Вступ розділ 1 Витоки димензіональної лексики (слів міри І ваги) англійської мовиСторінка8/8
Дата конвертації09.03.2016
Розмір1.16 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

ВИСНОВКИ
1. Кількісні характеристики об’єктивного світу позначаються в мовах притаманними граматичними та лексичними засобами. Серед лексичних засобів виокремлюється група слів міри та ваги, що функціонують як кількісні модифікатори номінацій вимірюваного та мають притаманні їм генетичні, граматичні та семантичні ознаки.

2. Досліджувані слова виникли у старо- та середньоанглійському періоді й співвідносяться як із запозиченою, так і з незапозиченою лексикою.

3. За своїми висхідними зв’язками слова міри та ваги класифікуються на групи, які асоціюють з назвами: а)частин тіла; б)земельних ділянок та засобів вимірювання; в)числівників; г)ємностей; д)предметів, речовин невизначеної кількості та засобів праці.

4. Більша частина досліджуваних у праці слів з’явилася шляхом перенесення назв з оточуючих людину предметів на еталони вимірювання, еволюціонувала від некількісного значення первинних форм до кількісного значення слів-вимірювачів, а потім – до вираження невизначено-кількісних оцінок. Пор.: stone "камінь"  міра ваги  багато; scruple "галька" міра ваги  мало. Слова міри та ваги, первинним значенням яких було число, у своїй семантичній еволюції пройшли шлях від числового значення до вимірювального, а потім – до невизначено-кількісного. Пор.: ounce "одна дванадцята" міра ваги  мало; mile "тисяча" лінійна міра  багато; quart "одна четверта"  міра рідини  багато і т.д.

5. Словам міри і ваги притаманна спільна семантична еволюція, вони вживаються не лише для номінації еталонів вимірювання, але й вимірюваного та засобів вимірювання. Поліфункціональність цих слів підтверджується їх використанням на позначення темпоральних та просторових характеристик.

6. Лінгвістичне дослідження слів міри та ваги ілюструє взаємозв’язок процесів лічби та вимірювання, а також залежність методів і засобів вимірювання від екстралінгвальних факторів.

7. Тематична спільність досліджуваних слів обумовлює спільність їх синтаксичних потенцій та лексичного наповнення. Серед словосполучень зі словами міри та ваги з іншими словами виокремлюються такі моделі:

1) іменник1 + прийменник + іменник2 (S1 of S2);

2) кількісне слово + іменник1 + прийменник + іменник2 (NumS1 of S2);

3) кількісне слово + іменник (NumS1);

4) ізольоване вживання слів міри та ваги – "нульове словосполучення" (S1).

Головною моделлю сполучення слів міри та ваги з іншими словами є модель "кількість + субстанція". Синтаксичною функцією досліджуваних слів є функція кількісних атрибутів.

8. Слова міри та ваги сполучаються з кількісними словами в препозиції, з номінацією вимірюваного – у постпозиції. Залежно від лексичного оточення досліджувані слова реалізують значення точної або приблизної кількості.

9. У морфологічному плані слова міри та ваги характеризуються наявністю категорій числа та відмінка. Велика кількість ілюстративного матеріалу представлена на користь загального відмінка. У деяких словах даної групи спостерігається тенденція омонімії форм однини та множини.

10. Інтенсивність функціонування слів міри та ваги підтверджується утворенням інновацій на рівні слів та словосполучень, які використовується у мові для позначення кількісних оцінок у прямому та переносному планах.

11. Актуальність слів міри та ваги детермінується дією екстралінгвальних факторів – законів і статусів, які приписують досліджуваним словам зміст у формі дефініції, змінюють та уточнюють їх числові константи.

12. Слова міри та ваги мають статус термінів з огляду на наявність таких диференціальних ознак, як системність, точність, однозначність, деемоційність і десинонімічність.

13. У процесі детермінологізації досліджувані слова втрачають зазначені ознаки, змінюють асоціативні мовні зв’язки, набувають здатності синонімізуватись і антонімізуватись, виступають компонентами фразеологічних одиниць, джерелом стилістичних засобів.

14. З введенням десяткової системи вимірювання в Англії досліджувані слова міри і ваги змінюють сферу свого функціонування та втрачають ознаки термінологічності.

15. Результати дослідження тематичного ряду слів вочевидь ілюструють дію законів діалектики у мові, де всі процеси та явища знаходяться у тісному зв’язку, взаємообумовленості та постійній еволюції.Список використаної літератури

 1. Амосова Н.Н. Основы английской фразеологии. - Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1963.

 2. Апресян Ю.Д. Лексическая семантика. Синонимические средства языка. – М.: Наука, 1974.

 3. Аристотель. Категории. – М.: Изд-во “Мысль”, 1939.

 4. Аристотель. Сочинения в четырех томах.– М.: Мысль, 1976. – Т. 1.

 5. Арнольд И.В. Лексикология современного русского языка: Уч.пособие.- М.; Л.: Просвещение, 1966.

 6. Арнольд И.В. Семантическая структура слова в современном английском языке и методика ее использования. – Л.: Просвещение, 1966.

 7. Арполенко Г.П., Городенская К.Г., Шербатюк Г.Х. Имя числительное украинского языка. – Киев: Наукова думка, 1980.

 8. Арутюнова Н.Д. Проблема числа : Монография. Логический анализ языка. Квантификативный аспект языка – М.: Индрик, 2005.

 9. Арутюнова Н.Д. Проблема числа // Логический анализ языка. Квантитативный аспект языка / Отв. ред. Н.Д.Арутюнова.-М.:Индрик, 2005.-С.5-21.

 10. Багрянский И.М. Имя числительное в русском языке ХI-ХVII вв.: Автореф. дис… д-ра филол.наук. – М., 1960.

 11. Баранова С.В. Вираження кількісно-якісних відношень синтаксичними структурами англійської мови: Дис... канд. філол.наук. – Харків, 1997.

 12. Бархударов Л.С. Очерки по морфологии современного английского языка. – М., 1965.

 13. Бархударов Л.С., Штелинг Д.А. Грамматика английского языка. - М.: Мысль, 1976.

 14. Большакова Г.Н. Единицы с количественной, качественно-количественной и количественно-оценочной семантикой в идиолекте и идиостиле В.Набокова: Монографія. Логический анализ языка. Квантификативный аспект языка /Отв.ред.Н.Д.Арутюнова.-М.:Индрик, 2005.

 15. Большая Советская Энциклопедия, 1973. – Т.12.

 16. Бондарчук Н.С. К вопросу о метрологии двинского диалекта XIV – XV вв. – Ученые записки Калинин. пед. ин-та, 1968.

 17. Боковский В.И., Кузнецов П.С. Историческая грамматика русского языка. – М.: Изд-во АН СССР, 1963.

 18. Бородін О.І. Історія розвитку поняття про число і систему числення. – К.: Рад.школа, 1968.

 19. Бочкарева Н.Н. Квантитативные сочетания типа a cup of tea, a world of power в современном английском языке // Автореф. дис. … канд. филол. наук. – М., 1974.

 20. Будагов Р.А. Введение в науку о языке. – М.: Гос.учебно-пед. изд-во Министерства просвещения РСФСР, 1958.

 21. Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание. – М.: Русские словари, 1996.

 22. Винник В.О. Назви одиниць виміру і ваги в українській мові.– К.:Наукова думка, 1966.

 23. Виноградов В.В. Русcкий язык. Грамматическое учение о слове. – М.: Учпедгиз, 1972.

 24. Виноградова Л.П. Грамматика английского языка. – М.: Высшая школа, 1978.

 25. Винокур Г.О. О некоторых явлениях словообразования в русской технической терминологии. – М.: МИФЛИ, 1938. - Т.5.

 26. Вихованець І.Р. Граматика української мови. Синтаксис. – К.: Либідь, 1993.

 27. Воронцова Г.Н. Очерки по грамматике английского языка. –М.: Изд-во литературы на иностранных языках, 1960.

 28. Галкина-Федорук Е.М., Горшкова К.В., Шанский Н.М. Современный русский язык. – М.: Учпедгиз, 1958.

 29. Гегель Г.В.Ф. Энциклопедия философских наук. Наука логики. - М.: Мысль, 1974. – Т. 1.

 30. Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. – М.:Изд-во иностр. и национальных словарей, 1955.

 31. Депман И.Я. О мерах и метрической системе. Серия Знание. – М., 1956. – N 26.

 32. Есперсен О. Философия грамматики. – М.: Изд-во иностр. лит., 1958.

 33. Етимологічний словник української мови: В 7 т. / АН УРСР. Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні; Редкол.О.С. Мельничук (головний ред.) та ін. — К.: Наук. думка, 1982 – 2006.

 34. Жаботинская С.А. Когнитивные и номинативные аспекты класса числительных (на материале современного английского языка). – М.: ИЯ РАН. – 1992.

 35. Жигадло В.Н., Иванова И.П. Иофик Л.Л. Современный английский язык. Теоретический курс грамматики. – М.: Изд-во лит. на иностр. яз., 1956.

 36. Жлуктенко Ю.О. Порівняльна граматика української та англійської мов. Посібник. -К.: Рад.школа, 1962.

 37. Жуков В.П. О знаковости компонентов фразеологизма. - Вопросы языкознания.- 1975. - № 6 .

 38. Загнітко А.П. Теоретична граматика української мови: синтаксис. – Донецьк : ДонНУ, 2001.

 39. Засоби квантифікації: лінгвокогнітивні аспекти//Кол.монографія за ред.С.О.Швачко - Суми:СумДУ, 2007.

 40. Иванова И.П. О полевой структуре частей речи в английском языке // В кн.: Теория языка, методы его исследования и преподавания: К 100-летию со дня рождения Л.В.Щербы. - Л.: Наука, 1981.

 41. Ильиш Б.А. Современный английский язык. – М.: Изд-во иностр лит. , 1948.

 42. Капанадзе Л.Ф. Взаимодействие терминологической и общепотребляемой лексики // В кн..: Развитие лексики современного руского языка. - М.: Наука, 1965.

 43. Категория количества в современных европейских языках: Монография / Ред.кол.: В.В.Акуленко, С.А.Швачко, Е.И.Букреева и др.; Отв.ред.В.В.Акуленко. – К.: Наукова думка, 1990.

 44. Кацнельсон С.Д. Типология языка и речевое мышление. – Л.: Наука, 1972.

 45. Клименко Н.Л. Лексико-фразеологические средства выражения неопределенно большого количества в современном русском и английском языках : Автореф.дис ... канд.филол.наук. - Л., 1982.

 46. Кобякова І.К. Креативне конструювання вторинних утворень в англомовному художньому дискурсі: Монографія. – Вінниця: Нова книга, 2007.

 47. Кочерган М.П. Загальне мовознавство. – К.: Академія, 1990.

 48. Кошевая И.Г. К проблеме знака и значения в зыке:Учеб.пос. – М.: Изд-во. Моск.пед.ин-та им. В.И.Ленина, 1976.

 49. Кошевая И.Г. Категория числа. – К.: Изд-во Киевского пед. ин-та иностр. языков, 1969.

 50. Крылов С.А. Количественность как понятийная категория //Логический анализ языка. Квантификативный аспект языка /Отв.ред.Н.Д.Арутюнова.-М.:Индрик, 2005.

 51. Кубрякова Е.С. Части речи с когнитивной точки зрения. – М.: ИЯ РАН, 1997.

 52. Кумахов М.А. Число и грамматика // Вопросы языкознания. - 1969. - №4.

 53. Кунин В.А. Английская фразеология (Теоретический курс). - М.: Высшая школа, 1970.

 54. Леви-Брюль Л. Первобытное мышление. – М.: Атеист, 1930.

 55. Леонтьев А.А. Возникновение и первоначальное развитие языка. – М.: Изд-во АН СССР, 1963.

 56. Линник Т.Г. Структура лексико-семантической группы, обозначающей размер (на материале руского, украинского, английского языков): Автореф. дис... канд.филол.наук. – Киев, 1975.

 57. Лотте Д.С. Некоторые принципиальные вопросы отбора и построения научно- технических терминов. – М.;Л.: Изд-во Акад.наук СССР, 1941.

 58. Манакин В.Н. Сравнительная лексикология.–К.: Знання, 2004.

 59. Маркс К., Энгельс Ф. Диалектика природы: Соч., 2-е изд. - Т.20

 60. Матвеева Г.Н. История имени числительного. – Новосибирск: Изд-во Новосибирск. пед.ин-та,1961.

 61. Медведь Е.Н. Системно-функциональные особенности квантитативных единиц: Дис…канд.филол.наук: 10.02.04. – Харьков, 2001.

 62. Мизина К.М. Числительные украинского языка: Дис… канд.филол.наук. – Запорожье, 1967.

 63. Мортон А.Л. История Англии / Перевод с английского Н.Чернявской. – М.: Изд-во Иностр.лит., 1950.

 64. Мостовий М.І. Лексикологія англійської мови. – Харків: Основа, 1993.

 65. Панфилов В.З. Философские проблемы языкознания : гносеологические аспекты. – М.:Наука, 1977.

 66. Пиотровский Р.Г. К вопросу об изучении термина /Уч.зап. ЛГУ. Вопросы грамматического строя и словарного состава языка. – Л., 1952. -№2.

 67. Покровский М.М. Избранные работы по языкознанию. - М.: Изд-во АН СССР, 1959.

 68. Потебня А.А.Из записок по русской грамматике. – М.: Изд-во АН СССР, 1941.

 69. Пронина Р.Ф. Перевод английской научно-технической литературы: Учеб.пос. для вузов. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Высшая школа, 1986.

 70. Ребрий А.В. К вопросу об окказионализмах в современном английском языке // Вісник Харківського університету. – 1995.– Т.2. - №384.

 71. Реформатский А.А. Число и грамматика // Вопросы грамматики. – Сб.ст. к 75-летию И.И.Мещанинова. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1960.

 72. Семчинський С.В. Загальне мовознавство. – К.: АТ „ОКО”, 1996.

 73. Смирницкий А.И. Морфология английского языка. – М.: Изд-во лит. на иностр. яз., 1959.

 74. Стройк Д. Коротка історія математики. – К.:Рад.школа, 1960.

 75. Супрун А.Е. Славянские числительные. Становление числительного как части речи. – Минск, 1969.

 76. Таранець В.Г. Походження поняття числа і його мовної реалізації (до витоків індоєвропейської прамови). – Одеса, 1999.

 77. Телия В.Н. Семантический аспект сочетаемости слов и фразеологических сочетаний // Принципы и методы семантических исследований. - М.: Наука, 1976.

 78. Тейлор Э. Первобытная культура. – М., 1939.

 79. Толковый словарь русского языка /Под ред.

проф. Д.Н.Ушакова. – М.: Советская энциклопедия, 1934. – Т.1.

 1. Тошович Б. Квантитативная категоризация и категориальная квантификация / Сб. Логический анализ языка. Квантификативный аспект языка – М.: Индрик, 2005.

 2. Уфимцева А.А. Семантика слова // Аспекты семантических исследований. – М.:Высш.школа, 1980.

 3. Уфимцева А.А. Типы словесных знаков. – М.: Наука, 1974.

 4. Филин Ф.П. К вопросу о происхождении понятий измерения (термин "верста"). // Сб. Академику М.Я.Марру. – М.;Л.: Изд.-во АН СССР, 1935.

 5. Финкель А.М., Баженов Н.М. Курс современного литературного языка. – К.: Рад. школа, 1965.

 6. Худаш М.Л. Лексика українських ділових документів кінця XIV - початку XVІІ ст. – К.: Наукова думка, 1961.

 7. Чернышева И.И. Фразеологическая система и ее семантические категории //Иностранные языки в школе.- 1973.- №2.

 8. Чернюк Н.И. Количественные градации в системе имени английского языка - Дис...канд. филол.наук. – М., ­­1978.

 9. Чеснокова Л.Д. Имя числительное в современном русском языке. Семантика. Грамматика. Функции. - Ростов-на-Дону, 1997.

 10. Швачко С.А. Адъективные аспекты порядковых денумеративов // Вісник Харк.нац.ун-ту ім. В.Н.Каразіна. – 2000. - №471.

 11. Швачко С.А. Средства выражения количества в современном английском, русском и украинском язиках: Монография. – К.: Вища школа, 1981.

 12. Швачко С.А. Эволюция и функционирование слов-измерителей в системе английского языка (на материале слов меры и веса): Дис... канд. филол. наук.- Киев, 1971.

 13. Швачко С.О. Лінгвістичні параметри квантитативних слів англійської мови // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського державного лінгвістичного університету. – К. - 2000. - Вип.2.

 14. Швачко С.О. Семантичне навантаження денумеральних одиниць // Зб.наук.праць: Мовні концептуальні картини світу. - Київ. – 2002. - №7.

 15. Швачко С.О. Соціолінгвістичні аспекти вимірювальної лексики англійської мови // Зб.наук.статей. Проблеми семантики слова, речення та тексту. – К.: Видавничий центр КНЛУ. – 2001. – Вип.7.

 16. Швачко С.О., Єгорова О.І. Когнітивні зони вимірювальної лексики // Вісник СумДУ. Сер.Філол.науки. - 2007. - №2.

 17. Швачко C.O., Кобякова І.К. Вступ до мовознавства (курс лекцій): Посібник. - Вінниця: Нова книга, 2006.

 18. Швачко С.О., Медвідь О.М. Когнітивні аспекти квантитативних слів // Вісник Київського лінгвістичного університету. Серія Філологія. – 1998. - №1.

 19. Шевченко И.С., Морозова Е.И. Дискурс как мыслекоммуникативное образование // Вісник Харківського національного університету ім.В.Н.Каразіна. – 2003. - №586.

 20. Шмелев Д.Н. Проблемы семантического анализа лексики (на материале русского языка). - М.: Наука, 1973.

 21. Шошин Л.В. Размытые числа как средство описания субъективных величин // Статистические методы анализа экспертных оценок.- М.: Наука, 1977.

 22. Языкознание: Большой энциклопедический словарь / Гл. ред. В.Н. Ярцева. – 2-е изд. – М.: Большая Российская энциклопедия, 1998.

 23. Ярцева В.И. Семантическое и формальное варьирование. _ М.:Высшая школа, 1979.

 24. Allen G.S. Living English Structure. – London: Longmans, 1964.

 25. An Etymological Dictionary of the English Language by W.W.Skeat. - Oxford at the Clarendon Press, 1958.

 26. Burling R. Cognition and componential analysis // Аmerican Anthropologist – Menasha, Wisc. - 1964. - Vol.66.

 27. Gleason H.A. Linguistics and English Grammar . – N.York-Chicago-San Francisco- Toronto: Holt, Rinehart and Winston, 1965.

 28. Goodenough W. Componential analysis and the Study of Meaning // Lаnguage. – 1965. - Vol.32.

 29. Hornby A.S. Oxford Advanced Learner’s Dictionary. Oxford: Oxford University Press, 1982.

 30. Jespersen O. The Philosophy of Grammar – London: Allen & Unwin, 1925.

 31. Lurie Ch.N. Everyday sayings. Their meanings explained. Their origin given. – Detroit. – 1968.

 32. Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English: In 2 vol. / Edited by A.S.Hornby, A.P.Cowie. – M.: Russian Language Publishers, Oxford: Oxford University Press, 1982.

 33. Palmer F.R. Sematics. A new outline. – London-New-York-Melborne, 1976.

 34. Partidge E. Usage and Abusage. – A Guide to Good English. – Great Britain, 1978.

 35. Quirk R., Greenbaum S., Leech G., Svartvik J. A University Grammar of English / Edited and abbreviated by I.P.Verkhovskaya. – Moscow: Vysšaya škola, 1982.

 36. Wood Fr.T. English colloquial Idoms. – Macmillan. - 1970.


Джерела ілюстративного матеріалу

116. Abrahams P. THE Path of Thunder. – M.: Pubilshing House, 1951.

117. The Anglo-Saxon Chronicle. Transl. by James Ingros. – London, 1923.

118. Blackmore R.D. Lorne Doone. – M., 1961.

119. Bronte Ch. Jane Eyre. – M.: Foreign Languages Publishing House. – M., 1954.

120. Campbell J. The Queen Rides. – London, 1965.

121. Carter D. Fatherless sons. – M.: Foreign Languages Publishing House. – M., 1957.

122. Conrad J. Lord Jim. – M. , 1999.

123. Dreiser Th. Jennie Gerherdt. – M.: Progress Publishers, 1972.

124. Forgan J.K. Mathematics at work. – Great Britain, 1969.

125. Foster E.M. A Passage to INdre. – Penguin Modern Classics, 1969.

126. Hardy Th. Tess of the d’Urbervilles. – M., 1968.

127. Heym Sl. The Crusaders. – M.: Foreign Languages Publishing House. – M., 1964.

128. Jerome K.Jerome. Three Men in a Boat. – M.: Foreign Languages Publishing House. – M., 1951.

129. Maugham W.S. Ram and Other Short Stories. –M.:Progress Publishers, 1977.

130. Norris Fr. The Octopus. – M.: Foreign Languages Publishing House. – M., 1962.

131. Rowling J. K. Harry Potter and the Order of the Phoenix (Book 5). - Large Print Press, 2005. – 1232 p.

132. Sillitoe A. A Key to the Door. – M.:Progress Publishers, 1969.133.Selinger J. The Catcher in the Rye. – M.:Progress Publishers, 1969.
Список скорочень


англ.

– англійська мова

алб.

- албанська мова

гаел.

- гаельська мова

герм.

– германська мова

гол.

- голландська мова

гот.

– готська мова

гр.

– грецька мова

дат.

- датська мова

дв.рим.

- давньоримська мова

зах.фр.

- західнофранцузька мова

і.є.

– індоєвропейська мова

ірл.

– ірландська мова

ісп.

- іспанська мова

італ.

- італійська мова

катал.

- каталонська мова

кельт.

– кельтська мова

лат.

– латинська мова

лит.

- литовська мова

ниж.н.

- нижньонімецька мова

нім.

– німецька мова

норв.

- норвезька мова

піз.лат.

- пізньолатинська мова

пол.

- польська мова

порт.

- португальська мова

рос.

– російська мова

с.англ.

– середньоанглійська мова

сакс.

- саксонська мова

сер.гол.

- середньоголландська мова

сер.лат.

- середньолатинська мова

серб.

- сербська мова

сканд.

– скандинавська мова

СМВ

- слова міри і ваги

снск.

– санскрит

ср.в.н.

- середньоверхньонімецька мова

ср.н.м.

- середньонижньонімецька мова

ст.англ.

– староанглійська мова

ст.в.н.

– староверхньонімецька мова

ст.герм.

- старогерманська мова

ст.євр.

- староєврейська мова

ст.інд.

– староіндійська (Веде)

ст.норв.

- старонорвезька мова

ст.норм.

- старонорманська мова

ст.сакс.

– старосаксонська мова

ст.слов.

- старослов’янська мова

ст.фр.

– старофранцузька мова

ст.фриз.

– старофризька мова

суч.гол.

- сучасна голландська мова

суч.н.

- сучасна німецька мова

угор.

- угорська мова

уел.

- уельська мова

укр.

– українська мова

флам.

- фламанська мова

фр.

- французька мова

центр.ст.фр.

- центральностарофранцузька мова

чеськ.

- чеська мова


1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка