Яценко Тамара викладач Уманського гуманітарно-педагогічного коледжу ім. Т. Г. ШевченкаСкачати 147.38 Kb.
Дата конвертації02.04.2016
Розмір147.38 Kb.
УДК

Яценко Тамара

викладач Уманського гуманітарно-педагогічного

коледжу ім. Т.Г. Шевченка


Профілактика наркоманії серед дітей підліткового віку
У статті висвітлено ряд суперечностей щодо профілактики наркоманії серед дітей підліткового віку; виявлено фактори впливу на формування особистості підлітка. Розкрито провідні напрямки роботи соціального педагога з підлітками та їх батьками; виокремлено важливі умови профілактики наркоманії; обґрунтовано методи роботи з підлітками та форми роботи з батьками; визначено складові готовності педагога до роботи з профілактики наркоманії серед учнів.

Ключові слова: підлітки, наркоманія, профілактика, соціально-педагогічні умови.
В статье раскрыто ряд противоречий по профилактике наркомании среди детей подросткового возраста; выявлено факторы влияния на формирования личности подростка. Раскрыто основные направления работы с подростками и их родителями; выделено основные условия профилактики наркомании; обосновано методы работы с подростками и формы работы с родителями; определено составные готовности педагога по профилактике наркомании среди учеников.

Ключевые слова: подростки, наркомания, профилактика, социально-педагогические условия.
The article clears up some contradiction in the field of preventive measures of drug addiction among teens. The author reveals the main factors which influence the process of forming up the teenager’s personality. Besides the author describes peculiar features of the social pedagogue’s work with teens and their parents. The main conditions of prevention the drug addiction are stated too. It is proved that it’s important to choose the proper methods and forms of the educative work with parents and their children. More over the article defines the main components of teacher’s readiness for the work in such a difficult sphere of prevention the drug addiction among pupils.

Key words: teenagers, drug addiction, preventive measures, social and educative conditions.
Складний хід соціально-економічних реформ у державі зумовив зниження рівня життя, криміналізацію суспільства, трансформацію виховної функції багатьох сімей. Проблеми шкільного і родинного виховання, не сформованість здорового способу життя призводить до збільшення кількості учнів, які вживають наркотичні речовини.

Наркоманія поступово стає стилем життя підлітків, молоді, завдає шкоди близьким, суспільству в цілому. На фоні підліткової наркоманії відбувається зростання злочинності, підвищується ризик зараження на різні інфекційні хвороби, у тому числі СНІД. Уживання наркотиків практично несумісне з якісним навчанням, із трудовою діяльністю, призводить до деформації особистості, зниження загального інтелектуального потенціалу, поглиблює демографічну кризу в державі.

Метою статті є розкриття основних умов профілактики наркоманії серед підлітків та їх реалізація у навчально-виховному процесі загально-освітньої школи.

Попередження підліткової наркоманії, виховання здорового покоління є, як наголошують Національна доктрина розвитку освіти України у XXI столітті, Концепція громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності, Концепція превентивного виховання особистості в умовах розвитку освіти в Україні, актуальною. Зростаюча соціальна значущість проблеми підліткової наркоманії переконує в необхідності наукового обґрунтування педагогічних умов, що сприяють підвищенню ефективності профілактики цієї небезпечної хвороби, визначенню змісту, форм і методів запобігання вживанню підлітками наркотичних речовин.

Проблемі підліткової наркоманії приділяють увагу науковці різих галузей знань: психологи – О.Т.Чередниченко; О. В. Савчук, В. Д. Менделевич, Р. Г. Садикова, та ін.; соціологи – Ю. Л. Бєлоусов, В. І. Лазаренко та ін.; педагоги та соціальні педагоги – А. Й. Капська, О. В. Безпалько, І. Д. Звєрєва та ін.; наркологи – Ц. П. Короленко, Е. В. Мельник, В. С. Бітенський, Д. В. Колесов, та ін. У їхніх дослідженнях відзначається підвищення інтересу неповнолітніх до психоактивних речовин, що пов’язується зі змінами, які відбуваються в суспільстві. Концептуальні основи формування фізично та морально здорової особистості обґрунтовані І. Бехом, С. Максименком, С. Кириленко, С. Омельченко, С. Свириденко. Необхідність соціально-правового забезпечення профілактики схильності учнівської молоді до вживання психоактивних речовин досліджено О. Бовть, В. Кривушою, Г. Пономаренко, В. Ролінським, В. Синьовим, М. Фіцулою.

Розгляд проблеми профілактики наркоманії серед підлітків дає можливість виявити ряд суперечностей, основними з яких можна вважати необхідність виховання учнів як особистостей, їх захист, допомогу і недостатню розробленість педагогічних методик, які б ураховували особливості сучасного виховного процесу, динаміку розвитку особистості учня і консерватизм форм і методів впливу на нього, потенційні можливості педагогів і батьків щодо реалізації профілактичних завдань та їхню неспроможність здійснювати позитивний виховний вплив на учнів.

Аналіз причин і стану підліткової наркоманії показав, що в роботі з учнями вчителями мало усвідомлена необхідність формування критичного ставлення до вживання наркотичних речовин, розуміння небезпеки їх уживання для здоров'я; учням бракує досвіду, необхідного для ведення здорового способу життя. У ряді випадків майже відсутня профілактична робота серед підлітків. Як наслідок, відбувається значне погіршення ситуації з уживанням наркотиків саме серед цієї вікової категорії, адже вона має низький рівень імунітету до негативних факторів.

Ефективність профілактичних заходів підліткової наркоманії на сучасному етапі розвитку суспільства вкрай низька, і однією з причин цього є недостатні знання специфіки підліткового віку.

Одним з найважливіших факторів, що впливають на формування особистості підлітка, є підліткові поведінкові реакції:


 • групування з однолітками;

 • емансипація - прагнення вийти з-під опіки дорослих;

 • почуття протесту й опозиції - коли у відповідь на зайвий "тиск дорослих" підліток демонстративно починає курити, вживати психоактивні речовини, у тому числі наркотики і алкоголь;

 • імітація - копіювання підлітками дорослих без належної критичності до деяких її проявів.

Психологи пов'язують початок уживання наркотичних речовин із віковою кризою підліткового віку, особливо з реакцією емансипації (незалежності), в основі якої лежить характерна для підлітків потреба у звільненні від контролю й опіки дорослих, протест проти встановлених правил і порядків, прагнення до незалежності, самостійності й самоствердження себе як особистості. Підліток не погоджується із дріб'язковою опікою, контролем, безперечною слухняністю, несправедливим, із його погляду, покаранням.

Уживання наркотичних речовин стало серйозною молодіжною проблемою, а протягом останнього десятиліття її уже відносять до числа дитячих і підліткових проблем, що характеризується: • масовим захопленням вживанням наркотичних речовин серед дітей і підлітків, причому саме у підлітків потяг до наркотиків дуже довго залишається психічним;

 • переходом від „легко доступних" психоактивних речовин, якими були в 80-х роках транквілізатори, барбітурати, препарати коноплі, до таких дорогих наркотиків, як кокаїн, героїн, „екстазі", що мають більш руйнівну дію на організм підлітків, викликають швидке звикання до наркотиків і приводять до деградації особистості, хоча і є визначена група підлітків, що через недостачу коштів вживають дешеві, „брудні" наркотики.

 • поширенням більш небезпечних форм вживання наркотичних речовин (наприклад, внутрішньовенні ін'єкції) у групі; симптомом наркотичної залежності підлітка стає прийом наркотичної речовини на самоті;

 • задоволенням цікавості підлітка щодо дії наркотичної речовини; пізнанням задоволення, нового, хвилюючого і досвіду, що таїть небезпека, досягнення почуття повного розслаблення, а іноді „ясності мислення" і „творчого натхнення".

 • зміною соціального статусу підлітка, які починають вживати наркотичні препарати.

Основні причини підліткової наркоманії:

 • бажання наслідувати молодіжну моду

 • поширення міфів про наркоманію. Міф перший - „я тільки спробую, це не страшно і небезпечно" (дітям властиво відчувати себе безсмертними і безстрашними); міф другий - „я в будь-який час зможу відмовитися, я не наркоман"; міф третій - „алкоголь і тютюн - це теж наркотики, але людина сприймають їх і це є суспільно схвалюваним, тому немає нічого страшного в прийнятті легких наркотиків".

 • стрес, навіюваність, цікавість, педагогічна занедбаність, інфантильність, наслідки травм.

В результаті наших досліджень ми виявили, що підлітки, які мають високий рівень несприйнятливості до вживання наркотиків, володіють наступними загальними якостями:

 • у цих школярів наявні показники психологічної сугестивності, тобто вони мають високий рівень життєстійкості, оптимізму;

 • володіють (часто свідомо, інтуїтивно) своїми індивідуально - психологічними, досить конструктивними способами подолання стресових переживань і конфліктних ситуацій, уміють без напруги спілкуватися, проявляють упевненість в собі, розумні і розважливі;

 • прагнуть і здатні задовольняти інтереси і цікавість до різноманітних сфер життя, минаючи утрату свідомого контролю, а якщо таке відбувається, вміють усвідомлювати це, здатні до більш - менш адекватної самооцінки, тобто володіють здатністю до рефлексії. [25; 398]

Звідси стають зрозумілими основні напрямки ефективної психопрофілактичної і педагогічної роботи з підлітками. Вони включають: розвиток любові до праці, формування відповідальності, цілеспрямованості, здатності до рефлексії, умінь адекватно поводитися у різноманітних життєвих ситуаціях.

Усі ці напрямки роботи можуть бути організовані при достатній грамотності педагогічного колективу, педагогізації батьків.

Невід'ємною складовою превентивного виховання є „здоровий спосіб життя", тобто процес формування у дітей усвідомлення шкоди наркотичного, токсичного отруєння організму і психіки, розвитку морально-естетичної відрази та протидії наркотикам.

Формування несприйнятливості до вживання наркотичних речовин потребує виховання здорового способу життя, підвищення виховних можливостей, максимальної уваги до мотиваційної сфери у прагненні підлітків бути здоровими. Ефективність виховання у підлітків залежатиме від умінь побудувати виховний процес на засадах здорового способу життя, з урахуванням завдань, функцій, принципів, методів, форм превентивного виховання.

Профілактика наркоманії серед підлітків забезпечується пріоритетністю превентивного виховання у навчально-виховному процесі як провідної частини даного процесу. При цьому з метою підвищення несприйнятливості учнів до вживання наркотичних речовин педагоги мають висувати високі вимоги до учнів як стосовно навчання, так і дисциплінованості, ведення здорового способу життя. .

Тому важливими умовами профілактики наркоманії серед підлітків є: врахування соціально-економічних, психолого-педагогічних та медико- біологічних чинників у роботі з учнями;впровадження у виховний процес загальноосвітніх шкіл комплексного забезпечення профілактики наркоманії серед підлітків шляхом використання „Комплексної програми профілактики наркоманії";

реалізація потенційних можливостей навчальних дисциплін на основі міжпредметних зв’язків та інтегративного підходу до профілактики наркоманії;

здійснення відповідної підготовки педагогічних кадрів шляхом упровадження спецкурсу;

педагогізація батьків учнів.

Ефективність системи соціально-педагогічної профілактики наркоманії серед підлітків було визначено на рівні роботи з педагогами, батьками й підлітками за розробленими нами трьома критеріями: 1) професійна готовність педагогів до соціально-педагогічної профілактики; 2) соціально-педагогічна обізнаність та активність батьків у питаннях профілактики наркоманії в умовах сімейного виховання; 3) усвідомленість підлітками шкоди наркотиків.

Первинна профілактика наркоманії у нашому дослідженні включала оздоровлення оточуючого середовища; поліпшення умов основного виду діяльності підлітків - навчання, дозвілля, побуту; проведення оздоровчих заходів, спрямованих на удосконалення процесу соціалізації учнів, на їх духовний і фізичний розвиток. Актуальним для ефективної превентивної роботи стало дотримання учнями правил поведінки в школі, виконання ними режиму дня.

З метою переконання підлітків у необхідності берегти своє здоров'я учням доводилося, що тільки за умов гарного почуття, яке несумісне з уживанням наркотичних речовин, вони здійснять свої мрії щодо таких бажаних у цьому віці походів, занять спортом, зможуть вести активний спосіб життя.

Використовували індивідуальні методи переконування, протиставлення наркоманії здорового способу життя. Мета переконування учнів з низьким та середнім рівнем несприйнятливості до вживання наркотичних речовин зводилася до створення й передачі повідомлень, в кожному з яких обов'язково, згідно із правилами логіки, містилася теза, підтверджена доказами й демонстрацією істинності цієї тези.

Наш досвід доводить, що робити це треба було вміло, щоб не досягти зворотного ефекту. Ми уникали категоричних висловлювань, сухих заборон.

Під час формуючого етапу експериментальної роботи було враховано те, що підлітки проявляють підвищену цікавість до самовиховання волі і разом із тим негативно реагують на той вплив, який вони вважають спробою вплинути на їхню незалежність. Тому підлітків з низьким і середнім рівнем несприйнятливості до вживання наркотичних речовин учили прийомам вольового самонавіювання "Я можу керувати собою".

Було також використано соціально-психологічний механізм наслідування. Поняття "наслідування" ми тісно пов'язували з іншим соціально-психологічним поняттям - "мода", яка виявляється в багатьох аспектах: смаках, уподобаннях, захопленнях тощо. Зважаючи на те, що вчителі для багатьох учнів - об'єкт наслідування, ми спонукали педагогів пропагувати моду на здоровий спосіб життя, збереження та використання оздоровчих традицій.

Позитивно вплинули на підлітків бесіди щодо можливості самореалізації своїх прагнень у житті, знаходження задоволення у праці, навчанні, спілкуванні із друзями.

Проводячи формувальний експеримент ми ураховували індивідуальні та вікові особливості школярів, розуміючи, що підлітки потребують своєрідного підходу, їм повинно бути цікаво під час навчання й виховання, а забезпечити ці якості спроможна ігрова та інтерактивна діяльність. Саме з урахуванням позитивного ставлення школярів підліткового віку до гри ми намагалися будувати профілактичний виховний процес. За методикою Т. Федорченко проводилася вправа "Що я знаю про...", під час якої кожна із трьох груп учнів класу готувала повідомлення про тютюн, алкоголь, наркотики.

У процесі експериментальної роботи ми широко використовували тренінгові вправи. Тренінгові вправи проводилися з урахуванням таких принципів, як: добровільність, діагностика, рефлексія, партнерство, щирість, емпатія, свобода вибору, конфіденційність, творчість, активність, відповідальність.

Здоровий спосіб життя, неприйняття вживання наркотичних речовин формувалися у процесі безпосередньої участі учнів у виховних заходах, що здійснювалися як на уроках, так і в позаурочний час.

Пізнавальними й корисними стали проведені бесіди, учнівські конференції, дискусії, конкурси учнівських програм, творів, малюнків із профілактичної та оздоровлювальної тематики, екскурсії до музеїв.

Одним з етапів роботи стало визначення типу сім'ї - формально благополучна, неблагополучна, повна, неповна та характеру взаємовідносин у сім'ях, рівня авторитету батьків, можливостей позитивного або негативного впливу, виявлення рівня організації здорового способу життя, прогнозування можливостей подальшої співпраці з батьками, яке будувалося на основі складання плану антинаркотичної роботи із сім'ями. Триєдина мета такого планування: дослідницька - вивчення можливостей сім'ї та школи чинити опір наркоманії; просвітницька - набуття знань із профілактики наркоманії, антинаркотичний батьківський всеобуч; практична - залучення батьків до активної співпраці - створення умов для самореалізації дитини, організації її життєдіяльності.

Основними формами роботи з батьками стали:


 • проведення батьківських зборів профілактичної тематики, що включала основні проблеми антинаркотичного виховання;

 • індивідуальна робота: бесіди, консультації. Вони мали на меті не тільки профілактику наркоманії, а й психологічну підтримку, надання інформації про особливості перебігу пубертатного періоду в житті дитини; спроби залучення педагогічно неспроможних сімей до контакту, співпраці, психологічне супроводжування таких сімей, роз'яснення можливостей та необхідності ведення здорового способу життя; сприяння та допомога у наданні психологічної, юридичної, наркологічної допомоги;

 • організація групових та колективних заходів, серед яких перевагу ми віддавали проведенню годин спілкування, ділових та рольових ігор: "Розмова з дитиною про наркотики", "Як спілкуватися з оточуючими", "Як організувати сімейне свято, спільний туристичний похід"; запрошення з виступами перед батьківською аудиторією наркологів, психологів, юристів, інспекторів у справах неповнолітніх; організація вечорів запитань та відповідей, "круглих столів", обміну досвідом виховання; сприяння активному спілкуванню батьків, проведення спільних зборів батьків і учнів, батьків і вчителів, батьків, вчителів і учнів, залучення батьків до участі у різноманітних шкільних та позашкільних справах.

Поєднання у експериментальній роботі організаційних, дидактичних і спеціальних психологічних засобів впливу дало змогу здійснити найбільш ефективний вплив на створення педагогічних умов профілактики наркоманії серед підлітків у виховному процесі загальноосвітньої школи.

Результати формувального експерименту засвідчили підвищення готовності педагогів до створення доцільних умов профілактики наркоманії у виховному процесі загальноосвітньої школи.

Аналіз проведеної дослідно-експериментальної роботи, що стосувалася активізації діяльності батьків, учнів у профілактичному процесі дозволив визначити покращення міжособистісних стосунків у системах "батьки - діти", "батьки - педагоги".

Відбулося також підвищення рівня соціальної активності батьків, які прагнуть покращити взаємостосунки в сім'ї, співпрацюють із педагогами.

Важливим у нашому дослідженні стало визначення основних вимог, що свідчать про готовність педагога до роботи із профілактики наркоманії серед учнів:


 • бажання педагога проводити превентивну роботу;

 • прагнення і вміння створювати довірливі стосунки з учнями;

 • знання, розуміння й дотримання педагогом принципів здорового способу життя;

 • наявність позитивних особистісних рис характеру, вміння вести профілактичну роботу серед учнів та їх батьків;

 • уміння у співпраці із психологом виокремлювати серед учнів групи а ризику, залучати й організовувати їх у профілактичні групи;

 • володіння методами виховання й перевиховання учнів;

 • уміння застосовувати методики соціально-педагогічного впливу на підлітків;

уміння працювати з неблагополучними сім'ями, допомагати в одержанні додаткових психолого-педагогічних знань батькам, надавати їм підтримку у складних психологічних ситуаціях; обізнаність у питаннях наркології та ведення здорового способу життя.

Ефективними виявилися такі форми роботи: тематичні бесіди, класні години, конференції, "круглі столи", ділові та рольові ігри, тренінги, сприяння в організації та підтримці органів учнівського самоврядування як інструменту життєдіяльності шкільного колективу.

Отже, профілактика наркоманії серед підлітків є актуальною проблемою. Результати наукового пошуку дозволили конкретизувати такі особливості вияву наркотичної залежності в підлітковому віці: швидке звикання, руйнівний вплив на організм: психічну залежність, патологічний потяг до наркотику, фізичну залежність.

З'ясовано, що в школах недостатньо умов для ефективної реалізації діяльності підлітків у навчанні, дозвіллі, побуті. Доведено, що недоліки сімейного виховання та навчально-виховного процесу школи, відсутність у неповнолітніх знань, умінь і навичок саморегуляції, недостатня професійно-педагогічна підготовка вчителів сприяють збільшенню кількості учнів, які вживають наркотичні речовини.

Дослідженням доведено, що в сучасних умовах суспільство, батьки, колективи загальноосвітніх шкіл мають значні потенційні можливості щодо профілактики наркоманії серед підлітків, разом із тим профілактична робота з учнями підліткового віку проводиться безсистемно, нерегулярно, без урахування вікових особливостей школярів; вчителі й батьки в багатьох випадках не готові до її проведення.

Аналіз психолого-педагогічної літератури з проблеми вивчення педагогічного досвіду та фактичні дані засвідчили, що в процесі організації профілактичної роботи повинна бути врахована дія всього комплексу факторів, які забезпечують ефективну профілактику наркоманії.Педагогічного дослідження потребує питання специфіки підліткової наркоманії.
Список використаної літератури

 1. Андрієвський Б.М. Девіація як одна з причин важковиховуваності дітей // Соціальна робота за рубежем і в Україні: психолого-педагогічні, соціологічні та медичні аспекти. - Ужгород - Херсон, 2002.- с.219-221.

 2. Анісімов В.І., Дмитрієв В.Ф. Шляхи подальшого розширення правових заходів боротьби з наркоманією//Вісник Одеського інституту внутрішніх справ: Науковий журнал.-1997.-№1.-с.34-39.

 3. Афанасьєва В. В. Профілактика та корекція девіантної поведінки підлітків у навчальному процесі / В. В. Афанасьєва // Соц. педагогіка: теорія та практика. – 2009. – № 1. – С. 47 – 52.

 4. Валеологія в школі: Методичний посібник для керівників загальноосвітніх навчальних закладів та методистів інститутів післядипломної педагогічної освіти.-К.,2001.-232 с.

 5. Громов Л. О. Основні проблеми наркоманії//Ліки. - 1996. - №3. - С. 3-5

 6. Гуляр О. О. Педагогічна діяльність вчителя початкових класів з неблагополучними сім'ями: Дис...канд.. Пед.наук: 13.00.07. - К., 2001. - 201с.

 7. Педагогіка : Навч. Посібник / В. М. Галузяк, М. I. Сметанський, В. I. Шахов.- Вінниця: „Книга-Вега", 2003.- 416 с.

 8. Педагогічна профілактика девіантної поведінки неповнолітніх: Орієнтовна програма для педагогічних навчальних закладів України / Автор- укладач В.М. Оржеховська.- К.:ІЗМН, 1996.-44 с.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка