Вступ розділ 1 Витоки димензіональної лексики (слів міри І ваги) англійської мовиСторінка5/8
Дата конвертації09.03.2016
Розмір1.16 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Таблиця 1 - Генетична представленість слів міри і ваги (СМВ) в англомовному дискурсі


Генетичні витоки СМВ

Групи СМВ

Співвідно-шення груп СМВ

детерміно-логізовані СМВ

діючі

СМВ

1

2

3

4

5

І

СМВ антропо-метричного походження (соматизми)

brace

ell


span

nail

foot

fathom4 : 2


ІІ

СМВ інструментального походження (засоби виміру)

chain

cord


link

perch


pole

rod


yoke

spindle

yard

8 : 1


ІІІ

СМВ контейнерного походження

barrel

chaldron


gill

hogshead


pipe

sack


bushel

gallon


pint

ton


6 : 4


ІV

СМВ числового (денумерального) походження
hundredweight

quart


quarter

inch


mile

ounce


0 : 6

Продовження таблиці 11

2

3

4

5

V

СМВ партитивної орієнтації

cut

dram


grain

bale


hank

heer


hide

last


load

minim


peck

scruple


tod

skein


wey

acre

furlong


pound

stone


15 : 4

33 : 17

СМВ (слова міри і ваги) тяжіють до вторинних утворень, всі вони мають вихідні позиції (в основному побутової лексики, винятки становлять СМВ пізнього денумеративного утворення). Про функціонування СМВ свідчить їх паспортизація в ОЕД. За походженням СМВ мають локальний та запозичений характер. Серед СМВ виокремлюються архаїзми та застарілі лексеми. Останні резонують у фразеологічному просторі. До пізніх вторинних конструювань тяжіють денумеральні одиниці відчислівникового походження. А це свідчить про пріоритети числівника у когнітивній практиці. Статус квантитативності числівників є окремою проблемою дослідження. 50 одиниць досліджуваної тематичної групи представлені 33 застарілими одиницями та 17 – діючими СМВ. Застарілі СМВ загубили статус точних вимірювачів. Приблизні димензіональні оцінки очевидні у прикладах 7, 11, 15 (див.табл. 2 "Семантизація застарілих СМВ"), які ілюструють семантичні етапи еволюції групи.
Таблиця 2 - Семантизація застарілих СМВ


1

bale

A measure of quantity (used with more or less precision)

2

barrel

A measure of capacity both for liquids and dry goods, varying with the commodity

3

cut

Piece of cloth of definite length

4

ell

A measure of length varying in different countries

5

furlong

A linear measure varied according to the extent assigned as various times and places to the Acre

6

hank

A definite length of yarn or thread in a coil

7

heer

A measure of linken or wooden yarn containg two cuts, the 1/6 of a hesp or hank of yarn, or the 1/24 of spindle

8

hide

A measure of land in OE times, varying in extent with the nature of the ground

9

last

A commercial denomination of wealth, capacity of quantity, verying for different kinds of goods in different localities

10

load

A unit of measure of weight for certain substances

11

minim

The smallest unit of flood measure, about equivalent to one, drop of liquid, the sixtieth part of a fluid drachm

12

peck

A measure of liquids, solid things; metaphoric usage (peck of troubles)

13

sack

A unit of measure of weight for corn, fruit, wool, coal, etc.

14

spindle

A measure of yarn, varying according to the material

15

tod

A weight used in the wool trads, usually 28 pounds or 2 stones

16

wey

A standard of dry-goods weight, verying greatly with different commodities

17

skein

A knot of thread, yarn, silk; a quantity of yarn, folded and doubled together

Позначення неточних вимірювальних параметрів в ОЕД фіксується за допомогою релевантних одиниць. Див.приклади 1,2,4, 5, 8, 9, 12, 14, 16. Пор.: with more or less presision, varying with commodity, varying in different countries, varied to the extent assigned at various times and places to the acre; varying in extent with the nature of the ground, varying fotr different kinds of goods in different localities, varying according to the material, varying greatly with different commodities. Зазначена група омовлення результатів виміру має експлікаційний характер з домінантними словами different, varying. Приблизність виміру different, varying омовлюється відповідними одиницями, позбавленням точного квантитативного наповнення. Див. приклади 3, 6, 10, 13. Пор.: cut - a piece of cloth of a definite length; hank – a definite length of yark or thread in a coil; load – a unit of measure of weight for certain substances; sack – a unit of measure of weight for corn, fruit, wool, coal. Сімнадцять вимірювачів тільки умовно можуть називатися діючими з огляду на введення у Великій Британії метричної системи. Вони (СМВ старої системи) функціонують паралельно з новими метричними одиницями, зберігаючи при цьому еволюційні віхи минулої системи. Як їх архаїзми-побратими, "живучі" СМВ функціонують у фігуральному просторі, нагадуючи про своє буття позначеннями невизначеної (великої або малої) кількості. Як і застарілі, так і "діючі" СМВ на часі утворили дві групи слів-синонімів на позначення відповідних груп "багато"; "мало" - старі СМВ пройшли еволюцію від нетермінологічної групи до термінологічної і знову – до нетермінологічної – від нечислової константи – до числової (варіабельні представлення) і знову – до невизначеного кількісного плану. Сімнадцять вимірювачів, очевидно, будуть у перспективі нагадувати про своє минуле призначення однойменними інструментами, назвами застарілих засобів вимірювання, а також фігуральними позначеннями мезуративно осмислюваних феноменів.


Розділ 3 Термінологізація і детермінологізація

слів міри і ваги англомовного дискурсу

3.1 Про термінологічність слів міри та ваги
Наступний розділ має на меті: 1)поставити питання про термінологічність слів міри та ваги в англійській мові; 2)виявити семантичні компоненти досліджуваних слів; 3)зіставити функціонування згаданих слів у вимірювальній лексиці та за її межами.

Слова міри та ваги у дослідженнях науковців мають назву "терміни вимірювання" [16; 83], "метрологічні терміни" [22; 85], "чисті терміни" [6; 75].

Засади термінологічності слів міри і ваги не знаходять достатнього висвітлення і в науковій літературі з англістики. Дослідження процесів термінологізації та детермінологізації слів міри та ваги в англійській мові є актуальними та релевантними до проблем сучасної лінгвістики.

Перш ніж розглянути наявність диференціальних рис термінологічності у словах-вимірювачах, визначимо своє ставлення до понять "термін" та "термінологічна система" [42; 47; 57; 64; 67; 69].

Проблема терміна та його системи набуває все більшого висвітлення у мовознавстві. Якщо у п’ятидесяті роки теорії термінології "лінгвісти майже не торкались у своїх дослідженнях" (Піотровський), то п’ятнадцять років поспіль термінологія починає інтенсивно розроблятися групою дослідників.

Проблема терміна та термінології входить у теорію загального мовознавства, з’ясування поняття терміна зближує лінгвістику із загальним мовознавством, надає можливості простежити мовну еволюцію, дію екстралінгвальних факторів і типологічних закономірностей у різних мовних системах. Дослідження природи терміна як особливого типу слова збагачує та розширює наші знання про слово та мову.

Термін належить до мови та має фонетичні, граматичні, семантичні аспекти. Способи утворення терміна нічим не відрізняються від способів утворення слів-нетермінів. Лінгвістиці невідомі випадки утворення терміна іншими, немовленнєвими засобами (Винокур). Саме тому ми не згодні з деякими англістами, які навмисно виключають терміни зі словникового складу мови і співвідносять їх з математичними формулами. Так, Х.С.Сорренсен про природу технічних термінів пише таке: "It is to be noted that the linguist need not be concerned with technical terms, i.e. signs belonging to the specific vocabularies of the various sciences: for non-technical terms, just as the signs consisting the vocabulary of, any, (the subject matter of) the theory of imaginary numbers are derivable from the signs entering into the vocabulary of elementary mathematics".

Співвіднесеність терміна з двома системами – мови та термінології – дала можливість проф. А.А.Реформатському кмітливо визначити положення терміна як "слуги двох панів" [71].

Але терміни не тотожні звичайним словам (пор. terminus лат. "кордон"). Термін відрізняється, відмежовується від слів-нетермінів. Указати на межу між словами та термінами, на їх демаркаційну лінію – означає виділити термінологічне поле, що має в собі n–кількість інших часткових мікрополів, дати набір диференціальних ознак слів та термінів.

До термінів та термінології стявиться багато вимог. Кожен термін повинен бути точним, однозначним (моносемантичним) у доменах виробництва, техніки, мистецтва, науки; він повинен корелювати лише з одним поняттям, характеризуватися стабільністю узусу та бути по можливості коротким. Наявність синонімії та конотації є небажаним у мові науки і техніки.

Принцип системності терміна приймається як аксіома. Термін "живе" у терміносистемі. Термін та його термінологічна система є взаємообумовленими факторами: наявність терміносистеми обумовлює існування терміна, у той же час сама система можлива тільки при існуванні релевантного корпусу термінів.

Під терміном надалі розуміємо слово або словосполучення, яке позначає певне поняття у межах науки, техніки, мистецтва і т.д. і при цьому характеризується такими диференціальними ознаками (або вимогами), як системність, точність, однозначність, відсутність конотації та синонімії.


3.2 Термінологічні диференціальні ознаки слів міри та ваги. Системність слів міри та ваги
Значення слів міри та ваги, їх зміст залежать від дефініцій, що їм приписуються. Зміст та межі досліджуваних слів уточнюються спеціально розробленими дефініціями. Дефінітивна функція і системність – основні диференціальні ознаки досліджуваних слів. Для з’ясування наявності цих ознак у слів міри та ваги проведемо лінгвістичний експеримент, використаємо метод з’ясувальної трансформації, розробленої І.В.Арнольд у її докторській дисертації. Джерелом інформації служить ОЕD. Для виведення формули семантичного обсягу слів міри та ваги випишемо усі дефініції 50 досліджуваних слів з вищезгаданого джерела, розмістимо їх в алфавітному порядку (див. таблицю 3 "Семантичне наповнення СМВ").
Таблиця 3 - Семантичне наповнення досліджуваних СМВ


1

acre

- a definite measure of land, a piece of 40 poles long by 4 broad(4840 sq.yards) or its equivalent of any shape

2

bale

- a measure of quantity (used with more or less precision)

3

barrel

- a measure of capacity both for liquids and dry goods, varying with the commodity

4

bushel

- a measure of capacity used for corn, fruit, etc. Containing four pecks or eight gallons

5

chaldron

- a dry measure of 4 quarters or 32 bushels

6

cord

- a measure of cut wood, 8 feet long, 4 feet broad, and 4 feet high

Продовження таблиці 3

7

chain

- a lineal measure, equal to 66 feet or 4 poles

8

cut

- piece of cloth of a definite length

9

brace

- a measure of length, about 64 inches

10

dram

- a weight of 60 grains

11

ell

- a measure of length varying in different countries

12

fathom

- a definite measure of 6 feet

13

furlong

- a. lineal measure varied according to the extent assigned at various times and places to the Acre

14

foot

- a lineal measure originally based on the length of a man’s foot

15

gallon

- an English measure of capacity (of 277 ¼ cubic inches or of 231 cubic inches)

16

gill

-a measure of liquids, containing one fourth of a standard pint

17

grain

- the smallest English and U.S. unit of weight now = 1/5768 of lb. avoirdupois

18

heer

- a measure of linen or woolen yarn containing two cuts, the sixth part of a hesp or hank of yarn, or the twenty-fourth part of a spindle

19

hank

- definite length of yarn or thread in a coil

20

hide

- a measure of land in OE times, varying in extent with the nature of the ground

21

hogshead

- a liquid measure containing 63 old winegallons

22

hundredweight

- locally it has varied from 100 to 120 lb.

23

inch

- a measure of length, the twelfth part of a foot

24

last

- a commercial denomination of weight, capacity of quantity, varying for different kinds of goods and in different localities

Продовження таблиці 3

25

link

- a measure of length, 7,92 inches

26

load

- a unit of measure of weight for certain substances

27

mile

- a unit of measure, about 1,618 yards

28

minim

- the smallest unit of fluid measure, about equivalent to one drop of liquid, the sixtieth part of a fluid drachm

29

nail

- a measure of length for cloth; 2 ¼ inches, or the sixteenth part of a yard

30

ounce

- a unit of weight, the twelfth of a pound

31

pound

- a measure of weight...very variously modified in the course of ages

32

pint

- a measure of capacity for liquids, equal to half a quart or 1/8 of gallon

33

pipe

- a measure of capacity, equivalent to half a tun, or 2 hogsheads, or 4 barels

34

perch

- a measure of length, equal to 5 ½ yards, or 16 ½ feet

35

pole

- a lineal measure for land, equal to 5 ½ yards or 16 ½ feet

36

peck

- a measure of capacity used for dry goods; a fourth part of a bushel, or two gallons

37

rod

- a measure of length, equal to 5 ½ yards or 16 ½ feet; a perch or pole

38

quart

- an English measure of capacity, one fourth of a gallon, or two pints

39

quarter

- a measure of capacity for grain, the fifth part of a wey or load

40

tod

- a weight used in the wool trades, usually 28 pounds or 2 stones

41

ton

- a measure of weight, now generally

20 cwt.


42

sack

- a unit of measure of weight for corn, flour, fruit, wool, coal, etc.

Продовження таблиці 3

43

scruple

- a unit of weight, 20 grains

44

skein

- a quantity of thread oz yarn, eighty turns of the thread upon a real fifty-four inches in circumstances

45

span

- a measure of length, 9 inches

46

spindle

- a measure of yarn, varying according to the material

47

stone

- a measure of weight, equal to 14 pounds avoirdupois

48

wey

- a standard of dry-goods weight, varying greatly with different commodities

49

yard

- a measure of length, equal to three feet or thirty-six inches

50

yoke

- one-fourth of seeling about 50 or 60 acres

Зміст слів міри та ваги, їх значення фіксуються дефініціями правої колонки у нашій таблиці. Аналіз дефініцій вимірювачів показує, що вони конструюються за принципом двох ступенів. Перший ступінь дефініції вказує на те, що вимірюється (a definite measure of land, a measure of quantity, a measure of capacity, a liquid measure, etc.), а другий ступінь співвідносить пояснюваний вимірювач з іншими одиницями вимірювального поля (пор.: acre – a piece of 40 poles long by 4 broad, bushel – four pecks or eight gallons, ton – 20 cwt., etc.). Ключовим пояснювальним словом на рівні 1-ї сходинки дефініції виступає measure (іноді - unit, weight), за якими йдуть слова length, capacity, quantity, weight, land. Дефініцію (1-ша сходинка) досліджуваних слів можна позначити такою пояснювальною формулою:


1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка