колись жили на світі Добро і Зло. Та й вели вони не на життя, а на смерть велику війну між собою. Б'ються шабельками: мах-мах - і на шпилі гори опинилося Зло, а Доброві шабелька до грудей. Добро - на долину... Зраділо Зло, а Добро гарними нев'янучими квіточками стало: небо Господнє йому сили дає, красою напуває. Тріснуло люте Зло і розтануло... А кого тими квіточками квітчаємо, того Добром вінчаємо.Мать – і - мачуха

Одна зла жінка задумала погубити доньку свого чоловіка. Заманила вона дівчинку до обриву і зіштовхнула з нього. Тим часом мати, виявивши пропажу дівчинки, кинулася її шукати, але спізнилася, була дівчинка вже без душі. Кинулася вона на мачуху і скинула злодійку у яр. А на наступний день покрило схили його рослина, листя якого з одного боку були м'які, а з іншого боку жорсткі і нагадували світле волосся дівчинки.Підсніжник

Плакала Снігуронька, проводжала матінку Зиму. Йшла сумна, за нею стали всі тужити.

Там, де йшла і плакала, торкаючи лози,

Виросли підсніжники – Снігуроньки сльози.

Землю промінь зігріва, тане сніг, струмок співа,

І краси чудові діти, зір наш ваблять дивні квіти.

Ось, підсніжники, дивись, поміж снігу розбрелись.

Вже їм холод не страшний, вже спішить весна крилата!Пролісок

Ще земля в зимових шатах білих, та з-під снігу, майже непомітний, виглянув зненацька, пролісок блакитний. За українською легендою, синьооку дівчину Катерину татари везли на чужину, і там, де сльози красуні падали на землю, виросли квіти Проліски, такі ж сині, як її очі.Група 6 «Загадки від природи»(відгадки результат проектної діяльності групи 2 «Фотокореспонденти» фото колаж – стіннівка)

Де вона проходить —

Там травиця сходить,

Квіти розцвітають,

Солов’ї співають. (Весна)

*Тільки вчора теплий вітер

Вість приніс нам від весни,

А сьогодні дивні квіти

Крізь замети проросли. (Підсніжники)

*Ну, а я за ним у квітні

Голубим намистом квітну.

Не одну вже квітку маю —

Сім до неба піднімаю. (Проліски)

*Я на інших геть не схожий:

Кучерявий та пригожий.

Постелю під голе віття

Фіолетові суцвіття… (Ряст).

*Що за квітка така?

І від неї дрімота.

А сама не спить,

Весняним цвітом всіх манить. (Сон-трава)

Група 6 «Науковці» (Розповідь супроводжується слайд – шоу, стоворенному батьками дітей у програмі Slideshow Creator)

1 уч. Багато пролісків занесено до Червоної книги. Причина їх зникнення — інтенсивне збирання.

2уч. Після зимового спокою найпершими пробуджуються багаторічні трави. Варто сонечку тільки пригріти де-небудь на проталині землю, як тут же з’являються паростки і навіть квітки нетерплячої травички. Такі рослини називають первоцвітами, або пролісками. Для зацвітання проліскам потрібно зовсім трохи тепла.

3уч.Чому ранньої весни з’являються джмелі і метелики? Який зв’язок існує між ними і пролісками?

— Квітки пролісків першими годують джмелів, бджіл і інших ранніх весняних комах. Живлячись солодким соком (нектаром), джмелі запилюють проліски. Ось так у природі все взаємо-зв’язано.4уч. Перші весняні квіти називають «первоцвітами», або «очима землі». Справді, земля ніби розплющує їх, прокидаючись від зимового сну. Ледь пригріє у березні сонечко, як з’являються молочно-білі підсніжники, лазурові проліски, білий та бузковий ряст.

1уч. Наприкінці лютого — на початку березня з’являються в лісі підсніжники. Цвітіння підсніжників — захоплююче видовище. Здається, що ґрунт у весняному лісі покритий мереживною скатертиною, зітканою з безлічі дзвоникоподібних сніжно-білих квіточок.2уч.У березні, коли земля вже пробуджена від зимового сну, в лісі можна побачити таку картину: ніби клаптики блакитного весняного неба впали на землю і синіють серед голого віття лісових дерев та чагарників.

3уч.Тому серед народних назв проліски є такі, як «синятка», «синій ряст». Цікаво, що німецька назва цієї квітки — «блакитна зірка». А ще проліски називають «очима березня».4уч. Звернення первоцвітів

Ми б завжди були щасливі,

Іпахучі, і красиві,

Якби в полі, в лісі, в лузі

Бачили нас тільки друзі,

Ті, які б нас не топтали,

Без потреби не зривали.

А на клумбах вдома, в школі

Висівали нас доволі,

Доглядали, поливали.

Ми б красу їм дарували!

Рефлексія :

1.Кросворд «Весняні квіти»(на плакаті)

— Знайдіть у кросворді якомога більше назв весняних квітів. Читати можна у різних напрямах.О

Н

Ф

І

С

Г

І

А

Ц

И

Н

Т

Т

А

К

Л

О

Н

І

Ж

Н

И

К

С

Ю

П

У

О

К

С

Т

П

І

Д

Б

І

Л

Ь

Л

Р

І

Д

К

Р

Н

А

Р

Л

К

О

Ь

П

П

Щ

А

О

Б

К

Ц

О

В

Н

Б

А

Б

А

Л

К

А

О

И

Б

А

Я

Р

Я

С

Т

У

У

Р

Н

С

Г

Л

І

У

П

Р

И

М

С

В

І

Ч

Е

(Тюльпан, конвалія, ряст, пролісок, підсніжник, кульбаба, барвінок, нарцис, примула, крокус, гіацинт)

2.Опитування:

Чому їх називають первоцвітами?

Чому не слід рвати квіти?

Які квіти занесені до Червоної книги?

Чому потрібно оберігати ці квіти?

Назвіть причину зникнення первоцвітів.

Як зберегти первоцвіти?


 • Що нового дізнались про первоцвіти?

 • Виступ якої групи найбільше запам’ятався?

3.Оцінювання діяльності учнів

Перші квіти після тривалої зими приносять величезну втіху для душі. Прогулянка до лісу ранньої весни — просто спокуса. Руки так і тягнуться до квітів… Але не поспішайте рвати це чудо!(Показ відео «Краса первоцвітів»)

Матеріал зібраний дітьми, фотомонтаж, фото, стіннівка, конспект уроку зберігаються у портфоліо в класі. Готується звіт для батьківських зборів.Навчальний проект «Квіти в моєму житті»

Вид проекту за домінуючою діяльністю: практико - орієнтований

Мета проекту: вчити збирати народознавчу, пізнавальну інформації щодо теми проекту; розвивати навички презентування знайденої інформацію різними формами реалізації та естетичний смак ; спонукати дітей до творчої та пізнавальної активності ; виховувати інтерес до вивчення традицій українського народу та культуру спілкування у малих творчих групах; залучити до проектної діяльності батьків.

Тривалість проекту: 10 днів

Предметні компетентності ( очікувані результати)

Початковий рівень:пригадує назви найбільш відомих квітів;називати квіти за описом

Середній рівень:пояснює значення квітів у житті людини;розташовує назви квітів у відповідності до пори їхнього цвітіння;

Достатній рівень: шукає (за завданням вчителя) інформацію в енциклопедіях (довідниках чи науково – популярних виданнях), Інтернеті та в інтерв’ю з працівниками квіткової крамниці про квіти з метою створення колективного міні – проекту

Високий рівень:створює колективний міні - проект «Квіти в моєму житті»: імпровізований концерт пісень про квіти; розповідання легенд про квіти українського віночка з використанням ілюстрацій та збір інформації щодо лікарських властивостей рослин і використання у косметології ; короткий майстер – клас з виконання значка «Мак»; інсценізація казки про квіти ; презентує творче завдання;висловлює оцінні судження про власну роботу та роботу, виконану однокласниками.

Етапи навчального проекту

І. Планування роботи учнів над створенням міні – проекту «Квіти в моєму житті» (випереджувальна діяльність).

1.1. Повідомлення вчителем теми та мети проекту, його тривалості.

1.2.Об’єднання учнів у
  1   2


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка