За професійним спрямуванням) (Медичний факультет, І курс, І семестр, модуль І)Скачати 419.5 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації16.03.2016
Розмір419.5 Kb.
  1   2   3
Перелік питань до усної частини

підсумкового модульного контролю з «Української мови

(за професійним спрямуванням)»

(Медичний факультет, І курс, І семестр, модуль І)

 1. Роль мови в суспільстві та її функції.

 2. Поняття мови й мовлення. Основні ознаки літературної мови.

 3. Мовна норма. Види мовних норм.

 4. Поняття про стиль. Функціональні стилі сучасної української мови, їх особливості.

 5. Характеристика офіційно-ділового стилю, його різновиди.

 6. Науковий стиль, його підстилі. Функції, завдання, характерні ознаки.

 7. Художній стиль та загальні вимоги до нього.

 8. Публіцистичний стиль, основне призначення, сфера застосування.

 9. Розмовний стиль. Лексичні, морфологічні й синтаксичні особливості розмовного мовлення.

 10. Лексика як сукупність слів мови. Слово і його лексичне значення. Пряме й переносне значення слів.

 11. Лексикографія як наука. Типи словників.

 12. Активна і пасивна лексика української мови. Діалектизми, архаїзми, неологізми, жаргонізми. Професійна та побутова лексика.

 13. Фразеологія української мови.

 14. Поняття про термін, термінологію, медичний термін.

 15. Синоніми, омоніми, антоніми, пароніми в медичній термінології.

 16. Іменник, його значення, морфологічні ознаки. Рід і число іменників.

 17. Складні випадки відмінювання іменників ІІ відміни (родовий відмінок).

 18. Прикметник, розряди за значенням.

 19. Ступені порівняння прикметників.

 20. Числівник, морфологічні ознаки. Особливості відмінювання. Вимоги до використання числівників у ділових паперах.

 21. Дієслово. Поділ на дієвідміни. Особливості вживання форм дієслів у діловому мовленні.

 22. Займенник, розряди за значенням. Займенник у діловому мовленні.

 23. Особливості синтаксису ділового мовлення. Однорідні члени речення, особливості вживання.

 24. Просте речення. Типи односкладних речень.

 25. Складносурядне речення. Розділові знаки в ньому.

 26. Складнопідрядні речення з підрядними з'ясувальними, означальними.

 27. Складнопідрядні речення з підрядними обставинними.

 28. Складне безсполучникове речення. Розділові знаки в ньому.

 29. Правила вживання апострофа й м'якого знака.

 30. Правопис слів іншомовного походження.

 31. Етикет телефонної розмови.

 32. Публічний виступ. Жанри публічних виступів.

 33. Мовленнєвий етикет як феномен і виразник кожного народу.

 34. Документ – основний вид писемного ділового мовлення. Значення й функції документа.

 35. Класифікація документів. Основні вимоги до укладання документів.

 36. Текст як основний реквізит документа. Елементи тексту документа.

 37. Рубрикація тексту. Правила оформлення заголовків і підзаголовків.

 38. Правила оформлення бібліографії.

 39. Основні реквізити документів, їх характеристика, норми дотримання. Постійні й змінні реквізити.

 40. Бланк. Формуляр документа. Штамп. Кутове і поздовжнє розміщення штампа.

 41. Оформлення сторінки документа.

 42. Організаційні документи: положення, статути.

 43. Посадова інструкція, її реквізити, зміст. Правила.

 44. Розпорядчі документи: постанова, ухвала, розпорядження, наказ, вказівки.

 45. Накази, їх види.

 46. Акт, довідка.

 47. Плани робіт. Класифікація планів. Звіт. Композиційна чіткість і послідовність.

 48. Службові записки. Правила щодо їх написання та оформлення.

 49. Правила оформлення протоколу та витягу з протоколу.

 50. Оголошення, запрошення, основні вимоги до написання.

 51. Ділове листування, його види. Особливості оформлення ділових листів. Рекомендаційний лист.

 52. Анотація. Відгук. Рецензія.

 53. Заява, типи заяв.

 54. Автобіографія, її характеристика та основні реквізити

 55. Характеристика як документ.

 56. Резюме, його характеристика, реквізити.

 57. Договір, трудова угода, контракт. Вимоги до їх оформлення.

 58. Доручення, види доручень, реквізити.

 59. Розписка, реквізити.

 60. Візитка картка, її характеристика, реквізити та особливості використання.

ТЕСТОВА БАЗА ДО ПИСЬМОВОЇ ЧАСТИНИ ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ

З «УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ)»

(Медичний факультет, І курс, І семестр, модуль І)


 1. Мова фахового спілкування – це:

A) сукупність довільно відтворюваних загальноприйнятих у межах даного суспільства звукових знаків для об’єктивно існуючих явищ і понять, а також загальноприйнятих правил їх комбінування у процесі вираження думок;

B) спілкування людей за допомогою мовної знакової системи;

C) мовленнєва діяльність, яка бере участь у процесах мислення та пам’яті та призначена для безпосереднього спілкування з іншими людьми;

D) спілкування, що пов’язане з організацією виробництва, виконанням службових та посадових обов’язків. 1. Серед загальних функцій документів виділяють:

А) пізнавальна, управлінська;

В) соціальна, правова;

С) номінативна, історична;

D) інформаційна, комунікативна. 1. Вкажіть варіант, у якому прикметники утворюють ступені порівняння:

A) хворий, досвідчений, гуманний, кривий; B) глухий, актуальний, лікарський, операційний; C) німий, порожній, запальний, шкідливий; D) простий, короткий, високий, поганий.

 1. Визначте вид підрядного речення: Як я люблю оці години праці, коли усе навколо затиха під владою чаруючої ночі (Леся УкраїнкА)

A) означальне; B) допустове; C) обставинне часу; D) обставинне місця.

 1. Вкажіть ряд іменників, в якому можливо утворити паралельні форми чоловічого і жіночого родів:

А) міністр, викладач, професор, нотаріус;

В) вчитель, студент, співак, провідник;

С) декан, бухгалтер, лікар, викладач-методист;

D) санітар, молодший науковий співробітник, доцент, студент. 1. У якому варіанті всі числівники кількісні?

A) п’ятимільйонний, мільйон, шостий, шість сьомих, кільканадцять; B) сімнадцять, шістнадцятий, дев’яносто, дванадцятий, мільярд; C) тисяча, кількасот, обидві, чверть, триста; D) шість, двадцять три, сто двадцять три, сорок.

 1. Визначте, у якому варіанті всі іменники у родовому відмінку однини мають мають закінчення –у (-ю):

A) біль, бланк, характер, мозок; B) орган, рецепт, суглоб, інфаркт; C) штамп, грам, гіпс, синдром; D) кашель, вивих, кір, нежить.

 1. Вкажіть, у якому варіанті всі прикметники у формі найвищого ступеня:

A) наймиліший, якнайпривітніший, найменш вдалий, старезний; B) щонайдужчий, найстрункіша, незбагненний, всесильний; C) якнайширший, найменш вразливий, щонайвищий, найкращий; D) найближчий, злющий, найменш кислий, прекрасний.

 1. У якому з речень не допущено стилістичних помилок:

А) Хворому рекомендували приміняти саме цю мазь.

В) Внаслідок сильного удару виник синяк в ділянці правого виска.

С) Лікар-терапевт приймає згідно з графіком.

D) Пацієнту Коломийцю І.Б. поставили невірний діагноз. 1. Якщо ви повідомляєте керівника установи, організації про певний факт, подію, виконання окремих завдань, службових доручень, оформляєте:

А) доповідну записку;

В) пояснювальну записку;

С) звіт;

D) рекомендаційний лист. 1. У лексикології слово називають:

А) морфемою;

В) фонемою;

С) лексемою;

D) основою. 1. Документ – це:

A) один із найпоширеніших різновидів ділових паперів колегіальних органів, у якому фіксують хід і результати проведення зборів, конференцій, засідань, нарад;

B) основний вид ділового мовлення, що фіксує і передає інформацію, підтверджує її достовірність, об'єктивність;

C) сукупність реквізитів, розташованих у певній послідовності;

D) вид кореспонденції зі стислим текстом, викликаний необхідністю негайного втручання в певну справу, термінового інформування когось про щось. 1. За місцем виникнення виділяють такі види доку­ментів:

A) внутрішні /зовнішні;

B) вхідні /вихідні;

C) стандартні /індивідуальні;

D) організаційні /розпорядчі. 1. За походженням виділяють такі види документів:

A) вхідні /вихідні;

B) службові /особисті;

C) прості /складні;

D) первинні /вторинні. 1. Стандартна послідовність фраз у зверненні до незнайомої людини може мати таку послідовність:

A) Щиро вдячний за... Доброго вечора! Чи не могли б Ви сказати...

B) Вибачте, що затримую Вас! Скажіть, будь ласка,... Доброго ранку!

C) Добрий день! Будьте ласкаві, скажіть... Щиро дя­кую Вам!

D) Спасибі Вам за..! Здрастуйте! Проходьте будь ласка! 1. Від першої особи пишуться такі документи:

A) протокол;

B) заява;

C) характеристика;

D) довідка. 1. Сукупність послідовно об'єднаних змістом і побудова­них за правилами мовної системи речень – це:

A) документ;

B) текст документа;

C) назва виду документа;

D) формуляр документа. 1. Заява — це:

A) документ, у якому фіксуються угоди між сторонами про встановлення ділових відносин;

B) документ, адресований установі чи вповноваженій особі, у якому викладається певне прохання з його коротким обґрунтуванням;

C) документ, у якому особа (установА) вказує на по­рушення її прав та інтересів з боку іншої особи (ус­танови) і пропонує вжити належних заходів для ліквідації такого порушення;

D) документ, у якому в офіційній формі викладено гро­мадську думку про працівника як члена колективу і який складається на його вимогу або письмовий за­пит іншої установи для подання до цієї установи. 1. Автобіографія — це:

A) документ, що фіксує відомості про трудову діяль­ність робітників, службовців;

B) обов'язковий документ особової справи працівників установ, організацій, у якому фіксуються автобіог­рафічні відомості, оформлені шляхом фіксації їх у таблицях;

C) обов'язковий документ особової справи, у якому осо­ба повідомляє основні факти своєї біографії;

D) обов'язковий документ особової справи працівників установ, організацій, у якому фіксуються відомості про наукову діяльність, моральні якості. 1. Підписує службовий лист переважно:

A) особа, яка його підготувала;

B) особа, відповідальна за його виконання;

C) керівник установи, його заступник чи керівник структурного підрозділу;

D) увесь склад структурного підрозділу, в якому укладався лист. 1. Починати ділового листа необхідно з:

A) викладення аргументованих вимог адресанта;|

B) ввічливої форми звертання;

C) опису фактів та подій;

D) доведення та пропозицій. 1. Документ, який є короткою, стислою характеристикою змісту книги, статті, рукопису тощо, називають:

A) рецензією;

B) анотацією;

C) висновком;

D) рефератом. 1. Документ, який визначає точний перелік запланова­них до виконання робіт чи заходів, їх послідовність, об­сяг, тимчасові координати керівників та конкретних виконавців, є:

A) звіт;

B) наказ;

C) план;

D) акт.


 1. До медичних довідково-інформаційних документів належить:

A) трудова угода;

B) резюме;

C) заповіт;

D) довідка. 1. До організаційно-розпорядчих документів належить:

A) розпорядження;

B) контракт;

C) план;

D) звіт.


 1. Офіційно-діловий стиль – це:

A) мова ділових паперів;

B) єдність художніх образів і форм їх вираження;

C) використання суспільно-політичної, емоційно за­барвленої лексики;

D) широке застосування слів у переносному значенні. 1. Документ, що містить письмове уповноваження когось на виконання певних юридичних дій, називається:

A) заявою; B) дорученням; C) розпискою; D) резолюцією.

 1. Група реквізитів та їх постійних частин, відтворена на бланку документа як єдиний блок, — це:

A) бланк;

B) формуляр-зразок;

C) штамп;

D) уніфікація документів. 1. Особиста заява оформляється:

A) від руки на бланку установи;

B) машинописом на бланку установи;

C) від руки в одному примірнику;

D) від руки у двох примірниках. 1. За формою автобіографія:

A) типовий документ;

B) особовий документ;

C) індивідуальний документ;

D) трафаретний документ. 1. Діловодство – це:

А) діяльність, що охоплює питання документування та організації роботи з документами в процесі здійснення управлінських дій;

В) наукова дисципліна, яка вивчає закономірності створення документів у різних галузях людської діяльності;

С) сукупність документів, які рухаються в окремій сфері людської діяльності;

D) рух документів в організації з моменту їх створення і до завершення виконання. 1. Нормативно-методична база діловодства – це:

А) документи, в яких встановлюються певні правила та норми щодо їх зберігання;

В) сукупність законів, нормативних і методичних документів, що регламентують технологію створення, зберігання й використання документів у діяльності установи;

С) документи, що обслуговують адміністративно-господарську діяльність, законодавство та інші ділянки суспільного життя;

D) документи, які відіграють роль суспільно-стабілізуючого чинника, закріплюючи у людини розуміння наявності сталих загальноприйнятих норм суспільної поведінки; 1. Уніфікація документів – це:

А) приведення до єдиної форми або системи, встановлення єдиного комплексу видів документів для управлінських ситуацій, розроблення єдиних форм і правил укладання документів;

В) процес встановлення і застосування стандартів щодо поліпшення якості документів;

С) напрям поліпшення діловодства шляхом повної автоматизації та комп’ютеризації ділових процесів;

D) документи, що відображають суть взаємовідносин владних інституцій з територіальними спільнотами громадян. 1. Стандартизація документів – це:

А) процес проведення скорочення кількості документів;

В) конкретні форми і системи документації, розроблені відомствами задля затвердження видів бланків;

С) виготовлені Міністерством охорони здоров’я України уніфіковані форми бланків медичних документів;

D) форма юридичного закріплення проведеної уніфікації і рівня її обов’язковості; це процес встановлення і застосування стандартів. 1. Термін – це:

А) слово або словосполучення, що вживається для точного вираження поняття з різних галузей знань;

В) висловлення, яке виводиться за деякими логічними правилами з певних тверджень;

С) стилістична фігура для розкриття змісту слова;

D) стилістична фігура, що полягає у повторенні одного і того самого слова. 1. Самостійний розділ, параграф, пункт у медичному до­кументі, описі, словнику тощо називають:

А) рефератом;

В) статтею;

С) конспектом;

D) рубрикацією. 1. Комунікативна функція мови полягає в тому, що:

А) мова є своєрідним інструментом пізнання навколишнього світу;

В) мова є першоджерелом культури;

С) мова є безпосереднім вираженням дійсності, думки;

D) мова є найважливішим засобом спілкування людей. 1. У межах наукового стилю можна виокремити такі підстилі:

А) академічна наукова література; навчальна література;

В) статті, замітки;

С) поетичні, драматичні твори;

D) родинно-побутове, приватно-ділове листування. 1. Найістотнішими мовними ознаками ділового стилю є:

А) інтонаційне оформлення висловлюваного;

В) необмежене вживання не по-книжному оформлених конструкцій з розмовним відтінком;

С) висока і водночас своєрідна ритмомелодика мовлення;

D) широке використання слів, пов’язаних з діловою лексикою, яка стосується певної галузі суспільного життя. 1. Дискусійність питання про виокремлення яких функціональних стилів сучасної української мови залишається відкритим?

А) розмовно-побутового, наукового, конфесійного;

В) художнього, публіцистичного, офіційно-ділового;

С) конфесійного, ораторського, епістолярного;

D) наукового, ораторського, офіційно-ділового. 1. Членування тексту на складові частини, графічне відокремлення однієї частини від іншої – це:

A) тези;

B) рубрикація;

C) таблиця;

D) схема; 1. Якому зі стилів мови властиві такі підстилі: законодавчий, дипло­матичний, адміністративно-канцелярський?

A) офіційно-діловий; B) науковий; C) публіцистичний; D) художній.

 1. Який із функціональних стилів мови відзначається найвищим ступенем стандартизації?

A) офіційно-діловий; B) науковий; C) епістолярний; D) публіцистичний.

 1. У якому варіанті до складу словосполучень входять тільки присвійні прикметники?

A) сонячні пасма, грозова хмара, Михайлів паспорт, дитячі малюнки; B) українська криниця, Оленине пальто, польова дорога, перепелячий крик; C) трав'яні коники, професійна спілка, ранкова гімнастика, баранячий ріг; D) жайворонкова пісня, синова шана, перепелячий крик, мамина сукня.

 1. За кількістю адресатів розрізняють службові листи:

A) звичайні та колективні;

B) такі, що потребують відповіді, і такі, що не потре­бують відповіді;

C) секретні;

D) несекретні. 1. Повна копія відправленого з підприємства, установи, організації документа - це:

A) витяг;

B) копія;

C) оригінал;

D) відпуск. 1. Яке слово є багатозначним?

A) депресія; B) ампутація; C) адреналін; D) голова.

 1. Який займенник при відмінюванні не має називного відмінка?

A) його; B) мене; C) себе; D) чого.

 1. Виберіть правильний варіант:

A) Зарахувати Петровську М.І. на посаду лікарки;

B) Зарахувати Петровську М.І. лікарем;

C) Зарахувати Петровську М.І. лікаркою;

D) Зарахувати Петровську М.І. на посаду лікаря. 1. Вкажіть варіант, у якому всі іменники в кличному відмінку мають закінчення -о:

A) дівчинка, лікар, сонечко, плакса; B) сестричка, зозуля, друг, нечепура; C) синьйора, староста, Ярослава, Україна; D) земля, матінка, Наталя, Ольга.

 1. Яке слово має значення "той, що належить особі"?

A) власний; B) особливий; C) характерний; D) спеціальний.

 1. Що означає фразеологізм багатіти думкою?

A) потішати себе чимось; B) немає потреби говорити про те, що минуло; C) настав кінець чому-небудь, кому-небудь; D) бути обізнаним в чомусь.

 1. На здійснення приватною чи службовою особою однотипних дій видаються:

А) разові доручення;

В) загальні доручення;

С) спеціальні доручення;

D) офіційні доручення. 1. Розписка оформляються:

А) машинописним способом в одному примірнику;

В) від руки в одному примірнику;

С) від руки в двох примірниках;

D) на бланку. 1. Документ, що оформляється експертною комісією чи уповноваженими особами, яких призначає керівник установи, називається:

А) актом;

В) накладною;

С) відомістю;

D) звітом. 1. Обов'язковою умовою правомірності особистого доручення є:

А) наявність підпису службової особи й печатка установи, що засвідчує підпис довірителя;

В) наявність підпису службової особи й печатка установи, що засвідчує підпис особи, яка отримуватиме певні цінності;

С) наявність підпису керівника установи;

D) наявність підпису довірителя. 1. Характеристика — це:

А) опис життя працівника;

В) документ, в якому подаються короткі відомості про навчання, трудову діяльність та професійні успіхи особи, яка його складає;

С) документ, в якому дається оцінка ділових і моральних якостей працівника;

D) документ, в якому здійснюється співвідношення фахових навичок та обійманої посади працівника. 1. Літературна мова — це:

А) національна мова;

В) унормована, відшліфована форма загальнонародної мови, що обслуговує найрізноманітніші сфери суспільної діяльності людей;

С) нижча форма загальнонародної мови;

D) загальнонародна мова. 1. Сукупність загальноприйнятих правил реалізації мовної системи, що закріплюються в процесі суспільної комунікації, — це:

А) орфоепічні норми;

В) стилі української літературної мови;

С) норми літературної мови;

D) орфографічні норми. 1. Головна ознака літературної мови:

А) варіативність;

В) черговість;

С) унормованість;

D) чистота. 1. За стадіями створення виділяють:

А) оригінали, виписки, копії;

В) стандартні й індивідуальні;

С) оформлені на папері, диску, фотоплівці;

D) трафаретні, зовнішні, внутрішні. 1. Сукупність реквізитів, розташованих у певній послідовності на бланку, називається:

А) трафаретним шрифтом;

В) грифом;

С) формуляром;

D) штампом. 1. За призначенням виділяють такі документи:

А) довідки, інструкції, протоколи;

В) внутрішні й зовнішні;

С) розпорядчі, щодо особового складу;

D) організаційні, індивідуальні. 1. За строками виконання виділяють такі документи:

А) секретні й несекретні;

В) звичайні, термінові й дуже термінові;

С) рукописні;

D) тривалі та термінові. 1. Напис, зроблений керівником установи на документі, що містить вказівки щодо виконання цього документа, називається:

А) візою;

В) грифом затвердження;

С) резолюцією;

D) штампом. 1. Якщо документ адресується установі, її структурному підрозділу без зазначення посадової особи, їх найменування подаються у:

А) називному відмінку;

В) родовому відмінку;

С) давальному відмінку;

D) знахідному відмінку. 1. Виберіть правильний варіант оформлювання підпису й дати під документом:

А) підпис дата

В) дата


підпис

С) підпис

дата

D) дата підпис 1. Зуніфікована форма (службового) документа з надрукованою постійною інформацією й місцем, відведеним для змінної, — це:

А) бланк;

В) формуляр-зразок;

С) реквізит;

D) штамп. 1. Якщо текст документа не вміщується на одній сторінці, на другу сторінку можна перенести:

А) сам підпис;

В) не менш двох рядків тексту й підпис;

С) підпис і дату;

D) не менше п’яти рядків тексту, підпис і дату. 1. У документах варто вживати стандартизовані сполучення типу:

А) згідно з, у відповідності, у зв'язку;

В) згідно, відповідно, у зв'язку з;

С) згідно з, відповідно до, з огляду на;

D) згідно до, відповідно з, з огляду на. 1. Головний реквізит службового документа, що відображає його зміст, називається:

А) текстом;

В) абзацом;

С) реквізитом;

D) заголовком. 1. Реквізит «адресат» у документах розташовується:

А) з правого боку у верхній частині сторінки;

В) з правого боку у нижній частині сторінки;

С) з лівого боку у верхній частині сторінки;

D) відцентровано щодо робочої площі. 1. Спосіб засвідчення документа після його підписання, який санкціонує поширення дії документа на визначене коло організацій, структурних підрозділів чи службових осіб, — це:

А) гриф узгодження;

В) резолюція;

С) гриф затвердження;

D) віза.


 1. У зовнішній особистій заяві обов'язково зазначають:

А) повну домашню адресу;

В) повну поштову та юридичну адресу установи;

С) склад сім'ї;

D) контактні телефони та електронну адресу.

75. За змістом оголошення поділяються на:

А) повідомлення про майбутню подію та потребу в по­слугах або можливість їх надання;

В) повідомлення-анонс та повідомлення-резюме;

С) повідомлення про майбутню подію та повідомлення-запрошення;

D) повідомлення-резюме та повідомлення про майбутню подію.

76. Змінний реквізит, який містить інформацію про по­дальшу роботу з документом, — це:

А) гриф погодження;

В) резолюція;

С) підтвердження;

D) гриф затвердження.

77. До енциклопедичних словників належать:

А) бібліографічні словники, словники іншомовних слів, енциклопедії;

В) енциклопедії;

С) енциклопедії, етимологічні словники, літературні словники;

D) лінгвістичні та енциклопедичні словники.

78. Трудова угода укладається між:

А) організацією і людиною, яка не працює в цій органі­зації;

В) приватними особами й організацією та організаціями;

С) підприємством в особі керівника та особою, яка наймається на роботу;

D) між керівною особою і людиною, яка не працює в цій організації.

79. Службовий лист не містить такі реквізити:

А) номер і дату листа;

В) номер і дату листа, що правили за основу для складання відповіді;

С) перелік додатків із зазначенням кількості сторінок;

D) назву виду документа.

80. Обговорення, відстоювання та пропаганда важливих сус­пільно-політичних ідей, сприяння суспільному розвит­ку — мета мовлення:

А) розмовного стилю;

В) публіцистичного стилю;

С) художнього стилю;

D) офіційно-ділового стилю.

81. У якому варіанті допущена помилка на правила вживання апострофа?

А) без'ідейний; В) возз'єднати; С) двоярусний; D) свято.

82. У якому з наведених варіантів вживання і та й не відповідає правилам?

А) сидить і вчить; В) одразу й одужав; С) сосна й ялина; D) Не встигла і Єлька затримати його.

83. У якому варіанті всі прикметники пишуться через дефіс?

А) чорно земний, історико культурний, військово спортивний, дерево обробний; В) мовно літературний, науково технічний, народно визвольний, політико економічний; С) воле любний, звуко провідний, давно минулий, густо рожевий; D) червоно гарячий, культурно масовий, інтер національний, далеко глядний.

84. У якому варіанті всі слова однозначні?

А) матрос, матч, махляр, машиніст; В) машина, маяк, міра, місія; С) мед, міф, мова, мода; D) мелодія, мережа, мідь, мініатюра.

85. У якому варіанті до складу всіх словосполучень входять прислівники?

А) прочитати уважно, декілька сторінок, занадто швидко, глибоко замислився; В) підтримуючи товариша, написаний згарячу, стояв біля вікна, зроблений зозла; С) ближче до школи, дуже розумно, вчора ввечері, надзвичайно розумний; D) приємно посміхаючись, дуже приємно, червоний від сорому, болісно реагує.

86. У якому варіанті всі іменники вживаються тільки в множині? А) дрова, копалини, прикрощі, Альпи, вінця; В) консерви, ринви, парфуми, радощі, канікули; С) кошти, помиї, хрестини, Чернівці, кравці; D) фінанси, романси, надра, Суми, сіни.

87. У якому варіанті всі дієслова II дієвідміни? А) значити, мітити, виколювати, крити; В) креслити, наносити, печатаг ти клеймувати; С), водити, кричати, горіти, копичити; D) проектувати, різьбити, штрихувати, стояти.

88. У якому варіанті вживання прийменників не відповідає літературній нормі?

А) з вашої згоди, з питань будівництва, бігати по стадіону; В) у напрямку до міста, йти по стежці, лікар за професією; С) при всіх обставинах, відмінний по якості, зробити по зразку; D) наражатися на небезпеку, у службових справах, по чайній ложці.

89. Знайдіть неозначено-особове односкладне речення.

А) Коли все було зроблене, Устим розпалював у печі (Г. Тютюнник; В) Танцюють, співають, веселяться на вулицях... (О. Довженко); С) у країні спогадів відстані не існує (В.Черняк); D) Мед липневий в келихи налито подніпровських золотих долин (А. Малишко).

90. Знайдіть безсполучникове складне речення. А) Завойовник знущається з підкореного народу, а підкорений - з себе (В. Голобородько); В) Я - вогонь, я - вихор, а вони спинятися не звикли (О.ТелігА); С) Печаль породжує терпіння, терпіння - досвід, досвід - надію, надія не тривожить (Г.Кониський); D) У мудреця багатство відіграє службову роль, а в дурня - панівну (Ю.Мушкетик).

91. Визначте тип речення: Сіро і сумно ставало на заході сонця (М.Коцюбинський)

А) односкладне, безособове; В) односкладне, узагальнено-особове; С) односкладне, називне; D) просте, двоскладне.

  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка