Висоцька О.Є. Концептуальні засади випереджаючої освіти для сталого розвиткуСкачати 97.86 Kb.
Дата конвертації16.03.2016
Розмір97.86 Kb.


Висоцька О.Є.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ВИПЕРЕДЖАЮЧОЇ ОСВІТИ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
ВСТУП

На початку ХХІ століття головним стратегічним завданням всієї світової спільноти є забезпечення стабільного та ефективного існування сучасної цивілізації на засадах цілісності природного оточення, економічної життєздатності та соціальної справедливості для нинішніх і майбутніх поколінь. Вирішення цих питань стало можливим з упровадженням у зміст соціальної та освітньої політики концепції сталого розвитку, яка вперше була проголошена у 1992 р. на Конференції ООН з проблем навколишнього середовища і розвитку у Ріо-де-Жанейро (Бразилія), а потім розвинута на Всесвітньому саміті ООН з проблем сталого розвитку у Йоганеннесбурзі у вересні 2002 року.

У грудні 2002 року Генеральною Асамблеєю прийнята Резолюція «Про Декаду ООН з освіти для сталого розвитку, починаючи з 1 січня 2005 року» (2005 - 2014), яка була підтримана більшістю країн світу, у тому числі, й Україною. Перехід до сталого розвитку суспільства в документах ООН на сьогодні визначено як основну мету міжнародного співтовариства та національних урядів. При цьому освіта розглядається як найважливіший компонент основної економічної та соціальної інфраструктури, необхідної для забезпечення сталого розвитку. Саме освіта на професійному рівні спрямована формувати цінності, ставлення людини до себе та довкілля, стиль життя, активну життєву позицію - усе, що необхідне для забезпечення сталого майбутнього.

Постановою Кабінету Міністрів України за № 634 затверджено Комплексну програму реалізації на національному рівні рішень, прийнятих на Всесвітньому саміті із сталого розвитку, складовими якої є системна перебудова вітчизняної освіти на засадах сталого розвитку. Цей процес є важливим напрямом інтеграції вітчизняної освіти до європейського освітнього простору.

Головним управлінням освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації спільно з Дніпропетровським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти у 2009 році була розроблена і запроваджується на період з 2009 по 2015 рр. загальна програма «Освіта для сталого розвитку», яка передбачає використання її положень у практичній діяльності керівниками і працівникам навчальних закладів області. На основі загальної програми була створена програма дослідно-експериментальної роботи за темою: «Формування механізмів трансформації регіональної системи освіти на основі принципів випереджаючої освіти для сталого розвитку на термін 2009-2015 рр.»
ПОНЯТТЯ СТАЛОСТІ ТА СТАЛОГО РОЗВИТКУ

У зв’язку із ресурсною та економічною кризою, яку зараз переживають у більшості країн світу, у тому числі, і в Україні, а також загальним погіршенням стану здоров’я населення та забрудненням природного середовища виникла нагальна потреба розглядати сталість головним пріоритетним напрямком розвитку суспільства, а також всіх його сфер, серед яких освіті належить роль випереджаючого чинника побудови ціннісних та світоглядних засад суспільства сталого розвитку.

Поняття сталості включає екологічну, правову, соціально-економічну, морально-етичну компоненти засвоєння знань, навичок, принципів та пріоритетів сталого розвитку.

Згідно визначенню Світової комісії ООН (Комісії Брундтланд), сталий розвиток (англ. sustainamble development) – це розвиток, що забезпечує потреби нинішнього покоління без втрат для майбутнього покоління забезпечувати свої власні потреби.

Сталий розвиток у загальнотеоретичному контексті передбачає погодженість економічного, екологічного та соціального аспектів розвитку суспільства, що сприяє забезпеченню високого рівня якості життя людини.

В основі поняття сталості ідея стриманості та контролю науко-технічних досягнень людської цивілізації, приведення їх у відповідність екологічним вимогам, а також морально-етичним принципам гуманізму, соціальної справедливості, прав людини. Важливим моментом освіти для сталого розвитку є практична реалізація закладених основ сталості, забезпечення дострокових дій з вирішення екологічних проблем, а також проблем сталого економіко-соціального розвитку.

Сталість включає ідею підтримки високого рівня соціально-економічного розвитку країн, тобто збереження їх як матеріально-ресурсного, так і духовного капіталу. Соціальна складова сталості спрямована на збереження стабільності соціальних та культурних систем, впровадження політики миру та ненасильства. Тому основою випереджаючої освіти для сталого розвитку є прищеплення дітям культури партнерства та співробітництва, взаємної поваги та толерантності.

В основі ідеї сталого розвитку – визнання людини основною цінністю. Тому важливим є дотримання прав людини, виховання в дитині культури громадськості, що передбачає знання своїх прав та обов’язків, активну громадську позицію, вміння аргументовано відстоювати свою думку, свідоме та відповідальне залучення у громадські справи, у тому числі орієнтовані на вирішення екологічних та соціально-економічних проблем.


ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ВИПЕРЕДЖАЮЧОЇ ОСВІТИ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Суть концепції випереджаючої освіти для сталого розвитку у тому, щоб перебудувати зміст і методологію навчального процесу у всіх ланках системи освіти таким чином, щоб вона стала здатною до вчасної підготовки людей до нових умов існування, дати їм такі знання й уміння, які дозволили б не тільки успішно адаптуватися у новому соціальному та інформаційному середовищі, але й активно впливати на нього в інтересах збереження й подальшого гармонічного розвитку людського суспільства та навколишньої природи.

На рівні освітньої політики впровадження норм та принципів сталого розвитку передбачає такі заходи як:


 • використання ресурсо- та енергозберігаючих технологій життєзабезпечення людини, що включає розумне споживання енергії та води, зменшення марних витрат сировини, кількості відходів;

 • впровадження принципів, норм та цінностей екологічної етики, етики відповідальності, переведення їх у площину практичної діяльності, повсякденного життя, що сприятиме формуванню стійких, екологічно врівноважених звичок та традицій;

 • розвиток духовного потенціалу особистості у контексті особистісно-орієнтованої та гуманоцентричної педагогіки, що передбачає визнання безумовної цінності кожної людини, її права на саморозвиток та самореалізацію;

 • впровадження норм міжособистісної та міжкультурної комунікації на засадах принципів полікультурності та толерантності;

 • розвиток правової культури особистості, основ громадянськості;

 • виховання соціально-активної та інноваційно спрямованої особистості, адаптованої до динаміки сучасного життя;

 • розвиток інформаційної культури особистості, основ критичного мислення та медіа-грамотності;

 • формування культури здоров’я підростаючого покоління на засадах розуміння єдності природи та людини, залежності здоров’я людини від стану довкілля.


НАВЧАЛЬНА ТА ВИХОВНА ДІЯЛЬНІСТЬ У ЗАКЛАДАХ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Серед головних завдань навчальної та виховної роботи у закладах середньої освіти згідно концепції сталого розвитку є: • засвоєння учнями знань про історію виникнення та сутність концепції сталого розвитку, підвищення обізнаності молоді щодо розуміння значення сталості як основи збереження довкілля та умов життя людини;

 • розвиток у дітей ціннісних орієнтацій, що відповідають потребам сталого розвитку як особистісно важливих і доцільних, пов’язаних із власними переконаннями та відповідальним відношенням до своїх дій;

 • практична реалізація моделей сталого розвитку, формування відповідних норм поведінки та стилів життя, активної громадської позиції щодо реалізації ідеї сталості у повсякденному досвіді дитини.

Більша конкретизація поставлених завдань потребує розгляд екологічної, правової, соціально-економічної та морально-етичної компонент сталого розвитку.

Екологічна компонента передбачає вирішення таких завдань: • засвоєння учнями знань щодо стану довкілля, органічної єдності людини та природи, заходів зі збереження цілісності природних екосистем, способів виходу з екологічної кризи;

 • формування екологічного світогляду та екокультури на засадах розкриття змісту та впровадження норм і принципів екологічної етики та етики відповідальності;

 • виховання патріотичних почуттів, любові до рідного краю як складових екологічної освіти для сталого розвитку;

 • засвоєння основних знань та умінь щодо здорового способу життя, гармонізації стосунків між людиною та природним середовищем;

 • прилучення до екологічного руху, розвиток екологічних організацій на рівні шкільних та позашкільних закладів освіти дніпропетровського регіону.

Правова компонента передбачає реалізацію таких завдань:

 • засвоєння учнями знань щодо реалізації прав людини та дитини згідно концепції сталого розвитку;

 • розкриття змісту норм демократії, правової культури громадян, ролі громадськості у вирішенні екологічних та соціально-економічних проблем;

 • залучення учнів у процеси шкільного самоврядування, практичної реалізації громадянськості як особистісної та колективної відповідальної поведінки у контексті реалізації норм та принципів сталого розвитку;

 • привчання дітей до відкритого й вільного виразу своїх думок на основі реалізації ідей педагогіки співробітництва, розвиток навичок аргументування своєї думки.

Соціально-економічна компонента включає такі питання:

 • розкриття змісту поняття «якісне життя» як однієї зі складових концепції сталого розвитку;

 • прищеплення навичок розумного ресурсо- та енергоспоживання, раціонального використання предметів споживання, зменшення марних витрат сировини;

 • впровадження норм соціальної справедливості, попередження проявів насильства та несправедливості у відносинах між дітьми та дітьми і дорослими;

 • розвиток високого рівня соціальної мобільності дітей, виховання в них культури інноваційності та успішності, що сприятиме більшої адаптації до динаміки життя у сучасному постіндустріальному суспільстві.

Морально-етична компонента включає вирішення наступних завдань:

 • формування гуманістичних цінностей та пріоритетів, заснованих на ідеї самоцінності кожної особистості, ії права на відмінність;

 • емоційно-ціннісний підхід, що передбачає вміння людиною ставати на позицію іншого, визнавати його думки, одночасно, відстоювати власну позицію, не принижуючи гідність іншої людини;

 • розвиток неконфронтаційної свідомості, орієнтованої на співдружню та неконфліктну діяльність;

 • впровадження норм діяльнісної педагогіки, що орієнтована на небайдуже, активне відношення до порушень принципів сталості, вміння оптимально реагувати на недодержання екологічних та соціально-економічних вимог згідно пріоритетам сталого розвитку.

 • розвиток високої інформаційної культури, що передбачає медіа-грамотність, поінформованість з проблем сталого розвитку, активізацію критичного мислення.


УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Основою управлінської діяльності у контексті реалізації концепції сталого розвитку є стратегічне управління. Стратегічне управління – це реальний інструмент підвищення ефективності управління навчальним закладом. Використання методів і принципів стратегічного управління сприяє оптимальному використанню матеріальних та інтелектуальних ресурсів,

До принципів стратегічного управління слід віднести:


 • принцип ресурсо- та матеріалозбереження;

 • проективно-моделюючий характер освітньої діяльності;

 • науковість та культуроорієнтованість освітнього процесу;

 • гуманоцентричні орієнтації управлінської діяльності.

Однією зі складових управлінської діяльності повинно стати ресурсо- та метеріалозбереження, що передбачає використання відповідних технологій. До них відносяться:

 • технології контролю за споживанням електричного струму (використання енергозберігаючих лампочок, вчасне вимикання електричного струму);

 • використання теплозберігаючих вікон, дверей, контроль теплообміну у приміщеннях у холодний період, раціональне використання води та інших природних ресурсів;

 • залучення вторинної сировини з метою її використання (збір макулатури, заходи зі зменшення сміття).

Проективно-моделюючий характер управлінської діяльності передбачає її інноваційну спрямованість, гнучкість та відкритість для системних інновацій, врахування загальних тенденцій та запитів суспільства до освіти, структурування змісту освіти згідно маркетингового підходу та профілізації.

Науковість та культуроорієнтованість управлінської діяльності характеризує загальні тенденції до оновлення змісту освіти, підвищення рівня загальної культури педпрацівників, використання ними новітніх технологій в освітній практиці. Характерною особливістю реалізації цього принципу є залучення персоналу навчального закладу до експериментування, участі в управлінських рішеннях, орієнтація на колегіальну модель управління.

Нарешті, гуманоцентричний підхід передбачає введення у зміст управлінської діяльності цінностей демократизму та гуманізації відносин, побудова їх на засадах педагогіки співробітництва та толерантності.

Зважаючи на вищевикладене, рекомендуємо:Керівникам середніх загальноосвітніх закладів:

 • адаптувати систему управління навчальним закладом згідно найбільш повної реалізації програми випереджаючої освіти для сталого розвитку у Дніпропетровській області як пріоритетного напрямку з урахуванням головних її положень;

 • визначити специфіку реалізації програми випереджаючої освіти відносно форм і методів навчання, в основу яких покласти принципи сталого розвитку.

 • упроваджувати методи та принципи стратегічного управління розвитком навчальних закладів, застосовуючи новітні педагогічні технології гумано- та екоцентричного характеру.

Вчителям середніх загальноосвітніх закладів:

 • будувати освітній процес на основі використання принципів сталого розвитку, а також розуміння освіти як випереджаючого чинника суспільної перебудови;

 • спрямувати навчально-виховний процес на комплексний розвиток знань, вмінь, навичок та ціннісних орієнтацій учнів, що відповідають потребам сталого розвитку;

 • активно впроваджувати форми і методи організації та проведення навчально-виховного процесу на засадах випереджаючої освіти для сталого розвитку.


Джерело. Дніпропетровська обласна педагогічна газета. - № 21 (30) червень-серпень 2009 р. – Дніпропетровськ, ТОВ "Книга", 2009. - С. 6.База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка