Вступ розділ 1 Витоки димензіональної лексики (слів міри І ваги) англійської мовиСторінка4/8
Дата конвертації09.03.2016
Розмір1.16 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

2.2 Морфологічні характеристики слів-вимірювачів англійської мови

Аналіз дистрибуцій слів міри та ваги свідчить, що ці слова характеризуються морфологічними ознаками іменника. Досліджувані слова мають категорії числа та відмінка. Категорія числа даної групи вказує на опозицію "один" та "не один", оформлюється суфіксальним способом (бінарне протиставлення нульового і –(е)s суфіксів), рідко - чередуванням голосних типу foot, feet). Наприклад: That means nearly forty bushels of wheat to every acre (F.Morris). The enclosures numbered fifty acres instead of ten, the farm-stead’s were more extended, the groups of cattle formed tribes hereabout, there only families (Th.Hardy). Well, then, let his creep twenty feet underground and stay there (J.Conrad). How many inches of rain fell last year? She is five feet six inches. How many pounds do you weight?…One and a half pounds of meat.

У творах окремих авторів, наприклад М.Твена та Ч.Дікенса, спостерігається тенденція вживати форми однини замість множини.

He said twenty mile more warn’t far for the raft to go, but he wished we was already there (M.Twain). It’s about five mile into there the way anybody but me would go, Huck, but there’s a mighty short cut that they don’t anybody but me know about (M.Twain). They was married, and they live fower hundred mile away from any voices but their own and the singing birds (Ch.Dickens).

В англомовному дискурсі автори використовують сполучення типу twenty foot of ground, twenty five foot from, five mile of more, two or three foot from, a hundred mile or two, a few mile та ін. Використання форм однини замість множини можна експлікувати тенденцією кількісних слів до уніфікації. Е.Партрідж пояснює використання форми mile в обох числах впливом діалектизмів та вульгаризмів.

Показовим для слів-вимірювачів є їх вживання у формі множини при позначенні неодиничності, наприклад: seven thousand miles away, a few miles further, three miles off, fifty miles or so, thirty feet of it, five feet deep, six feet tall, eight feet from, thirty feet long, six feet tall, eight feet from, thirty feet long, six ounces, eleven hundred tons an hour, twenty-six tons of ore, five pounds of oats та ін.

Е.Партрідж про морфологічні ознаки слова ton зазначає, що ця лексема рідко використовується у формі однини при вираженні множинності. Однак слова-вимірювачі stone, hundredweight трапляються тільки у формі однини.I went along delicately (as a man who has learned to wrestle can do, although he may weigh twenty stone), following carefully the light brought by the traitorous servantmaid, and shaking in her dishonest hand (R.D.Blackmore).Who weighs about twelve stone (Jerome K.Jerome). He was a big man (six feet and over fourteen stone) but he hadn’t the ponderous clussiness of most big man (John Braine). I don’t think that he could have weighed much more than ten stone (John Braine). I urged upon George, however, how much pleasanter it would be to have Harris clean and press about the boat, even if we did have to take a few more Hundredweight of provision (Jerome K.Jerome).

Тенденції омонімічного оформлення однини та множини даних слів підтверджуються лексикографічною літературою: "Hundredweight…The pl. is unchanged after a numeral or an adj.expressing plurality, as many". Stone – "Collective pl. usu. Stone", "with plural unchanged".

Пор. And a hundred acre of good free land,

An’ it please you go for to see.

В одному із словників читаємо: six etc. fathom, rather than fathoms. "Words of number or amount that when used after definite or indefinite numerals have often or usually the singular instead of the plural form, e.g. brace, dozen, hundred, fathom, pound, hundredweight. (we shot 20 brace; six fathom deep; a few hundredweight of coal; six pound of land) ".

Автори OED морфологічні ознаки цього вимірювача foot характеризують таким чином: "Often in singular when preceded by numerals" [OED].

Гарольд Пальмер висловлює аналогічну думку про слово-вимірювач foot : "Foot is often used instead of feet. A man six foot two" (Palmer). Oсобливістю слова foot є нульова оформленість та кореляція з вимірювачем inch, наприклад: He was five foot nine and a half, and he lays in five and twenty foot of ground (Ch.Dickens).

Слова-вимірювачі, позначаючи кількісну визначеність предметів, у семантичному плані наближаються до групи числівників. Обидві групи (вимірювачі та числівники) мають спільну функцію кількості. При цьому числівники досягли найвищого ступеня абстракції та втратили ознаки предметності, яка є прозорою у слів-вимірювачів.

Омонімія форм однини та множини слів міри та ваги знаходить своє пояснення у нестандартному узусі "сленг", "вульгаризм" та у стилістичній забарвленості контексту. Так, слова-вимірювачі вживаються у формі однини, коли вони виступають компонентами атрибутивних сполучень. "In combination, however, the uninflected pl. is SS.: e.g. “a four pound trout" (Partridge). Наприклад: three-mile tramp, the sixty-milе speed, three-mile walk, a starve-acre place, a five-foot fuse, a five ton crane, hundred-ton steamer, hundred-ton tank, a two-dollar-a-ton-rise, 3 ½ pound package, a hundred-foot drop, six-foot man, a forty-pound sturgeon, fifty-pound sack. Пор.:Wouldn’t you like to be a whale and sail serenely by,

An eighty-foot whale

From your tip to your tail

And a tiny, briny eye?.

Слова–вимірювачі у морфологічному плані характеризуються також наявністю категорії відмінка, наприклад:A thing like that ruins a thousand square miles of country (D.Carter). They plunged into the chilly equinoctial darkness as the clock struck ten, for her fifteen miles’ walk under the steely stark (Th.Hardy). Southerly, at many miles’ distance, and over the hills and ridges coastward, she could discord a surface like polished steel (Th.Hardy).

Протиставлення на векторі загальний та родовий відмінок представлено значною перевагою першого.

Категорія числа зазначених слів виражає подібно до всієї групи іменників протиставлення за значенням "один" – "не один" і оформлюється за допомогою валідних засобів мови. При цьому деякі слова-вимірювачі мають тенденцію до нульової оформленості.
2.3 Словотворча активність слів міри і ваги англійської мови
Слова міри та ваги є базою поповнення мовних ресурсів на рівні слів та сполучень. Досліджуючи інтенсивність словотворення слів міри та ваги, з’явилась можливість зареєструвати похідні, складні та конвертовані інновації – секундарні утворення. Пор.: іnch-stock, six-inch ruler, a 400-acre farm, six-footer, ton-weight, poundal, acreage, mile-age, 500-ton unit, to fathom, fathomless, bushelful. Наприклад: He could barely read and write, but behind his blue-eyed emptiness lay a shrewdness that gained him a fair living from the small acreage of gardens he cultivated (Al.Sillitoe). I fathomed the depth of the rascal’s whole scheme, end understood why he laid it bare (Ch.Dickens). Take a word of advice even from thee foot-nothing (Ch.Dickens).

Похідні інновації характеризуються структурою Sr + +суфікс, де Sr – коренева морфема слова-вимірювача, наприклад: acr-ed, pound-er, mil-er, cord-age, sack-ful, pound-er, fathom-less, etc. Сумарність в англійській мові позначається шляхом поєднання кореневої морфеми вимірювача із суфіксом –age : acreage – площина земельної ділянки в акрах, tonnage - грузомісткість, mileage – відстань у милях, poundage – податок з ваги, footage – відстань у футах, yardage – відстань у ярдах і т.д. Згадані слова не співвідносяться з точністю, вони вказують тільки на сумарність одиниць, позначених кореневою морфемою.

Суфікс -er з кореневою морфемою слів міри та ваги утворює інновації, що позначають предмети та особи, фізичні ознаки яких виражені кореневою морфемою вимірювача, наприклад: pounder – "предмет вагою 1 фут", miler – "спортсмен, що біжить 1 милю".

Суфікс -er з кореневими морфемами утворює похідні слова з конкретною наповненістю (див. приклади вище). Інновації з іншими суфіксами виражають неконкретні кількісні характеристики типу acred, fathomless, sackful, barrelage. Таким чином, деривативи, утворені від слів міри та ваги, за значенням розпадаються на дві групи. Перша група обіймає слова точної кількісної характеристики (група слів із суфіксом -er ), друга – слова з неточними вимірювальними значеннями (група слів з –age, -ful, -less, -ed).

Складні слова можуть також утворюватися від слів міри та ваги. При цьому вони включають морфеми вимірювачів (acre-foot, foot-pound, foot-ton, acre-inch) та інших слів (milestone, milepost, yardstick, footrule, footcandle, ell-wand, pound-cake та ін.).

Перша група складних слів (до складу якої входять лише основи вимірювачів) співвідноситься з вимірювачами точного плану. Друга група слів вживається для номінації предметів, що мають певні кількісні характеристики. Пор.: footrule "лінійка в один фут", yardstick "палиця в один ярд" і т.д.

У структурному плані остання група складних слів позначена препозицією морфеми вимірювача. Пор.: gill-house, bushel-bag, yard-measure, acre-land, fathom-line, fathom-wood, pound-weight, pint-pot, acre-man, quart-pot та ін.

У складнопохідних словах морфеми слів-вимірювачів знаходяться в постпозиції до числівників, наприклад: six-footer, nine-incher, five-miler та ін.

Критерієм частотності та інтенсивності функціонування слів міри та ваги служить їх словотворча активність (Москович). Так, найбільш вживаними є вимірювачі foot, acre, yard, pint, bushel, mile, inch, pound, fathom, словотворча представленість яких ілюструється деривативами: acreage, acre-man, acre-foot, acre-inch, acre-land, acre-staff, acred; bushel-bag, bushel-age, bushel-basket, bushel-measure; six-footer, foot-ton, footage, foot-pound, footcandle, foot-rule; yardage, yard-stick, yard-wend, yard-measure, yardland; pint-pot, pint-stoup, pint-sizer; miler, milestone, milepost, mileage, milemark; inch-measure, inch-pound, six-incher; to fathom, fathomable, fathomer, fathomless, fathomlessly, fathomline, fathometer, fathomwood; inch-pound, poundal, poundcake, poundweight.

Слова міри та ваги є базою створення словосполучень. Структури вільних сполучень зі стабільним компонентом S1 (слова міри та ваги) розглядалися раніше при дослідженні синтаксичної валентності слів-вимірювачів. В англійській мові трапляються і фразеологічні словосполучення, що мають у своєму складі досліджувані слова. Названі сполучення збагачують фразеологію англійської мови, функціонують як лексичні засоби вираження кількісно-якісної характеристики предметів та явищ, наприклад: miles better (easier, etc.) "у тисячу разів краще / легше і т.д.) "; by the yard "без кінця"; a yard of satin "стакан джину", a peck of troubles "купа неприємностей"; not a hundred miles away "поблизу"; within an inch "на волосок від"; by inches "помаленьку" (Кунін).

В.Шекспір у своїх творах часто використовував висловлювання зі словами міри та ваги, про що свідчать такі приклади:

Yes good faith, eu’ry dramme of it, and I will not bale thee a scruple.

Let me have a dram of poyson.

The Letter is too long by halfe a mile.

Таким чином, креативна спроможність слів міри та ваги підтверджується утворенням інновацій на рівні слів та сполучень, що використовуються у мові для позначення оцінок у прямому та переносному значеннях.


2.4 Функціонування слів-вимірювачів у сучасній

англійській мові
Питання функціонування слів міри та ваги досліджується на матеріалі об’яв, дорожніх написів, зареєстрованих автором під час творчого відрядження до Великої Британії, а також із інформації носіїв мови. Крім того, тут подаються дані словникових статей та спеціальних довідників, що препарували осмислення функціонування досліджуваних слів. Під інтенсивністю функціонування слів міри та ваги мається на увазі їх актуальне буття в англомовному дискурсі.

Дослідження прикладів із різних за стилем текстів показало, що частіше за все слова-вимірювачі трапляються у спеціальній інформаційній літературі (в середньому, двічі на сторінку). У художньому тексті ці слова трапляються рідше (один приклад на 8 сторінок).

У досліджуваному тематичному ряду виокремлюється група слів з високою частотністю. До цих слів належать такі слова-вимірювачі:


inch – 1275 прикладів

mile – 905 прикладів

foot – 558 прикладів

yard – 397 прикладів

pound – 353 приклади


ounce – 220 прикладів

ton – 216 прикладів

pint – 183 приклади

acre – 100 прикладів

gallon – 88 прикладів

stone - 73 приклади


Згадані тут слова становлять приблизно 89% зареєстрованих нами прикладів. Найнижчою частотністю позначені слова pipe, drachm, skein, hogshead, gill (по одному прикладу), span (два приклади), еll, grain (5 прикладів), peck (7 прикладів). Дані слова зареєстровані у художньому тексті у переносному значенні. Пор.: peck of troubles, grain of truth, half a gill of sacred blood, to take an ell та ін.

Окремі слова в експерименті не траплялися. Цю групу склали вимірювачі brace, nail, hide, yoke, perch, rod, pole, link, chaldron, cut, hank, hoer, spindle, cord, bale, wey, last, tod, minim, scruple. Відсутність зазначених слів можна пояснити недостатньою вибіркою (perch, rod, pole, hank, heer), належністю до застарілої вимірювальної лексики (rod, nail, hide, yoke) та обмеженою інтенсивністю функціонування (wey, last, tod, minim, scruple).

Для більш ретельного аналізу функціонування слів міри та ваги розглянемо кожну генетичну групу окремо, використовуючи при цьому доступні джерела інформації.

Перша група слів, яка асоціюється з назвами частин тіла, у сучасній англійській мові повністю не збереглася. Доказом цього служить дослідження функціонування слів brace, nail. Названі слова жодного разу не траплялися в аналізованих текстах у значенні вимірювачів. Інформанти ці слова відносили до "never-never" вимірювачів, щодо слова brace, то воно отримало оцінку лічильного слова. Пор.: brace of birds, brace of pistols.

Слово span, за даними інформантів, також не співвідноситься зі словами-вимірювачами: rarely used, not as a measurement, isn’t used commonly, a span of bridge. У посібниках зазначене слово співвідноситься із застарілими одиницями (span=12,59 inches, 3 spann = 1 Cubit).Слово ell в англійців отримало таку оцінку: hardly used; old; isn’t used in measurement, but expressions; not at present, old term for measurement; never heard.

У текстах слово ell зареєстровано п’ять разів для фігурального позначення кількості. Пор. When they has had their laugh out, which did not happen very soon, for give John an inch that way and he was sure to take several ells (Ch.Dickens).

Слово nail інформанти віднесли до побутової, невимірювальної лексики. Актуальною одиницею визнали вимірювач foot. Частотність слова-вимірювача foot (West) становити 54%. За словами інформантів, дане слово має таку оцінку:basic measurement; 12 inches; commonly used; standard measurement. У текстах дане слово траплялося 558 разів. Вимірювач foot трапляється у дорожніх написах, об’явах типу: swimming is prohibited, depth of water is 16 foot (напис біля озера Серпентин, Гайд парк). Thirteen died when a bus plunged down a 90 ft cliff near Cuerraroca, Mexico (Morning Star). There were flood warnings in Devon and Cornwall and at Ferquay the scafront was under a foot of water (Morning Star).

Слово fathom як вимірювач отримало, за словами інформантів, позитивну оцінку. Крім того, була акцентована сфера вживання слова: sailors use, commonly used; measurement of depth; sautical term; 6 feet; watermeasure; depth of water in maps and atlases.

Дослідження функціонування вищезазначених слів-вимірювачів дає можливість переконатися в актуальності одних одиниць (foot, fathom) та архаїчності інших (brace, ell, span, nail). Cлова-вимірювачі, що генетично асоціюються з назвами земельних ділянок та засобів вимірювання, залежно від інтенсивності їх функціонування у сучасній англійській мові можна поділити на:


  1. групу актуальних слів-вимірювачів – acre, yard, furlоng;

  2. групу раритетів – perch, pole, rod, chain, link;

  3. групу застарілих слів-вимірювачів – yoke, hide.

Актуальність слів-вимірювачів acre, yard підтверджується їх функціонуванням не тільки у побуті, але й у текстах, де ці слова траплялися 100 та 397 разів відповідно. Дорожні знаки Англії майорять написами зі словом yard типу for 600 yards; R & R 400 yards; Parking 200 yards; give way 140 yards; no right turn 700 yards ahead; lay-by 200 yards; to college 150 yards та ін. Слово yard актуалізується і у спортивній лексиці, наприклад:

His brother and father last Sunday were allowed to him only from a distance of 220 yards at the camp (Morning Star). Широкий вимірювальний діапазон слова yard підтверджується вживанням останнього при позначенні розмірів килимів та тканини (пор. cloth sold by yard). Досліджуване слово часто трпаляється і у шкільних підручниках (Forgan), наприклад: The playing field is 180 yards long and 120 yards wide. The perimeter is 600 yards. 3 times round the field is 1800 yards. This is 40 yards more than 1 mile.

Acre співвідноситься з аграрною лексикою, часто трпаляється в об’явах:

The building, costing about £7 million, will stand 150 feet high on a 2 ½ acre site near Connon Street railway station (Morning Star).

Слово-вимірювач furlong вживається у спортивній лексиці.

Пор.: 2.0 ( 7f.) – 1 Rea (Piggott 9-2).

3.30 (6 f.) – 1 Sweet Perfume (Piggott 11-8). Races of seven furlonga or more, low numbers best (Morning Star).

Слова-вимірювачі pole, perch, rod, link у досліджуваних текстах не зареєстровані. Низька частотність слів pole, perch, rod носіями мови пояснюється таким чином: old forms of measure, used for small fields and gardens, found in school schemes, not used at present; surveyors use; common people do not know, gone out.

Подібним чином були прокоментовані англійцями слова chain, link : used by land surveyors; ordinary people don’t know how much it is; aren’t used; not common use; in cricket and golf; common words; never heard; as length measure rarely used. Використання слова chain у спортивній лексиці спостерігається у таких прикладах:

A cricket-pitch is 22 long. This is one chain. A furlong (furrow long) is 220 yards. 220 =22x10.

How many chains are there in a furlong? – 10 (Forgan).

Слова link та chain функціонують у землевимірювальній лексиці, що підтверджується такою інформацією: Gunter’s Chain used in land surveying is 66 feet long, divided into 100 links joined by rings. Each link with ring attached measures 66x12/100 inches, or 7,92 inches.

До застарілих вимірювачів відносять слова hide та yoke. Прикладів з цими словами не знайдено. Слово hide за словами інформантів отримало оцінку "never heard", а yoke було співвіднесено зі звичайними словами невимірювального характеру.

Третя група слів-вимірювачів, що асоціювалася з назвами контейнерів та ємностей, залежно від інтенсивності їх вживання у сучасній англійській мові поділяється на:  1. групу інтенсивних вимірювачів – pint, ton, gallon, bushel;

  2. групу слів, обмежених сферою спеціальної вимірювальної лексики – barrel, sack, gill;

  3. групу вимірювачів-раритетів – hogshead, pipe.

Перша група активних вимірювачів добре представлена ілюстративним матеріалом досліджуваних джерел, наприклад:

We have just sent 3,5 tons of medical equipment, our largest consignment (Morning Star).

The Ministry of Technology is studying methods of purifying the polluted water of the River Trent so that it could supply the Midlands with an estimated 500 million gallons a day (Morning Star).

Set consists of 3, 4 1/2 & 6 pint saucepan. With fry pan (8 ½ in dia) (Morning Star).

Дорожні написи та реклами Англії майорять вищенаведеними словами:Pick up a midday pint: drink a midday pint; drink a pinta milk a day; Creen Shield Stamps 4 gallons; Treble stamps 8d off 4 gallons; heavy lоads оver 10 ton та ін.

Інформанти характеризують ці слова таким чином:ton – everybody would know; is commonly used; 40 tons = 1 lоad; 1 ton = 20 cwt, related to heaviness, very common.

gallon – large measurement for patrol; = 8 pints; standard measure for liquids; very common; is used at present; everybody knows.

pint – for liquids; pint of beеr, ale, milk, oil; is frequently used; regularly used; milk is commonly sold by pints.

bushel – a measurement of weight; of potatoes, wheat, usually of grain; wheat is sold by bushel; a measure of solid things; used in agriculture; very old word; in common use quantity measure.

Слова barrel, gill, sack є менш вживаними, ніж вищезгадані слова. Їх сфера обмежена, що підтверджується даними інформації про ці слова та введенням нової вимірювальної системи:sack – sack of potatoes, not measure; is still used for potatoes (=12 lb), for coal and vegetables; sack of wool, coal, flour,; indefinite measure; container; it’s not a measure, we buy by sack; used by farmers; I believe it is 56 pounds; never heard; doubt it’s measure; it’s more a container.

gill - measurement of spirits; very few know how much it is; still used; indefinite measure; in cookery; spirits are sold by gill; used for liquids; rarely used; very small measurement, in receipt; gill of wine, used by manufactorists of spirits.

barrel – not exact measure; in browery used; not a measure; a barrel of beеr, vеssel, container, a cask; beer is taken to hotel in barrels; oil products are measured by barrels; etc.

У тексті зареєстрована незначна кількість прикладів з цими словами: barrel – 6, sack – 14, gill – 1.

Слова - pipe, chaldron, hogshead - у текстах мають значення "контейнерів" та "ємностей". Інформанти слова chaldron та pipe співвідносили відповідно з "посудиною для кип’ятіння води" та "курильною трубкою", hogshead – з давньою вимірювальною лексикою часів Робін Гуда. Спеціальні довідники допомагають нам з’ясувати характер раритетів pipe, chaldron, hogshead.

Найактуальнішими вимірювачами є слова групи, що генетично асоціюють з числівниками. Усі слова даної групи були зареєстровані у різних за стилем текстах. Крім того, їх актуальність була акцентована інформантами:mile – standard measure of dіstance;

inch – commonly used;

ounce – small weight;

quart – liquid measure;

quarter – solid measure;

hundredweight – used for heavy things (coal, potatoes, cabbage). Про практичну значущість даних слів-вимірювачів свідчать такі приклади зі шкільного підручника:

On Saturday, Pamela and Sheila each buy 4 oz. of toffees. Peter buys 5 oz. of gums, and Willie buys 1 oz. of chocolate drops.

What is the total weight of their sweets? How many more oz. are needed to make 1 lb? (Forgan).

"Can you guess how many pounds are in hundredweight? – 112.Once it was 100 lb., but in Queen Elizabeth I’s reign a dozen pounds had to be added by law, as a makeweight. So today a hundreweight is 112 lb.

A quarter of a hundredweight is 28 lb. And is called 1 quarter (qr.).

One half of a hundredweight is 2 quarters or 56 lb. Can you quess why Cwt. Means 100 weight? – In Roman figures C stands for 100" (Forgan).

При написанні ці слова часто фіксуються у скороченій формі: inch – in., quarter – qr., quart – qrt, ounce – oz., hundredweight –cwt, mile – m.For a fruit cake, Mrs.Down needs 4 oz. of raisons, 4 oz. of sultanas, 3 oz. of currents, ad 2 oz. of chtrries (Forgan).

Large size (dark blue) only, 40 to 42 in.chest (Morning Star).

Слова-вимірювачі, що асоціюються з назвами предметів, рідин невизначеної кількості, засобів вимірювання, за інтенсивністю функціонування у сучасній англійській мові поділилися на дві підгрупи:  1. групу частотних вимірювачів – stone, pound;

  2. групу вимірювачів обмеженої сфери вживання – cut, skein, hank, heer, spindle, cord, load, grain, bale, minim, scruple, dram, peck, tod, way, last.

Вимірювальний діапазон слів першої підгрупи дуже широкий (міра ваги шерсті, вугілля, сіна, людей). Актуальність цих слів, крім того, підтверджується наявністю численних прикладів у художньому та публіцистичному дискурсах.

I went along delicately (as a man who has learned to wrestle can do, although he may weight twenty stone), following carefully the light brought by the traitorous serventmaid, and shaking in her dishonest hand (R.D.Blackmore). I don’t think that he could have weighed much more than ten stone (J.Braine). He was a big man (six foot and over fourteen stone) but he hadn’t the ponderous clumsiness of most big men (J.Braine). Calibrated in 1 oz. up to 10 lbs – also in grame and kilos (Morning Star). He weighed over 15 st when in the pass of condition (Morning Star).

Слова другої підгрупи, за винятком load, peck, dram, у текстах не знайдені. Низьку частотність слів цієї парадигми в аналізованих джерелах можна пояснити їх приналежністю до спеціальної лексики. Так, слова cut, skein, hank, heer, spindle, bale, за даними спеціальних довідників, функціонують у текстильній лексиці; а cord, load – у лексиці лісопереробної промисловості.

Інформанти характеризували ці слова таким чином:

cut – a piece of smth, not a measurement, a piece of beef;

skein – a skein of wool, common word, something long in shape;

hank – a hank of wool, common word;

heer – never used;

grain – a grain of wheat, very small element;

tod – never used;

wey – never used, very old Anglo-Saxon word;

last – not a measurement;

bale – a certain amount of straw, hey, a bundle;

minim – in music;

cord – a piece of string, not a measurement;

spindle – never heard, in machines;

scruple – not a measurement;

dram – measure for apothecary, not popular; specialists in chemistry would know; a dram of whisky, of wine quantity; used in Scotland;

peck – sоme quantity; people would have heard, but have no idea, may be a peck of potatoes; amount of corn, a part of a bushel;

load – doubt, it’s exact measure; not fixed value; 40 tons; technical term; indefinite measure for something heavy; car-load of potatoes, bay; etc.

За інтенсивністю функціонування 50 досліджуваних слів-вимірювачів у системі сучасної англійської мови можна поділити на групи:

- група застарілих, тих, що вийшли з ужитку, слів-вимірювачів – brace, span, nail, hide, yoke, ell (6 одиниць);

- група вимірювачів-раритетів – perch, rod, pole, link, chain, hogshead, pipe, chaldron, barrel, sack, cut, skein, hank, heer, spindle, cord, load, tod, grain, bale, gill, minim, scruple, dram, peck, wey, last (27 одиниць);

- слова-вимірювачі – foot, acre, yard, pint, ton, gallon, quarter, quart, mile, inch, ounce, hundredweight, stone, pound, furlong, fathom, bushel (17 одиниць).

У першу групу об’єднані слова, що у свій час функціонували як вимірювачі в англійській мові. Але не всі слова цієї групи зникли з вимірювальної лексики. Тут уособилося слово еll, яке подібно до інших слів цієї групи на часі у вимірювальній лексиці (прямий план) не вживаються, але про минуле функціонування нагадує його переносне значення "багато". (Пор.: англ. Give him an inch and he’ll take an ell – "дай йому палець, він і всю руку відкусить") [53].

Слова другої групи характеризуються обмеженим узусом. Зазначені слова поділяються на дві підгрупи. У першій підгрупі уособлюються слова, які використовуються у вимірювальній та невимірювальній лексиці. Наприклад: The door of the cavern was big enough to roll a hogshead in and on one side of the door the floor stuck out a little, and was flat and good place to build a fire on (M.Twain). Yate’s mind was like a caldron in which boiled the general tension in town, the expectation of getting to Yasha, the anger at Bing, the gradual tempering pain at the loss of Theresa (St.Heym). У цих реченнях виділені слова вживаються у значенні "ємностей", "контейнерів". При цьому офіційні джерела констатують, що на часі ці слова ще вживаються у спеціальній вимірювальній лексиці. Пор. 3 Barrels or 2 Hogshead… 2 Hogsheads or 126 gallons… 1 pipe 36 Bushels… 1 Chaldron (Sandon).

До другої підгрупи належать вимірювачі, вихідні значення яких у сучасній англійській мові не репрезентуються: minim, scruple, dram, peck, tod, wey, last, gill.

Група діючих слів-вимірювачів поділяється також на дві підгрупи. До першої підгрупи належать слова foot, pint, quarter, quart, stone, hundredweight. Вихідні значення цих слів залишаються прозорими до цього часу. У другій підгрупі уособлюються слова, вихідні значення яких можна виявити лише шляхом лінгвістичного аналізу. Цю групу вимірювачів складають acre, yard, ton, gallon, mile, inch, ounce, pound, bushel, fathom, furlong.

За результатами етимологічного аналізу слова міри та ваги можна поділити на 5 груп. До першої групи належать вимірювачі соматичного походження, до другої – інструментального наповнення, до третьої – вимірювачі контейнерного наповнення, до четвертої – вимірювачі з вихідним числовим значенням, до п’ятої – слова міри і ваги – еталони-омоніми вимірювальних феноменів (див. таблицю 1 "Генетична представленість слів міри і ваги англійської мови").

1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка