Вступ розділ 1 Витоки димензіональної лексики (слів міри І ваги) англійської мовиСторінка3/8
Дата конвертації09.03.2016
Розмір1.16 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

1.5 Група слів – вимірювачів, що асоціюються з числівниками
Про кількісні характеристики оточуючого нас об’єктивного світу можна дізнатися шляхом обчислення та вимірювання, взаємозв’язок та взаємообумовленість яких стають очевидними і при вивченні мовних засобів номінації кількості. Так, у прикладах типу two cups of coffee, three gallons of wine, five sticks of wood, six cakes of soap та ін. кількісне визначення іменників (wine, coffee, wood, soap) омовлюється числівником та іменником (two cups, three gallons, five sticks, six cakes), що віддзеркалює взаємообумовленість згаданих процесів (обчислення та вимірювання). Взаємозв’язок цих процесів підтверджується також еволюцією окремих слів. Так, слова brace, yoke, span у своїй смисловій структурі мають значення лічильного слова (вживаються для передачі поняття парності, двоїни) та слова-вимірювача (вживаються для номінації еталонів вимірювання). Лічильні слова, вимірювачі у мові мають спільну з числівниками функцію кількісних атрибутів. Адекватність їх функціонування приводить до абстрагування форм та до зближення з числівниками. Пор.: While yet many score yards off, other rhythmic sounds, then those she had quitted became sudible to her: sounds that she know well – so well (Hardy).

Who weighs about twelve stone? (Jerome K.Jerome).

У цих реченнях score та stone не мають морфологічної оформленості іменників. Процес часткового зближення з числівниками можна проілюструвати на такому прикладі: Drink a pint (of) milk a day, де слово-вимірювач a pint може поєднуватись із означуваним словом milk прийменниково та безприйменниково. На рекламах Англії трапляється іноді й такий варіант цього речення: Drinka pinta milka day, де кінцеве а у словах пояснюється не лише співзвучністю, яка досягається шляхом підтягування елементів (Drink a pint, a milk a day), але й також послабленою формою прийменника pint of milkpinta milk. Послаблення форми прийменника при вираженні кількісних характеристик притаманне і сполученням зі словом half. (Пор.: a half of book → half a book). Взаємозв’язок названих процесів може також підтверджуватись еволюцією окремих числівників, що виникли внаслідок "відриву значення кількості від значення міри" (Супрун). Треба зазначити, що англійській мові притаманний і зворотний процес, коли слова-вимірювачі виникають шляхом відриву значення міри від значення кількості. Це підтверджується еволюцією слів-вимірювачів mile, inch, ounce, hundredweight, quart, quarter.Mile – міра шляху використовувалась у ряді країн до введення метричної системи.

На часі ця міра використовується у Великій Британії та в інших країнах з англійською системою вимірювання. Основи слова mile трапляються у різних мовах: ст.а. mil, сер.гол. mile, гол. miji, ст.в.н. mila, milla, сер.в.н. mile, суч.н. Mile, ст.норв. mila, італ. miglio, ісп. milla, порт. milha [OED], укр. миля. Усі ці форми походять від латинської мови: "Formed from L.pl. milia, more commonly millia, used in the sense of a Roman mile, the proper sense is ‘thousands’. The older name for the Roman mile was millo passus, or mille passuum, thousand paces" (Skeat). За даними лексикографічних джерел, вихідним значенням досліджуваного слова було "тисяча кроків". Семантична структура цього слова охоплює такі значення: "лінійна міра", "міра площини", "міра часу", "велика відстань", наприклад: Ac eac swylce Gerusalem pa burh, sec is west ponon from pære stowe on sure mile [OED]. A thing like that ruins a thousand square miles of country (Carter). Dave and Denis were in a tomb a mile beneath a sunshine (Carter). It woke him up, and, with a short of terror, he dashed off at three miles an hour (Jerome K.Jerome). And maketh every minute seem a myle [OED]. You can hear it for miles (Sallinger).

Дослідження смислової структури слова mile свідчить про його поліфункціональність, про його семантичний генезис від числівникового значення до вимірюваного, а потім - до невизначено-кількісного ("багато","великий інтервал","далеко"):

міра часу (1330)


Mile лінійна міра міра площини

"1000 кроків" (971)

великий інтервал міра об’єму 1698

Основи слова quart простежуються в романських мовах: фр. quarte, італ. quarta, quarto, iсп. cuarta, лат. quarta "четвертий ". В англійській мові досліджуване слово трапляється у Чосера (сер.а. quart)... "quart, the fourth part of a gallon (F-L)” (Skeat).

Слово quart вживається для позначення "міри рідини " (1/4 галона або 2 пінти) та "міри сипучих тіл ".

He will drawe at a drawzt A gode quart other more of gode ale [OED]. I’m going to drink a quart of ice cold beer (Carter). Take …a lytyll ince of walnet leuys and a quarte of alym [OED].

Подібно до інших досліджуваних слів-вимірювачів quart вживається для позначення посуду, що вміщує визначену кількість рідини (пор. Because she brought stone-juge and no seal’d quarts [OED]) і для позначення невизначеної кількості (пор. try to put a quart into a pint pot). Крім того, у смисловій структурі слова quart виділяються такі значення, як "чверть години ", "частина світу ", наприклад: be the space of on quarte (quart of an hour ) [OED].Betwext either of these quartes two other windes brost out [OED].

Слово quarter відносять до слів широкого семантичного об’єму. Quarter ("a fourth part (F.-L.)" (Skeat) належить до романських мов (ст.фр. quarter, лат. quarter "четверта частина"). У цьому слові поєднуються значення лічильного слова та слова-вимірювача. Quarter вживається для позначення "четвертої частини чогось ".Gwichard smot Gij… Opon pe helme … pat a quarter out fleye [OED]. Quarter у значенні "чверть", "квартал" може асоціюватись із часом (a quarter of an hour, a quarter of a year) з тулубом тварини, тілом людини, частинами щита, світу, місцевості (квартал), тобто з усім тим, що може бути поділено на чотири частини.

Як вимірювач quarter має такі значення: "міра сипучих", "міра довжини ".Ane hondret quarters of pat corn [OED]. I bequethe to John Wodrof… V quarteres of coles [OED]. A quarter of vergyn-wax pou take [OED]. The halfe hundred is 56: the quarter 28 (pounde) [OED]. Every ballibetagh is divided into four quarters of lands, and every quarter into four taths [OED]. If he judges it to be a quarter…more thab aby particular numberm he calls, "And a quarter five! " [OED].

У російській мові слово чверть вживалося також у вимірювальній лексиці для позначення міри довжини (чверть аршина, 4 вершка), міри сипучого, особливо хліба (четвертна частка старовинної каді, дві осьмини), міра землі, міри ваги (чверть фунта), міра рідини (1/4 відра, 3,07 л), а також – для топографічного позначення області, місця, округи, наприклад: Новгородська, Устюжанська чверть.

Цікаво зазначити, що слова quart та quarter у своїй еволюції мали спільні значення: "чверть години ", "частина світу", "чверть фунта ". Подібної надлишковості у сучасній англійській мові не спостерігається.

Основи слова оunce трапляються у давніх мовах: ст.фр. unce, лат. uncia "дванадцята частина ". Початкова форма уnce була запозичена староанглійською мовою з латинської, форма оunce походить з французької.

Слова inch та ounce є етимологічними дублетами. В.Скіт дає таку довідку про слово: "the twelfth part of a pound Troy. (F.-L.)…L uncia (1) an ounce, (2) an inch….The orig.sense is ‘a small weight’s allied to Cr. Oykos, bulk, mase, weight. Doublet, inch " (Skeat).

Деякі автори лексикографічних джерел зазначають, що inch, оunce тяжіють до unus "один ". Ounce має таке значення: "міра рідини та сипучих ", "міра землі ", "міра часу ", "невелика кількість ", наприклад: zemm…anre yndsan (v.r.ynsan) zewihte [OED]. Fyue or sixe Ounces [OED]. “Eighteen pounds six ounces”, said our friend, rising and taking down his coat (Jerome K.Jerome).By ounces henge hise lokkes pat he hadde [OED].

Better is one unce of good life, then X pounde of pardon [OED].

A moment of tyme conteynth twelue vnces and en vnce seuen and forty attomes [OED].

In the parish of Tooavister, they have the way of taking land by the ounce…[OED].

Смислова структура слова ounce характеризується кількісними значеннями:


Оunce міра ваги невелика кількість

"одна дванадцята" (1386)

(1000) міра часу (1386)
міра землі

В англійській лексикографії слово inch розглядається у тісному зв’язку з поняттям 1/12: "The twelfth part of a foot (L) ME inche" (Skeat); "OE ynce, an inch – L.uncia, a twelfth part", "a measure of length equal to twelfth part of a foot " (Hornby). "OE ynce – unkja, a L. uncial twelfth part, inch (cf.ounce). A word of early adoption, not in the other Teutanic languages " [OED]. Слово inch належить до вимірювальної лексики та має такі значення: "міра довжини", "міра площини", "міра опадів", "міра тиску", "людина невеликого зросту", "невелика кількість". Наприклад: zife ofer ynce seilling; æt twam yncum, twezen [OED].The rains set in fairly at the beginning of June…Two inches in the twenty-four hours often fall; sometimes three [OED].

There were about three inches of snow on the ground, and it was still coming down like a madman (Sallinger). It went on doubling itself with every square inch of his rod waistcoat until like the problem of the nails in the horse’s choer, the total became enormous (Dickens). He could not see an inch before him [OED]. My study is so full of it now, that there is hardly an inch of room for any more (Jerome K.Jerome). You imp, you inch, you elfin quenn, you! [OED].

Hunderweight як торговий центнер ймовірно дорівнював 100 фунтам, що й було покладено в основу мотивації цієї одиниці ваги "…hundredweight, oft.written cwt., where c = L centum, wt = Eng. Weight " (Skeat).

Еволюція слова hundredweight є прозорою. Функціонування цього слова у вимірювальній лексиці можна проілюструвати такими прикладами: Such "horses" as are kept also for burden, will carie foure hundred weight commonlic [OED]. The hundredweight of certain kinds of cheese was 112 lb. and of others 120 lb [OED]. I urged upon George, however, how much pleasanter it would be to have Harrie clean and fresh about the boat, even if we did have to take a few more hundredweight of provisions (Jerome K.Jerome).


1.6 Група слів – вимірювачів, що асоціюються з назвами предметів невизначеної кількості
Еталони вимірювання людина шукала в навколишньому світі та серед своїх виробів. У багатьох народів еталоном ваги були зерна з колосків. Це пояснюється тим, що за своєю вагою зерна майже дорівнюють одне одному. Так, мірою ваги у Давній Греції була вага стиглого зерна. В Африці золото важили зернятками-гирками. Сучасна міра ваги дорогоцінних каменів – карат – дорівнює двом десятим грама, ваги зернятка. Англійська міра ваги – гран- з самого початку дорівнювала вазі стиглого зерна. "After the status of Englande, the least portion of waight is commonly a Grayne, meaning a grayne of corne or wheate, drie, and gathered out of the middle of the care" [OED]. Фунт – старовинна англійська міра, широко розповсюджена за межами Англії, безпосередньо пов’язана зі своєю числовою величиною із зерном: "The old or original English pound was derived from the weight of 7, 680 grains of wheat, all taken from the middle of the care and well dried: hence ‘graine’ from the lowest fractional parts of a pound. This continued to be the standard pound from William the Conqueror to Henry VIII, in whose reign the avoirdupois pound of 7, 000 grains gradually came into use; in the reign of Elisabeth this was established by law, and has continued to be the standard".

Еталонами ваги служили для людини також каміння, галька. Камені мали відношення і до лінійного вимірювання, про це свідчило англійське висловлювання a stone’s throw "поблизу, на відстані руки".

Людина визначала вагу однієї речовини за допомогою іншої, порівнюючи вимірюване з еталоном міри. Для того щоб стати еталоном ваги, предмет перш за все повинен бути важким. "Голова сахара как физическое тело имеет определенную тяжесть, вес, но ни одна голова сахара не дает возможности непосредственно увидеть или почувствовать вес. Мы берем поэтому несколько кусков железа, вес которых заранее определен. Телесная форма железа, рассматриваемая сама по себе, столь же мало является формой проявления тяжести, как и голова сахара. Тем не менее, чтобы выразить голову сахара как тяжесть, мы приводим ее весовое отношение к железу. В этом соотношении железо является телом, в котором нет ничего, кроме тяжести" [59: 63].

Еталони вимірювання набувають числових констант завдяки дії екстралінгвістичних факторів. Вихідні значення слів міри мають дистантне відношення до числової константи, що підтверджується аналізом слів-вимірювачів peck, pound, dram, last, wey, load, minim.

Характер вимірюваного не міг не відобразитися на засобі вимірювання. Іноді, як свідчить аналіз слів bale, heer, hank, tod, skein, еталонами вимірювання ставали самі предмети, що підлягали вимірюванню. Так, наприклад, пряжа вимірюється мотками пряжі певної величини, а тканина – куском тканини встановленого зразка. Серед засобів вимірювання не останнє місце посідають засоби праці, що ілюструється аналізом слів-вимірювачів cord, spindle.

Grain вживається для позначення одиниці ваги надзвичайно малої величини. Ця одиниця використовувалась і на нашій території ("стара" російська міра Г.=1/20 скрупула = =0,062 г . Лексикографічні довідники фіксують слово grain у середньоанглійській мові: "grain, a single small hard seed (F.-L.) ME grein, greyn, grain" [104: 247]. Назване слово належить до групи романських мов: cт.фр. grain, лат. granum, "зерно" [OED]. Grain має широкий семантичний діапазон, в якому виділяються пучки вимірювального характеру. З вихідним значенням "зерно" пов’язані такі значення: "кісточки фруктів", "зернові культури", "плодові рослини", "врожай зернових". Оскільки у минулому зерно часто використовувалось у побуті, слово grain має значення "фарба", "фарбник", "міцна фарба" і т.д.

Гранульована, зморщена поверхня зерна служила основою для метафоричної назви предметів з подібною поверхнею: "плямиста поверхня фотографій", "зморщена шкіра", "штучна гранульована поверхня", "особлива структура дерева, м’яса, мила, вугілля, каменю", "людина особливого складу" і т.д. Це слово належить також до вимірювальної лексики, оскільки у його смисловій структурі виокремлюються значення: "намистинка чоток", "невелика перлина", "крупинка піску, солі, цукру", "шматочок самородка", "міра ваги".Grain має значення найменшої одиниці ваги у Великій Британії та США. We found the weight increas’d onely by one Grain [OED]. It (the carat) is, however, spoken of as being equal to 4 grains, the grains meant being “diamond” grains, and not ordinary troy or avoirdupois grains. Thus a diamond grain is but 7925 of a true grain [OED].

Крім того, ці слова вживаються для позначення "найменшої кількості" (у негативному сенсі). І myzte gete no greyne of his grete wittis [OED].A little less simplicity with a grain or two more sincerity [OED].

Wedded life without a grain of love [OED]. Слово grain характеризується багатоплановістю значень, серед яких значення вимірювального характеру займають особливе місце.

Не останнє місце серед засобів вимірювання належить камінцям, що підтверджується аналізом вимірювачів scruple, stone. Останнє слово відносять до давніх пластів мови та його основи трапляються в ст.а. stan, ст.фриз. stên, зах.фр. sten, гол. steen, нім. stein, ст.норв. stein, гр. στία "галька", рос. стена.

В англійській мові слово stone є полісемантичним, вихідними значеннями якого є "шматок скелі", "твердий мінерал (неметал)". У семантичному об’ємі слова stone ми знаходимо такі значення: "камінь", "скеля", "мінерал", "філософський камінь", "дзеркало", "застій", "затвердіння", "кам’яне серце", "пам’ятник", "надгробна плита", "ядро", "жертва", "кісточки у фруктах", "доміно" і т.д. Неповний список значень цього слова буде значно біднішим без значення "міра ваги". Зміст вимірювача stone залежить від дії екстралінгвістичних факторів: "any of various units of weight ranging from 4 to 26 pounds: as an official British unit equal to 14 pounds…lb. a British unit for meat equal to 8 pounds – called also Smithfield stone".

Автори OED стверджують, що числова константа одиниці коливається залежно від характеру вимірюваного Pro X stone lini (139), ix stane of chese, … ten stane of butter [OED].

В.Скіт дає таку характеристику слова scruple: "a small stone used as a weight, a small weight; also, a stone in one’s shoe, an uneaslness, difficulty,small trouble, doubt" (Skeat). Слово scruple романського походження, в середньоанглійській мові було запозичено з латинської мови через французьку. Основи цього слова трапляються у багатьох мовах: сер.фр. scruple, ісл. escrupulic, порт. escrupolo, італ. scrupolo, лат. scrupulum, гр. skrupel "невеликий камінець", "галька", "одиниця ваги". Значення слова scruple мають вимірювальний характер: "міра ваги", "міра простору", "міра часу", "міра землі", "найменша кількість", наприклад: It consists of the iodide of mercury, mixed with lard, in the proportion of two scruples to the ounce [OED]. Scruple (scriptulum), is of Troy weight seven grains and an half [OED]. The latitude fiftie degrees, and fortie scruples or minutes [OED]. Then…take out the places of proportion and reserve them until anon [OED]. A computation expressed in sexagesimale of an hour is referred to as being in hourly scruples [OED]. In the choice of a second wife, onescruple of prudence is worth a pound of passion [OED].

Схема значень слова scruple "галька":


одиниця ваги (1382)

Scruple лінійна міра (1610)

"галька" одиниця часу (1603)

міра землі (1674)

невелика кількість (1574)


В одному з лексикографічних джерел про вимірювач peck ми читаємо: "The word is somewhat obscure, but it is probably related to peck, to snap up. As in the case of most measures, the quantity was once indefinite, and prov. E. peck merely means ‘a quantity’; we still talk of ‘a peck of troubles’. In particular, it was a quantity for eating; of prov. E. peck, meat, victuals, from the prov. E. verb peck, to eat" (Skeat). Деякі лексикографи, за зауваженням В.Скіта, вважають, що іменник є похідною формою від дієслова to peck "клювати". Автори OED не згодні з цією гіпотезою, тому що іменник peck реєструється у мові значно раніше за дієслово. Форми досліджуваного слова реєструються у ст.а. pek, ст.фр. pek, лат. peccum, pekka [OED]. Семантичне дерево вимірювача peсk має такі значення: "міра сипучих тіл та рідин", "посуд визначеної ємності", "міра землі", "велика кількість". Et debet cariere j ambram, j bussellum, et pek salis [OED]. The Millere shold nat stele hem half a pekke. Of corn by sleighte [OED]. We also put in a cabbage and about a peck of peas (Jerome K. Jerome). Peck is a measure of liquids = two gals [OED]. In 1492 three men were put in the pillory…for having pecks of twoo small measure [OED]. A pek of Londe, PAster, Hethe and Maresse [OED. The said George …told hym that Mr.More was in a pecke of troubles [OED]. Every man must eat a peck of dirt in his life (Coulson).

Смислова структура слова peck може бути зафіксована таким чином:


Peck посуд в один пек (1392-93)

"невизначена міра сипучих та рідини (1886)

кількість" (1300) міра землі (1442)

велика кількість(1535)

В.Скіт дає таке визначення вказаному слову pound: "a weight, a severeign. /L/ The sense of ‘weight’ is the origone…L.pondo, a pound, used as indeclinable sb., though orig. meaning ‘by weight’; allied to pondus, a weight. Hence also were borrowed G pfund, etc. Allied to pendere, to weigh; and to pendere to hang" [104].

Це слово належить до групи ранніх запозичень з латинської мови. Основи слова pound трапляються у багатьох мовах: ст.а. pund, гот. pund, ст.в.н. phunt, нім. Pfund, лат. pondo, скорочений варіант pondus. Ця міра ваги була запозичена у Давньому Римі та використовувалась у багатьох країнах. Скорочене позначення англійського фунта – lb (лат.libra) до цього часу нагадує історію походження цього слова. Спочатку фунт дорівнював 12 унціям потрійної ваги. Ця одиниця ваги використовується ювелірами до цього часу. Починаючи з 13-14-го сторіччя для ємних товарів вводиться фунт (16 унцій). Нова міра була канонізована статусом Едуарда ІІІ, за яким ця міра має назву торгової (svoirdupois). З 1826 року торговий фунт вважається єдиним законним фунтом.

Слово pound вживається для номінації "міри ваги сипучих тіл та рідини", а також "грошових одиниць": Scep & tus flicco & goes, 7 x hennfuzlas & x pund caeses [OED]. Wæs an broth, se him sceolde tyn pusend punda [OED].

До введення метричної системи dram, drahm використовувалися в Росії, при цьому числова величина мала значення 3,73 грама. Слово dream потрапило у середньоанглійську мову з грецької через латинську та французьку мови. Спочатку воно мало значення "найменшої кількості". Лат. drachma є похідним від слова δραχμή "жменя" (гр. δραχμα "стільки, скільки можна взяти", гр. δράσσομαι "я хватаю" (Skeat)). Це слово характеризується бінарністю функціонування: у своїй еволюції воно вживалося для позначення грошових одиниць та ваги. Драхма – старогрецька монета. За офіційним курсом 1953 р. 30000 драхм у Греції дорівнював 1 американському долару. Dram вживається в англійській мові для позначення "міри рідини та сипучих тіл". Drame, wyghte, drama, dragma [OED].

Семантичний об’єм цього слова фіксується у схемі:
монета

Drachma міра сипучих тіл (1440)

"жменя" (1440) міра рідких тіл (1590)

мало (1566)

Вимірювач minim вживається для позначення "мінімальної міри рідини" - 1/60 драхми. Основи слова minim фіксується у сер.а. mynym, лат. minim, minimum від minimus, minumus (найвищий ступінь від minor). B OED значення слова-вимірювача minim ілюструються такими прикладами: The fluidrachm contains Sixty minims. Minim measure, a measure usually holding a drachm graduated into sixty parts [OED].

Слово last походить з давніх мовних пластів: ст.а. hlæst, ст.фр. hlest, сер.гол., гол. last, ст.в.н. hlast, суч.н. last "тягар". Лінгвісти схильні співвідносити ці форми з давньогрецькою формою klat-sto-/sti- ("поклажа", "скарб"). Пор.: укр. класти, рос. клад. Слово last в англійській мові використовується для позначення "важкості" та "міри ваги". Цей вимірювач, вочевидь, вживався для номінації "невизначеної кількості предметів", які можна було перевозити човном, возом та ін. за один раз. Наповнення одиниці залежало від характеру товару: ласт вовни дорівнював 4638 фунтів (або 12 мішків), ласт пороху дорівнював 2400 фунтів, або 24 діжки, ласт льону дорівнював 1700 фунтам. Асоціація одиниці вовни з 12 мішками, згідно із зауваженням авторів OED, призвела до вживання слова last у значенні 12. Так, наприклад, ласт шкур раніше позначав 12 дюжин, ласт пива – 12 діжок, ласт тріски та оселедця також – 12 діжок. У 16-му ст. ласт дорівнював 12 квартерам, на часі – лише 10. last & dim’de quire [OED].

Смислова структура даного слова включає пучок сем числа та вимірювання: "міра ваги", "одиниця місткості корабля", "дюжина", "міра землі".A single "last (of herrings) being equal to ten thousand fish [OED]. Ten thousand last of devils haul me if I don’t love thee as I love my life [OED]. The said twa last of Land in Sandwick [OED].

Last як одиниця вимірювання раніше використовувалася і на нашій території – "міра хліба (12 четвертин) або сипучого", "одиниця місткості купецького човна (дві тонни, або 12 пудів)".

The ship called Saint Michaell the Archangell of burden an hundred and twentie Laste or Tuns [OED].

У німецькій мові Last також використовується для позначення "одиниці місткості корабля". У Росії вираз "ластовий збір" вживався для позначення грошового податку з кораблів. Тут простежуються генетичні зв’язки слів ласт та баласт (Вінник).

Лексема wey корелює з вимірювальною лексикою : wey, a heavy weight /E/. The weight varies considerably, from 2 owt. to 3 owt. ME waye… The lit. sense is merely "weight" (Skeat). Основи цього слова здавна простежуються в германських мовах: ст.а. wæz, "баланс", ст.сакс. wâga, ст.в.н. wâga, ст.норв. vâg, ст.герм. wæzö, пор. також укр. вага. У подальшому слово wey характеризується семантичним зсувом у бік вимірювальної лексики та набуває значення "одиниця ваги".

Zif hit ∂onne festen dæz sie, selle mon auæze cæsa & fisces [OED]. And so much (256 pounds) weyeth the weigh of Suffolke cheese... The Wey of Esses Cheese containeth 16 score and 16 pound [OED]. Ca sec w e(v.r. w (wulle to CXX p/enninga) [OED].

Wool…is weighed out in double stones of 48 lb., each being called a weigh [OED].

The law now allows three bushels stones duty free, for every wey (or forty bushels) of British salt carried coastwise [OED].

Зазначене слово вживається у значенні "міра вугілля та зерна" в Шотландії та Ірландії.Load, a quantity carried, burden /E/. Most probably this word has been extended in meaning by confusion with the unrelated verb to lade. Load is common in Shakespeare both as a sb. And verb, but in ME it is a sb, only, and is identical with Lode, c.v. notwithstanding the difference in sense. The AS lad means only way, course journey; but ME, lode has also the sense of ‘burden’ (Skeat). Використання цього слова у вимірювальній лексиці підтверджується такими прикладами: In iij ladys calcis empt [OED]. Wheat futures are usually dealt with in "loads". A load is a thousand quarters [OED]. Іноді слово load вживається для позначення "великої кількості". Пор.: They had loads of money. To get one’s load [OED].

Основи слова bale в OED реєструються в середньоанглійській мові. Цю думку поділяє В.Скіт: "OF. and MF. Bale, a ball; also a peck, as of merchandise; Cot.- Low L.bals, a round bundle, package. Merely an adoption of MHC. Balle, a ball, sphere, round body" (Skeat). У вимірювальній лексиці вказане слово вживається у значенні "міра ваги": A balle bekrom conteyneth LX. pecis…a balle fustian conteyneth XLV half pocie [OED]. В одному з лексикографічних джерел говориться про перевагу цього еталона таким чином : "bale, the amount contained in a bale esp when fixed for a certain commodity and sometimes used as a unit of measure (as in the US 500 pounds of cotton).

В.Скіт характеризує слово tod так: "a bush, a certain measure of wool". Слово tod має германські паралелі, що підтверджується такими основами: ст.фриз. "в’язанка", "тюк", ісл. toddi "жмут вовни", нім. Zotte "жмут нерозчесаного волосся". Слово tod вживається для найменування міри ваги та вимірюваного.

De xxiii todde lan pur…per le todde ix sol. VI.den [OED].

Еталонами міри при вимірюванні могли бути і засоби праці, що підтверджується аналізом слів cord та spindle. Генетичні джерела слова cord інтерпретуються В.Скітом таким чином: "a small rope (F.-L.-Gr) ME. corde, cord " [104]. Основи цього слова трапляються у ст.фриз. corde, пізніше лат. cordа "мотузка", гр. χóρδη "струна". У вимірювальній лексиці дане слово вживається для номінації "міри твердих тіл".20 cordes of olde woode [OED]. In some parts of Kent, Stones are sold by the Cord, consisting of 27 solid Feet [OED].

Слово spindle у своїй еволюції зазнало змін у формальному плані вираження. Так, за припущенням Скіта, у вихідній формі spinnel було відсутнє інтрузитивне d. Це явище спостерігається в інших словах (пор. soun-d, thun-d-er) (Skeat).

Основи слова spindle трапляються у германських мовах: ст.в.н. spinnila, сер.в.н. spinnele, нім. Spindel [OED].

Смислова структура слова spindle має такі значення: "веретено", "вал","вісь", "котушка", "худа людина", "ромбоподібна фігура", "стебло рослини", "міра пряжі" та ін. Значення "міри пряжі" виникло внаслідок переносу назви знаряддя праці ("веретено") на кількість виробленої пряжі. Семантичний зсув базується на суміжності референтів і має метонімічний характер. In cotton-yarn a spindle of 18 hanks is 15,120 yards; in linen yarn a spindle of 22 heers., is 14,400 yards [OED]. The said shirrifs to sesse and take the spyndels to ther owne behofe, and to pays pe spynner for his labour [OED].

Аналіз слів cut, skein, hank, heer свідчить, що міри могли породжуватися предметами, які підлягають вимірюванню: якщо це була тканина, то сувій певної довжини приймався за еталон вимірювання тканини; якщо це була пряжа, яка зберігалася в мотках, тальках, то останні ставали еталонами міри.

Смислова структура іменника cut включає багато значень, серед яких виокремлюються значення "міри пряжі" та "міри тканини". The present…consisting of several cuts of fine cloth [OED].Cuts, sometimes called ‘ends’, are pieces of cloth of certain length (generally of or about 100 yards) out from a uarp [OED]. Two women for stealing 30 cuttes of linen yarn [OED].

В одному з джерел слово skein характеризується: "Generally defined as a knot of threаd or silk where probably ‘knot’ means a quantity collected together; a skein is a quantity of yarn, folded and doubled together" [104]. В.Скіт вказує на романське походження слова skein. Пор.: англ. skeyne, ст.фр. escaigne "моток", сер.фр. escaigne "моток", гр. σχοτvοα "мотузка".

Смислова структура слова skein охоплює вимірювальні та невимірювальні значення ("пучок", "міра довжини", "політ" та ін.).

She sold tape, thread, needle, skeans of worsted [OED]. Tuay skenyeis of girdis to bind up the bode [OED]. Skeins of wilkd geese fly clanking over our heads [OED]. Thou idle, immateriall skiene of Sleyed silke [OED].

Вихідним значенням слова hank, як зазначає В.Скіт, були "моток", "талька ниток або пряжі". Слово датується 14-м сторіччям і належить до скандинавських запозичень: нім. Henkel "ручка", "кільце", "гачок", ісл. hanki "тиск", hönk "моток","виток", швед. hank "мотузка", "вузол" [104].

B OED фіксується таким ланцюжок значень цього слова: "виток", "кільце", "міра пряжі". (Моток бавовняної пряжі = 840 ярдів, вовняної = 540 ярдів). To reill tair hankis…of reid gold wyir [OED]. For sixe hanckes and 3 cutts of yarne [OED]. The steme were coiled in great hanks round the trawlbeam [OED].

Еволюція слова heer не реєструється багатьма лексикографічними джерелами. В OED наводяться приклади, що ілюструють функціонування слова heer у вимірювальній лексиці. Вихідним значенням цього слова у зазначеному джерелі є "моток". Слово-вимірювач heer має значення "міри пряжі" та "міри ниток". It was so coarse that they could not understand to draw above ‘forty hleres’ from a pound of it [OED]. A woman could spin at an average only 3 ½ hiers in a day. – A heir is 240 threads, or rounds of the reel, each… 91 inches long [OED].Розділ 2 Системно-функціональні характеристики слів міри і ваги в англомовному дискурсі

2.1 Синтаксичні та лексичні характеристики слів міри

і ваги англійської мови
Слова міри та ваги вступають у синтаксичний зв’язок з іншими словами [91; 96]. Виокремлюються чотири моделі словосполучень слів міри та ваги з іншими словами, а саме:

  1. іменник1 + прийменник + іменник2 (S1 of S2);

  2. кількісне слово + іменник1 + прийменник + іменник2 (Num S1 of S2);

  3. кількісне слово + іменник (Num S1);

  4. "нульове сполучення", тобто самостійне вживання слів міри та ваги (S1).

Незмінним компонентом зазначених словосполучень є слово-вимірювач (S1).

Словосполучення типу іменник1 + прийменник + +іменник2 можна проілюструвати такими прикладами: a barrel of tallow, an ounce of silver, a gill of spirit, a load of wheat, a ton of coal, a yard of copper-wire, a gallon of beer, a pint of porter, a mile of ground, a bushel of oysters та ін.There were bull-fights in the Flasa – this very one – for five days, and to each of his temants-in-chief, De La Cuesta gave a horse, a barrel of tallow, an ounce of silver, and a half an ounce of gold dust (F.Norris).

У сполученнях S1 of S2 перший іменник виступає кількісним означенням другого та сполучається з ним за допомогою прийменника of. Прийменник of є не тільки інтегруючим елементом сполучення, але також вказує на кількісну партитивність, частину S1 від цілого S2.

Словосполучення S1 S2 (без прийменника) являють собою різновид англійської моделі типу Stоne Wаll та вживаються для передачі кількісної визначеності предметів. Пор.: pint bottle, pint mug, hundredweight sacks, quart bottle, mile trасk.

Словосполучення типу "кількісне слово + іменник1 + прийменник + іменник2" можна проілюструвати наступними прикладами: three inches of paper, ten pounds of potatoes, ten yards of silk, thirty yards of bread fence, half a mile of water, a few bushels of food, sixty bushels of flower, twenty foot of ground та ін.

У словосполученнях (Num S1 of S2) в препозиції до вимірювача (S1) вживається кількісне слово (Num), в постпозиції – номінація вимірюваного (S2). Зв’язок компонентів даних сполучень можна зобразити схематично:
ten yards of silk


Сукцесивність компонентів свідчить про залежність іменників типу silk (S2) від слів-вимірювачів (S1), які, у свою чергу, визначаються словами, що позначають лічбу (Num).

Опущення слів-вимірювачів (S1) робить ці словосполучення немаркованими. Пор.: *ten silk, *a few wood, *many ground. Подібна залежність компонентів (Num S1 of S2) характерна для аналогічних сполучень російської мови: "Особую группу составляют имена существительные с вещественным значением, т.е. такие, которые являются наименованием веществ или материалов, как, например, молоко, глина, свинец, известь, калий, йод, золото, дрова, отруби, чернила и т.д. "Вещи" эти не распадаются на единичные предметы, а потому по самой природе своей не могут быть исчислены, так что при соответствующих существительных имена числительные невозможны. Но они могут быть измерены какими-либо мерами, а уж эти последние поддаются счету: например, два литра молока, один воз глины, три килограмма свинца, пять бутылок чернил и т.п. " (Финкель, Баженов).

У сполученнях (Num S1 of S2) прийменник of може опускатися, при цьому модель контексту фіксується як NumS1 S2. Пор.: a fifty pound sack, a three-gallon jug та ін. Each fortnight Mrs.Down buys 7 lb. flour. Mrs.Down uses 4 lb.potatoes.

Релевантною є дистрибуція елементів моделі S2 of Num S1, наприклад: a circuit of twelve miles, the rate of six miles and a half, a matter of fifty yards, the long journey of four thousand mile, a stretch of six and a half miles, space of a mile, a distance of between twenty or thirty miles та ін.

У моделях Num S1 of S2 та S2 of Num S1 компоненти лівої та правої сторін міняються місцями. Але в обох випадках Num S1 виступає кількісним атрибутом S2, наприклад: I’ve been swimming for my life in two feet of water (Jerome K.Jerome). It was a walk of two miles and the evening was wet (Ch.Bronte).

У порівнюваних словосполученнях (two feet of water, a walk of two miles) вимірюваним компонентом виступає S2 - water, walk. Кількісний атрибут (Num S1) може функціонувати як в препозиції, так і в постпозиції. (В останньому випадку, як показує дослідження, – рідко). Низька частотність функціонування S2 of Num S1 свідчить про специфічні тенденції та авторські преференції.

Сполучення третього типу "кількісне слово + іменник" (Num S1) можна проілюструвати такими прикладами: about five mile, eighteen pounds, three or four inches, a hundred yards, ninety-two ounces та ін.

We got fifty ounces there in three days (Prichard). Take it for about three hundred yards then turn left, and you’ll find a chump of tree (St.Heym).

Серед 3077 прикладів не знайдено S2 у сполученнях NumS1. Виникає запитання: Якими засобами заповнюється цей пропуск? Звернення до прикладів в англомовному дискурсі служили ідентифікації замінників S2.

По-перше, S2 може вживатись у близькому контексті з Num S1. Пор.:

I measured the chain ninety-eight feet (M.Twain).

In the centre of the inner circle, on a specious platform, six feet high. I’ve grouped a battery Gasling guns, and provided plenty of ammunition ([M.Twain).

У цих прикладах сполучення NumS1 служать графічно маркованими прикладами. Пор.: надпис типу Depth of water is 16 feet.

По-друге, S2 може імплікуватися словами типу high, wide, long, deep, down, up, away, from, below, above, behind, які вказують на те, що вимірюється – довжина, висота, ширина, глибина і т.д., наприклад: a good two mile off, many miles away, fifty feet deep, three inches deep, a mile from, miles on, many a mile round, a few yards between three feet thick, three hundred miles north, miles around, ten yards down, a half-inch long, two inches across, half a mile further, some miles behind, some twenty miles outside, about a mile beyond, about two hundred years long, etc. Наприклад: Shut into the drawing-room, the pair took seats, each in an arm-chair, placed opposite, a few yards between them (Ch.Bronte). The moor is before us now, and there is no life for many a mile round (Ch.Bronte).

По-третє, вимірюване може імплікуватися контекстом. Oliver walked twenty miles that day (Ch.Dickens). You look three-quarters of an hour to walk a mile (Ch.Dickens). В обох реченнях мається на увазі відстань S2, що дорівнює двадцяти та одній милі відповідно. Слово, яке мається на увазі distance можна вставити у речення, розширивши рамкову схему останніх. Oliver Twist walked the distance of twenty miles that day – S2 of Num S1 або the twenty mile(s) distance - NumS1S2. You took three-quarters of an hour to walk (cover) the distance of a mile – S2 of Num S1 або a mile distance – Num S1S2.

Упущення S2 можна також розглядати як один з випадків згортання, компресії. (Пор.: Wounded people wounded, the daily paper daily; the mile distance the mile; the yard measure the yard; the gallon measure the gallon).

Незважаючи на кількісну перевагу структур Num S1 (3077 прикладів) над структурами Num S1 of S2 (1454 прикладів), вважаємо, що домінантною є модель Num S1 of S2, бо відсутній компонент S2 має тенденцію до субституції, заміни або імплікації.

Аналіз фактичного матеріалу свідчать, що означеннями слів-вимірювачів можуть бути:


 1. числівники – three or four miles, hundred miles distant, five inches thick, tenth pint;

 2. неозначені займенники - many miles away, a few yards from, some inches further, several miles down, each mile forward;

 3. вказівні та присвійні займенники – these acres, my pint of porter, my pound of flesh, these miles of meadow land, his pint;

 4. прикметники – a single yard of carpet, a stretch of hundred odd acres, twenty odd miles, the next mile off, the last hundred yards;

 5. іменники (лічильні слова) – a dosen yards, a couple of fifteen hundredweight, a couple of inches;

 6. конвертовані в іменники числівники – hundreds of miles, thousands of billions of pounds,by hundreds millions of tons of dumped along.

У сполученнях "кількісне слово + іменник" (Num S1) простежується процес згортання, що підтверджується не тільки порівнюванням зі сполученнями, що аналізуються (S1 of S2, Num S1 of S2) вище, але також тим, що слова міри та ваги можуть вживатись і в "нульових сполученнях" (термін А.Є.Супруна), без кількісних слів та означуваного іменника.

"Нульові сполучення" трапляються у дефініціях слів міри та ваги, у рекламах, колоквілізмах.

I think this Italian up here on the corner sells coal at twenty five cents a bushel (Th. Dreiser). – How much do you want/ - A pound, please (P.Abrahams).

Форми однини слів-вимірювачів "нульового сполучення" вказують на їх кількісну визначеність, одиничність. Пор.: a pound – один фунт, by bushel – по одному бушелю, not a mile – не одна миля і т.д.

Основною моделлю сполучень слів міри та ваги з іншими словами є модель "кількість +субстанція", а основною функцією досліджуваних слів - функція кількісного означення вживаних (або тих, що маються на увазі) з ними у сполученнях іменників. Звернення до лексичного наповнення названої моделі допомагає з’ясувати вектори кореляції значення слів-вимірювачів. Залежно від оточення слова міри та ваги можуть позначати точні або приблизні кількісні оцінки. Зупинимося на омовленні вираження точних кількісних оцінок. They had a five foot fuse (D.Carter). Thirty yards of broad fence nine feet high (Th.Hardy). That is a hundred miles off (Ch.Bronte). You can’t travel a mile without that in this damned cold climate (Ch.Bronte).

У наведених прикладах числова константа вимірювачів інтенсифікується за допомогою числівників, неозначеного артикля або нульового артикля. The woman stood a foot away from Arthur (Al.Sillitoe). She bought a pound (P.Abrahams). That about the price of wheat per bushel, I modestly felt was too much for my strength, and quite settled the question (Ch.Dickens). Two half-quartern brans; pound of fresh; piece of double Glo’ster; and, to wind up all, some of the richest sort you ever lushed (Ch.Dickens).

Точність вимірюваних характеристик може інтенсифікуватися словами типу just, only, but, every, що вживаються у препозиції до зазначених структур. (Пор.: but a mile, just a mile and a half, only three miles long, only forty miles from, every twenty yards along, only another ten yards, etc.).

Але лівий індикатор досліджуваних словосполучень разом зі словами міри та ваги може вказувати й на приблизні кількісні (вимірювальні) характеристики, наприклад: many miles away; a good two mile off; more than twelve miles; many and mаny a mile; a few yards away; less than twenty pints; almost three miles; a little short of four miles; may be twenty feet; say, three thousand miles; under six feet long; many tons of flesh; some yards distance; a few feet of the space; a good pound of cheese; about a quarter of pint; several miles of pedestrian descent; nearly half a mile of distance; much more than five foet four in height. Наприклад: Not so far – happen three miles (Ch.Brontе). I urged upon George, however how much pleasanter is would be to have Harris clean and fresh about the boat, even if we did have to take a few more hundredweight of provisions (Jerome K.Jerome).

Одним з мовних засобів номінації кількісної приблизності є сполучуваність слів, далеких за своєю семантикою від числової точності (more than, many, odd, almost, a few, several, unaccountable,etc.), зі словами-носіями числових констант (twelve, miles, six, feet, half a mile та ін.) [93].

Наступним лексичним засобом позначення приблизної міри у мові є набір декількох числівників, що вказують на неточні межі вимірюваного, наприклад: two or three pounds of cold beef, a barrel or two, three or four miles of stream, distance of six or seven thousand miles, from ninety-five to a hundred pounds, three or four feet about та ін., наприклад: They stood now, on the summit of a little hill, commanding the open fields in every direction for three or four miles (Ch.Dickens). In such a neighborhood, beyond Dock head in the Borrough of Southwarm, stands Jacob’s Island, surrounded by a muddy ditch, six or eight feet deep and 15 or 20 wide (Ch.Dickens).

Конвертовані в іменники числівники у словосполученнях з вимірювачами служать засобом номінації приблизних мезуративних оцінок, наприклад: hundreds of ounces of gold, hundreds of miles of dry, almost waterless wilderness; millions of pounds of felled rock; millions thousands of feet, etc. Наприклад:

Everything is such a size that is dwarfs even the horrors of nightmare. In this cave every year rock by the thousands of billions of pounds is transported into metal (D.Carter).His wife led a similar existence some hundreds of miles away – he did not visit her, owing to the expense of the railway ticket (E.M.Foster).

Якщо в однині слова міри та ваги є засобом вираження точності, то у множині досліджувані слова (за умов відсутності числівників у препозиції) вказують на приблизні квантитативні характеристики, наприклад: miles round, fathoms deep, pints of beer, tons of powder, bushels of litters, yards of silk та ін. Наприклад: Every shot seemed like an explosion of tons of powder (F.Norris). In all the stores of the large cities were tons of food and clothing; but only the rich could buy this (J.Campbell). They were warmed up to the argument supping at pints and friendly in their speculations, each full of hope that he would be the man with the right prophecy (Al. Sillitоe).

Приблизні кількісні параметри у мові можуть призначатися заперечними словами. Пор.: Not five feet apart, not ten feet from, no more than twenty-three feet wide, warn’t sixty yards long, not twenty yard away, not an acre of land, not a mile та ін.

Приблизність кількісних оцінок омовлюється комплексно, за допомогою декількох зазначених вище засобів, наприклад: about five or six inches deep; an inch., perhaps, two; maybe a mile or two; not more than, a two or three mile current та ін.

Показником переносного вживання вимірювачів виступає контекст, його лексичне наповнення, наприклад:

Her feet carried her mechanically forward, every feet of her progress being a satisfacoty portion of a flight which she gladly made (Th.Dreiser).

She was able to get every ounce of humour out of the semicolon and no one else could get within a mile of her (W.S.Maugham).

Слова міри та ваги вживаються у переносному значенні в основному в художньому дискурсі.

У технічних текстах досліджувані слова позначають в основному точні оцінки.

Таким чином, значення вимірювачів детермінується міні-, макроконтекстом та дискурсивною орієнтацією.1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка