Вступ у 2012-2013 навчальному роціСторінка1/16
Дата конвертації09.03.2016
Розмір2.73 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
ВСТУП

У 2012-2013 навчальному році діяльність педагогічного колективу була спрямована на пошук та використання нових резервів щодо виконання статей Конституції України, законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”; нових соціальних ініціатив, проголошених Президентом України Віктором Януковичем під час розширеного засідання Кабінету Міністрів 27 лютого 2013 року і спрямованих на захист дітей; Указів Президента і рішень уряду щодо розвитку освітньої системи, наказів, методичних рекомендацій МОНмолодьспорту України, Департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації, Програми розвитку освітньої галузі міста Борисполя на 2011-2014 роки, проекту “Обдарована дитина”, плану управління освіти і науки Бориспільської міської ради, подальшого створення умов для забезпечення рівного доступу до високої якісної освіти відповідно до Концепції національного виховання, Програми розвитку освітньої системи Київської області на 2011-2014 роки та Програми розвитку освітньої галузі міста Борисполя на 2011-2014 роки на засадах гуманістичного навчання і виховання, вдосконалення стилю взаємодії з учнями.

У 2012-2013 навчальному році педагогічний колектив продовжував роботу щодо реалізації пріоритетних напрямів розвитку освітньої системи та забезпечення рівного доступу до якісної освіти на основі:

- упровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти за новими навчальними програмами для учнів 1-го класу;

- підвищення ефективності навчально-виховного процесу через упровадження сучасних освітніх технологій;

- забезпечення профілізації, формування у школярів готовності до свідомого вибору майбутньої професії;

- забезпечення умов для розвитку особистості учня, його самоствердження й самореалізації;

- виявлення, педагогічної підтримки та психологічного супроводу обдарованих дітей;

- підвищення якості освітніх послуг для дітей із особливими освітніми потребами;

- дотримання вимог безпеки життєдіяльності всіх учасників навчально-виховного процесу;

- виховання високодуховної, високоморальної особистості;

- створення умов для вдосконалення фахової освіти, кваліфікації та професійної майстерності педагогів.Головними завданнями, над якими працював педагогічний колектив у 2012-2013 навчальному році, були:

І. Підвищення результативності сучасного уроку як основної форми навчально-виховної роботи через реалізацію завдань:

- особистісно зорієнтованого спрямування розвитку, навчання та виховання школярів;

- широкого впровадження в навчально-виховний процес інноваційних технологій;

- цілеспрямованої роботи педагогічного колективу над підвищенням рівня навчальних досягнень учнів з усіх навчальних предметів, мотивації їхньої навчальної діяльності;

- створення оптимальних умов для виявлення обдарованості дітей та сприяння їхньому розвитку, самореалізації;

- створення умов для вдосконалення профільного навчання з урахуванням потреб та інтересів учнів;

- забезпечення якісної підготовки випускників до зовнішнього незалежного оцінювання;

- вдосконалення фахової майстерності кожного вчителя, опанування інноваційних методик навчання і виховання;

- залучення педагогів до навчання за програмою Intel “Навчання для майбутнього” та створення умов для виконання державної програми
“100 %”.

ІІ. Виховання фізично здорової, морально зрілої, соціально активної особистості з глибоко усвідомленою громадянською позицією шляхом:


  • виховання учнів на історичній та культурній спадщини українського народу, формування високої патріотичної свідомості, виховання активної громадянської позиції у школярів;

  • створення умов для розвитку творчих здібностей і талантів учнів відповідно до їхніх схильностей та інтересів, що сприяє розвитку соціальної активності особистостей;

  • спрямування навчально-виховного процесу на формування загальнокультурних, громадянських, здоров’язберігаючих компетентностей особистості;

- створення безпечних умов з охорони праці для учасників навчально-виховного процесу, пропаганди та стимулювання в молодого покоління прагнення до здорового способу життя, правової, екологічної, естетичної культури.

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України №462 від 20.04.2011 року Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти” вчителі початкових класів почали роботу з поетапного впровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти за новими навчальними програмами для учнів 1-го класу.

Основні завдання, що ставлять перед собою вчителі школи І ступеня, –всебічний розвиток та виховання особистості, формування в учнів повноцінних мовленнєвих, читацьких, обчислювальних умінь та навичок, бажання та вміння вчитися. Пріоритетними є загальнонавчальні, розвивальні, виховні та оздоровчі функції. Характерним для початкової школи є практична спрямованість змісту, інтеграція знань, що дозволяє краще врахувати визначальну особливість молодших школярів – цілісність сприймання і освоєння довкілля.

У школі ІІ ступеня розгортається систематичне вивчення основ наук, підвищується роль теоретичних знань у змісті освіти, забезпечується задоволення різноманітних пізнавальних інтересів учнів. Важливого значення набуває формування здорового способу життя, виховання правової та екологічної культури школярів.

У школі ІІІ ступеня завершується формування цілісної картини світу, оволодіння способами пізнавальної і комунікативної діяльності, вміннями одержувати з різних джерел і переробляти інформацію, практично застосовувати знання за різних життєвих обставин. Старша школа функціонує як профільна, що створює значно кращі умови для диференційованого навчання, врахування індивідуальних особливостей розвитку учнів, які відрізняються якісним складом своїх здібностей. Профільність навчання визначено з урахуванням освітніх потреб учнів, кадрових можливостей, соціокультурного середовища, перспектив здобуття подальшої освіти випускниками школи.

Навчально-виховний процес у закладі будується на основі варіативного змісту освіти, врахування вікових індивідуально-особистісних норм розвитку учнів, застосування особистісно орієнтованих педагогічних систем, вибору перспективних технологій, комп’ютерної підтримки навчання, турботи про фізичне і психічне здоров’я дітей. Діяльність педагогічного колективу спрямована на створення умов для саморозвитку та самонавчання, осмисленого визначення можливостей і життєвих цілей особистості учня. Важливою є орієнтація на розвиток активної життєтворчості, здібностей особистості до адекватної діяльності в нових умовах.

Старша школа функціонує як профільна, що створює кращі умови для диференційованого навчання, врахування індивідуальних особливостей розвитку учнів. Тут стало доцільним поглиблене вивчення технологій та математики.

З урахуванням потреб та інтересів, здібностей, нахилів у школі


ІІІ ступеня
учні навчаються у класах технологічного ( 11-А, 11-Б, 10-А), математичного профілів (10-Б), 5-7 класи – адаптація до профільного навчання, виявлення інтересів учнів. 8-9-і – допрофільні класи. На базі 8-х та 9-х класів організовані допрофільні класи технологічного (8-Б, 8-В,
9-Б), універсального (9-А клас), математичного (8-А) профілів навчання за рахунок введення факультативів та годин індивідуальної роботи для поглибленого вивчення навчальних предметів циклів суспільних, гуманітарних та природничих дисциплін.

Таблиця 1

Профільність навчання відповідно до навчальних програм

Навчальний рік

Профіль навчання в школі ІІІ ступеня

Клас

2009-2010

Технологічний

10, 11-А,Б

Фізико-математичний

11-В

2010-2011

Технологічний

10-А,Б, 11

2011 – 2012

Технологічний

11-А,Б, 10-А,Б

2012 – 2013

Технологічний

11-А,Б, 10-А

Математичний

10-Б

2013 – 2014

Математичний

11-Б

Універсальний

10-А

Технологічний

11-А

2014 – 2015

Універсальний

11-А

Математичний

10-А

Засоби і умови реалізації профільного навчання:

  • Приведення програмно-методичного забезпечення навчально-виховного процесу у відповідність до потреб реалізації профільного навчання

  • Кадрове забезпечення та курсова перепідготовка

  • Упровадження профільних предметів та спецкурсів

  • Проведення анкетування учнів, учителів, батьків щодо прогнозування розвитку впровадження пробільності навчання

  • Складання банку даних професій

  • Упровадження в практику навчально-виховного процесу принципів особистісно зорієнтованого підходу на рівні “учень — учень”, “учень — учитель”, “учитель — адміністратор”

  • Упровадження сучасних освітніх технологій у практику роботи.

Модель профільного навчання

Розвиток сучасної освіти передбачає обов’язкове впровадження в навчально-виховний процес нових форм і методів роботи з учнями в позаурочний час, підтримку талановитої та обдарованої молоді. З урахуванням освітніх потреб учнів, кадрових можливостей та матеріальної бази школи, соціокультурного середовища, перспектив здобуття подальшої освіти випускниками школи забезпечено відвідування факультативних та індивідуальних занять учнями.


Таблиця 2
Використання годин

варіативної складової навчального плану в школі І ступеня


Назва курсу

Клас

Кількість класів

Примітки

Логіка

2-4

10

курс за вибором

Хореографія

1-3

10

курс за вибором

Українська мова

1-4

13

індивідуальні заняття

Математика

1, 4

6

індивідуальні заняття


Таблиця 3
Розподіл годин варіативної складової навчального плану

щодо організації профільного навчання у школі ІІІ ступеня


п/п


Напрям навчання

профіль навчання

Клас

Вид навчальних занять (курс за вибором, фак-в тощо)

Назва курсу

Кількість годин на вивчення

Кількість учнів

Учитель

1.

Технологічний

Технологічний

10-А


Для вивчення предмета на академічному рівні

геометрія

1

28

Момот І.В.

2.

10-А

Курс за вибором

“Основи Web-дизайну”


1

28

Копилець С.А.,

Момот І.В.3.

10-А


Індиві

дуальні заняття, консульта

ції


Історія України

1

Рудич Л.Д.

4.

10-АІндиві

дуальні заняття, консульта

ції


Географія

0,5


Чекерес Т.М.

5.

10-А


Індиві

дуальні заняття, консульта

ції


Українська мова

1

Даниленко Т.М.

6.

10-А


Індиві

дуальні заняття, консульта

ції


Математика (алгебра)

1

Момот І.В.

7.

10-АФакульта

тив


“Розв’язування задач з хімії”

1


11Охріменко Н.В.

8.

10-А


Факульта

тив


“Основи біологічної статистики в науково-дослідній роботі учнів”

110Бойко О.М.

9.

10-А


спецкурс

“Методи наукових досліджень”128Бойко О.М.Математичний

10.


Природничо-математичний

10-Б

Курс за вибором

“Основи Web-дизайну”


1

28

Копилець С.А.,

Момот І.В.11.

10-Б


Індиві

дуальні заняття, консульта

ції


Історія України

1

Рудич Л.Д.

12.

10-БІндиві

дуальні заняття, консульта

ції


Географія

0,5


Драч Л.П.

13.


10-Б


Індиві

дуальні заняття, консульта

ції


Українська мова

1

Даниленко Т.М.

14.

10-БФакульта

тив


“Методи розв’язування рівнянь, нерівностей, їх систем ”

1


11Момот І.В,

15.

10-Б


Факульта

тив


“Основи біологічної статистики в науково-дослідній роботі учнів”

1
1

10Бойко О.М.

16.

10-Бспецкурс

“Методи наукових досліджень”128Бойко О.М.17.
Технологічний

11-А 11-Б

Для вивчення предмета на академічному рівні

Алгебра і початки аналізу

1

1


25

20


Гомон Л.В.,

Цілик Л.М.
18.

11-А 11-Б

Для вивчення предмета на академічному рівні

геометрія

1

1


25

20


Гомон Л.В.,

Цілик Л.М.
19.

11-А 11-Б

Факульта

тив


Розв’язування рівнянь і нерівностей та їх систем

1

1


12
12

Гомон Л.В.,

Цілик Л.М.
20.

11-А 11-Б

Факульта

тив


Основи споживчих знань

1

1


10
12

Чекерес Т.М.

21.

11-А 11-Б

Індиві

дуальні заняття, консульта

ції


Українська мова

0,5

0,5


Карпенко Л.А..

22.
Індиві

дуальні заняття, консульта

ції


Історія України

1

1

Дідковська Т.М..

23.

11-А 11-Б

Індиві

дуальні заняття, консульта

ції


фізика

0,5

0,5

Гомон Л.В.,

Вовк Л.О.
Таблиця 4
Розподіл годин варіативної складової навчального плану

щодо організації допрофільного навчання у 8-9-х класах


п/п


Напрям навчання

Допро

філь навчанняКлас

Вид начальних занять (курс за вибором, фак-в тощо)

Назва курсу

Кількість годин на вивчення

Кількість учнів

Учитель

1.
Математичний

8-А


Факультатив

Хімія у побуті

1

10


Охріменко Н.В.

2.

8-А

Факультатив

Практикум із культури українського мовлення

1

10

Даниленко Т.М.

3.

4.


8-А

Індиві

дуальні заняття, консульта

ції


Історія України

0,5
Дідковська Т.П.Індиві

дуальні заняття, консульта

ції


Математика

1
Редька Ж П.

5.

Універсальний

Універ

сальний8-Б

8-В


Індиві

дуальні заняття, консульта

ції


Історія України

0,5

0,5

Дідковська Т.П.

6.

8-Б

8-В


Факульта

тив


Основи науково-дослідної роботи учнів

2

2


8

8


Бойко О.М.

Кравчук М.В.7.

8-Б

8-В


Факульта

тив


Основи споживчих знань

1

1


8

9


Бойко О.М.

Драч Л.П.8.


Універсальний


Універ

сальний9-А


Індиві

дуальні заняття, консульта

ції


Математика

1
Копилець С.А

9.

9-А

Індиві

дуальні заняття, консульта

ції


Українська мова

0,5
Шевченко Л.В.

10.

Технологічний


Техноло

гічний9-Б

Для вивчення предмета інваріативної складової

Трудове навчання

1

31

Гомон Л.В.

Ярох А.М.

.


11.

9-Б

Індиві

дуальні заняття, консультації

Українська мова

0,5
Шевченко Л.В.

Розділ І
Загальні відомості про учнів
На кінець навчального року у закладі 866 учнів, серед яких у школі
І-го ступеня - 382, ІІ ступеня - 383, ІІІ ступеня – 101.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка