Внутрішньошкільний контроль і керівництво як основні функції управління соціально – педагогічною системоюСторінка1/4
Дата конвертації18.03.2016
Розмір0.76 Mb.
  1   2   3   4
Внутрішньошкільний контроль і керівництво

як основні функції управління соціально –

педагогічною системою

Зміст модуля

Інформаційне забезпечення управління загальноосвітнім навчальним закладом. Контроль і керівництво в системі управлінського циклу

Вимоги до інформації. Види соціальної інформації: науково-технічна, політична, економічна, ідеологічна, соціологічна, психологічна. Управлінська інформація. Методи збору й аналізу інформації. Принципи формування системи інформаційного забезпечення управління. Контроль як функція управління. Форми і методи контролю.Планування та ведення внутрішньо шкільного контролю, оформлення його результатів

Завдання і функції внутрішньо шкільного контролю, розробка відповідних програм щодо їх досягнення, вивчення реального прогнозування, класифікація зібраних даних у різних формах (діаграми, графіки, таблиці, тексти), первинний аналіз джерел для визначення загальних тенденцій. Об’єкти й предмети внутрішньошкільн6ого контролю. План організації внутрішньо шкільного контролю, оформлення його результатів. Делегування функцій контролю з окремих питань НВП.Організація контролю за якістю навчальних досягнень учнів Система контролю за виконанням навчальних програм і планів, Види контролю: попередній, постійний, підсумковий. Контроль за використанням годин варіативної складової частини навчального плану. Організація контролю за якістю навчальних досягнень учнів. Вивчення стану викладання основ наук.

Контроль за організацією виховної роботи в навчальному закладі Система контролю за виховною роботою. Алгоритм контролю адміністрації навчального закладу за виховною роботою. Аналіз діяльності заступника директора з виховної роботи.

Наказ як управлінський акт внутрішньо шкільного контролю і керівництва

Основні положення Інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ступенів. Види наказів. Вимоги до написання наказів. Технологія складання наказів. Циклограма основних наказів ЗНЗ.Шкільна документація, вимоги до її ведення в ЗНЗ

Робота на базі опорної школи з управлінської діяльності. Вивчення шкільної документації. Ознайомлення з вимогами до її ведення та зберігання


Цілі модуля.

Слухач повинен знати:

 • суть, завдання та принципи ВШК;

 • форми і методи ВШК, їх класифікацію, зміст;

 • сучасні підходи до організації та здійснення ВШК;

 • інструкцію з ведення ділової документації;

 • алгоритм контрольно-аналітичної діяльності директора.

Слухач повинен уміти:

 • доцільно розподіляти обов’язки об’єктів ВШК між членами адміністрації;

 • скласти план організації ВШК на перспективу і на поточний рік, довести його до відома колективу;

 • широко впроваджувати систему моніторингу та ефективно використовувати його результати в управлінській діяльності;

 • раціонально використовувати форми і методи ВШК;

 • якісно проаналізувати форми проведення та результати контролю, узагальнити наказом.


Питання

для самостійного опрацювання


 1. Наказ як управлінське рішення директора школи.

 2. Форми контролю за об’єктами вивчення.

 3. Демократизація ВШК.

 4. Розробити алгоритм контролю за веденням ділової документації.

 5. ВШК як один з найважливіших аспектів управління сучасною школою.

 6. ВШК – запорука творчості.

 7. Організація контрольно-аналітичної діяльності керівника школи.

 8. ВШК і керівництво : психологічний аспект.

 9. Елементи не традиційності в роботі з педагогічними працівниками.Контроль розглядають з трьох точок зору: як функцію, вид управлінської діяльності, як елемент процесу управління.

Найчастіше в практиці управління контроль асоціюється з перевіркою , але відмінність контролю від перевірки полягає в глибині та використанні різних технологій оцінки й аналізу.Контроль як основна функція менеджменту об’єднує такі види управлінської діяльності:

 • збір інформації про стан і функціонування об’єкта управління;

 • вивчення інформації про процеси та результати освітньої діяльності;

 • діагностика й оцінка процесів розвитку суб’єктів і об’єктів освітнього процесу;

 • експертиза досягнення цілей як навчального закладу в цілому, так і вчителя чи учня зокрема;

 • оцінка ефективності стратегій, успіхів і прорахунків.


Об’єктами внутрішньо шкільного контролю можуть бутиКонтроль у навчальних закладах здійснюється відповідно до ієрархічних рівнів управління.

Тому рівнями контролю є:

 • рівень директора;

 • рівень заступників;

 • рівень голів ШМО;

 • рівень органів батьківського самоуправління (піклувальної ради, ради школи, батьківського комітету);

 • рівень класного керівника;

 • рівень учителя;

 • рівень органів учнівського самоврядування;

 • рівень класу;

 • рівень самоконтролю учня.

Контроль служить лише засобом, який зводить воєдино інформацію, отриману за допомогою відповідних структур управління про об’єкт , який цікавить керівників певних рівнів, допомагає узагальнити її та оцінити (тобто контроль виконує передусім інформаційну функцію).Контроль - також процес, за допомогою якого керівник визначає, чи правильні управлінські рішення і чи не потребують вони відповідних коректив.

Основними недоліками контролю є стихійність, безсистемність, відсутність глибокого аналізу.


Процес управління навчальним закладом - нескінчений процес, оскільки всі функції управління взаємопов’язані. Однак жодна з функцій не може обійтися без контролю, тому що будь-яка управлінська функція обов’язково інтегрована з контрольною.
Взаємозв’язок функцій управління

Функції управління

Призначення

Контроль у цій функції

Планування

Забезпечує концентрацію зусиль усіх членів освітньої організації для досягнення загальних цілей

За доцільністю та ефективністю можливих варіантів планових рішень.

За відповідністю планових рішень меті, завданням і ціннісним орієнтирам, а також концепції розвитку навчального закладуОрганізація

Формує об’єкт, удосконалює його, розробляє режими функціонування, створює механізми адаптації до змін зовнішніх та внутрішніх зв’язків у системі управління

За виконанням обов’язків усіма членами педагогічного колективу

За розподілом повноважень

За алгоритмами та процедурами організаційних процесів


Педагогічний аналіз

Спрямований на вивчення стану, тенденцій розвитку. На об’єктивну оцінку результатів педагогічного процесу

за забезпеченням і витратами матеріальних та інтелектуальних ресурсів

За структуризацією педагогічного аналізуМотивація

Спонукання себе та інших людей до діяльності через формування мотивів поведінки для досягнення особистих цілей і цілей організації

За доцільністю засобів стимулювання

За відповідністю засобів стимулювання отриманим результатамРегулювання

Спрямована на внесення поточних коректив в управління навчально-виховним процесом

За виконанням управлінських рішень

За встановленням масштабів відхилень

За аргументованим унесенням коректив


Прогнозування

Наукове передбачення можливого стану розвитку навчального закладу та його підсистем у майбутньому

За виконанням стратегічних рішень

За ефективністю та реальністю моделювання розвитку навачльного закладу
Функції контролю - це складники рецептивно-порівняльної та колективно-оцінювальної діяльності органів і суб’єктів контролю, серед яких:

 • здійснення зворотного зв’язку від об’єкта управління до суб’єкта управління;

 • діагностування стану НВП і якості професіональної діяльності педагогів;

 • посилення співпраці між керівною та керованою підсистемами управління школою;

 • координація всіх функцій управління школою;

 • вчасне фіксування відхилень від норм виконання державних стандартів освіти й унесення відповідних коректив у роботу;

 • методична послуга педагогам;

 • мотивація і стимулювання педагогів;

 • забезпечення підстав для прийняття управлінських рішень;

 • удосконалення системи планування.


Види контролю

За часом здійснення

Попередній (щоденна перевірка відвідування учнями занять)

Поточний

(відвідування уроків та перевірка документаціїПідсумковий

(атестація медпрацівників)За широтою охоплення об’єкта

Тематичний

(індивідуалізація та диференціація, рівень сформованості загально навчальних умінь та навичок, дотримання ТБ на уроках хімії) - результати на педраді, нараді при директорові, ШМОФронтальний

Оглядовий (вибірковий)

( стан викладання фізики. Дотримання ТБ на уроках) - мета пошук об’єктів для тематичного та фронтального контролів

За об’єктами (суб’єктами )

Персональний

Класно-узагальнюва

льний (в одному класі або на паралелі класів) - мала педрада, нарада при директорові, класні години, батьківські збориПредметно-узагальнюва

льний (якість викладання навчального предмета) - нерідше одного разу на п’ять роківТематично-узагальнюва

льний (Дотримання ТБ під час уроків та в позаурочній діяльності)Комплексний

(атестація навчального закладу, атестація педагогічних працівників)За системою стосунків між його учасниками

Адміністративний

( на рівні управління навчальним закладом)Взаємоконт

роль


Самоконт

роль

Колективний

За рівнем управління

Зовнішній

Внутрішній

Державний

Відомчий

Громадський

За цілями

Констатацій

ний


Коректувальний


За характером

Плановий

(регулярний)Оперативний

(контроль на скарги, заяви тощо)Спонтанний

(без наміченого плану та системи)Епізодичний

Вибір форми внутрішнього контролю залежить від:

 • складності організаційної структури навчального закладу;

 • правової форми власності;

 • видів і масштабів освітньої діяльності;

 • доцільності охоплення контролем різних сторін освітньої діяльності;

 • ставлення керівництва організації до контролю та розуміння його ролі в управлінні.

Порівняльні можливості різних форм контролю


Форми контролю

об’єктивність

об’єктивність


вимогливість

багатоаспектність

точність

глибина

оцінка витрат

результат

Колективні форми контролю

+!

+

+!

+

+

велика (- -)

+!

Взаємоконтроль, методичне наставництво

+

+

+

+!

+!

середні

(+ -)


+

Самоконтроль

+

+

+

+

+

малі

(+)


+

Стихійний адміністративний контроль

-!

+!!

-

-

-

дуже малі

(-)


_

Плановий адміністративний контроль

+

+

+

+

-

середні

(+-)


+


Вміле поєднання всіх видів контролю, їх оптимізація, створення багаторівневої системи контролю може сприяти розвитку системи управління в навчальному закладі та підвищенню відповідальності кожного члена педагогічного колективу за результати повсякденної освітньої діяльності.
Відмінність класичного та інноваційного змісту контролю


Компоненти контролю

Класичний зміст

Сучасне трактування

Завдання контролю

Визначення стану об’єкта, зміна стану й поведінки, визначення відхилень та їх причин. забезпечення стійкого стану об’єкта шляхом повторного контролю

Аналіз та експертна оцінка стану педагогічного об’єкта, суб’єкта, процесу з метою визначення рівня його розвитку та прийняття управлінських рішень щодо підвищення ефективності й результативності.

Характер

Авторитарний, категоричний

Перманентний, м′який, демократичний

Вид

Інспекторський

Експертний, моніторинговий

Об’єкти контролю

Результативність діяльності. Суб’єкти навчально-виховного процесу. Навально-виховний процес. Кількість позитивних оцінок. Витрати, інструменти.

Ефективність діяльності школи. Суб’єкти освітнього середовища. Навчально-виховна діяльність. Якість та динаміка навчальних досягнень учнів. Приріст педагогічної майстерності вчителя.

Предмет контролю

Стан і поведінка об’єкта

Розвиток об’єкта

Суб’єкти контролю

Інспекторська та методична служби. Керівництво навчальним закладом

Експерти, спеціалісти з різних видів освітньої діяльності, педагоги, батьки, члени місцевого самоврядування, мешканці мікрорайону, учні

Інструмент

Зіставлення

Експертна оцінка, моніторинг, прогнозування

Технології

Перевірка

Моніторингові дослідження, атестаційна експертиза, діагностика

Форми

Фронтальна, тематична, комплексна

Атестація, державне інспектування, моніторинг, експертиза

Результат

Інформація про відповідність нормам та нормативам діяльності. Виявлені недоліки

Експертні висновки про позитивні і негативні тенденції. Консультування

Оприлюднення результатів контролю

Слухання на засіданні педагогічних рад, нарад при диреткорові

Обговорення результатів із застосуванням експертних методів. Оприлюднення результатів громаді школи.


Функція контролю – одна з основних функцій управлінської діяльності керівника школи, виконання якої – це процес отримання та опрацювання інформації про хід, результати НВП для прийняття на цій основі певного управлінського рішення.

Внутрішкільний контроль – це вид діяльності керівників ЗНЗ спільно з представниками громадських організацій із встановленням відповідності всієї системи НВР закладу загальнодержавним вимогам ( нормативам ).

Мета ВК полягає в :

 • зборі оперативної та стратегічної інформації для створення системи внутрішкільної педагогічної інформації ;

 • своєчасному виявленні й виправленні, попередженні збоїв, помилок і недоліків у організації та здійсненні педагогічного процесу;

 • допомозі вчителям у підвищенні педагогічної майстерності , в оволодінні сучасними технологіями , ефективними методами навчання і виховання ;

 • підвищення рівня НВР та її конкретних результатів ;

 • поширенні ППД ;

 • упорядкуванні системи та переведенні її в новий якісний стан.

Види і форми ВК :

а ) за змістом ( комплексний, тематичний, параметричний )

б ) за метою ( попереджувальний, поточний, підсумковий )

в ) за об*єктом ( персональний, класно-узагальнюючий, комплексно-узагальнюючий )

г ) за періодичністю ( постійний, періодичний, одноразовий )

д ) за суб*єктом ( адміністративний, громадський, взаємоконтроль, самоконтроль ).Методи контролю :

а ) за навчальним процесом :

- вибіркове відвідування уроків ;

- тематичне відвідування уроків ;

- паралельне відвідування уроків ;

- комплексне вивчення окремих класів ;

- цільове відвідування уроків із запрошенням спеціаліста ;

- перевірка і перегляд документації ;

- проведення бесід з учителями.

б ) за рівнем ЗУН учнів :

- проведення усного опитування учнів особисто директором або вчителем за запропонованими директором питаннями ;

- проведення директорських контрольних робіт, зрізів знань, тестування ;

- вивчення учнівських зошитів, щоденників, класних журналів.

в ) за ходом і результативністю позакласної виховної роботи :

- перегляд документації ;

- безпосереднє спостереження ( за системою виховання на уроці, за проведенням виховних заходів, за станом посібників, книг, приміщень, за дисципліною на уроках, під час перерв, у громадських місцях );

- спеціальні перевірки ( ставлення учнів до доручень, проведення виховних годин, санітарний стан, активність роботи в гуртках тощо ) ;

- анкетування ;

- бесіди з учнями, вчителями , батьками .

Відвідування та аналіз уроків керівником

В.Сухомлинський : « Директорові слід глибоко знати кожного вчителя, а для цього потрібно постійно , за певною системою відвідувати й аналізувати уроки. Досвід переконує , що відвідування й аналіз уроків – найважливіша робота директора , Від її високого наукового рівня залежить дуже багато : інтелектуальна наповненість життя педагогічного та учнівського колективів, методична майстерність педагогів, багатогранність запитів та інтересів вихованців. Від повсякденного вдосконалення уроку , що відбувається завдяки вдумливому аналізу керівників, залежить культура всього педагогічного процесу в школі «.Типові недоліки щодо відвідування уроку :

1.Безсистемність, випадковість , епізодичність відвідування.

2. Відсутність цілеспрямованості в контролі за якістю та ефективністю уроків.

3 Недостатня теоретична і методична підготовка до спостереження і аналізу уроку.

4. Обмеженість вивчення об*єктів НВР рамками одноразових спостережень.

5. Відсутність чіткої програми спостереження та аналізу уроку.6. Невміння виділити головне, зробити висновки і дати кваліфіковані рекомендації вчителю з підвищення ефективності уроку.

Відмінні особливості функції ВК з відвідування та аналізу уроків

 1. Вивчення діяльності вчителя, накопичення інформації про його роботу на основі аналітико обґрунтованих завдань і добре продуманих програм спостереження.

 2. Підпорядкування контролю завданням надання вчителям конкретної і своєчасної методичної допомоги , всілякого сприяння зростанню його професійної самореалізації.

 3. Встановлення стосунків співробітництва між керівниками школи і вчителем на основі уважного ставлення до його творчих пошуків, глибокої зацікавленості в розвитку індивідуальної своєрідності вчителя, щирої віри в потенційні можливості педагога працювати краще, на рівні сучасних вимог.

 4. Планування об*єктів , мети і завдань контролю з урахуванням думки педагогічного колективу , висновків методичних об*єднань учителів-предметників і вчителів початкових класів, пропозицій атестаційної комісії.

 5. Узгодження змісту і форм контролю безпосередньо з учителем.

 6. Розвиток гласності в системі ВК як в значенні випереджального повідомлення про конкретні напрямки контролю, так і в значенні оперативного інформування вчителів про результати перевірки стану справ у школі.

 7. Безумовне збереження за вчителем права на утвердження власної думки й обгрунтування правомірності та педагогічної доцільності своїх теоретичних поглядів та методичних позицій.
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка