З обдарованими учнямиСкачати 144.09 Kb.
Дата конвертації30.03.2016
Розмір144.09 Kb.
УДК 371.13:37.013:37.025:376.54 Ольга САПРИКІНА,

старший викладач кафедри методики

змісту освіти Рівненського ОІППО
ПРОБЛЕМА ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ ДО

ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

З ОБДАРОВАНИМИ УЧНЯМИ
У статті аналізуються основні підходи щодо визначення та сутності феномену обдарованості; характеризуються особливості роботи з одарованими учнями за сучасних умов; розкриваються теоретичні аспекти підготовки вчителя до роботи з обдарованими школярами.

Ключові слова: обдарованість, концепція творчої обдарованості, здібності, талант, креативність, самовдосконалення, підготовка вчителя.
В статье анализируются основные подходы к определению и сущности феномена одаренности; характеризуются особенности организации учебного процесса с одаренными учениками в современных условиях; раскрываются теоретические аспекты подготовки учителя к работе с одаренными школьниками.

Ключевые слова: одаренность, концепция творческой одаренности, способности, талант, креативность, самосовершенствование, подготовка учителя.
The paper justified the main theoretical approaches to the definition and nature of the phenomenon of giftedness; The features of the educational process of students odarovanymy by modern standards; reveals the theoretical aspects of preparing teachers to work with gifted students.

Key words: talent, the concept of creative talent, ability, talent, creativity, self-improvement, teacher preparation.
Постановка проблеми. Одним із важливих завдань підготовки вчителів у сучасних суспільних умовах є формування їх професійної компетентності, важливою складовою якої визнається вміння вчителя здійснювати навчальну та виховну роботу з обдарованими дітьми. Адже за сучасних умов прогрес у будь-якій сфері людського життя визначається діяльністю людей, які по-новому сприймають світ, здатні швидко адаптуватися до мінливих умов сучасності, ставлять перед собою складні задачі, енергійні, креативні, спроможні досягати значних висот. У практичній площині дослідження обдарованості пов’язане з проблемою організації навчання обдарованих дітей, підготовкою відповідних педагогічних кадрів та організацією ефективного впливу батьків на розвиток талантів їх дітей [6, с. 38].

У зв’язку з цим виникає чимало запитань та неабиякої актуальності набувають проблеми, пов’язані з підготовкою вчителя, оскільки саме йому відводиться важлива роль у реалізації окреслених перетворень.

У процесі розв’язання проблеми роботи з обдарованою молоддю виникає ряд суперечностей, найбільш суттєвими з яких можна назвати:

- невідповідність між соціальною потребою у педагогічно обдарованих, творчо працюючих учителях, здатних формувати всебічно розвинену особистість учня та відсутністю відповідної цілеспрямованої підготовки майбутніх учителів;

- невідповідність між необхідністю виховання нової генерації педагогічних кадрів, здатних виявляти і розвивати здібності та обдарування дитини і нерозробленістю комплексу теоретичних і методичних засад щодо забезпечення підготовки вчителя, здатного працювати із здібними дітьми.

Завдання педагогів полягає в тому, щоб створити умови, за яких будь-яка дитина могла б просуватися шляхом власної досконалості, вміла мислити самостійно та нестандартно. Цей шлях називається «самовдосконаленням дитини в умовах освітнього процесу».

Незважаючи на активізацію наукових досліджень з означеної проблеми, чимало питань, пов’язаних із теоретичним узагальненням особливостей організації навчального процесу з обдарованими учнями та підготовки вчителя до роботи зі здібними школярами за сучасних умов, залишаються нерозв’язаними, а резерви підвищення якості професійної підготовки вчителя, який працює з обдарованими, використовуються не повною мірою. Час висуває до науковців і педагогів нові завдання, стимулює творчий пошук оригінальних, нестандартних рішень педагогічних проблем, прискорює розвиток нових навчальних технологій, оригінальних виховних ідей, форм і методів навчання й виховання обдарованих учнів.

Ураховуючи актуальність та недостатній стан розробки означеної проблеми, основна мета статті полягає в аналізі теоретичних підходів щодо підготовки вчителя до організації навчально-виховного процесу з обдарованими учнями.

Завданнями дослідження є:


 • теоретичний аналіз поняття обдарованості;

 • характеристика основних форм та методів організації навчально-виховного процесу з одарованими учнями за сучасних умов;

 • аналіз теоретичних підходів щодо підготовки вчителя до організації роботи з обдарованими учнями.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз психолого-педагогічної літератури свідчить, що дослідженню проблеми обдарованості надається належна увага, зокрема таким її аспектам, як вивчення і формування здібностей особистості (праці Ю. Бабаєвої, П. Гальперіна, Н. Лейтеса, О. Леонтьєва, Л. Чорної та ін.). Ідея дослідження природи обдарованості на основі аналізу творчого розвитку людини знайшла своє відображення в концепціях творчої обдарованості О. Кульчицької, О. Матюшкіна, В. Моляко, С. Сисоєвої та ін. Розвитку обдарованості на різних вікових етапах присвячено дослідження В. Давидова, Д. Ельконіна, О. Кульчицької, І. Лернера, Р. Пономарьова та ін. У свою чергу, Б. Ананьєв, С. Рубінштейн та Б. Теплов здійснили вивчення індивідуальних відмінностей обдарованих дітей, а В. Демченко ґрунтовно проаналізував питання підготовки педагогічних кадрів в обласних інститутах післядипломної освіти до роботи з обдарованими школярами.

На сьогодні існує декілька підходів до визначення обдарованості. Вчені розглядають його як:

- високий рівень здібностей особистості (В. Дружинін, Н. Лейтес);

- якісне перетворення здібностей (Б. Теплов, В. Крутецький);

- синонім усіх здібностей людської істоти (С. Рубінштейн);

- характеристику ступеня вираження та своєрідності природних передумов здібностей людини (Н. Левітов);

- цілісну характеристику, поєднання здібностей у певну систему (Б. Коссов);

- готовність особистості до розвитку в різних напрямках, так звану основу для виникнення й розвитку спеціальних здібностей у різноманітних видах діяльності (Б. Ананьєв).

У світовій практиці значної популярності набула концепція, розроблена Дж. Рензуллі.

Проте, незважаючи на значну кількість праць в означеному напрямку, сьогодення потребує подальших досліджень феномену обдарованості, зокрема щодо особливостей організації навчального процесу з даною категорією учнів та підготовки вчителя до реалізації означеної діяльності.Виклад основного матеріалу. Проблема підготовки вчителя, здатного працювати з обдарованими дітьми, ще недостатньо досліджені як у теоретичному, так і у методичному аспектах, що суттєво позначається на практичній діяльності вчителів у системі освіти. За рішенням Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВОЗ) обдаровані діти входять до «групи ризику», адже потребують особливого виховання, спеціальних навчальних програм, шкіл, класів, підготовлених педагогів, психологів. У зв’язку з цим виникає питання, чи підготовлені вчителі до роботи з такою категорією дітей. Нерідко у педагогів виникає чимало проблем у навчанні обдарованих, адже вони потребують особливої уваги і підтримки в процесі розвитку власних здібностей. Брак інформації та методичної підтримки обмежує педагогів у виборі інструментарію, який допоміг би дати відповідь на проблемні питання щодо методики навчання таких дітей.

Адже такі учні характеризуються порівняно високим розвитком мислення, довготривалим запам'ятовуванням навчального матеріалу, відмінними навичками самоконтролю в навчальній діяльності, великою працездатністю тощо. Їм притаманна неординарність, свобода висловлювання думки, багатство уяви, чіткість різних видів пам'яті, швидкість реакції, вміння піддавати сумніву й науковому осмисленню певні явища, стереотипи, догми. Таких дітей ми звикли називати вундеркіндами, геніями, обдарованими та навіть такими, що поціловані Богом.

О. І. Вишневський, Л. В. Сень основою професійної готовності вчителя до роботи з такими дітьми вважають його професійну компетентність, істотними ознаками якої, виходячи з конкретних видів діяльності й структури особистості, є сукупність інтегральних критеріїв, що визначаються комбінацією таких структурних складових: система знань, їх глибина, широкий діапазон; постійне прагнення оновлювати свої знання, інтерес до наукових досліджень, гнучкість мислення, комунікабельність, культура, діалектичний світогляд, володіння методами аналізу, синтезу, порівняння; високорозвинені духовні й моральні орієнтації.

Високий рівень професійно-педагогічної підготовки, на думку вчених, забезпечується оволодінням трьома групами знань та вмінь. Використовуючи такий підхід, можна визначити знання та вміння, необхідні для забезпечення високого рівня професійно-педагогічної підготовки вчителя до роботи з обдарованими учнями (табл.1):

Таблиця 1

Знання та вміння, необхідні для забезпечення високого рівня

професійно-педагогічної підготовки вчителя

до роботи з обдарованими учнями


Загальнонаукові

та фахові

Фізіологічні та психологічні

Педагогічні та

методичні

Теорія відповідного предмета, основи суміжних предметів та вміння використовувати знання у процесі роботи з розвитку здібностей і обдарувань учнів

Вікові особливості фізичного та психологічного розвитку школяра, психологія навчання й виховання.

Поняття і види обдарованості та здібностейСутність педагогічного процесу, теорія і методика навчання та виховання школярів, наукова організація праці вчителя та учня

Аналіз наукових досліджень із проблем обдарованості свідчить про те, що більшість науковців віддають перевагу навчанню дітей в умовах звичайних навчальних закладів, використовуючи ряд традиційних та інноваційних методів. Практично всі дослідники вважають, що немає як єдиного правильного способу роботи з обдарованими, так і спеціальних методик тільки для талановитої молоді. Проте більшість із них дотримуються думки, що найбільш ефективними є ті методи організації творчої навчальної діяльності, що поєднують у собі гру, емоційне захоплення, дослідницьку діяльність і дискусії.

Компонуючи навчальні програми для обдарованих і талановитих школярів, безперечно, слід дотримуватися загальних вимог, які висуваються до структури і змісту цього нормативного документа. Водночас дещо відмінна мета і завдання навчання цієї категорії школярів порівняно з названими атрибутами загальної освіти учнівського загалу робить актуальними вимоги, нехарактерні для навчальних програм, за якими навчаються звичайні школярі [11, с. 29]

Важливим елементом професійної майстерності вчителя є знаходження індивідуального підходу до обдарованих дітей і вміння запропонувати їм такі види діяльності, які б відповідали їх запитам і здібностям. Для цього вчитель повинен володіти ефективними методами викладання, які мають за мету надання допомоги учневі в оволодінні знаннями; відповідають рівню їх інтелектуального і соціального розвитку;

Зважаючи на це, у практиці педагогічної діяльності слід використовувати нові технології навчання, які сприятимуть розвитку інтелектуальної, творчої обдарованості. Зокрема, можуть бути використані такі форми навчання: індивідуальні, фронтальні (дискусії, семінари, дебати, рольові ігри), групові (парні, постійні групи зі зміною функцій, груповий поділ класу з однаковими завданнями, з різним завданням, із загальним звітом кожної групи перед усім класом). Особливою популярністю серед обдарованих дітей користуються інтерактивні методи («мозковий штурм», «займи позицію», «прес», «метод п’яти капелюхів», «акваріум», «мікрофон» тощо) та дискусійні форми (симпозіуми, дебати, «круглі столи»). Представлені форми роботи дають можливість учням розвинути власні здібності, вміння висловлюватися та спілкуватися.

У методах навчання цих учнів мають превалювати самостійна робота, частково-пошуковий і дослідницький підходи до засвоєння знань, умінь та навичок. Контроль за їх навчанням спрямовується на стимулювання поглибленого вивчення навчального матеріалу, його систематизацію, класифікацію, перенесення знань у нові ситуації, виявлення і розвиток творчих елементів у їх навчанні. Домашні завдання для таких учнів повинні бути творчими.

Названі моменти в навчальних заняттях доповнюють системою позакласної та позашкільної роботи (виконання учнем позанавчальних завдань, відвідування занять гуртка або участь у масових тематичних заходах: вечорах, оглядах-конкурсах художньої, технічної та інших видів творчості, зустрічі з ученими та ін.). Індивідуальні форми позакласної роботи передбачають виконання школярами різноманітних завдань, участь в олімпіадах. Важливо керувати позакласним читанням учнів. Учителі мають налагоджувати контакти з позашкільними установами, де займаються їх вихованці. Вивчаючи інтереси і нахили учнів, вони допомагають їм обрати профіль позашкільних занять.

Основні завдання, що постають перед учителем у ході роботи з обдарованими учнями, передбачають розвиток: • цілісної картини світу в уявленні дитини;

 • творчого критичного й абстрактно-логічного мислення, здатностей розв’язувати проблеми;

 • здатності самостійно навчатися та здійснювати дослідницьку роботу;

 • здатностей до самопізнання та саморозуміння, формування позитивної «Я-концепції»

Безперечно, головна мета полягає у розвитку обдарованості учнів, у створенні умов для максимального розкриття талантів і обдарувань дитини, у визначенні стратегії, принципів, етапів психологічного та науково-методичного забезпечення реалізації даної системи роботи. Як і будь-яка інша система, система роботи з обдарованими учнями повинна бути орієнтована на кінцевий результат.

Особливу увагу слід звернути на такі моменти, як: повне задоволення запитів дітей у поглибленому вивченні предметів на основі широкого ознайомлення їх із сучасною наукою; залучення їх до надання допомоги своїм однокласникам у навчанні та розвитку навчальних можливостей; запобігання розвитку в них переоцінки своїх можливостей, лінощів через систематичну недовантаженість.

Крім того, робота з обдарованою молоддю, як правило, передбачає:


 • задоволення запитів обдарованих учнів у поглибленому вивченні предметів;

 • створення умов для їх різнобічних пізнавальних інтересів і, водночас, для розвитку виявлених у певній галузі діяльності здібностей;

 • запобігання розвитку в обдарованих дітей переоцінювання своїх можливостей, втрати інтересу до навчання.

Безперечною запорукою успіху в роботі педагогічного колективу з обдарованими учнями є сприятливий психологічний клімат та співпраця вчителів, батьків, учнів. Крім того, робота з обдарованими учнями базується також на активній життєвій позиції та творчій діяльності вчителя, емоційній стабільності, цілеспрямованості, адекватній самооцінці, вмінні правильно оцінювати успіхи учнів, знанні особливостей вікового розвитку дітей, високому рівні володіння предметом, почутті гумору, педагогічному такті, наявності організаторських та комунікативних здібностей.

Однак існує ряд факторів, що знижують придатність педагога до роботи з обдарованими учнями: нестача специфічних для освіти обдарованих знань і вмінь; недостатнє володіння методами диференціації навчання; відсутність чіткого розуміння академічних потреб і можливостей обдарованих учнів; нездатність ефективно модифікувати навчальну програму, опір змінам.Розвиток обдарованих дітей гальмується через: відсутність соціально-матеріальної бази, потрібної для вияву різнобічних талантів дітей, їхньої творчості; формалізовану, механізовану та автоматизовану систему навчання; поневолення дитячої обдарованості бездуховною масовою культурою; відсутність психологічної допомоги дітям у подоланні комплексу неповноцінності. Педагоги і батьки повинні керуватися твердженням В. Сухомлинського про те, що у природі немає дитини безталанної, ні на що не здатної.

Важливо враховувати, що навчально-виховна діяльність у закладах освіти будується на позитивних емоціях, стимулюючи і заохочуючи всіх учасників навчально-виховного процесу до активної пізнавальної діяльності на основі створення ситуації успіху на уроках і в позаурочній діяльності.Таким чином, упровадження системи роботи з обдарованими дітьми передбачає створення ефективно діючої моделі навчально-виховного процесу, розрахованої на розвиток здібностей та обдарувань учнів.

Висновки. Отже, тема обдарованості надзвичайно актуальна, проте до кінця не вивчена. Означену категорію не можна прирівнювати до обсягу отриманих знань – це складніше явище, яке має високу природну енергетику, передбачає пізнавальну активність, нестандартність мислення, настійливість, надзвичайну працездатність. У зв’язку з цим існує багато думок і технологій щодо розвитку і виховання обдарованих дітей, але головне – не забувати, випробовуючи ці технології, що дитина насамперед потребує уваги і чуйного ставлення до себе, лише за таких умов вона зможе досягти нечуваних висот.

Робота педагога з обдарованими дітьми – це складна педагогічна технологія, яка вимагає від учителів особистісного росту, постійно оновлюваних знань у галузі педагогіки і психології обдарованих; тісної співпраці із психологами, іншими вчителями, адміністрацією і, звичайно, з батьками обдарованих; постійного зростання майстерності та педагогічної гнучкості; вдосконалення технологічного підходу у навчанні обдарованих; змісту та умов впровадження різних технологій у практику роботи загальноосвітніх шкіл, а також вибір учителем технології, яка дозволить максимально використати власний творчий потенціал.
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

    1. Афанасьєва В. Є. Формування психологічної готовності педагогів до роботи з обдарованими школярами [Електронний ресурс] / В. Є. Афанасьєва // Матер. Всеукр. науково-практ. конфер. ”Підготовка педагогічних кадрів до роботи з обдарованими школярами в системі післядипломної педагогічної освіти“ (м. Рівне, 22-23 листопада 2007 р.). – Режим доступу : http: //www.roippo.rivne.com/.

    2. Білик Н. І. Обдаровані діти: виявлення і досвід розвитку / Н. І. Білик, В. Ф. Моргун, Н. В. Настенко // Завуч. – 2000. – № 6. – Наша вкладка. – С. 1–8.

    3. Болсун С. А. Розвиток педагогічної техніки вчителя: актуальність та значущість / С. А. Болсун // Початкова школа. – 2000. – № 2. – С. 50-51; № 7. – С. 48-50.

    4. Волощук І. С. Наукові засади розробки моделі підготовки вчителів засобами післядипломної освіти до роботи з обдарованими дітьми / І. С. Волощук // Матер. Всеукр. науково-практ. конфер. ”Підготовка педагогічних кадрів до роботи з обдарованими школярами в системі післядипломної педагогічної освіти“ (м. Рівне, 22–23 листопада 2007 р.). – Режим доступу : http://www.roippo.rivne.com/.

    5. Демченко В. В Підготовка педагогічних кадрів до роботи з обдарованими дітьми в умовах інституту післядипломної освіти [Електронний ресурс] / В. В. Демченко // Матер. Всеукр. науково-практ. конфер. ”Підготовка педагогічних кадрів до роботи з обдарованими школярами в системі післядипломної педагогічної освіти“ (м. Рівне, 22–23 листопада 2007 р.). – Режим доступу : http://www.roippo.rivne.com/.

    6. Демченко В. В. Проблеми визначення обдарованості в системі підготовки педагогів до роботи з обдарованими школярами / В. В. Демченко // Нова педагогічна думка : науково-методичний журнал. – Рівне : ППЗПФ «Папірус Друк», 2012. – № 4 (72). – С. 36-38.

    7. Корж Л. Ф. Науково-методичний супровід роботи вчителя з обдарованими дітьми / Л. Ф. Корж // Пед. думка. – 2008. – № 1–2. – С. 23–31.

    8. Корецька Л. В. Підготовка вчителів до роботи з обдарованими учнями : [навч.-метод. посіб. для сист. післядипл. освіти] / Л. В. Корецька, О. Е. Жосан. – Кіровоград : Вид-во Кіровоградського обл. інст. післядипл. пед. освіти ім. В. Сухомлинського, 2008. – 137 с.

    9. Левенець В. В. Психолого-педагогічні аспекти спілкування вчителя з батьками обдарованих дітей [Електронний ресурс] / В. В. Левенець // Матер. Всеукр. науково-практ. конфер. ”Підготовка педагогічних кадрів до роботи з обдарованими школярами в системі післядипломної педагогічної освіти“ [м. Рівне, 22–23.11.2007 р.]. – Режим доступу : http://www.roippo.rivne.com/.

    10. Набока Л. Я. Особливості навчання дорослих з погляду педагогічної технології / Л. Я. Набока // Післядипломна освіта в Україні. – 2008. – № 1. – С. 49-51.

    11. Полицяк Н. І. Моделі навчання обдарованої молоді Джозефа Рензуллі / Н. І. Полицяк // Нова педагогічна думка : науково-методичний журнал. – Рівне : ППЗПФ «Папірус Друк», 2014. – №1 (77). – С. 29-32.

    12. Сухомлинський В. О. Сто порад учителеві / В. О. Сухомлинський. – К. : Рад. шк., 1984. – 292 с.

    13. Токарева Л. Соціалізація і розвиток обдарованої дитини / Л. Токарева // Соціальна психологія. – 2006. – № 1. – С. 94-102.

    14. Тригубець Г. Є. Розвиток мотиваційної складової психологічної готовності педагогів до роботи із творчо обдарованими [Електронний ресурс] / Г. Є. Тригубець // Матер. Всеукр. науково-практ. конфер. ”Підготовка педагогічних кадрів до роботи з обдарованими школярами в системі післядипломної педагогічної освіти“ (м. Рівне, 22–23 листопада 2007 р.). – Режим доступу : http://www.roippo.rivne.com/ .

    15. Устинова Н. Технологічні особливості розвитку творчого потенціалу вчителя у системі післядипломної педагогічної освіти / Н. Устинова. – Післядипломна освіта в Україні. – 2008. – № 1. – С. 37–40.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка