Вступ 2 розділ І національне виховання старших дошкільників як педагогічна проблема 7 І сутність поняття «національне виховання»Сторінка1/10
Дата конвертації09.03.2016
Розмір0.78 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Національне виховання старших дошкільників засобами народної творчості або на засадах народної педагогіки


Зміст

Вступ 2

РОЗДІЛ І Національне виховання старших дошкільників як педагогічна проблема 7

І.1. Сутність поняття «національне виховання» 8

І.2. Принципи та засоби національного виховання 15

І.3. Психофізіологічні особливості дітей старшого дошкільного віку 31РОЗДІЛ ІІ Практичне використання методики національного виховання старших дошкільників засобами народної творчості 42

ІІ.1. Використання народної творчості у структурі національного виховання дошкільників 44

ІІ.2. Результати експериментально-дослідницької роботи з проблеми національного виховання старших дошкільників засобами народної творчості 52

ІІ.3. Результати експериментально-дослідницької роботи з проблеми національного виховання старших дошкільників на засадах народної педагогіки 61Висновки 67

Список використаних джерел 71

1.Закон України «Про освіту». 71

2.Закон України «Про дошкільну освіту». 71

3. Абраменкова В. Батькам про ігри й іграшки // Берегиня роду. — 2007. 71

4.Бабій В. Сімейні традиції та їх виховне значення // Позакласний час, 2004, - № 7-8, С. 27-31. 71

5.Базовий компонент дошкільної освіти в Україні. — К., 1999. 71

6.Бех І.Д. Особистісно-зорієнтоване виховання. Науково – методичний збірник. – К., 1998, - 204 с. 71

7.Бойко А.М. Оновлена парадигма виховання: шляхи реалізації. – К.: ІЗМН. 1996. 71

8.Богуш А.. Методика навчання дітей української мови в дошкільних навчальних закладах. Підручник. 2-ге видання, доповнене і перероблене. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2008. 71

9.Богуш А.М., Григоренко Г.І. Запрошуємо до розмови. – К., 1997. 71

10.Богуш А.М., Лисенко Н.В. Українське народознавство в дошкільному закладі. – К.: Вища школа, 2002. 71

11.Бєлкіна Е. Від подиву до творчості // Мистецтво і освіта, № 2, 1998 р. 71

12. Бех И.Д. Психологические основы нравственного развития личности: Автореф. д-ра психол.наук (19.00.07). – К., 1992. 72

13.Бондаренко Т. Проблеми підготовки дітей до школи в історії зарубіжної і вітчизняної педагогічної думки // Рідна школа. – 2003. – №9. 72

14. Васильєва Т. Українська традиційна іграшка та лялька. // Дитячий садок. березень 2002. 72

15. Ващенко Г. Виховний ідеал. – Полтава: Полтавський вісник, 1994. 72

16.Вишневський О. Сучасне українське виховання. Педагогічні нариси. – Львів, 1996. 72

17.Вишневський О. Концепція демократизації українського виховання // Концептуальні засади демократизації та реформування освіти в Україні. Педагогічні концепції. – К.: Школяр, 1997. 72

18.Гнатюк В.М. Управління системою національного виховання учнів загальноосвітньої школи. – К.: Оріони, 1998. 72

19.Гончаренко С. Український педагогічний словник. – К.: Либідь, 1997. 72

20.Дем’янко Н. Педагогічні ідеї В. М. Верховинця у сучасній початковій школі // Поч. школа. – 2000 - №2 72

21. Державна національна програма «Освіта» України XXI століття.–К.: «Райдуга», 1994. 72

22.Єрохіна І. Традиційне родинне виховання в українській сім'ї // Рідна школа, 1998 . - № 7-8. 72

23.Іванус М. І. Ну що б, здавалося, слова... // Поч. школа. – 2000 - №6 73

24.Краївська М. Я. Світле свято Великдень // Позакласний час – 2001 – квітень - №10 73

25.Карпенчук С.Г. Теорія і методика виховання: Навчальний посібник. – К.: Вища школа, 1997. 73

26.Касьяненко М.Д. Педагогіка співробітництва. –К.: Вища школа, 1993. 73

27.Каюков В. Духовні ідеали сім'ї - першооснова життя дитини // Рідна школа, 1998 . - № 7-8. 73

28.Костюк Г.С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості. – К.: Радянська школа, 1989. – 608 с. 73

29. Концепція безперервної системи національного виховання. — К., 1994. 73

30. Крутенко Н. Трохи про іграшки. Дванадцять місяців. 1994. Настільна книга-календар. Автор-упорядник В.Скуратівський. К. «Веселка», 1993 р. 73

31.Крутій К.Л., Лопатинська Н.А., Маковецька Н.В. Вчимося мови та розмови. – Запоріжжя, 1999. 73

32. Купина Н.М. Погляд на сучасну сім’ю. Освітянин, 2002. - № 1. 73

33.Лозован М. Генна пам’ять народної іграшки // Поштовий вісник. — № 7, 29 лютого 2008 р. 73

34. Лосева В.К., Семенов Э.В. Культурно-типологическая целостность представлений о человеке как микрокосме // Некоторые проблемы исследований современной культуры. – М.: НИИ Культуры, 1987. 73

35. Луценко І.О. Моя країна – Україна. Українське народознавство для дошкільнят. – К.: Альконіт, 2008. 74

36.Макаренко А.С. Книга для батьків. - К., 1987. 74

37.Мойсеюк Н.Е. Педагогіка: Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти, - К., 1999. 74

38. «Малятко»: Програма виховання дітей дошкільного віку. — К., 1999. 74

39.Медвідь Л.А. Історія національної освіти і педагогічної думки в Україні: Навчальний посібник. – К.:» Вікар», 2003. 74

40. Мельник А.І. Українська етнопедагогіка. Канів. 2007р. 74

41. Мороз Г. Від діда – онукам, від онуків – дідові // Дошкільне виховання. – 2000. – №5. 74

42. Нові технології виховання. Відп. Ред. С.В. Кириленко. – К., 1995. 74

43. Погляди К. Ушинського на зміст і методику виховання та навчання дітей в сім’ї та школі // Освіта. – 2003. – №.33. 74

44.Подласий И.П. Педагогика. Новий курс. Учебник для студентов педвузов. В 2 кн. – М.: Владос, 1999. 74

45.Постовий В.Г. та ін. Сім’я і родинне виховання.: Концепція. \\ Рідна школа. – 1996. - № 11-12. 74

46.Практикум з педагогіки. За ред. О.А. Дубасенюк та А.В. Іванченка. – К.: ІСДО, 1996. 74

47.Русова С.Ф. 75

48.Семеног О. Використання родинних виховних традицій у навчальних закладах України // Шлях освіти, 1998. - № 2 75

49.Стельмахович Г. П. Виховний потенціал української родини // Учитель, 1998. - № 6 75

50.Стельмахович М.Г., Червінська І. Етнопедагогічні основи української національної школи-родини // Рідна школа, 1998 . - № 7-8 75

51.Стельмахович М. Г. Народна педагогіка. - К.: Радянська школа, 1985. 75

52.Стельмахович М. Г. Новітні перспективи сімейного виховання // Рідна школа, 1998 . - № 7-8. 75

53.Стельмахович М. Г. Школа і педагогіка в умовах становлення української держави // Рідна школа, 1996. - № 5-6. 75

54.Стельмахович М.Г. Теорія і практика українського національного виховання. – Івано-Франківськ, 1996. 75

55.Стельмахович М. Т. Народна педагогіка. – К. : Рад. школа, 1985. 75

56.Стельмахович М.Г. Українська народна педагогіка. – К.: ІЗМН, 1997. 75

57.Сухомлинський В. О. Павлишська середня школа. – К. : Рад. школа, 1977. 75

58.Сухомлинський В.О. Мікроклімат вашого дому. \ Вибр. Твори в 5-ти томах. – Т.5. – К., 1977. 75

59.Сухомлинський В.О. Батьківська педагогіка \ Вибр. Твори. В 5-ти томах. – Т-5. – К., 1977. 76

60.Українська минувшина: Ілюстрований етнографічний довідник – К., 1993. 76

61. Український дитячий фольклор. – К.: «Малятко», 1981. 76

62.Українське народознавство в дошкільному закладі. Програма та довідковий матеріал вихователям дошкільних закладів. – Запоріжжя, 2005. 76

63.Український фольклор: Хрестоматія / Упоряд. : О.Ю.Бріцина, Г.В.Довженко, Н. С. Шумада – К. : Освіта, 1997 76

64.Українська етнопедагогіка. /За ред. В.Коненко.Івано-Франківськ 2005 76

65.Ушинський К. Д. Вибрані педагогічні твори. – К. : Рад. школа, 1983. 76

66.Фібула М. М. Педагогіка. – К. : Академія, 2000. 76

67.Фіцула М.М. Педагогіка. Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти. – К.: Академія. 2000. 76

68.Фольклорна веселка. – К.: «Малятко», 1988. 76

69.Чечет В.В. Педагогіка семейного воспитания: Учебно-методическое пособие. – Мн., 1998. 76

70.Чоботар В.М. Привила здорового життя дитини. 2008р. 76

71.Янів В. Українська вдача і наш виховний ідеал. – Тернопіль: Діалог, 1992. 76

72.Яценко Т. О. Історичне коріння українського народного виховання // Українська література в загальноосвітній школі, 2001. - № 3. 76

73.Яценко Т. О. Родинне виховання на засадах народної педагогіки // Педагогіка і психологія, 1997. - № 2 77

Додатки 78


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка