Вступ розділ 1 Витоки димензіональної лексики (слів міри І ваги) англійської мовиСторінка6/8
Дата конвертації09.03.2016
Розмір1.16 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

a (measure) + of + length

capacity

quantity

weight

land.

Як бачимо, 1-ша сходинка дефініції вказує на чіткі семантичні межі досліджуваних слів, що охоплюють п’ять параметрів вимірювання, а саме: довжину ( length ), об’єм (capacity), кількість (quantity), вагу (weight), простір (land). Чіткість цих меж можна продемонструвати на конкретних прикладах вимірювачів, використовуючи при цьому умовну символіку: measure – x, length - a, capacity – b, quantity – c, weight – d, land – c. Пояснювальну формулу значень вимірювачів можна записати так: x of (a, b, c, d, e). Усі досліджувані слова, як бачимо, співвідносяться з п’ятьма групами (a, b, c, d, e), загальною функцією яких є вимірювання (х). Пор.: acre – xe, bale – xc, barrel – xb, chain – xa, dram – xd. Формалізація семантичних множинників цих слів відображає діалектичний зв’язок і взаємообумовленість загального (х – вимірювання взагалі) та конкретного (a,b,c,d,e – вимірювання довжини, об’єму, кількості, ваги та простору). Дефініція слів міри і ваги на рівні 1-ї сходинки вказує на системність значень досліджуваних слів, а також співвідносить їх з параметрами вимірювання. Друга сходинка дефініції також вказує на системність та чіткість семантичних меж досліджуваних слів, оскільки є виразником числових констант, показником співвідношень одиниць системи. (Пор.: a yard – 16 ½ feet, stone – 14 pounds, span – 9 inches, etc.).

Таким чином, досліджувані слова за ознакою системності та за наявністю дефінітивної функції можна назвати термінами.
3.3 Точність та однозначність слів міри та ваги
Словам міри та ваги притаманні диференціальні ознаки точності та однозначності. Суспільна значущість вимірювачів неможлива без зазначених ознак, у протилежному разі вимірювачі не є носіями прецезійної інформації. Ще 2300 років тому Платон зазначив, якщо з будь-якої науки виключити математику, вимірювання та вагу, то в ній залишиться зовсім небагато після цього. Точність значення досліджуваних одиниць підтверджується наявністю у них чітких семантичних меж, які, як було показано вище, передаються пояснювальною формулою (1-ша сходинка дефініції)

Друга ступінь дефініції наочно експлікує точність змісту слів міри та ваги. Так, у прикладі a thing like that ruins a thousand square miles of country (D.Carter) номінація кількісної оцінки можлива завдяки точності значення вимірювача mile. Числівник thousand потенційно може сполучуватися зі словами inches, feet, rods, yards і т. ін. Але лише в цьому прикладі виявляється можливість передачі більшого простору (sq.mile – 640 acres). Деякі вчені вважають, що точність терміна обумовлюється його походженням. Очевидно, подібні ствердження не є релевантними до всієї термінологічної лексики і потребують копіткого дослідження. Підтвердженням цього служить те, що досліджувані слова міри та ваги, питомі та запозичені, мають точний зміст, що обумовлюється не походженням, а дією екстралінгвальних факторів часу, місця та характеру вимірювання. Аналіз змісту генетично різних слів-вимірювачів свідчить про те, що походження не впливає на точність і однозначність досліджуваних слів. Звернемося до ілюстративного матеріалу. Слово міри brace (романського походження) раніше вживалося для номінації довжини 64 дюйми. Слова foot та furlong (германського походження) функціонують у вимірювальній лексиці для позначення довжини відповідно 12 дюймів та 220 ярдів. Серед діючих вимірювачів ми натрапляємо як на незапозичені (foot, furlong, stone), так і на запозичені (quart, quarter, ounce, pint) слова. Точність змісту слів міри та ваги не залежить від етимологічних витоків.

Точність та однозначність слів міри та ваги приписуються їм прийнятими у суспільстві договорами, постановами, статусами, законами. Про це свідчать велика робота, що проводиться з метою стандартизації еталонів вимірювання.

Числові маркери точності та однозначності досліджуваних слів не є стабільними на вертикальному зрізі мови. Модифікація та еволюція змісту слів міри та ваги свідчить про постійну динаміку терміна констант.

"The history of measurement has been one of a constant search for accuracy from the time that the cubit was standardized by Menes of Egypt to the recently changed definition of the meter". Залежність змісту слів міри та ваги від факторів часу, місця, умов та характеру вимірювання проілюструємо на прикладах слів –вимірювачів mile та furlong.

Mile. Originally, the Roman lineal measure of 1, 000 paces (mille passus or passum), computed to have been about 1, 618 yards. Hence, the unit of measure derived from this, used in the British Isles and in other English-speaking countries. Its length has varied considerably at different periods and in different localities, chiefly owing to the influence of the agricultural system of measures with which the mile has been brought into relation (see furlong). The legal mile in the British Empire and the US is now 1, 760 yards. The Irish mile of 2, 240 yards is still in the rustic use. The obsolete Scottish mile was longer that the English, and probably varied according to time and place, one of the values given for it is 1, 976 yards [OED, vol.VI, p.436, vol.IV, p.612].

Furlong. Originally, the length of the furrow in the common field, which was theoretically regarded as a square containing ten acres. As a lineal measure the furlong therefore varied according to the extent assigned at various times and places to the Acre, but was usually understood to be equal to 40 poles (rods, perches). As early as the 9th c. it was regarded as the equivalent of the Roman stadium which was 1/8 of a Roman mile, and hence furlong has always been used as a name for the eighth part of an English mile, whether this coincided with the agricultural measure so called or not. The present statute furlong is 220 yards, and is equal both to the eighth part of a statute mile, and to the side of a square of 10 statute acres. [OED, vol.VI, p.436, vol.IV, p.612].

Історія кожного вимірювача – це уточнення його змісту, а отже, валоризація цінності інформації, яку він представляє. Призначення слів міри та ваги корелює з точністю їх змісту.

Деякі зі слів-вимірювачів вживаються для позначення кількісних оцінок на різних параметрах вимірювання – лінійного, поверхні, об’єму, ваги, кількості. Це стосується 20 % досліджуваних слів. Поліаспектність функціонування "фонетичних та орфографічних комплексів" (термін О.С.Ахманової) не підриває підвалин однозначності та точності слів міри та ваги, оскільки зміст комплексів характеризується набором суми числових констант, що свідчить не про багатозначність вимірювача, а про значення омонімічних одиниць вимірювання.

Так, "комплекс" foot може мати значення 1) міри довжини, 12 дюймів; 2) міру площини, 144 дюйма (квадратних); 3) міру об’єму, 1728 дюймів (кубічних). Пояснювальні дефініції зазначеного комплексу реєструються таким чином:  1. a measure of length – ax;

  2. a measure of land – ex;

  3. a measure of capacity – bx.

Спільним семантичним множником цих одиниць виступає х (вимірювання), відмінним – номінація параметрів вимірювання (b, e, a). Числові константи комплексу foot зовсім різні. На відмінність значення цих одиниць, крім того, вказують індекси 2, 3 (квадратний, кубічний). Відмінність сфер вживання дає змогу говорити про наявність декількох вимірювачів у "фонетичному та орфографічному комплексі" foot, точність та однозначність змісту яких детермінується соціальними факторами.

Таким чином, ми можемо зробити висновок про те, що слова міри та ваги характеризуються наявністю диференціальних ознак точності та однозначності. Заміна числових констант вимірювачів (на вертикальному зрізі мови) пояснюється еволюцією науки про вимірювання, її методів та засобів.


3.4 Десинонімічність та деемоційність слів міри та ваги

Відсутність синонімів у досліджуваній вимірювальній лексиці сучасної англійської мови пояснюється чіткістю її семантичних меж. Явище синонімії не може бути притаманним точним вимірювачам, оскільки їх зміст є ідентичним лише самому собі. У цьому відношенні слова-вимірювачі уподібнюються цифрам. Так, два може бути виражено будь-яким набором цифр, що у сумі дають два (2=1+1; 2 = 0,5+1,5 і т.д.), але це не означає, що 2 дорівнює 1; 0,5; 1,5. Вимірювач foot може бути виражений в дюймах, ярдах (1 foot = 12 inches; 1 foot = 1/3 yard) і т.д., але пояснюваність змісту одних слів-вимірювачів за посередництвом інших не означає їх синонімічність. Слово yard не є синонімічним слову foot, так, як і foot – слову inch. Десинонімічність цих слів є прозорою з їх дефініцій.

Пор. foot – a measure of length, 12 inches;

yard – a measure of length, 36 inches;

inch – a measure of length, 1/12 foot.

Як свідчать дані дефініції, числові константи вимірювачів foot, yard, inch не каузують їх синонімізації, хоча кожен з них можна пояснити за допомогою іншого.

Десинонімічність слів міри та ваги походить з вищерозглянутих ознак даних слів – точності, однозначності.

За умови відсутності чіткості семантичних меж слова міри та ваги набувають можливості синонімізуватися, що підтверджується як еволюцією окремих слів-вимірювачів в плані їх становлення, так і процесом детермінологізації. Так, слова brace, fathom, ell свого часу належали до одного синонімічного ряду, бо вони визначали відстань, що дорівнювала розведеним рукам. З виникненням точних еталонів вимірювання даний ряд розпадається: слова brace та ell виходять за межі вимірювальної лексики, слово fathom, яке є носієм точної числової константи, функціонує у вимірювальній лексиці сучасної англійської мови.

Один і той самий еталон може мати девіації. Так, gill у деяких районах Великої Британії має назву jack. Синонімія у даному випадку обумовлена фактором локальності, трапляється у повсякденній лексиці.

Таким чином, наявність синонімів у вимірювальній лексиці експлікується неточністю її числових констант. З уточненням змісту вимірювача зникає його здатність синонімізуватися, про що свідчать досліджувані слова міри та ваги англомовного дискурсу.

Питання деемоційності слів міри та ваги також викликають інтерес.

Семантичними компонентами слова виступають предметно-логічні (денотативно-сигніфікативне) та емоційне значення. Якщо перше співвідносить слово з поняттями, предметами, відношеннями між ними, то друге вказує на ставлення мовця до референтів та його оцінку. Емоційне значення може бути тісно пов’язане з предметно-логічним значенням, домінувати над ним, витісняти його та бути витісненим. Останній випадок корелює зі словами міри та ваги, предметно-логічне значення яких, витісняючи емоційне значення, вказує на поняття, що позначається терміном (пор.: a yard – a measure of length, a ton – a unit of weight, quart – a measure of capacity) і на співвідношення з іншими термінами вимірювальної системи (пор.: yard – equal to three feet or thirty-six inches, a ton – generally 20 cwt, quart – one fourth of gallon or two pints).

У мові науки та виробництва термін має створювати точне уявлення про поняття та предмет, з огляду на це він і не має емоційного забарвлення.

Деемоційність слів міри і ваги, так як і їх десинонімічність, детермінується системністю, точністю та однозначністю досліджуваних слів. За межами вимірювальної лексики слова міри та ваги, детермінологізуючись, мають потенційну здатність вступати до синонімічних рядів та набувати емоційності, що буде розглянуто нижче.

До слів-термінів висуваються вимоги не лише зі сторони змісту (системності, однозначності, точності значення), але також і з боку їх форми. "Достоинством термина является его меткость, доходчивость, легкое запоминание и освоение" (Д.С.Лотте, 1941: 22).

Слова міри та ваги характеризуються стислістю своїх форм, що пояснюється декількома факторами. По-перше, при виборі слів-вимірювачів носії мови звертаються до суспільно значущої лексики з притаманною їй лаконічністю та інформаційністю. По-друге, як було зазначено раніше, досліджувані слова виникли шляхом метонімічного переносу назв, семантичної деривації, що не могло не позначитися на структурних особливостях досліджуваного тематичного ряду.Більша частина досліджуваних слів (34%) є компресованою за своєю структурою. Винятком є слова: hogshead, hundredweight, furlong. Аналіз слів-вимірювачів на рівнях парадигматики та синтагматики показав, що слова міри та ваги, крім того, мають тенденцію до скорочень на письмі, що можна проілюструвати таким списком:


1

acre

- A., a., ac.,

2

bale

- bl., b.

3

barrel

- bbl., bl., bar.,

4

bushel

- bu., bsh.,

5

cord

- cd.,

6

chain

- chn.,

7

dram

-3, dr.,

8

fathom

- f., F., fth., fthm., fm.,

9

feet

- ft., ‘, sq.ft., ft2, cu.ft., ft3

10

gallon

- gal.,

11

gill

- gi.,

12

grain

- G., g., gr.,

13

hogshead

- hhd.,

14

hundredweight

- cwt.,

15

inch

- in., “, sq.in., in2, cu.in., in.3,

16

mile

- mi., M., m., sq.m., m.2

17

minim

- M., m., min.

18

nail

- nai., N., n.

19

ounce

- oz., 3/ap., oz. av.

20

pint

- p., pt.

21

peck

- pk.,

22

rod

- rd.,

23

quarter

- qr.,

24

quart

- qt., q., qu.

25

ton

- T., t., tn.

26

scruple

- S., 3/sp.,

27

stone

- st.,

28

yard

- y., yd.

Не всі аналізовані слова підлягають спрощенню на письмі. Незафіксованість скорочень у 44% слів міри та ваги частково пояснюється рідкістю їх вживання (pole, perch, sack, skein, hank, heer) або архаїчністю (hide, yoke, brace, ell) як показує список слів, скорочені форми можуть мати омонімічний характер, що служить перепоною в інтерпретації вимірювального параметра (пор.: mile – mi., M., m.; minim – M., m., min.; bale – bl., b.; barrel – bbl., bl., bar.). Скорочені форми іноді запозичується з інших мов, наприклад: hundredweight – cwt (c –лат.centrum, wt. – англ. weight), pound – lb (лат. libra). Досліджувані слова на письмі можуть позначатися символами. Пор.: foot – ‘, inch – “, dram – 3.

Слова міри та ваги скорочуються лише на письмі, тому скорочені форми цих слів будемо називати графічними. Графічні скорочення досліджуваних слів не підлягають класифікації, тому що ті ж самі слова іноді мають декілька варіантів скорочень (див. список вище).

Треба зазначити, що скорочені варіанти не є синонімами, а скоріше - паралельними термінами (Арнольд). Скорочені форми досліджуваних слів міри та ваги є лише графічними замінниками повних форм, а в усному мовленні подаються як повні форми. Використання графічних скорочень викликано зручністю написання. Крім того, треба зазначити, що скорочені форми слів-вимірювачів у різних дискурсах представлені по-різному. Так, у публіцистичних, а особливо у технічних текстах, вказані форми трапляються дуже часто, чого не можна сказати про художній дискурс.

Наявність ознак терміна у слів міри та ваги як з боку змісту (чіткість семантичних меж, точність, однозначність, десинонімічність та деемоційність), так і з боку форми (лаконічність) є валідним критерієм співвіднесеності досліджуваних слів з термінологічною лексикою.
3.5 Детермінологізація слів міри та ваги
Дослідження функціонування слів міри та ваги за межами термінологічного поля допомагає виявити деякі семасіологічні закономірності досліджуваних слів та спільні з іншими детермінологізованими словами диференціальні ознаки. Крім того, дослідження зазначеного аспекту дає надійний матеріал для бінарного зіставлення нетермінів та термінів у мові й проведення демаркаційної межі між ними.

Еволюція терміна в мові являє собою спіралеподібний рух. Терміни виникають на базі загальновживаних слів і повертаються в мову нетермінів зі зміненим, збагаченим значенням. Процес еволюції терміна можна зобразити таким вектором: загальновживана мова  термінологія  загальновживана мова. "При всей сущности и очерченности смысловых границ термин не является "мертвым грузом", как это пытаются утверждать западные лингвисты" [66: 29].

Терміну притаманна динаміка розвитку. "Технічне забарвлення" терміна чітко виступає при перенесенні його в інший контекст. Г.О.Винокур справедливо зазначив, що на практиці "спеціальні терміни не завжди вільні від двозначності, образності та сугестивності" [25: 4]. Процес детермінологізації набуває глибокого висвітлення у дослідженнях Л.А.Капанадзе. Детермінологізація - це запозичення слова з термінологічної системи і повне освоєння його літературною мовою [42]. Головні шляхи детермінологізації слів пролягають: 1)від метафоричного вживання до стійкого переносного значення до 2)генералізації, узагальнення спеціального значення і 3)змінення сфери вживання.

Слова міри та ваги мають специфічні семантичні закономірності, що характеризують їх функціонування як у межах точної вимірювальної лексики, так і при "виході" з останньої. Саме тому доцільно тут провести порівняння в плані трихотомії: нетермін1 – термін – нетермін2. Терміни вимірювання виникли шляхом спеціалізації значень вихідних слів. Основною моделлю утворення слів міри та ваги був метонімічний перенос назв, що позначають частини тіла, ділянки землі, контейнери, речовини, інструменти, засоби вимірювання. Пор.: ell "рука", "лікоть" "лінійна міра" " міра довжини"; span "розведені пальці"  "відстань між пальцями" "зафіксована відстань", "міра довжини"; hide "ділянка землі"  "міра землі". Похідні слова-вимірювачі відрізняються спеціалізацією та конкретністю змісту. Слово-термін вказує не тільки на поле, руку, пальці в їх узагальненому значенні, але й на обмежені у кількісному плані величини, на еталони точного вимірювання. Слова міри та ваги характеризуються тим, що вони вужче за обсягом, але багатше за змістом вихідних форм. Терміни досліджуваного вимірюваного поля перебувають між собою у точних кількісних відношеннях. При «виході” з термінологічного мікрополя слова міри та ваги підлягають процесу генералізації, тобто вони набувають узагальнене значення, втрачають чіткість семантичних кордонів, системність, точність, однозначність, які вони мали при позначенні точного вимірювального плану. Обсяг їх значення стає ширшим, зміст – біднішим. Якщо на параметрах точної вимірювальної лексики досліджувані слова характеризуються описовою дефініцією a + measure + of + (length, capacity, weight, land, quantity) та утворюють п’ять тематичних рядів слів, то на "виході"з поля кількості вони утворюють два ряди слів для позначення невизначеної кількості "багато-мало". Схематично це можна зобразити у вигляді двох груп, що символізують термінологічне (А) та нетермінологічне (В) поле:

А  В

Length much - manyQuantity

Weight


Land little - few

Capacity

Ілюстрацією генералізації значень може служити наведений нижче список слів міри та ваги, що функціонують за межами точної вимірювальної лексики:

acres – "large quantities", "a vast expansion"

bushels – "a large quantity", "or number"

gallons – "a large amount"

loads – "a great quantity", "or number"

miles – "a great distance", "or interval"

peck(s) –" a considerable quantity", "or number", "a great deal", "a quantity", "a heap", "lot"

tons – "a very large amount"

yards – "at great length", "without end"

dram – "small quantity"

foot – "the least distance of space"

inch – "the least amount or part"," a very little", "a bit"

ounce – "a small quantity"

scruple – "a very small quantity or amount"

span – "a short space of"

Генералізація значень перелічених вище слів полягає у тому, що ці слова уживаються для номінації невизначеної кількості. Остання позначається лише в плані "багато" або "мало". Конкретність і точність змісту досліджуваних слів замінюється тут абстрактністю та невизначеністю. Як показав аналіз функціонування слів-вимірювачів в плані синтагматики та парадигматики, інтенсивність названих слів за межами точної вимірювальної лексики залежить від актуальності їх функціонування на теренах точної квантифікації.

Опинившись за межами термінологічного поля, слова міри та ваги змінюють характер мовних зв’язків, набувають нових асоціативних кореляцій і характеризуються здатністю синонімізуватися та антонімізуватися. Детермінологізовані слова пояснюються вже не шляхом дефініцій, а розтлумачуються за допомогою слів невизначеного кількісного плану, вступаючи з останніми в синонімічні ряди.

Порівняйте пояснювальну трансформацію таких прикладів:
tons of pirates"many pirates"

bushels of letters"many letters"

an ounce of sense"little sense"

gallons of water"much water"

loads of friends"many friends"

barrels of fun"much fun"

pecks of trouble"much trouble"

gallons of tear"much tear"

acres of lace"much lace"

pounds of pardon"much pardon"

dram of spirit"little spirit"

bushels of girls"many girls"

За межами термінологічної лексики досліджувані слова створюють дві групи антонімів, в основі яких знаходиться протиставлення понять "багато" та "мало". Пор.: Give him an inch and he’ll take an ell. One scruple of prudence is worth a pound of passion. An ounce of good life better than a pound of pardon.

Сфера вживання слів-вимірювачів на "виході" з терміносистеми значно розширюється.

Пор.: tons of witnesses, tons of literature, acres of people, acres of European history, acres of laces, ounce of love, a scruple of prudence, inch of will, inch of liberty, ell of sleep, a dram of learning, loads of friends, a pound of pardon, loads of logic, tons of people, a barrel of fun, a peck of troubles. У наведених прикладах значний вплив на значення досліджуваних слів має правий компонент словосполучень – номінації явищ та предметів (witnesses, literature, people, history, love, prudence, will, fun і т.д.), які реально не підлягають вимірюванню, позначеними одиницями (tons, acres, ounce, scruple, inch, ell і т.д.). За межами точної вимірювальної лексики слова міри та ваги, детермінологізуючись, набувають фразеутворюючих потенцій. Процес фразеологізації даних слів виявляється при бінарному зіставленні їх функціонування у буквальному та фігуральному планах. Синтаксичні моделі цих двох планів будуються при цьому за одним принципом: "кількість плюс субстанція".

Пор.:


tons of powder

: :

"tons of pirates"

bushels of coal

: :

"bushels of girls"

gallons of water

: :

"gallons of tears"

acres of land

: :

"acres of people"

a load of wheat

: :

"loads of money"

a grain of diamond

: :

"a grain of sincerity"

two last of land

: :

"a thousand last of devils"

Звернення до лексичної наповнюваності моделей є більш благодатним, бо вказує на джерело фразеологізації – номінацію вимірюваного: pirates, girls, tears, people, money і т.д. У процесі фразеологізації слів міри та ваги провідну роль відіграє семантика контактних слів (Уфимцева). Тут - pirates, girls, tears і т.д., під впливом яких відбувається десемантизація кількісного значення (прямого плану) досліджуваних слів та набування останніми семи невизначеної квантифікації. Під впливом правого індикатора (номінації вимірюваного) відбувається так зване "порушення" системних координат слів міри та ваги, виникнення алогічних, несистемних сполучень, що заперечують реальні стосунки позначуваних предметів і явищ об’єктивного світу.

Слова міри та ваги набувають образності у новому контексті, наприклад:

Every boy he encountered added another ton to his depression (M.Twain).

Jim would have enjoyed exceedingly thrashing Cornelius within an inch of his life (J.Conrad).

You should have seen acres of people throw themselves down in that water and kiss it (M.Twain).

Прикладом ситуативної вмотивованості переносного вживання слова-вимірювача може служити Yard of Ale, назви бару в м.Стратфорді – на Авоні. Основою для такої назви послужила назва стакана, що підтверджується такою інформацією: This old-time measurement of beer was a glass which held half a pint. It was a glass shaped like a coaching-horn without the mouthpiece, wide at the bottom and narrowing to a neck. A number of them are still in existence.

При "виході" з термінологічного поля досліджувані слова-вимірювачі стають не лише джерелом засобів вираження "багато" та "мало", але також набувають експресивного значення. Експресивність характеризує досліджувані слова на лінії нетермін1  термін (при "вході" до терміносистеми) та  нетермін2 (при "виході" з неї).

Побутова виразність слів міри та ваги простежується у самих назвах слів-вимірювачів. Пор.: англ. foot, barrel, chain, cord, cut, sack, stone, spindle та ін. Але для носіїв мови виразність терміна та його генетичні зв’язки мають не таке велике значення порівняно з його предметно-логічним змістом. Для суспільства більш доцільно знати числову константу вимірювача, ніж його еволюцію. М.Складовська назвала відкритий нею новий елемент на честь своєї Батьківщини – Polonium; для вчених світу це відкриття елемента мало більш важливе значення, ніж його назва. Там, де починається мова науки, чисел, вимірювання, експресивність і конотація не знаходять свого застосування.

При "виході" з терміносистеми досліджувані слова характеризуються більшим ступенем експресивності, ніж при "вході". У терміносистемі слова-вимірювачі, як згадувалося раніше, мають "нульову" експресивність.

Доказом експресивності слів міри та ваги за межами термінологічної системи служить їх вживання у поетичному дискурсі (Пор.: рос. стены каменные, в двадцать сажень высотой, Одинаковые, как быть, трехвершковые горшки, Отполз все ж таки сажени две ко взгорочку, шапку под голову, да и растянулся, ростом не больше трех четвертей. Сажени четыре жердинка; Косая сажень в плечах; умом Россию не понять, аршином общим не измерить).

Досліджувані слова міри та ваги виступають невід’ємним компонентом скоромовок, прислів’їв, приказок та фразеологізмів. Пор.:

***


- Piter Piper picked a peck оf pickled pepper,

A peck of pickled pepper Peter Piper picked;

If Peter Piper picked a peck of pickled pepper,

Where’s the peck of pickled pepper Peter Piper picked?
***

- After dinner rest awhile,After supper walk a mile.

***


- There was a crooked man, and he went a croocked mile.

***


- I saw a Venice glass full fifteen feet deep.

***


By the yard, eat a peck of salt with somebody, a peck of trouble, it stands out a mile, miles better, not a hundred miles away; inch by inch, grain of wheat in a bushel of chaff, pound of flesh, put a quart into a pint; a miss is as good as a mile.

Слова міри та ваги, детермінологізуючись, можуть вживатись як засоби гіперболізації, перебільшення окремих рис людини, предмета та явища.

А.О.Потебня зазначав, що гіпербола є нібито результатом сп’яніння – почуття, що заважає бачити предмети у їх реальних розмірах. Досліджувані слова міри та ваги часто вживаються у казках для створення ефекту перебільшення [68].

So he went to the bazaar and buying a hundred thousand pounds weight of wheat flour, put it in a bundle on his head and set off (Indian Tales).

He has only taken a few steps when he saw the Indian wrestler coming home with a thousand cart-loads of fuel on his head (Indian Tales).

Л.Керолл залежно від фантастичного змінення росту своєї героїні звертається до слів міри inch, feet або mile.

Пор. In fact she was now rather more than nine feet high.

"I’m not a mile high", said Alice

"Nearly two miles high", added the Queen.

She was only ten inches high.

She was now about two feet high (L.Carroll).

У цій самій казці ефект перебільшення досягається шляхом вживання вимірювачів gallon, inch як кількісних модифікаторів слова tear, наприклад:But she went on all the same shedding gallons of tears, until there was a large pool all around her, about four inches deep and reaching half down the hall (L.Carroll).

Слова міри та ваги вживаються також при створенні ефекту зменшення рис людини, предмета або явища, величини, сили, розмірів. Так, Хлопчика-мізинчика в англійських казках ласкаво називають Tommy Thumb, а його речі описуються за допомогою відповідних слів міри та ваги.The King was so charmed with his address that he ordered a little chair to be made, in order that Tom might sit upon his table, and also a palace of gold, a span high, with a door an inch wide, to live in.

Half a yard of cloth

Will make him coat and jacket.

Make him coat and jacket,

Trousers to the knee,

And if you will not have him,

You may let him be.

Слова міри та ваги, крім того, функціонують для створення ефекту контрасту: give him an inch, and he’ll take an ell, an ounce of practice is worth a pound of theory, an ounce of common sense goes farther than many carloads of logic.

За допомогою слів міри та ваги предметам та явищам можуть приписуватись ірреальні, неочікувані ознаки. Пор.: How many ifs go to a bushel? Many words will not fill a bushel. To try to put a quart into a pint pot. To make a pint measure hold a quart.

Гра слів (каламбур) у цьому реченні досягається шляхом вживання вимірювача inch у прямому та переносному значеннях: Now Wendy was every inch a woman, though there were not very many inches, and she peeped out of the bed-clothes.

Аналіз мовного матеріалу показує, що слова міри та ваги можуть вживатися для позначення вимірюваних денотатів. Наприклад: In the diminishing daylight they went along the level roadway through the meads which stretched away into gray miles, and were backed in the extreme edge of distance by the swarthy and abrupt slopes of Egdon Heath (Th.Hardy). To think o’ the miles I’ve ramped o’ starlight nights those last thirty year, courting, or trading, or for doctor, or for nurse, and yet never had the least notion o’ that till now, or felled my soul rise so much as an inch above my shirt-collar (Th.Hardy).

У цих реченнях слово mile вживається у значенні "дорога". У першому реченні служить паралельне вживання слів roadway, miles, а також означення слова miles прикметником gray.

Незворотність часу, плин думки може метафорично омовлюватися за допомогою слів міри та ваги. Наприклад:

These Acres, always again lost

By every new Ordnance survey

And searched for at exhausting cost,

Of time and thought, are still away.

They have their paper substitute –

Intercalation of an inch

At the so many thousandth foot:

And no one parish feels the pinch.

But lost they are, despite all care,

So perhaps likeliest to be bound

Together in a piece somewhere,

A plot of undiscovered ground.

Invisible, they have the spite

To swerve the tautest measuring chain

And the exact theodolite

Perched every side of them in vain,

Yet there’s no scientific need

To plot these acres of the mind

With prehistoric fern and reed

And monsters such as heroes find.

They have, no doubt, their flowers, their birds,

Their trees behind the phantom fence,

But of the substance of mere words:

To walk there would be loss of sense (R.Graves).

При виході з терміносистеми відбувається процес десемантизації слів-вимірювачів і набування останніми рис нетермінологічності.

Таким чином, у процесі детермінологізації досліджувані слова міри та ваги змінюють свої семантичні вектори та сферу вживання, вони набувають потенції синонімізуватися та антонімізуватися, втрачають ознаки терміна та вживаються для позначення невизначеної кількості.

На часі Велика Британія перейшла на метричну систему вимірювання, про що в офіційному документі Великої Британії зазначається:The Government announced in May 1965 that it was encouraging the adoption of the metrin system of weights and measures and by 1975 the greater part of British industry should have effected the change.

При переході на нову систему інноваційні терміни корелюють із застарілими. Діючим є процес конверсії, заміни одних термінів іншими. Перші виходять із ужитку, другі набувають сили функціонування. Поява цілої тематичної групи слів-вимірювачів обумовлюється дією екстралінгвальних факторів. Але старі слова міри та ваги повністю не зникають з мови, вони обмежують сферу свого функціонування й використовуються у нетермінологічній лексиці на позначення невизначеної кількості. Слова міри та ваги, що в термінологічній лексиці виступають носіями невеликих числових констант, за межами вказаної лексики вживаються для номінації незначної кількості. І, навпаки, поняття більшої, невизначеної кількості виражається тими словами-вимірювачами, які у ерміносистемі мали більші числові константи. Пор.: ounce - a twelfth of a pound (буквальний план) - a small quantity (фігуральний план); ton - 20 cwt (буквальний план) - a very large amount (фігуральний план). Буквальний план слів міри та ваги служить фоном їх розділення на домени "багато" та "мало"(див. таблицю 4 "Семантична опозиція вторинних конструювань).

1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка