Вступ. Українська мова у світі. Українська діаспораСторінка1/3
Дата конвертації19.02.2016
Розмір0.71 Mb.
  1   2   3
Урок №______

_

ТЕМА : ВСТУП. УКРАЇНСЬКА МОВА У СВІТІ. УКРАЇНСЬКА ДІАСПОРА

Мета: ознайомити учнів зі становищем української мови у світі,

з українською діаспорою; розвивати інтерес до мовної ситу­ації у світі; виховувати толерантне ставлення до мов різних країн.


Тип уроку: засвоєння нових знань, умінь і навичок.

Методи :словесні (бесіда); практичні ( стислий переказ,творча робота, пояснювальний диктант)
КМЗ:підручники, текст – опора.
ПЕРЕБІГ УРОКУ

 1. Мотиваційно-організаційний етап

Словникова робота

Еміграція (лат. — переселятися, виселятися) — 1) переселення з якої-небудь країни в іншу, викликане різними причинами; 2) сукупність емігрантів, що проживають у будь-якій країні.

Діаспора (гр.— розсіювання) — перебування значної частини народу (етнічної спільноти) поза країною його походження.

► Дайте відповідь на запитання: Що ви знаєте про українську діаспору?

Формулювання теми, мети і завдань уроку


 1. Процесуально-діяльнісний етап

Переказ

► Напишіть стислий переказ тексту. Доберіть до нього заголовок. Мабуть, не знайдеться на земній кулі народу, який не знав у своїй істо­рії явища еміграції. З різних причин і з різною метою залишають люди рідну землю і вирушають у чужі краї. Економічні і політичні проблеми, які на різних історичних етапах потрясали Україну, спричиняли добровільну або вимушену еміграцію багатьох українців за межі батьківщини. У резуль­таті цих переміщень — формування діаспори. Як соціальне явище, діаспора характерна для багатьох народів, серед них і для українців.

За різними оцінками нині за межами України проживає 11-20 млн укра­їнців. Етнічні українські землі входили до складу різних держав: Російської імперії, Радянського Союзу, Австро-Угорської імперії, Польщі та інших. Цим пояснюється формування двох міграційних потоків і як наслідок двох діа­спор — західної і східної.

Коли українці вперше прибули до Америки, багато хто з них вважав, що буде мати змогу заробити багато грошей і повернутися додому. Початок Другої світової війни вніс зміни у ці плани і багатьом довелося залишитися у новій для них країні. Процес пристосування, через який їм довелося пройти, був складним і часто болючим. Щоб вижити за будь-яких умов, вони засновували свої церкви, відкривали школи, організації, а також культурні та освітні товариства. У боротьбі за пристосування до нової культури емігранти також послідовно зберігали вірність своїй рідній мові та культурі.

Одним з головних елементів у збереженні етнічності є мова, й українські американці зуміли розвинути як неформальний, так і формальний механізм для підтримання мовних навичок. Хоча найбільше важить тут мова родини. Майже 90 відсотків українських католицьких і православних церков здійсню­ють хоча б одну службу українською, а також церковно-слов'янською мовами. Це молена пояснити «напливом українських іммігрантів після 1945 р.», під час якого кількість україномовних у СІЛА зросла більш як утричі за 20 років. Українська спільнота в такий спосіб здобула необхідні знання в галузі укра­їнської історії, літератури, мови і культури.

У зв'язку зі збільшенням потоку еміграції постало питання про необхід­ність мати за кордоном українських учителів у нових місцях поселення. Ця проблема не могла бути так просто розв'язаною, бо вчителів, які могли навчити дітей української мови, літератури, історії, бракувало навіть на батьківщині.

Важливу роль відіграли суспільні організації та читальні товариства, які організовували навчання та залучали до вивчення української мови. Важ­ливе значення має виховання дітей в українській діаспорі.

США належить до тих західних держав, де асиміляційні процеси відбува­ються найбільш інтенсивно. За даними демографічних досліджень, 66 % грома­дян українського походження не володіють мовою предків. Тільки 123,5 тис. осіб спілкуються українською мовою в сім'ях. Найбільша кількість українців, які опанували українську мову, живе в штаті Нью-Йорк — понад 52 тис. осіб (3 газети).Творча робота

 • Прочитайте. Складіть план тексту. Запишіть його.

УКРАЇНЦІ В КАНАДІ

Більш як половина українців проживають у «степових» провінціях Мані-тоба, Соскачеван та Альберта. Перші українські громадські організації в Канаді були засновані активістами епохи піонерів. Зародження україн­ської літератури в Канаді сягає початку цього століття, коли перші пере­селенці почали друкуватися на сторінках іммігрантської преси, набуло розвитку справжнє українське письменство. Спочатку потреби освічених читачів-іммігрантів задовольняли книжки, привезені з України, та місцеві передруки, переклади української класики. Однак незабаром їх замінили літературні твори, написані українцями. Хоча ця література не була висо­кої якості, але все одно вона торкалася душі багатьох іммігрантів. Перша спроба створити організацію українських канадських письменників датується 20-ми роками.

З перших організацій, що були залучені до видання книг, фірма «Свобода» стала видавати книги з 1896 року. Серед перших її видань — українською та англійською мовами — «Самоучок і словар». Іншими організаціями, що долучилися до видавничої справи, були й залишаються дотепер Український братський союз, Союз українців-католиків й Українська Народна Поміч. Останнім часом кілька видавництв спеціалізуються на друкуванні україно­мовних матеріалів — «Книгоспілка», «Смолоскип», «Пролог». Серед канад­ських видань — «Гомін України», «Добра Книжка», «Свшан Зілля», «Нові дні» та ін.

У багатьох українських громадах Канади можна почути регулярні радіо­передачі українською мовою. Як правило, це випуски новин і оголошень, які чергуються з музикою. Існують також специфічно українські компанії, які випускають документальні фільми і спеціальні програми українською мовою. У 70-х роках у деяких містах Канади було розпочато показ телепрограм для українських громад. Але тільки в Торонто відбуваються регулярні передачі. У цьому місті існує також україномовна передача для дітей (3 журналу).

Пояснювальний диктант


 • Напишіть диктант, Поясніть постановку розділових знаків.

УКРАЇНСЬКА МОВА В ПЕРІОДИЧНІЙ ПРЕСІ КАНАДИ

Життя більшості українських видань у Канаді було коротким, адже великих тиражів вони не збирали, як і прибутків від реклами—Тому майже всі українські, періодичні видання залежали від пожертвувань читачів або організованого меценатства. Це особливо відчувається сьогодні, адже з кож­ним поколінням кількість українських читачів зменшується. Деякі видання намагаються привернути нових читачів, включаючи до своєї структури англо­мовні розділи або додатки. Найважливіші українські газети і журнали такі: «Український голос», «Новий шлях», «Гомін України», «Життя і слово», «Батьківщина» та інші (3 газети). 1. Контрольно-рефлексивний етап

 2. Домашнє завдання

 • Здійснити пошук прикладів функціонування української мови в інших країнах (у двох-трьох). Записати ці відомості.


Урок № ___
ТЕМА: НАЙВАЖЛИВІШІ ВІДОМОСТІ З СИНТАКСИСУ І ПУНКТУАЦІЇ: СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ І РЕЧЕННЯ, СИНТАКСИЧНІ ЗВ'ЯЗКИ В НИХ. КЛАСИФІКАЦІЯ РЕЧЕНЬ ЗА БУДОВОЮ. СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОСТИХ І СКЛАДНИХ РЕЧЕНЬ. СИНТАКСИЧНІ НОРМИ

Мета: систематизувати й узагальнити відомості про словосполучення

і речення, класифікацію речень за будовою, синтаксичні норми та стилістичні особливості простих і складних речень; удоско­налювати пунктуаційні вміння учнів; за допомогою мовлен­нєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати у школярів повагу до краси рідної мови.Тип уроку: урок систематизації та узагальнення вивченого.

Методи :словесні (бесіда); практичні ( тренувальні вправи)

КМЗ: підручники, схеми – опори; перфокарта таблиця (види речень за будовою)
ПЕРЕБІГ УРОКУ

 1. Мотиваційно-організаційний етап

Проблемне запитання

 • Дати відповідь на проблемне запитання: Для чого майбутньому фахівцю нелінгвістичної спеціальності вивчати синтаксис і пунктуацію?

Матеріал для довідок

Висловлювання створюють в усній формі, навіть якщо їх не промовляють уголос. А будь-яке усне мовлення членують і супроводжують певними паузами, інтонацією, якими передають емоційно-вольовий стан мовця, його ставлення до сказаного, надають різних смислових відтінків висловлюванню, а також роз­діляють мовленнєвий потік на частини відповідно до змісту. Цього не можуть передати букви. Тому для приблизного відтворення інтонації на письмі вжи­вають розділові знаки: крапку, кому, тире, двокрапку, крапку з комою тощо. Вони полегшують сприймання й правильне розуміння написаного.

Систему правил членування написаного тексту за допомогою розділових знаків відповідно до його синтаксичних, смислових та інтонаційних особли­востей називають пунктуацією (лат. punctum «крапка»).


 1. Процесуально-діяльнісний етап

 • Поясніть у реченні вживання пунктуаційних знаків.

 • Знайдіть і випишіть три словосполучення з різними видами синтаксич­ного зв'язку (узгодження, керування і прилягання).

Яскраво палахкотять біля вікон українських осель живим вогнем мальви, жоржини, чорнобривці й маки, буяють різнобарв'ям калина, любисток, м'ята — обереги нашої духовної спадщини.

Робота з перфокартою • Заштрихуйте рядки, що відповідають синтаксичній одиниці та її ознаці. Перевірте правильність за допомогою заздалегідь зробленої перфокарти — її «віконця» не мають бути порожнімиСинтаксичні ознаки

Словосполучення

Речення

Номінативна одиницяКомунікативна одиницяВластива інтонація повідомленняВластива інтонація називанняСкладається мінімум з двох слівМоже виражатися одним повнозначним словомРеалізує предикативний, підрядний і сурядний зв'язкиРеалізує підрядний зв'язокНазиває уточнене поняттяВказує на стосунок до дійсності й до повідомлюваногоМатеріал для довідок

Між словосполученням і реченням існують суттєві відмінності. Словоспо­лучення — це мінімальна номінативна одиниця, а речення — комунікативна. Словосполучення характеризує інтонація називання, а речення — інтонація повідомлення. Реченням може виступати й один повнозначний компонент. Словосполучення складається як мінімум з двох. У реченні реалізуються три головних типи синтаксичного зв'язку — предикативний, підрядний та суряд­ний. У словосполученні лише підрядний та сурядний зв'язки.

Речення можна визначити як предикативну синтаксичну одиницю, яка є мовним знаком ситуації або взаємно пов'язаних ситуацій, вказує на стосу­нок до дійсності й до повідомлюваного. Воно характеризується синтаксич­ними зв'язками та семантико-синтаксичними відношеннями й виступає міні­мальною відносно завершеною одиницею спілкування та вираження думки. Словосполучення — це синтаксична конструкція, утворена з двох чи більше повнозначних слів, поєднаних підрядним зв'язком, що називають поняття, уточнюючи його.

Опрацювання таблиці «Види речень за будовою»

► Визначте, у чому полягає відмінність між простими й складними речен­нями.

Доповніть таблицю, наводячи власні приклади простих і складних речень.

Види речень за будовою

Прості

Складні

Про щось задумалась земля у чарах супокою (В.Сосюра).

Блиснули вже коси, упали покоси, ряд­ками снопи полягли (Б. Грінченко).Дослідження-відновлення


 • Перепишіть написаний на дошці текст, членуючи його на речення та встав­ляючи пропущені букви й розділові знаки. Укажіть прості й складні речення.

Микола Терещенко український землевласник з-під Лохвиці що на Пол­тавщині відомий у світі цукровий магнат нащадок давнього козацького роду що брав початок від старшини Терешка котрий зміг ро..б..гатіти з шаблі та участі в походах Микола Іванович володів багатьма цукроварнями на сході Укра­їни і торгував цукром не л..ше в Росії а й за кордоном каву з цукром Тере-щенка залюбки п..ли в англійських кав'ярнях французьких кафе та німець­ких бістро.

Матеріал для довідок

Микола Терещенко — український землевласник з-під Лохвиці, що на Полтавщині, відомий у світі цукровий магнат. Нащадок давнього козаць­кого роду, що брав початок від старшини Терешка, котрий зміг розбагатіти з шаблі та участі в походах, Микола Іванович володів багатьма цукроварнями на сході України і торгував цукром не лише в Росії, а й за кордоном. Каву з цукром Терещенка залюбки пили в англійських кав'ярнях, французьких кафе та німецьких бістро (За ІО, Дмитренком). 1. Контрольно-рефлексивний етап

 2. Словниково вибірковий диктант

Вибрати і записати лише ті слова, в яких подвоєння букв

Ніччю, дерев’яний, ссати, нежданий, знання, журавлиний, письменник, лляний, буквений, законний, осінній, пореформений, льоноочисний, іменник, шалений, життя, Ілля, навіжений, навчання, туманний, незнаний, уклінний, зрання, галуззя, незліченні, з’їдання, снігоочисний, з’єднання, наддністрянський.Ключ. У кожному слові підкреслити другу від початку букву. Прочитайте назву книги черкаського письменника Анатолія Новицького про життєвий шлях А. Кримського.

„І снилась мила Україна” 1. Домашнє завдання

 • Скласти кросворд за темою «Найважливіші відомості з синтаксису й пунк­туації».

Урок № _____
ТЕМА: ОРФОГРАФІЧНО-ПУНКТУАЦІЙНИЙ ПРАКТИКУМ. УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОПИСНОЇ ГРАМОТНОСТІ: ПРАВИЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ В ПИСЬМОВОМУ МОВЛЕННІ ПІД ЧАС ВІДТВОРЕННЯ І СТВОРЕННЯ ВИСЛОВЛЮВАНЬ ВІДОМИХ ОРФОГРАМ І ПУНКТОГРАМ

Мета: удосконалювати орфографічну і пунктуаційну грамотність учнів ; розвивати навички самоконтролю; вихову­вати поважливе ставлення до культури мовлення.

Тип уроку: узагальнення і систематизація знань, умінь і навичок.
Методи :словесні (бесіда); практичні ( тренувальні вправи, самостійна робота, творча робота )
КМЗ: підручник
ПЕРЕБІГ УРОКУ

 1. Мотиваційно-організаційний етап

Словникова робота

 • Згрупуйте слова: в одну колонку — на правопис голосних, у другу — на правопис приголосних. Поясніть їх написання.

Кожух, терплячий, гримливий, оббігати, розрісся, прикрасити, прекрас­ний, тижневик, туристський, звечора, безшумний.

Зорово-слуховий диктант • Організуйте самоперевірку речення. Поясніть розділові знаки.

Перша гама розтулялась повільно, як долоня, випускаючи на волю щось живе й дивно гарне; звуки були ніжні, легких пастельних тонів — вальс Грибоедова {За Н. Окалітенко).

Формулювання теми, мети і завдань уроку (за участі учнів) 1. Процесуально-діяльнісний етап

Тренувальні вправи

 • Виразно прочитайте текст. Поясніть правопис виділених слів і постановку розділових знаків у кінці речень та в середині.

СВІТЛО — СИЛА!

Колись, дуже давно, люди освітлювали свої житла багаттям. Накладуть купку дров, розпалять їх од кресала — і відганяють від себе морок. А разом з ним — і страх. Бо кожної миті з таємничої темряви міг вихопитися й напасти страшний хижий звір. От люди й боронили свій спокій на стоянках багаттям. Воно допомагало їм готувати їжу, гріло, світило, звеселяло.

А потім людина навчилася користуватися каганцем із лою. Згодом з'яв­ляється і свічка з того ж лою чи воску. Нарешті на освітлення пішла сти­хійно добута з підземелля нафта, з якої ще пізніше навчилися виділяти гас. Аж по всьому тому, після гасової лампи та гасових ліхтарів підсліпуватих, з'являється, нарешті, справжнє чудо —~ світло — електрична лампочка!

Нелегким і довгим був шлях людини до здобуття такого, як тепер, освіт­лення жител, заводів, фабрик, вулиць, майданів, сіл...

Та, як і колись, на світанку людської історії, сьогоднішнє світло служить людині не тільки як засіб, що перемагає темряву. Воно є силою, до того ж чи не найбільшою і не наймогутнішою силою в розумному змаганні людини з природою (3 журналу).


 • Випишіть зі словника іншомовних слів 10-20 слів, у написанні яких ви могли б припуститися помилок.

Творчі роботи

 • Прочитайте текст. Доберіть до нього заголовок. Напишіть переказ, вико­ристовуючи різні розділові знаки в кінці речень та всередині їх. Переві­ряйте слова, в написанні яких маєте сумнів.

Чи знайоме вам те гостре, до фізичного болю гостре почуття нудьги за рід­ною країною, яким обкипає серце від довгого перебування на чужині?

У такому, власне, стані блукав я одної весняної днини понад річкою Пру­том, у південній Бессарабії. Якось не тішили око моє ані розлогі, яро-зелені, порізані блакитними озерцями та гирлами плавні, що розляглися за річкою в Румунії, ані жовті, залиті хвилею виноградників по підгір'ю шпилясті гори, що тиснуться понад Прутом з цього боку... *

Від заходу насувалася чорна хмара, душний вітер бив об гори, хвилював комиш у плавнях, обривав листя виноградне та гнав його по чорній, каламут­ній, немов поораній хвилями річці...Лагодилася буря» Роз'ятрений нудьгою, плентався я тихою ходою берегом річки, і тільки перші краплі краплистого дощу, що з глухим гуком упали на землю серед раптової тиші, змусили мене озирнутися навкруги, пошукати певного захисту від зливи. Але не встиг я ще й озирнутися гаразд, як по моїх напружених нервах ударила хвиля рідних, близьких мені звуків. Я виразно почув журливо-поважний голос української пісні. Що це? У цьому глухому закутку Бессарабії пісня моєї країни? Я навіть трохи змішався. Але ні, це не уява: я чую, як пісня дужчає, здіймається вгору, перекочується могутнім грюком і гине тихим акордом у плюскоті зливи. Так, це співають (За М. Коцюбинським). • Напишіть міні-твір на одну з тем (за вибором): «Мої улюблені книжки», «Яким має бути професіонал майбутнього», «З біографії моїх батьків». Перевірте дотримання орфографічних та пунктуаційних норм.
 1. Узагальнювально-систематизувальний етап

Фронтальна бесіда

 1. Назвіть орфограми на правопис голосних та приголосних.

 2. Наведіть приклади на правопис м'якого знака, апострофа, прописної літери.

 3. Перелічіть правила, коли ставиться тире між підметом і присудком, наве­діть приклади.

 4. Які розділові знаки ставлять при однорідних членах речения, при прямій мові? Наведіть приклади.

 5. Коли в безсполучниковому складному реченні ставиться тире, двокрапка? Наведіть приклади.

 1. Сам остійна робота

Словниковий диктант

. Вибрати і записати лише ті слова, в яких ставиться апостроф

Роз’єднати, цвях, зів’яле, тьмяно, прем’який, в’юн, свято, прив’язаний, узгір’я, слов’яни, серм’яга, морквяний, обов’язок, варяг, від’їзд, Лук’ян, трав’янистий, порядок, кров’ю, об’єднатися, мавпячий, черв’як, спільнослов’янський, під’юдити, кон’юнктивіт, батальйон, прем’єра, сім’я, знічев’я, пюре, п’ять, манікюр, здоров’я.

Ключ. У кожному слові підкреслити третю від початку букву. Прочитайте речення.

„Звенигородка моє рідне місто”V. Домашнє завдання

 1. Повторити актуальні для вас орфографічні та пунктуаційні правила, дібрати до них приклади.

 2. Удосконалити написаний у класі твір-мініатюру.

Урок № ____
ТЕМА: ОСОБЛИВОСТІ ВЖИВАННЯ В МОВЛЕННІ

ОДНОСКЛАДНИХ І ДВОСКЛАДНИХ, ПОШИРЕНИХ І НЕПОШИРЕНИХ, ПОВНИХ І НЕПОВНИХ, УСКЛАДНЕНИХ ї НЕУСКЛАДНЕНИХ ПРОСТИХ РЕЧЕНЬ. ІНТОНУВАННЯ РІЗНИХ ВИДІВ ПРОСТИХ РЕЧЕНЬ

Мета: повторити відомості про односкладні й двоскладні, поширені

й непоширені, повні й неповні, ускладнені й неускладнені прості речення та ознайомитися з відтінками їх інтонування; удоско­налювати пунктуаційні вміння учнів; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати у шко­лярів любов до рідної мови.Внутрішньопредметні зв'язки: стилістика (стилістичний синтаксис).

Тип уроку: урок розширення й поглиблення знань та розвитку практич­них умінь.
Методи :словесні (бесіда); практичні ( вправа трансформація, відновлюча робота, словниково вибірковий диктант)
КМЗ: підручник , карта схема.
ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. Мотиваційно-організаційний етапКонструктивна робота зі схемою

► Замість знаків питання вставте пропущені назви типів простих речень за їхніми ознаками (наприклад, за. наявністю ускладнювальних компонен­тів — ускладнене / неу склад пене). Наведіть приклади до кожного типу речень.
Повідомлення експертів

► Учитель заздалегідь виділяє команду експертів, яка отримує завдання підготувати повідомлення за темою «Інтонування різних видів простих речень».Матеріал для довідок:

Найважливішою ознакою речення є його інтонаційна оформленість. Основ­них типів інтонації три, за цим розрізняють три розряди речень і три типи пунктуаційних знаків у кінці речення.

Розповідне речення вимовляють хоч і не завжди цілком одноманітно, тобто не завжди з тією самою інтонацією, оскільки на останню, між іншим, впливає більша чи менша поширеність речення, але характерною прикметою такого речення є пониження, спадання голосу під кінець. На письмі таку інтонацію позначають крапкою.

Приклади речень-розповідей: 1. Сонце заходить (Т. Шевченко). 2. Збирали пізні гречки (М. Коцюбинський). 3. На сірій скелі мак. цвіте (О. Олесь).

Найвиразнішою ознакою інтонації речення-питання є дуже помітне підне­сення голосу на однім якімсь слові. Коли в реченні є питальне слово (хто, де, куди), то це піднесення звичайно й буває на цьому слові, коли ж його немає, то на іншому. На письмі знак питання передає питальну інтонацію.

Приклади питальних речень: 1. Що я мушу робити? (М. Хвильовий). 2. Ти любиш дивитися на небо? (П. Загребельний). 3. Чому з тобою нам не поєд­нати дружбу? (М. Рильський).

Окличне речення характеризується піднесеною інтонацією на всіх словах (на письмі позначається знаком оклику).

Приклади речень-окликів: 1. Весна іде! (Б. Грінченко). 2. Ми хочемо жити! (В. Чумак). 3. Все здолаю! Буйним вихром закручу! (Г. Чупринка). 1. Процесуально-діяльнісний етап

Вибірково-аналітична робота

 • Випишіть спочатку неповні речення, а потім — повні. У дужках біля кожного речення зазначте, односкладне воно чи двоскладне. Підкресліть члени речення.

Зверніть увагу! Те, що в односкладному реченні є лише один голо­вний член, не означає, що речення неповне, оскільки другий головний член не передбачений його структурою. Односкладне речення є неповним тоді, коли в ньому пропущено цей головний член або інший потрібний другоряд­ний член речення.

1. Всяке діло починай з голови (Народна творчість). 2. Надворі ясна холодна ніч (/. Вільде). 3. Вже де-не-де й димок із димаря (Л. Костенко). 4. Над пам'яттю простягнуто мости (В. Коротич). 5. А під горою крейдяною дорога біла (О. Ковалевський). 6. Несподівано, раптом у чорну тишу щось впало. Живе, веселе, безтурботне (М. Коцюбинський). 7. Згадав черешню білу-білу й подвір'я в пишнім спориші (О. Квітневий).Проблемне завдання

 • Поміркуйте, чи можуть односкладні називні речення бути неповними. Чому?

Вправа-трансформація

 • Перебудуйте непоширені речення на поширені.

1. Гудуть вітри. 2. Шурхотить листя. Зо Павуки мережать. 4. Блищать росинки. 5. Зустрілося село.

Відновлювальна робота

 • Перепишіть текст, вставляючи пропущені букви і розкриваючи дужки. Визначте в тексті прості ускладнені речення. Якими синтаксичними кон­струкціями вони ускладнюються?

Туристів на вул..цях Ки..ва ле..ко впізнати. Пасок фотоапарата, пер., кинутий через пл..че або шию, ледачкуватий вигляд і блиск подиву в очах. Вони (не)одмінно фотографуються на тлі футуристичного арх. .т..ктурного ансамблю на Майдані, фонтанів на Хрещатику. Звісно, біл..шість київських туристів — це наші ж співгромадяни (вони пр..святили свій вихідний (не) відпочинку десь на пр..роді, а подорож., до столиці). Серед наших турис­тів (с)початку важко в..різнити інших мандрівників. Вони пр..були сюди за тисячу (якщо (не)більше) кілометрів. Власне, ви навряд(чи) впізнаєте чужих одразу. Наші сусіди з півночі, сходу, півд..ня їздять сюди відпоч.. вати «за кордон», як ми до Праги, Відня чи Варшави. Ось так. Ки..в має рівнятися на європейські міста (3 журналу).

Словниково вибирківий диктант

Вибрати і записати лише ті слова , в яких не ставиться апостроф.

Зів'яле, цвях, роз'єднати, порядок, узгір'я, здоровий, рябий, сім'я, в'юн, зношений, письмовий, аквареллю, чер'як, зимно, змайструвати, бур'ян, молочний, Пєшков, риб'ячий, гравюра, сім, об'єднання, вдаватися, арф'ю, вніччю, нескорені, вселятися, м'ясо, зернятко, млявий, зоряний, ін'єкція, змова, п'ятниця, зорати, ряст, шкільний, портьєра, слоями, полум'я, солов'ї, сильний, успіх, ад'ютант, Лук'ян, вклонитися, щастя.
Ключ, У кожному слові підкреслити другу від початку букву. Пропитайте вислів. "Водяники - моє рідне село, моя колиска."


 1. Домашнє завдання (на вибір)

 • Написати гумореску у формі діалогу, використовуючи неповні речення.

 • Виписати з довідкової літератури вашого фаху уривок тексту з:

а) неповними реченнями, б) односкладними реченнями; в) ускладненими реченнями. З'ясувати, з якою метою вжито в тексті ці речення.


Урок № ______

  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка