Я. І. Вахула; Нац ун-т "Львів політехніка". Львів : Вид-во Львів політехніки, 2015. 27 с фотСкачати 97.75 Kb.
Дата конвертації12.03.2016
Розмір97.75 Kb.
НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ імені В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

Центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій

Відділ технологій дистанційного обслуговування

03039 Київ-39, проспект 40-річчя Жовтня, 3; E-mail: service@nbuv.gov.ua;

Internet: http//www.nbuv.gov.ua, т. 524-11-19

Представляємо Вашій увазі інформацію про книжкові видання з виставки нових надходжень НБУВ. З експозицією можна ознайомитися в читальному залі виставки нових надходжень з 09.11.2015 до 15.11.2015 (третій поверх головного корпусу, кімната 308).Усі видання представлені у відкритому доступі
Загальні роботи по техніці
1. ВА794701 Васілевський О. М. Основи теорії невизначеності вимірювань : підручник / О. М. Васілевський, В. Ю. Кучерук, Є. Т. Володарський ; Вінниц. нац. техн. ун-т. - Вінниця : ВНТУ, 2015. - 229 с. : рис., табл.
2. Р128747 Вахула Я.І. Кафедра хімічної технології силікатів / Я. І. Вахула ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2015. - 27 с. : фот.
3. ВА794723 Методичні вказівки до практичних занять з курсу "Технічне регулювання" для студентів спеціальності 6.030510 "Товарознавство та комерційна діяльність" / Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" ; [уклад. О. Б. Білоцерківський]. - Харків : НТУ "ХПІ", 2015. - 87 с. : рис., табл.
4. ВС59585 Наноматериалы: свойства и перспективные приложения : [монография] / отв. ред. чл.-кор. РАН А. Б. Ярославцев. - М. : Научный мир, 2014. - 455 с. : рис., табл.
5. ВС59586 Справочник по технологии наночастиц : пер. с англ. / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Науч.-образоват. центр по нанотехнологиям ; ред.: Масуо Хосокава [и др.] ; науч. ред. рус. изд.: чл.-кор. РАН, проф., д-р хим. наук А. Б. Ярославцев, проф, д-р техн. наук С. Н. Максимовский. - М. : Научный мир, 2013. - 727, [12] с. : рис., табл. - (Фундаментальные основы нанотехнологий: справочники)


Енергетика. Радіоелектроніка
6. РА418010 Бутенко Ю. І. Онтологічні моделі та методи формування нормативного профілю при сертифікації програмного забезпечення : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Бутенко Юлія Іванівна ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". - Харків, 2015. - 20 с. : рис.
7. РА418064 Губа А. А. Інсерційне моделювання та верифікація багатопотокових систем : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.01 / Губа Антон Андрійович ; НАН України, Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова. - Київ, 2015. - 20 с.
8. РА418043 Ясінська О. О. Розсіювання згинних хвиль на неоднорідностях у пружних хвилеводах : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.06 / Ясінська Олена Олександрівна ; НАН України, Ін-т гідромеханіки. - Київ, 2015. - 19 с. : рис.
9. ВА795057 Анищенко Н. В. Компьютерное моделирование электроприводов бытовой техники : учеб. пособие для студентов вузов / Н. В. Анищенко ; Нац. техн. ун-т "Харьк. политехн. ин-т". - Харьков : Підручник НТУ "ХПІ", 2015. - 88 с. : рис., табл.
10. ВА794649 Бабенко Л. К. Параллельные алгоритмы для решения задач защиты информации : [монография] / Бабенко Л. К., Ищукова Е. А., Сидоров И. Д. - М. : Горячая линия - Телеком, 2014. - 304 с. : рис., табл.
11. ВА794633 Бобало Юрій Ярославович : біобібліогр. покажч. : до 70-річчя від дня народж. / Нац. ун-т "Львів. політехніка", Наук.-техн. б-ка ; [уклад. О. Б. Ніколюк ; ред.: О. В. Шишка (голова) та ін.]. - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2015. - 79 с. : фот. - (Біобібліографія вчених Львівської політехніки ; вип. 56)
12. ВА794929 Васильченков О. Г. Алгоритмизация задач и основы программирования на С/С++ : учеб. пособие для студентов вузов / О. Г. Васильченков, Е. Е. Тверитникова, В. А. Крылова ; Нац. техн. ун-т "Харьк. политехн. ин-т". - Харьков : Підручник НТУ "ХПІ", 2015. - 227 с. : табл., рис.
13. ВА794706 Володимир Прокопович Кожем'яко : біобібліогр. покажч. до 70-річчя від дня народж. / Вінниц. нац. техн. ун-т, Наук.-техн. б-ка ; [уклад. Молоченко С. В.]. - Вінниця : ВНТУ, 2015. - 103 с. : фот. кольор. - (Серія "Вчені нашого університету")
14. ВС59590 Дворкович В. П. Измерения в видеоинформационных системах (теория и практика) : [монография] / В. П. Дворкович, А. В. Дворкович. - М. : Техносфера, 2015. - 783 с. : рис., табл.
15. ВС59580 Інтелектуальні компоненти інтегрованих автоматизованих систем управління : монографія / [Медиковський М. О. та ін.] ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2015. - 277 с. : рис., табл.
16. ВА795054 Коцаренко В. А. Проектирование в среде Visual Basic.NET : учеб. пособие для студентов хим. специальностей и иностр. студентов / В. А. Коцаренко, В. А. Иванов ; Нац. техн. ун-т "Харьк. политехн. ин-т". - Харьков : Підручник НТУ "ХПІ", 2015. - 151 с. : рис., табл.
17. ВС59608 Матвійків М. Д. Елементи та компоненти електронних пристроїв : підручник / М. Д. Матвійків, Б. С. Вус, О. М. Матвійків ; Нац. ун-т "Львів. поолітехніка". - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2015. - 494 с. : рис., табл.
18. ВА794675 "Интеллектуальный анализ информации", международная научная конференция им. Т. А. Таран(15 ; 2015 ; Киев).Международная научная конференция им. Т. А. Таран "Интеллектуальный анализ информации" (ИАИ-2015), Киев, 20-22 мая 2015 г. : сб. тр. / Рос. ассоц. искусств. интеллекта [и др.] ; [отв. ред. Темникова Е. Л.]. - Київ : Просвіта, 2015. - 280, [3] с. : рис., табл.
19. Р128753 Методические указания, программа и контрольные задания по курсу "Энергетические реакторы АЭС" для студентов специальности 7.090505 "Котлы и реакторы" всех форм обучения / Нац. техн. ун-т "Харьк. политехн. ин-т" ; [сост.: Л. И. Тютюник, В. Л. Каверцев, Л. А. Иванова]. - Харьков : НТУ "ХПИ", 2015. - 23 с.
20. В355879/2 Методичні вказівки для проведення лабораторних робіт з курсу "Комп'ютерні мережі". Ч. 2/ [уклад.: М. О. Подустов та ін.]. - 2015. - 55 с. : рис., табл.
21. Р128751 Методичні вказівки до виконання практичних завдань з дисципліни "Матеріали електронної техніки" для студентів напрямів підготовки 6.050801 "Мікро- та наноелектроніка" і 6.050802 "Електронні пристрої та системи" / Вінниц. нац. техн. ун-т ; [уклад.: Крилик Л. В., Селецька О. О.]. - Вінниця : ВНТУ, 2015. - 33 с. : рис., табл.
22. ВС59588 Микро- и наноэлектроника в системах радиолокации : [монография] / Ю. В. Гуляев [и др.]. - М. : Радиотехника, 2013. - 479 с. : рис., табл.
23. ВА795056 Обод І. І. Моделювання телекомунікаційних систем та мереж : навч. посіб. для студентів спец. 8.05090302 "Телекомунікаційні системи та мережі" / І. І. Обод, Л. О. Нікітіна, С. О. Нікітін ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". - Харків : ХНТУ "ХПІ", 2015. - 250 с. : рис.
24. ВА794709 Огороднийчук Л. Д. Уникальные характеристики устройств и систем, созданных на основе принципа автобаланса и автосимметрии : [монография] / Л. Д. Огороднийчук. - Киев : НУОУ, 2015. - 73 с. : рис., табл.
25. ВА794888 "Перспективні напрями захисту інформації", всеукраїнська науково-практична конференція(1 ; 2015 ; Одеса).Перша всеукраїнська науково-практична конференція "Перспективні напрями захисту інформації", 07 вересня 2015 року : зб. тез / Одес. нац. акад. зв'язку ім. О. С. Попова. - Одеса : ОНАЗ, 2015. - 123 с. : рис., табл.
26. СО33827 Приймання та оброблення сигналів : практикум : навч. посіб. для студентів ВНЗ / [Лега Ю. Г. та ін.] ; за ред. д-ра техн. наук В. В. Палагіна ; Черкас. держ. технол. ун-т. - Черкаси : ЧДТУ, 2015. - 255 с. : рис.
27. В355763/2 Програми дисциплін та тестові завдання для вступників на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів (спеціалістів). Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій. Кн. 2: Спеціальності: "Інформаційні технології проектування", "Програмне забезпечення систем", "Прикладна лінгвістика для студентів з вивченням основної (першої) іноземної мови - англійської, другої іноземної мови - німецької", "Прикладна лінгвістика для студентів з вивченням основної (першої) іноземної мови - англійської, другої іноземної мови - японської", "Системне проектування", "Інженерія програмного забезпечення" / [уклад.: О. Є. Білас та ін.]. - 2015. - 187 с.
28. Р128754 Программа, методические указания и контрольные задания по курсу "Современное состояние и перспективы развития котло- и реакторостроения" для студентов специальности 8.090505 "Котлы и реакторы" всех форм обучения / Нац. техн. ун-т "Харьк. политехн. ин-т" ; [сост.: Л. И. Тютюник, Л. А. Иванова]. - Харьков : НТУ "ХПИ", 2015. - 23 с.
29. ВА794702 Семеренко В. П. Теорія циклічних кодів на основі автоматних моделей : монографія / В. П. Семеренко ; Вінниц. нац. техн. ун-т. - Вінниця : ВНТУ, 2015. - 443 с. : рис., табл.
30. ВА794646 Теория информационных управляющих комплексов на базе низкоорбитальных сетевых структур : монография / [Оводенко А. А. и др.] ; под науч. ред. заслуж. деят. науки РФ, проф., д-ра техн. наук А. А. Оводенко ; Федер. гос. автоном. образоват. учреждение высш. проф. образования "С.-Петерб. гос. ун-т аэрокосм. приборостроения". - СПб. : ГУАП, 2015. - 263 с. : рис.
31. ВА794878 Хоменко В.Г. Теоретичні та методичні засади проектування дуального змісту професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів комп'ютерного профілю : монографія / Віталій Хоменко ; Укр. інж.-пед. акад. - Бердянськ : БДПУ, 2015. - 472 с. : рис., табл.
32. В355862/1 Шульгин, Вячеслав Иванович Основы телевидения. Ч. 1: Аналоговое телевидение. - 2014. - 103 с. : рис.


Технологія металів. Машинобудування. Приладобудування
33. РА418016 Балицька Н. О. Підвищення працездатності прорізних фрез : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.03.01 / Балицька Наталія Олександрівна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". - Київ, 2015. - 22 с. : рис.
34. РА418020 Дейнека А. В. Конструкційна міцність багатошарових елементів машин з дефектами структури : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.09 / Дейнека Андрій Віталійович ; Сум. держ. ун-т. - Суми, 2015. - 20 с. : рис.
35. РА418004 Равенець Л. М. Підвищення ефективності технології шліфування кілець роликопідшипників в умовах переналагоджувального виробництва : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.08 / Равенець Леся Миколаївна ; Луц. нац. техн. ун-т. - Луцьк, 2015. - 21 с. : рис.
36. ВА794625 "Литье-2015", международная научно-практическая конференция(11 ; 2015 ; Запорожье).XI Международная научно-практическая конференция "Литье-2015", 26-28 мая 2015 года, Украина, Запорожье / Нац. акад. наук Украины [и др.] ; Нац. акад. наук Украины, "Харьковский политехнический институт", национальный технический университет, Физ.-технол. ин-т металлов и сплавов, Национальная металлургическая академия Украины, Ассоциация литейщиков Украины. "Металлургия - 2015", международная научно-практическая конференция (4 ; 2015 ; Запорожье). - Запорожье : ЗТПП, 2015. - 445 с. : рис., табл.
37. ВА795010 Воробйов М. С. Перспективні напрямки вдосконалення теорії машин : монографія / М. С. Воробйов. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 190 с. : рис., табл.
38. ВА794868 "Высокочистые материалы: получение, применения, свойства", международная конференция(3 ; 2015 ; Харьков).Материалы докладов 3-й Международной конференции "Высокочистые материалы: получение, применения, свойства", посвященной памяти академика Владимира Михайловича Ажажи, 15-18 сентября 2015 года, Харьков / Нац. акад. наук Украины, Отд-ние ядер. физики и энергетики, Нац. науч. центр "Харьк. физ.-техн. ин-т", Харьк. нац. ун-т им. В. Н. Каразина. - Харьков : ННЦ ХФТИ, 2015. - 111 с. : рис., табл.
39. ВА794948 Повышение эффективности аспирации пылегазовых выбросов дуговых сталеплавильных печей : [монография] / Семко А. Н. [и др.] ; Донец. нац. ун-т, Донец. нац. техн. ун-т. - Донецк : ДонНУ, 2015. - 120 с. : рис., табл.
40. В355369/3 Цветная металлургия Украины. Т. 3: Термодинамические закономерности в металлургии цветных металлов / И. Ф. Червоный [и др.] ; [под ред. Червоного И. Ф.]. - 2015. - 334 с. : рис., табл.


Хімічна технологія. Хімічні та харчові виробництва
41. ВА794744 Біленька І. Р. Метрологія, стандартизація, сертифікація та управління якістю в харчовій промисловості : підруч. для ВНЗ / І. Р. Біленька, Я. Г. Верхівкер, А. К. Д'яконова ; [за заг. ред. І. Р. Біленької] ; Одес. нац. акад. харч. технологій. - Одеса : Поліграф, 2008. - 274 с.
42. ВА794655 Ерайзер Л. М. Перероблення полімінеральних руд Прикарпаття в калійні добрива методом сульфатного вилуговування : [монографія] / Л. М. Ерайзер, Л. В. Іванченко ; Одес. нац. політехн. ун-т. - Одеса : Екологія, 2015. - 134 с. : рис., табл.
43. ВА794738 Иванова Л. А. Процессы формообразования гетерогенных керамических систем : [монография] / Л. А. Иванова, Н. О. Косицын ; Одес. нац. акад. пищевых технологий. - Одесса : Полиграф : Шляхи, 2008. - 122 с. : рис., табл.
Нові надходження періодичних продовжуваних видань до Національної Бібліотеки України ім. Вернадського з 09.11.2015 до 15.11.2015

Хімічна технологія. Хімічні та харчові виробництва
Наукові праці Національного університету харчових технологій - 2015 т. 21, № 4

Ж69879/2015/21/4

Соціологія. Демографія

1

Studia sloboshanica. Вип. 1: Матеріали міжнародної науково-методичної конференції "Слобожанський гуманітарий - 2014", 31 жовтня 2014 р.. - 2015

Ж74527/2015/1

Культура. Наука. Освіта

1

Limes - 2014, № 1

Ж74529/2014/1

2

Ювілейний вісник післядипломної освіти - 2015, № 8

Ж74526/2015/8

Мистецтво. Мистецтвознавство

1

Ars musicae: музично-освітологічний дискурс - 2014, № 1

Ж74530/2014/1


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка