Впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес як умова створення якісного освітнього просторуСкачати 114.85 Kb.
Дата конвертації21.02.2016
Розмір114.85 Kb.
Виступ

на педраду заступника директора з навчальної роботи

Лісник Галини Іванівни з питання «Впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес як умова створення якісного освітнього простору.»
Якщо ви хочете, щоб педагогічна праця давала вчителю насолоду,

щоб повсякденність уроків не перетворювалось на нудну, одноманітну повинність, виведіть кожного вчителя на щасливу стежку.

В. Сухомлинський


Урок — це основна структурна одиниця навчально-виховного процесу. У системі особистісно орієнтованого навчання докорінно змінюється режисура уроку. Назріла об'єктивна потреба модифікувати традиційний урок у напрямі індивідуалізації педагогічної взаємодії вчителя і класу та оптимізації навантаження на учня. Урок має бути іншим щодо його культурного наповнення, соціально-емоційної тональності, впливу на індивідуальний розвиток особистості.

Порівняймо деякі параметри традиційного уроку та уроку із застосуванням інноваційних технологій (табл. 1).
Традиційний урок

Інноваційний урок

1. Мотивація

Зовнішня

Внутрішня

2. Завдання

Засвоїти певний обсяг знань, виробити уміння й навички їх застосування

Оволодіти соціально-культурним досвідом в контексті психосоціального зростання особистості

3. Уміння

Пізнавальні

Пізнавальні, діяльнісні, комунікативні

4. Учитель

«Джерело знань» — подає предметні знання найчастіше інформаційно-пояснювальним методом

Організатор, консультант — організовує пошук вирішення навчальних завдань через діалог, рольову гру, рефлексію тощо

5. Стиль спілкування

Авторитарний

Демократичний

6. Учень

Виконавець вимог педагога, навчальну роботу не аналізує, не визначає способів досягнення

Рівноправний партнер учителя, бере участь у постановці нових навчальних завдань, аналізує

результатів

навчальну діяльність, свій психологічний стан

7. Діяльність

Переважає монологічна педагогічна діяльність учителя, навчальна праця учнів здійснюється у вузькому просторі самостійних дій

Спільна творча діяльність, самостійна пошукова активність; постійне співробітництво з усіма учасниками освітнього процесу, розширення поля внутрішньої свободи і самоактуалізації

8. Потенціал

Пов'язаний з інтенсивною, науково-орієнтованою діяльністю, розвиває переважно розумову сферу особистості

Виявляється в культурно зорієнтованій внутрішньо мотивованій освітній діяльності учня. Розвиває психосоціальні здібності

9. Контроль

Здійснюється систематично як поточне і підсумкове оцінювання навчальних досягнень учнів, учитель намагається виставити якомога більше оцінок (накопичування оцінок)

Здійснюється невпинно за допомогою рефлексії й самоконтролю з використанням об'єктивних систем оцінювання; учитель використовує методи оцінювання, не тільки за результатом, а й за способом його досягнення

10. Домашнє завдання

Недиференційоване, має предметний характер

Різнорівневі, творчі, інтегровані завдання

В. Сухомлинський писав: «Не можна передати досвід — можна передати ідею, на основі цієї ідеї шукати свої цікаві методи, створювати свою методику».Технології інноваційного навчання:

1) нетрадиційні уроки — трансформація стандартних способів організації навчально-виховного процесу: захист портфоліо, семінар, залік, прес-конференція та інші;

2) інтегровані уроки, на яких поєднуються різні цінності, створюється «поле» для розкриття обдарувань і різнобічного збагачення кожного учня;

3) активне використання на уроках інтерактивних методів навчання й виховання.

Використання інтерактивних технологій — дієвий спосіб навчання, що передбачає активність і самостійність учня протягом навчального процесу, створення атмосфери співпраці, доброзичливості.

Опановуючи нові технології, педагоги досягають тісного взаємозв'язку навчального, розвивального і мотиваційного компонентів навчальної діяльності.


Які риси цінують учні у своїх наставниках?

Ми здійснили анкетування школярів «Учитель очима учнів».


Анкета «Учитель очима учнів»

Визначте значущі для вас риси вчителя за шкалою від 1 до 5.Зміст твердження

Ступінь важливості

Зрозуміло і цікаво викладає матеріал, визначає головні моменти
Вивчає індивідуальні риси учнів, турбується про розвиток їхніх здібностей, зацікавлений в успіхах школярів
Об'єктивний в оцінюванні знань учнів
Орієнтує на використання вивченого матеріалу в майбутній професії
Доброзичливо, з повагою ставиться до учнів, має високі комунікативні здібностіРезультати анкетування:

Учні основної школи передусім цінують комунікативні риси вчителя — доброзичливість, уміння заохотити, підтримати;

Для випускників старшої школи учитель має бути професіоналом, виявляти високий рівень компетентності, широку ерудицію.


Ідеальний учитель має поєднати інтелектуальні та комунікативні здібності, проявляти захоплення педагогічною діяльністю, внутрішнє натхнення.

Анкетування «Моніторингова діагностика діяльності вчителя», здійснене перед педрадою, дає змогу проаналізувати професійні риси педагога і колективу загалом.


Анкета «Моніторингова діагностика діяльності вчителя»

Оцініть свою діяльність за шкалою 1-5 (1 - не знаю, не вмію, не використовую; 2,3,4- знаю, використовую епізодично; 5-знаю, вмію, здійснюю, використовую).

1. Здійснення особистісно зорієнтованого навчання _____.

2. Мотивація навчальної діяльності ______.

3. Створення ситуації успіху ______.

4. Диференція навчання. Робота з обдарованими дітьми _____.

5. Організація самостійної роботи учнів_____.

6 Організація нетрадиційних уроків______.

7. Розвиток навичок самоконтролю, взаємоконтролю учнів. Здійснення рефлексії_____.

8. Упровадження інтерактивних методів:Фронтальні

Мікрофон .

Займи позицію____.

Мозкова атака .

Метод ПРЕС

Навчаючи - вчуся .Кооперативні

Акваріум .

Карусель .

Два-чотири — усі разом ____.

Спільний проект .

Синтез думок .Індивідуальні
Портфоліо .

Авторське крісло____.


Щоб підготувати ефективний урок, учителю необхідно вийти на новий рівень педагогічного мислення. Сучасний урок має бути технологічно досконалим: оптимальний темп, чітка організація кожного етапу уроку, ефективна самоосвітня діяльність учнів, доцільний добір дидактичного матеріалу.

Визначають три основні компоненти навчально-виховного процесу: мотиваційно-ціннісний, проектувально-діяльнісний, рефлексивно-оцінний.

Суть особистісно зорієнтованого уроку полягає в активній позиції учня на кожному етапі уроку, що забезпечує отримання знань не на рівні пам'яті, а на рівні діяльності; відбувається переорієнтація процесу навчання з предметного на процесуальні й мотиваційні аспекти освіти, спонукання до співпраці та співтворчості, прагнення до самоосвіти і саморозвитку; інтерактивні вправи розкривають усі рівні пізнання: знання, розуміння, аналіз, синтез, застосування, оцінка.

1. Організаційно-вступний етап. Мотивація навчальної діяльності.

Хороший вступ до уроку забезпечує доброзичливе ставлення вчителя до дітей, сприяє створенню позитивної емоційно-актуальної установки на діяльність, налаштованості на співпрацю, дає установку на успіх. Створення ситуації успіху забезпечує успіх (переживання стану радості, задоволення від того, що результат діяльності збігся з очікуваннями або перевершив їх), а успіх створює нові мотиви діяльності.
Фрагмент уроку 1. Організаційно-вступний етап.

Мотивація навчальної діяльності

Учитель. Добрий день. Сідайте. Мельник, не крутися. Відкрийте зошити і запишіть тему уроку...

Обговорення фрагменту першою творчою групою. Після аналізу помилок, допущених учителем, пропонується ознайомитись з цим самим етапом уроку, проведеного методично правильно.
Фрагмент уроку 2. Організаційно-вступний етап.

Мотивація навчальної діяльності

Учитель. Добрий день, діти! Я рада знову зустрітися з вами. Васильку, ти готовий до співпраці? Сьогодні ми опрацюємо надзвичайно цікаву і важливу для кожного інформацію. Ці поетичні рядки допоможуть нам сформулювати тему уроку...


Порівняння фрагментів організаційно-вступного етапу уроку

Фрагмент уроку

№ 1

№2

Байдужість, формальність

Емпатія, позитивне ставлення до кожного учня, щира зацікавленість

Агресивність

Толерантність

Авторитарність

Демократичність


2. Етап усвідомлення нового матеріалу.

Інтерактивні технології (інтерактивний — здатний до діалогу) можна представити як різновид, розширення активних методів навчання, суть яких полягає в постійній творчій взаємодії всіх учасників освітнього

процесу.

Організація інтерактивного навчання передбачає моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, спільне розв'язання проблем на основі аналізу навчальної ситуації. Інтеракція сприяє створенню атмосфери співробітництва, дає педагогу змогу стати справжнім лідером дитячого колективу. Метою інтерактивного навчання є створення комфортних умов пізнавальної діяльності, за яких кожен учень відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність. Інтерактивна взаємодія не припускає як домінування одного учасника пізнавального процесу над іншим, так і однієї думки над іншою. Школярі вчаться спілкуватися з іншими людьми, бути демократичними, толерантними, критично мислити і приймати сміливі, обдумані рішення.
Фрагмент уроку 3. Етап усвідомлення нового матеріалу.

Учитель. Зараз ви самостійно опрацюєте навчальний матеріал за інтерактивною вправою «Два — чотири — усі разом». Прочитайте параграф 27 спочатку в парах, потім обговоріть цю саму інформацію в четвірках, а що незрозуміло - потім поясню всім учням (сідає за стіл, починає заповнювати журнал).

Аналіз фрагмента другою творчою групою. Після аналізу помилок, допущених учителем, пропонується ознайомитись з цим самим етапом уроку, проведеного методично правильно.Фрагмент уроку 4. Етап усвідомлення нового матеріалу.

Учитель. Зараз ми опрацюємо навчальний матеріал за інтерактивною вправою «Два — чотири — усі разом». Прочитайте параграф 27 у парах, можете допомагати один одному в сприйнятті інформації. Час – 4 хв…

Усі впорались із завданням? Молодці! А зараз об'єднайтесь у творчі четвірки і тепер у групах обговоріть матеріал протягом 3 хв (учитель підходить до груп, допомагає у сприйнятті та усвідомленні інформації). Які ви молодці! Так добре і дружно працювали! Зараз ми переконаємося, що матеріал ви добре засвоїли -

обговоримо навчальну інформацію всім класом.


Порівняння фрагментів етапу усвідомлення нового матеріалу

Фрагмент уроку

№ 3

№ 4

Інструктаж не поетапний, а загальний

Чіткі вказівки вчителя, визначення часу на виконання кожної частини інтерактивної вправи

Учитель не поцікавився, чи всі діти зрозуміли завдання, не стежить за тим, як учні виконують завдання

Діалогічний стиль взаємодії вчителя та учнів

Частина учнів ухиляється від самостійної роботи

Спільна творча праця вчителя і школярів, заохочення до роботи


3. Оцінювання знань учнів. Пояснення домашнього завдання.

Інтерактивні технології забезпечують досягнення якісних результатів навчання, оскільки основним критерієм діяльності учнів на інтерактивному уроці є інтерес школярів. Як підтвердити, що діти набули необхідних знань, умінь, сформували в себе значущі цінності та компетентності? Звичайно, шляхом оцінювання навчальних досягнень школярів.

Завдання оцінювання на інтерактивному уроці:

• визначення рівня навчальних досягнень учня;

• визначення рівня навчальних можливостей;

• створення умов для саморозвитку і самовдосконалення;

• створення «ситуації успіху»;

• мотивація до подальшого навчання й отримання знань;

• з'ясування необхідності в корекції навчання, встановлення зворотного зв'язку;

• визначення рівня особистісного зростання.

Перед початком роботи вчитель інформує школярів про критерії оцінювання (дає учням можливість самостійно порівняти свою відповідь із критеріями стандарту); після виконання завдання залучає дітей до контролю навчальної діяльності шляхом самооцінювання, взаємоконтролю і взаємоаналізу.

Нові стратегії оцінювання мають виявити не тільки рівень оволодіння навичками мислення и комунікації, а й здатність відстоювати свою думку, аргументувати особисту позицію. До пріоритетів оцінювання належить не лише результат роботи, а й сам процес навчання (активність на уроці, готовність до співпраці, спосіб спілкування, відповідальність за діяльність).Фрагмент уроку 5. Етап оцінювання знань учнів.

Пояснення домашнього завдання

Учитель. За урок я ставлю такі оцінки:

Кохан— 11 балів, Волошин— 12 балів, Ковальчук— 5 балів (дзвенить дзвінок).

Ой, не встигла повідомити домашнє завдання. Запишіть: параграфи 27,28.Обговорення ситуації педагогами третьої творчої групи. Після аналізу помилок, допущених учителем, пропонується ознайомитись з цим самим етапом уроку, проведеного методично правильно.
Фрагмент уроку 6. Етап оцінювання знань учнів.

Пояснення домашнього завдання

Учитель. Завершується урок. Я дякую вам за активну роботу на уроці і вважаю, що Олег працював творчо, не припустився жодної помилки—12 балів. Молодець! Катя підготувала дуже цікаве повідомлення, проте у завданні припустилася неточності -11 балів. А ти, Васю, яку оцінку поставиш собі? На жаль, завдання ти виконав на середньому рівні — 5 балів. Сподіваюся, на наступний урок ти підготуєшся краще.

Запишіть домашнє завдання: параграфи 27, 28 опрацювати, завдання 2 або 3 на сторінці 34; хто бажає ґрунтовніше ознайомитись із матеріалом — здійсніть дослідження з тем....


Порівняння фрагментів етапу оцінювання знань учнів і пояснення домашнього завдання

Фрагмент уроку

№5

№6

Оцінки не аргументовані

Об'єктивне, аргументоване оцінювання, використання прийомів самооцінювання, рефлексії

Оцінювання бальне

Оцінка бальна, вербальна, невербальна, використано позитивні оцінні судження

Домашнє завдання недиференційоване

Домашнє завдання диференційоване (репродуктивні, творчі, випереджальні завдання, що мають практичну спрямованість)

Здійснення інноваційної діяльності забезпечує:

• підвищення рівня навчальних досягнень учнів, зростання їхнього інтелектуального потенціалу, формування і розвиток комунікативних і соціальних компетентостей школярів;

• зростання професійної майстерності педагогічних працівників.

Фрагмент уроку 1. Організаційно-вступний етап.

Мотивація навчальної діяльності

Учитель. Добрий день. Сідайте. Мельник, не крутися. Відкрийте зошити і запишіть тему уроку...
Фрагмент уроку 3. Етап усвідомлення нового матеріалу.

Учитель. Зараз ви самостійно опрацюєте навчальний матеріал за інтерактивною вправою «Два — чотири — усі разом». Прочитайте параграф 27 спочатку в парах, потім обговоріть цю саму інформацію в четвірках, а що незрозуміло - потім поясню всім учням (сідає за стіл, починає заповнювати журнал).
Фрагмент уроку 5. Етап оцінювання знань учнів.

Пояснення домашнього завдання

Учитель. За урок я ставлю такі оцінки:

Кохан — 11 балів, Волошин — 12 балів, Ковальчук — 5 балів (дзвенить дзвінок).

Ой, не встигла повідомити домашнє завдання. Запишіть: параграфи 27,28.
База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка