«Впровадження портфоліо педагога в освітньому закладі»Скачати 117.92 Kb.
Дата конвертації09.03.2016
Розмір117.92 Kb.
Відділ освіти Уманської міської ради

Методичний кабінет

дошкільний навчальний заклад

ясла – садок комбінованого типу №31

«Чебурашка»

Доповідь на тему:

«Впровадження портфоліо педагога в освітньому закладі»

Підготувала

вихователь – методист

Миколенко Т.В.

Умань

2012


Сучасна дошкільна освіта потребує такого вихователя, який є компетентним, здатним послідовно і неперервно вдосконалювати зміст і форми своєї професійної майстерності, реально бачити, оцінювати й творчо працювати у сьогоденному педагогічному середовищі, є прикладом високої духовної та педагогічної культури. Нові уявлення про якість педагогічної діяльності та самоосвіту, зумовлюють необхідність впровадження нових форм представлення результативності педагогічної праці колегам та широкому загалу освітян. Тому виникла необхідність впровадження в практику оцінки педагогічної діяльності такого способу пред’явлення професійних досягнень, який:

а) давав би об’єктивну інформацію про якість праці педагога;

б) був здатний фіксувати динаміку змін якості професійної діяльності у міжатестаційний період;

в) розкривав особистісні якості педагога як і в педагогічній діяльності, так і за її межами.

Світовий та вітчизняний досвід оцінки якості праці педагога свідчить про те, що всім цим вимогам найбільше відповідає такий метод представлення результативності професійної діяльності, як порт фоліо (Слайд 1). Технологія портфоліо - це не тільки багатофункціональний інструмент оцінювання, а і засіб самооцінення педагогом власних досягнень, проектування особистого педагогічного напрямку роботи. Портфоліо забезпечує спадкоємність різних етапів процесу професійної підготовки і розвитку, допомагає планувати, прослідковувати і коректувати освітню та кар’єрну лінію зростання педагога, а далі стає аргументованим доказом росту його професійної кваліфікації.

(Слайд 2)

Пропонуємо розглянути ряд питань: 1. Поняття «порт фоліо» та його роль у професійній педагогічній діяльності.

 2. Технологія портфоліо педагога.

 3. Методична робота в закладі щодо організації створення портфоліо.

(Слайд 3)

Поняття «портфоліо», прийшло в освіту і науку з політики і бізнесу. Портфоліо в перекладі з французької означає «викладати», «формулювати», «нести», «лист», «сторінка», «досьє», «збірник досягнень»; у перекладі з італійської означає «папка з документами», «папка спеціаліста». У сучасній літературі можна зустріти термін «портфель педагога», що є синонімом до поняття «портфоліо». Задум застосувати портфоліо в педагогічному навчальному закладі виник у 80-х роках у США, потім це стало популярним в Європі та Японії.

В роботах сучасних науковців ми зустрічаємо дуже багато тлумачень поняття «портфоліо».

Портфоліо - це спосіб фіксації, накопичення та оцінки творчих досягнень педагога; комплект документів, що регламентує його діяльність та формує рефлексію власної діяльності.

Портфоліо - це набір матеріалів, які демонструють вміння вчителя (вихователя) вирішувати завдання своєї професійної діяльності, обирати стратегію і тактику професійної поведінки і призначений для оцінки рівня професіоналізму педагога.

Портфоліо - індивідуальна папка, в якій фіксуються, накопичуються і оцінюються індивідуальні досягнення за певний період часу в різноманітних видах діяльності.Портфоліо педагога - індивідуальна папка, в якій зафіксовані його особисті професійні досягнення у освітньо-виховній діяльності, результати навчання, виховання і розвитку його учнів (вихованців), вклад педагога у розвиток системи освіти України за певний період часу (зазвичай за останні 3 роки).

Пропонуємо вибрати те пояснення, що найбільше підходить для вас. Можливо ваш варіант включатиме тези взяті із кількох тлумачень? (Педагоги висловлюють свою думку). Розглянувши всі варіанти ми вибрали таке пояснення поняттю «портфоліо» (Слайд 4): це опис у фактах педагогічних якостей і досягнень педагога, які включають в себе документи, що фіксують особисті професійні досягнення у освітній діяльності, результати навчання, виховання і розвитку його учнів (вихованців), вклад педагога у розвиток системи освіти України за певний період часу та формують уявлення про специфіку підходу і міру його професійної ефективності.

Незважаючи на різні підходи у визначенні поняття, портфоліо не тільки є сучасною ефективною формою оцінювання, але і допомагає вирішувати важливі завдання: підтримувати високий рівень мотивації; заохочувати активність і самостійність; розширювати можливості навчання та самонавчання; розвивати навички рефлексивної та оціночної діяльності.

Філософія портфоліо полягає в тому, що передбачається зсув акценту з оцінки на самооцінку, з того, чого педагог не знає і не вміє, на те, що він знає і вміє досить добре. Основний сенс портфоліо – «виявити все, на що ти здатний». Отже, основна мета створення портфоліо; (Слайд 5)

 • оцінювання роботи педагога за темою самоосвіти, характеру його діяльності, відстеження творчого та професійного зростання;

 • підтримка високого рівня мотивації, активності і самостійності; розширення можливості навчання та самонавчання;

 • розвиток навичок рефлексивної та оціночної діяльності.

Педагогу, що атестується, портфоліо - незалежно від його конкретної форми - істотно полегшить всю атестаційну процедуру: від рефлексії над власними проблемами та складанні програми саморозвитку до представлення результатів своєї діяльності педагогічному співтовариству.
Зважаючи на існування великої кількості рекомендацій зі створення портфоліо, педагог все ж вагається і стоїть перед проблемою вибору: як не помилитися, все описати, використати найвагомішу та найбільш вдалу інформацію, яка в найповнішій мірі охарактеризує його діяльність, розкриє стиль роботи, внутрішній зміст, як особистості, покаже характер його взаємостосунків з вихованцями, колегами та батьками. Також постає проблема правильності, логічності викладу матеріалу. Тому, в першу чергу, ми пропонуємо педагогам ознайомитися з технологією створення портфоліо, що висвітлює його практичну значимість, функції та принципи наповнення, види та типи, форми пред’явлення, різноплановість структури.

Практична значимість портфоліо для педагога: (Слайд 6)

• підвищення професійної майстерності (якість);

• реальне уявлення про результати діяльності ;

• підстава для атестації;

• основа для участі в конкурсних і грантових програмах;

• пред'явлення результатів соціуму через систематизацію напрацювань.

Практична значимість для адміністрації:

• ліцензування, атестація, акредитація закладу освіти;

• розширення методичного діапазону закладу освіти;

• підстава для призначення стимулюючих виплат та грошової винагороди;

• моніторинг ефективності роботи педагога;

• об'єктивність системи оцінювання успішності педагога;

• інтеграція кількісної та якісної оцінок.

Функції портфоліо: (Слайд 7)

Накопичувальна. Накопичення та упорядкування власних робочих матеріалів: кращих конспектів занять, практичних розробок, доповідей, статей за певний період.

Розвивальна. Відображає динаміку розвитку вихователя (педагога), дозволяє планувати подальшу діяльність.

Діагностична. Показує досягнення педагога, результати самоосвіти, демонструє стиль викладання (навчання та виховання), що надає можливість прослідкувати професійне зростання.

Мотиваційна. Висвітлення ефективності працї є підставою для призначення різних видів заохочень та грошових винагород.

Рейтингова. Формує уявлення про результати діяльності, розвиває самооцінку. Піднімає рейтинг педагога серед колег.

Принципи створення портфоліо: (Слайд 8)

• безперервність самомоніторингу;

• послідовність;

• достовірність;

• об'єктивність;

• актуальність;

• логічність і лаконічність всіх матеріалів і пояснень до них;

• акуратність і естетичність оформлення;

• наочність результатів роботи;

• технологічність;

• творчість (оригінальність).

Залежно від цілей створення портфоліо бувають різних типів: (Слайд 9)

1) це "папка досягнень", спрямована на підвищення власної значимості вчителя і відображає його успіхи (грамоти, дипломи, сертифікати власні та вихованців);

2) рефлексивний портфоліо, що розкриває динаміку особистісного розвитку вчителя, що допомагає відстежити результативність його діяльності як у кількісному, так і в якісному плані; в цю папку збираються статті, есе, аналіз діяльності, відеоматеріали, в загальному, все, що робилося упродовж певного періоду (наприклад року, кількох років);

3) проблемно-дослідницький, пов'язаний з написанням реферату, наукової роботи, підготовкою до виступу на конференції;

4) тематичний, створюваний у процесі роботи за певним проектом, темою, розділом;

5) методичний, в якому розміщуються методичні матеріали, що свідчать про професіоналізм педагога, і які зібрані або створені ним самим.

Відповідно до однієї з прийнятих класифікацій виділяють кілька видів професійного портфоліо педагога: (Слайд 10)

1) портфоліо розвитку - збирається в процесі педагогічної діяльності з метою оцінки прогресу в роботі вчителя і накопиченого їм досвіду протягом певного часу;

2) звітний портфоліо - свідчить про досягнення вихователем певного результату при завершенні роботи над будь-яким проектом;

3) демонстраційний портфоліо - це колекція кращих робіт педагога. Даний портфоліо використовується для інтерв'ю при прийомі на роботу або для участі у професійному конкурсі;

4) комплексний - об'єднає у собі перераховані вище види портфоліо й придатний для презентації портфоліо педагога в міжатестаційний період.

В залежності від стажу роботи, кваліфікаційної категорії можуть створюватися різні типи та види портфоліо. «Портфоліо документів» і «Портфоліо робіт» складають педагоги – початківці, а «Комплексний порт фоліо» - досвідченні педагоги.

Форми пред’явлення:(Слайд 11)

• папка-накопичувач з файлами (швидкозшивач);

• електронні варіанти.

Для створення звичайного портфоліо потрібна буде папка – накопичувач, що наповнена файлами з перфорацією, додатково можна вкласти роздільники, що допоможуть структурувати інформацію за розділами.

Спектр діяльності сучасного педагога може бути настільки широким, що поєднати всі результати навчальної-виховної та самоосвітньої діяльності в одному документі просто не можливо. У цьому випадку необхідністю стає створення електронного порт фоліо, що об’єднає весь спектр роботи педагога і презентує, всі аспекти його діяльності.

Електронне портфоліо педагога може бути оформлено як: • презентація (Microsoft PowerPoint);

 • відеоролик; .

 • веб-сайт;

 • блог;

• сторіка на сайті закладу.

Слід відзначити, що якогось певного зразка портфоліо або вичерпного переліку матеріалів, що входять до нього, не існує і не може існувати. Портфоліо відображає суб'єктну позицію педагога, що атестується, як професіонала, яка виявляється в умінні вирішувати професійні завдання, використовуючи професійні знання та вміння, різні освоєні способи діяльності. При цьому способи вирішення професійних завдань, тактика і стратегія професійної поведінки педагога можуть істотно відрізнятися. Якщо вам важко структурувати особисті матеріали, уявити їх послідовність представлення, наведемо приклад можливих розділів портфоліо вихователя.

Розділи портфоліо: (Слайд 12)


 • Загальні відомості про педагога.

 • Офіційні документи.

 • Відомості про підвищення кваліфікації та професійну підготовку.

 • Узагальнення і поширення власного педагогічного досвіду.

 • Участь у професійних конкурсах.

 • Використання сучасних педагогічних технологій.

 • Демонстрація позитивної динаміки досягнень дітей.

 • Відгуки про педагогічну діяльність педагога та її результат.

Отже, структура портфоліо безпосередньо буде залежати від спеціалізації педагога, його кваліфікаційної категорії, від конкретних завдань, які ставить перед собою сам вихователь чи вчитель, індивідуального розвитку та творчості.

Впровадження портфоліо як форми накопиченого досвіду та звітного документу вимагає організації ряду заходів: (Слайд 13)

внесення питання в річний план роботи;

створення методичної комісії, яка організовуватиме та контролюватиме всі заходи по вивченню та створенню портфоліо;

створення сприятливих умов для реалізації задумів, професійних поглядів щодо створення власного портфоліо кожного педагога.

Питання створення порттфоліо педагогами закладу внесено до річного плану, на виконання якого і проходить даний семінар. Ви мали нагоду ознайомитися з Положенням про портфоліо педагогічного працівника.

Обрана методична комісія у складі 5 осіб, на яку покладено завдання: (Слайд 14) 1. ознайомлення педагогів з технологією портфоліо (його значущість для творчого зростання, структура, підбір матеріалів, їх оформлення);

 2. надання допомоги педагогам при підготовці презентації авторського

портфоліо;

 1. інформування педагогічного колективу про змістовну складову авторського портфоліо успішного педагога.

(Слайд 15)

Упродовж навчального року будуть проходити планові та позапланові консультації по питаннях створення портфоліо, надаватиметься професійна допомого та здійснюватиметься контроль. Педагоги, що атестуються подадуть на розгляд портфоліо атестаційної комісії за два тижні до атестації, презентують його на черговому зібранні колективу в кінці навчального року. На допомогу педагогам підібрано літературу, створено каталог книг, статей, Інтернет посилань для зручності та швидкості знаходження педагогами потрібної інформації з теми. Корисними для поповнення досвіду стануть посилання на електронні варіанти портфоліо в мережі Інтернет.(Слайд 16)

Регулярне та системне заповнення портфоліо допоможе систематизувати й проаналізувати роботу, буде гарним орієнтиром при складанні аргументованої атестаційної заяви і допоможе експерту зафіксувати динаміку професійного розвитку педагога в період між атестаціями і скласти об'єктивні судження про його професійну діяльність.Література:

Біла К. Самоосвіта педагогів дошкільного закладу // Вихователь – методист дошкільного закладу. – 2010. - №2. – С. 17 – 19.

Буланова С. Портфолио детского сада //Дошкольное воспитание. – 2011. - №1.- С.13 – 15.

Галяпа М. Портфоліо як засіб самовдосконалення педагога // Вихователь – методист дошкільного закладу. – 2011. - №1. – С. 22 – 27.

Єресько О. Освіта в Україні: курс – на ефективне використання інформаційно – комунікативних технологій // Вихователь – методист дошкільного закладу. – 2012. - №1. – С. 4 – 6.

Научно-методическое портфолио педагога как условие его прфессионального становления: выпускная квалификационная работа [Электронный ресурс] / Л.В. Кунина. Режим доступа: http://26209s020.edusite.ru/p44aa1.html

Садова Н. Ведемо персональний блог // Вихователь – методист дошкільного закладу. – 2012. - №2. – С. 53 – 55.

Письменна Л., Цепецауєр О. Система самоосвіти педагогів у дошкільному закладі // Вихователь – методист дошкільного закладу. – 2010. - №12. – С. 15 – 19.

Портфолио учителя: как сделать профессиональное портфолио педагога по рецепту западных профессионалов [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://chelpro.ru/dotcom-professional/portfolio-uchitelya

Портфолио учителя [Электронный ресурс] / Н.Г.Геббасова. Режим доступа: http://45minut.info/index/portfolio_uchitelja/0-23

Портфолио учителя [Электронный ресурс] / Г.С.Фролова. Режим доступа: http://www.openclass.ru/stories/96442

Портфолио учителя. Обобщение и систематизация педагогических дострижений [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.den-za-dnem.ru/page.php?article=390


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка