Вступ розділ 1 Витоки димензіональної лексики (слів міри І ваги) англійської мовиСторінка2/8
Дата конвертації09.03.2016
Розмір1.16 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

1.3 Група слів – вимірювачів, що асоціюються з назвами земельних ділянок та засобів вимірювання
Земля була не лише джерелом їжі для первісної людини, але й арсеналом засобів праці. В оточуючій природі людина знаходила камені, які використовувала для того, щоб кидати, перетирати, ударяти, різати, скребти, копати. Палицею людина користувалася для нападу на звірів та захисту від них. На берегах річок та морів людина знаходила раковини та використовувала як їх засоби праці. Перехід до землеробства був важливим етапом соціального розвитку, бо він відкрив для людини постійне джерело харчування. Землеробство мало велике значення для подальшого розвитку виробничих сил суспільства в цілому. Уже за 3-4 тисячоліття до н.е. кожний клаптик плодючої землі в долині Тигру, Євфрату, Ніла та інших річок бережливо оброблявся та вимірювався. Виникає цілий ряд наук про землю та її якості – геодезія, геометрія, географія, геологія, геогенія, геогнозія та ін.

У кожній мові функціонує група слів, що асоціюється з вимірюванням земельних ділянок, їх довжини, площі. В англійській мові до цієї групи належать слова-вимірювачі типу acre, hide, furlong, perch, pole, rod, yard, yoke, chain, link.

Слово acre –давня міра землі, що використовується у ряді країн. В.Скіт зауважує, що вихідними значеннями цього слова були "місце для полювання", "пасовище", (лат. agere, гр. ‘αγ-ειν, снск. aj "гнати" (W.Skeat)). В інших джерелах зауважується, що вихідним значенням цього слова було "рівнина, відкрита місцевість". Основи слова acre трапляються у багатьох мовах індоєвропейської сім’ї, ст.а. æcor, acer, гот. akr-s, ст.норв. akr, ст.сакс. accar, ст.фр. ekker, ст.в.н. achar, лат. ager.

Автори OED зауважують, що першими значеннями цього слова були "відкрита місцевість" та "оброблена земля". Вихідні значення слова не мали семи квантитативності. Значення "міра землі" слово acre набуло шляхом кількісної спеціалізації вихідного значення ("поле, ділянка будь-якої величини" → "поле, ділянка визначеної величини", "міра землі"): Elcde dæz ic sceal erian fulne æcer o∂∂e mare [OED]. Спочатку еталон вимірювання не мав числової константи і був довільного наповнення.

Слово, що досліджується, характеризується здатністю створювати інновації типу broad acres, God’s acre, acre-seed [OED].

"This same year were the seasons very unfavourable in England for corn and all fruits; so that between Christmas and Canellemas men sold the acre-seed wheat, that is two seed-lips, for two shillings" [OED].

Десемантизуючись, слово acre позначає невизначену кількість –"багато". Пор.: англ. аcre of land (forests, etc.), acres of people.

Дослідження смислової структури слова furlong підтверджує практику відбору еталонів вимірювання у самій природі. Так, спочатку площа вимірювалася довільними величинами поля, борозни, ділянки, які потім перетворювалися в еталони вимірювання.

В англійській мові furlong як міра землі спочатку визначалося довжиною борозни (пор. furh→ furrow + - lang→ long). Числова константа вказаної міри залежала від багатьох факторів. Так, у 9-ому сторіччі furlong дорівнював 1/8 римської милі (площа римського стадіону визначалася цією одиницею). На часі досліджувана одиниця дорівнює 220 ярдам або стороні квадрата у 10 акрів. В.Скіт про семантичну деривацію слова furlong зазначає, що furrow long – довжина борозни - стало позначати ділянку землі у 220 ярдів.

У практиці лексикографії реєструються таке значення слова furlong: "борозна", "міра землі", "час, необхідний для покриття відстані в 1 furlong", "земельна ділянка", "огороджені землі", "напрям борозни", наприклад: so is proora furlunga brad [OED]. His day’s ride in furlong spase [OED]. They sitten stille well a furlong way [OED], of twelf ækeran ut for∂ bufon scortan hlince æt ∂æs furlanges ende [OED]. Або: For the water had ebbed many furlongs from them. Схема значень цього слова ілюструє його вимірювальний характер:


Furlong міра доріжка в час пробігу

"борозна", землі (900) 1 ф. (1374) (1384)

"поле" (854)
напрям борозни (1787) ділянка в 1 ф. (1819)
Як одиниця вимірювання hide трапляється тільки у давніх пам’ятках. В.Скіт, посилаючись на тексти Біди, стверджує, що вихідним значенням цього слова була "земельна ділянка, що спроможна прокормити родину" (hiw, hiwise, hiwscripe – родина).

Гайда не мала постійної числової величини: в одних районах гайда дорівнювала 48 га, а в інших – не більше 16 га. Гайда спочатку належала голові родини. Пізніше гайда починає асоціюватись із військовою повинністю. Величина ділянки визначалася ціною знаряддя, необхідного для воїна. Коли війни почастішали, однієї гайди стало недостатньо для того, щоб знарядити воїна. Ділянка збільшується у 5 разів, що приблизно становив 240 га. Із збільшенням розмірів земельних ділянок виділяється група людей – тепи, нащадки професійних воїнів. Теп починає мати владу над сусідами. Серед керлів починається процес соціального розколу, який викликано скороченням земельних ділянок. Гайда починає ділитися на частини : варната (ділянка, яка може бути зорана 2 волами, 12 га) та бовата (ділянка для одного вола, 6 га). З часом гайда перестає бути мірою землі і вживається як термін адміністративної управи [63].

Приклади, що приписує OED пізнішим періодам, викликають сумнів щодо часу зникнення вимірювача.

As acre contaneth XI. Porches in length, and 1111 in brede; 1111 acres make a yarde, and V yerdes make an hyde, and V11j hydes make a knyghten fee, by the whiche reason, a knyghtes fee shuld welde CIX acres that is demand for a plought tyll in a yoke [OED].

Англосаксонська хроніка має чимало прикладів зі словом hide, вживання якого вперше згадується у 560 р.:And their King gave him the island of Hii, consisting of five hides, as they say, where Columba built a monastery (560). This year Kenwal gave his relation Cuthred three thousand hides of land by Ashdown (648). And in the same year also, after midwinter, the king ordained a large and heavy contribution over all England; that was, upon each hide of land, two and seventy pence (1083).

Генетичні витоки слова yoke простежуються у мовах індоєвропейської родини: ст.а. zeec, ст.сакс. juc, сер.ниж.н. juk, сер.гол. juc, ниж.н. juk, ст.в.н. juh, joch, сер.в.н. jock, суч.н. Joch, ст.норв. ok, швед. oke, гот. juk відповідає лат. jugum, "міра землі", гр. ξνγόv "упряж тварин", "пара", сакс. ŷuga, yo’gya "упряж тварин", і.є. jugom "земельна ділянка".

Першими значеннями цього слова (за даними OED) було "ярмо", "засіб для упряжі тварин".

His army was routed, and passed under the yoke [OED].

I rested my temples on the breast of temptation, and put my neck voluntarily under the yoke of flowers, I tasted her cup (Ch.Вrontе).

Еволюціонуючи, це слово набуває значення "два", "пара".A deep well whence they draw water, with a wheel turned round by a yoke of Bulla [OED].

Couldn’t find a yoke of oxen in the whole province today (D.Carter).

Вихідним значенням слова-вимірювача yoke було "земельна ділянка, яку могли зорати пара волів за один день". "В Риме мерою полей служила единица югер. Слово это происходит от лат. слова yugum - "ярмо", т.е. "деревянная рама", которую надевали на шеи волов. Югер означал участок земли, вспахиваемый за день плугом, в который впряжена пара волов. Аналогичный прием измерения существовал и у славян” [31].

У 9-ому ст. (837 – датування OED ) слово yoke вживалося для позначення "земельної ділянки у 50-60 акрів", а на території Кента – "невеличкого володіння, садиби". Уoke вживається на окремих територіях (Кент, Шотландія) для позначення "часу, протягом якого пара волів може зорати певну земельну ділянку", а звідси – "частина робочого дня".

Слово yoke позначено широкою смисловою структурою, вживаючись для позначення предметів, форм, просторових та часових характеристик.

Дослідження свідчать, що палиця як знаряддя праці мала велике значення в житті людини. Палиця, яку первісна людина знаходила у лісі, використовувалася для різних цілей. Коли людина кидала її у птаха, палка була засобом полювання, при захисті – дубиною, списом, при викопуванні коренів – першим сільськогосподарським знаряддям, лопатою.

Використання палиці у вимірювальній практиці підтверджується аналізом слів yard, pole, perch, rod. Наступний набір вимірювачів представлено простими пристосуваннями: yard – "невелика палиця" (це значення до цього часу простежується в the yards of a ship). Це ж стосується і таких одиниць, як rod, porch, pole [OED]. Слова yard, pole, rod реєструються лексикографічними джерелами у староанглійській мові. Yard. ст.а. zierd, zyrd, zird, "прут", "палка", ст.фр. ierde, ст.сакс. gerdn [OED]. Rod. ст.а. rodd, pole, ст.а. pal, ст.фриз. pul [OED]. У названих словах простежується ізоморфізм вихідних значень – "паросток", "гілка", "прут", "палиця". Слово perche реєструється в словниках тільки у середньоанглійський період і належить до запозичень з французької мови (пор. а. perchen, фр. perche, катал. perca ) [OED]. Є спроби віднести цей вимірювач до більш раннього періоду англійської мови. Основи цього слова трапляються не тільки у германських мовах, але й за їх межами. Пор. нім. gerte, гот. gasds, лат. hasta "палиця", рос. жердина; норв. Rudda, rydda "палка", гол. roede, ст.н. roda; нім. Pfahl, норв. paele, швед. pole, лат. palus "палиця", укр. палиця; ісп. percha, гр. pertion, лат. pertice "жердина для вимірювання". Слова rod, pole, perch "проходять подібну семасіологічну історію" (Покровський), що підтверджується, по-перше, спільністю значень ("паросток", "палиця", "дишло") і, по-друге, їх взаємозамінністю як вимірювачів. Пор. дефініції слів:Rod – a measure of length equal to 5 ½ yards or 16 feet; a Perch or Pole.

Perch – a rod of a definite length used for measuring land, etc;… A measure of length, esp. for land, palings, walls, etc; in standard Measure equal to 5 ½ yards, or 16 ½ feet, but varying greatly locally. Also called Pole or Perch.

A Pole … of definite length used as a measure; hence, name of a lineal measure, esp. for land in Statutore Measure, equal to 5 ½ yards or 16 ½ feet, but varying locally; a Perch, a Rod [OED, vol.VIII, p.748, vol. VII, p.675, vol. VII, p.1065].

In measuring, it is the same with Perch or Rod, or as some call it Lugg: by Stat. 35 Elis, this Measure is a length of 16 foot and a half …[OED, vol. VII, p.1065].

Досліджувані слова вживаються у мові не тільки для номінації вимірюваного, але також і засобів вимірювання. М.М.Покровський писав: "со словами, обозначающими меру, мы соединяем представления не только об измеряющем предмете, но и об измеряемом предмете, по крайней мере, о его количестве или величине" [67: 65-66].

Пор.: An acre of grounds by the statute, that is to say {VS fote and halfe, to the perch or pole, fours perches to an acre in bredth, and fortye perches to an acre in lengths [OED]. To be rated by acres and powle [OED].

Слово yard на відміну від решти слів (perch, pole, rod) є найбільш вживаним у вимірювальній лексиці та актуальною одиницею номінації кількісних оцінок. She looked ahead and saw the house a few hundred yards away (P.Abrahams).Chain, link відносять до вимірювальної лексики 17-го ст. [113].

Квантитативне значення вимірювачів виникло шляхом спеціалізації вихідного некількісного значення тематичного ряду. Другою спільною для цих слів рисою є обумовленість їх змісту дією екстралінгвальних факторів:The Chains now used and most esteom among Survayers are Three. The first I will name is Mr.Gunter’s…this year Mr.Wing hath described a chain of 20 Links in a Perch [OED].

Land is measured weith chain, called Gunter’s chain…of 100 equal links; and the length of each link is therefore…7,92 inches [OED].

Особливістю слів-вимірювачів chain, link є те, що вони вочевидь ілюструють еволюцію методів та засобів вимірювання, залежність останніх від соціальних факторів.


1.4 Група слів – вимірювачів, що асоціюються з назвами контейнерів, посуду
Із розвитком обміну продуктів виникла необхідність у вимірюванні кількості різних речовин. Сипучі речовини та рідину вимірювали шляхом наповнення ємностей. Згодом людина навчилася фіксувати константи еталонів ваги.

"У розумінні числових величин та просторових відношень було зроблено незначний прогрес до того, як люди перейшли від збирання їжі до її виробництва, від полювання та риболовлі – до сільського господарства. Це суттєва відміна, переворот, під час якого пасивне ставлення людини до природи замінюється активним, визначає початок нового кам’яного століття, неоліту. Ця визначна подія в історії людства відбулася близько десяти тисяч років тому, коли льодовик, що покрив Європу та Азію, почав танути й звільняти місце лісам та пустелям" [74: 18].

При вимірюванні ваги рідини та сипучих спочатку людина використовувала ємності, що давала природа, наприклад, морські раковини, потім людина навчилася виготовляти ємності сама не тільки для зберігання продуктів, але й для визначення ваги останніх, наприклад: відра, кухлі, миски і т.ін.

В англійській мові виокремлюється ціла група слів міри ваги цього тематичного ряду.Chaldron спочатку має значення "ємність великого розміру", "об’ємна міра" від ст.фр. chaldron [104]. Основи цього слова трапляються в ісп. сhaldеron, італ. caіldorone, лат. caldarium, caldaria "казанок". В англійській мові слово chaldron з’являється у середньоанглійський період і вживається, як і в інших мовах, у значенні "ємність, казанок".

A chaudorne of water [OED]. Fill up the chalderon with faire water [OED]. The juice is boiklled first in a very larger copper or chaldron [OED].

Yate’s mind was like a chaldron in which toiled the general tension in town, the expectation of getting to Yasha, the anger of Bing, the gradual tempering pain at the loss of Thérésa (St.Heym).

Слово chaldron, за даними OED, має безпосереднє відношення до вимірювальної лексики: "A dry measure of 4 quarters or 32 bushels, in recent times only used for coals (36 bushels) ".This afternoon came my great store of Coles in, being 10 caldron (1664). Lime…from 6 to 18 a perchaldron of 36 bushels.

Раніше ця одиниця використовувалась у Шотландії при зважуванні зерна, вапна, вугілля. Pistor habeat ad lucrum de qualibet celdra. Вважають, що пізніше цю міру було завезено на базари Лондона разом із товарами. Chaldron-wagon в англійській мові має значення "посудина в 1 калдран". The content of the chaldron wagon is 217989 cubic inches. Іноді жартома це слово вживається для позначення "міра рідини". Пор.: Whole chauders of strong alo [OED]. Семантичну еволюцію слова chaldron можна зафіксувати таким чином:


Chaldron посуд в 1 кал. міра рідини (1555)

"контейнер",

"посудина" (1300) міра сипучих (1300)

В.Скіт зазначає, що слово barrel вперше зафіксовано у середньоанглійський період (у творах Чосера) у формі barel "бочка". В OED реєструються й інші паралелі названого слова: ісп. Barrіl, італ. Barіlе, сер.лат. barіlе, barrilus "бочка", "міра рідких речовин". Основи цього слова трапляються і в українській мові (пор.: Ой лопнув обруч та й біля барила (з народної пісні). В яке барило не можна води налити? ) .

Смислова структура слова barrel має значення "діжка", "міра рідких та твердих речовин", наприклад: An hundred barelis of oyle [OED]. Corn was then at 50 a per Barrel [OED] (1672). Two barylles…ful of bawne [OED]. We’ve got sheep’s kidneys for supper, and fresh ale just from the barrel (R.D.Blackmore).

Слово barrel часто вживається для позначення "спиртного". His children knew his weak side and omitted to ask a favour till the barrel worked [OED]. (Пор.: рос. – Купил бутылку. Пошел черт гулять по бочкам).

Крім того, слово barrel може вживатися для позначення предметів, які за формою нагадують бочку – the barrel of a windless, the barrel of a watch, the revolving barrel of a musical box, barrel organ, etc. Це слово вживається для номінації невизначеної кількості (пор. a barrel of fun, a barrel of money).

У США barrel вживається для позначення грошей для політичних кампаній. There is a plenty of evidence that the head of Mr.Lodge’s barrel has already been knocked in [OED].

Семантичну еволюцію цього слова-вимірювача можна відобразити таким чином : "посуд" → "наповнення посуду"→ "посуд визначеної ємності" →"міра ємності" → "невизначена кількість".

Бушель - міра об’єму сипучих та рідких тіл в Англії та лише сипучих – в США. 1 англ. Б. дорівнює 36, 368 л., 1 амер. Б. дорівнює 35,238 л. В.Скіт зазначає, що дане слово прийшло в англійську мову з грецької через латинську та французьку. Перша форма фіксується у середньоанглійський період, у Чосера – bushel. Ранні основи слова bushel простежуються і в романських мовах: ст.фр. boissel, піз.лат.boissellus, buscellus, buxida "ящик", гр. πυξίς "ящик".

Смислова структура bushel має такі значення: "міра ваги сипучих" (зерна, фруктів, борошна, пшениці, вугілля, золота, яблук), "міра рідини", а також "посуд визначеної ємності". A bushel wheat was at foure shillings or more [OED]. Habebit 111j busselles de bericorn [OED]. An English Imperial contains 60 lbs of average wheat or 80 lbs liquid measure [OED]. I think this Italian up here on the corner sells coal at twenty – five cents a bushel (Wh.Dreiser). So we got ten pounds of potatoes, a bushel of peas, and a few cabbages (Jerome K. Jerome).

Слово bushel має також значення "невизначеної кількості":Bushels of girls…there always are bushels of girls somehow; here they come [OED].

Смислова структура слова bushel у схемі виглядає таким чином:


Bushel міра сипучих посудина в один бушель

"ящик" (1300) (1382)


невизначена кількість міра рідких тіл (1483)
У деяких лексикографічних джерелах зазначає гіпотеза про генетичний зв’язок слів gallon та gill, але, за твердженням авторів OED, цей зв’язок простежується пунктирно, невиразно. В OED реєструються такі паралелі слова gill : ст.фр. gille, gelle, сер.лат. gillo, gellus "сосуд", "міра вина". А в словнику В.Скіта трапляються основи сер.а. gille, gуlle, італ. gerla "кошик". В.Скіт висловлює припущення: " позд.лат. gerula "кошик, який носять на спині", а також "міра вина"; лат. gerero "нести". Усі значення досліджуваного слова засвідчують приналежність слова gill до вимірювальної лексики:
Gill міра рідини (1275) посуд в 1 джил (1440)

"кошик",

"посудина" міра твердих тіл (1612)
O was I quart, pint or gill

To be scrubb’d by her delicate hands [OED].

They measure their black Tynno, by the Cill, the Toplippe, the Dish and the Foote, which containeth a pint, a pottoll, a gallon, and towards two gallons [OED].

Основи слова gallon трапляються в ст.норм. galun, gallon, центр.ст.фр. jalon, сер.лат. gallon –om. Автори висловлюють припущення про те, що досліджуване слово має зв’язок з фр. jelet "миска" та на підтвердження цього проводить такі паралелі: ст.фр. galot, jalet, лат. gallota, ст.а. zollot "миска", порт. Galhets "кружка", ст.фр. galaie, galeie, лат. galleta, ст.а. zollot "миска", порт. galheta "кружка", ст.фр. galaie, galeie, jalaie "міра рідини" [OED]. В.Скіт про генетичні зв’язки цього слова робить таке зауваження з огляду на суфікс –on: jalon – gallon позначає "велика миска".

Вживання слова gallon для позначення "міри ваги" підтверджується такими прикладами: Take a Gallon of Wheat, and Oat-meal flower [OED]. I’d far rather pay a shilling for a gallon of bread than have it so very cheap [OED]. Guys that always talk about how many miles they get to a gallon in their goddam cars (Sallinger). Це слово вживається також для позначення "посудини в 1 галон". And then he had fetched away a three-gallon jug of whisky, too, that he found under a wagon when he was starting home through the woods (Twain).

Поняття "багато" виражається цим словом, наприклад: To require your gallonde of godbwyes [OED].

За даними OED, слово hogshead належить до давніх пластів англійської мови, його основи простежуються у германських мовах: флам., гол. oxhooft, суч.гол. okjshoofd, oxhoft, сер.н.н. hukeshovet, ниж.н. okshŏfd, нім. oxhoft, дат. oxehoved, швед. oxhufvund.

Деякі лексикографічні джерела відносять функціонування досліджуваного слова до 14 ст. Воно складається з hog та hoad, а не ox та hide, як стверджують популярні джерела.

В.Скіт вихідне значення даного слова тлумачить як "велика посудина" (Skeat).

У своїй еволюції слово hogshead збагачується значенням "міра рідини", числова константа якої залежить від характеру вимірюваного, фактору часу та місця (до 1423 р. вона дорівнювала 63 галонам, а після 1423 згідно з виданим наказом – 52 ½ галона).Dear Tеss, keep up your spirit, and we mean to send you a Hogshead of cider for your wedding, knowing there is not much in your parts, and thin sour stuff what there is (Hardy).

Іноді слово hogshead вживається для позначення людей, які чимось нагадують тварин. This man is just a hogshead of sense [OED]. У сучасній англійській мові це слово може позначати також "велику кількість спиртного".

Основи слова pint чітко у лексикографічній літературі не простежуються, але, на думку деяких авторів, першими значеннями цього слова були "малюнок", "замальовки", "художник". Дослідження еволюції слова pint дає нам можливість побачити механізм називання предметів за їх ознаками. Так, кружка в англійській мові отримала назву pint тому, що на ній були якісь малюнки, а можливо й мітки. (Пор. аналогічну еволюцію слова storey "поверх", вихідне значення якого було "оповідання", "історія").

У своїй еволюції це слово вживалося для позначення "кварти", "напоїв", "міри рідини (або зернових)", "невизначеної великої кількості".Pints and half-pintes [OED]. Ere I had finished my pint [OED]. I suppose a pint of Catmeal equal to half a pint of rice [OED]. After another pint, the ex-professor sounded off on his favourite subject (Carter). 1 pt bitter beer every six hours (Jerome K.Jerome).

Значення слова pint можна надати графічно таким чином:Pint напій міра рідини (1384)

"кварта" велика кількість (1767)

посудина (1483) міра сипучих

Спочатку слово pipe асоціювалося з пташиним співом (лат. pipare "цвірінькати, співати"). All from the repetition pi-pi of the cry of a young bird (Skeat). Основи слова pipe трапляються в різних мовах: ст.фр., сер.фр. pipe "діжка для вина", "міра рідини", ісп., порт. pipa, італ. pippa "посуд циліндричної форми". Смислова структура слова pipe вміщує у своєму об’ємі некількісні та кількісні значення "музичний інструмент"→ "діжка"→ "міра рідини" і т.д. Як одиниця вимірювання pipe використовувалась у різних мовах, наприклад: Do chescun Pype ou Vessel do tiel Vyn douce [OED]. About 20,000 pipes of brandy are annually exported [OED].

Пор.: "В 1813 году годовое производство вина достигло внушительной цифры в двадцать две тысячи пип; в 1845 году оно упало до двух тысяч шестисот шестидесяти девяти пип, в данное же время оно едва достигает пятисот пип" (Ж.Верн).

Семантична еволюція слова pipe виражається у послідовності значень:Pipe "пташиний спів" → "флейта" → "щось таке, що нагадує флейту" → "діжка" → "міра твердих та рідких речовин". "Це дивне слово подорожувало скрізь, ідентичність цього слова у різних мовах пояснюється його походженням з давньоєврейської" [104].

У лексикографічних джерелах основи слова sack реєструються у різних мовах: лат. saccus "сумка", "мішок", "мішковина", гр. σάκκος, ст.євр. sag "мішковина", "мішок для зерна", сер.гол. sak, гол. zak, ст.в.н. sac, сер.в.н. sac, суч.н. sack "мішок", ст.норв. sekk-r "мішок", ст.а. sæc, гаел. sac, уел. sach, угор. ssak, рос. сак, пол., чеськ., серб., алб. sak [OED]. Перелічені основи опосередковано або безпосередньо пов’язані з грецькими та латинськими формами.

Смислова структура слова sack має значення кількісного та некількісного характеру. Пор. "мішковина", "костюм з грубої тканини", "людина, що розкаялася", "покарання". Вектор вимірювання в англійській мові може бути представлений таким чином:
Sack тканина спеціального покарання

"мішок" призначення

(1000)

уміст мішка міра твердих тіл(1375)

В.Скіт повідомляє, що слово ton вживається для позначення ваги; tиn – посудина. При цьому це одне й те саме слово. Воно має значення: "велика діжка", потім "вміст великої діжки", і, нарешті, "велика вага" [104: 655]. Основи цього слова простежуються в різних мовах з давніх часів: а.сакс. tunne, гол. tönde "діжка", ісл., швед. tunna, дат. ton "діжка", нім. Tonne "діжка", "велика вага", лат. tunna, tonna, фр. tonneau "діжка", ірл., гаел. tunna. За даними OED, досліджуване слово у середньоанглійський період під впливом французької мови графічно зображується tonne, а у 16-17-ому ст. – tun. З 1688 р. слово tun вживається для позначення "діжка" та "міра рідини", а tоn – для "міри ваги".

Досліджуване слово характеризується поліфункціональ-ністю: воно використовується для позначення "міра лісу" (40 куб.футів), "міри твердих тіл", "міри рідини". Ton of Rough timber, 40 feet, the load 50 feet, is only used when timber is hewn for the navy [OED]. A ton of flour, in commerce, is S sacks or 10 barrels; a ton of potatoes, 10 bushels [OED]. The total quantity which exploded was about 3,700 lb or not far short of two tons, 2,000 lb, being reckoned as a ton in measuring explosives [OED].

У фігуральному контексті tons має значення "багато".

- I say: Do you kill many pirates?

- Tons! [OED].

Еволюцію значень досліджуваного слова можна зафіксувати таким чином:
Ton міра рідини одиниця багато

"діжка" та твердих тіл водомісткості (1895)


1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка