Забезпечення методичного супроводу навчально-виховного процесу в спеціалізованій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №8Скачати 115.84 Kb.
Дата конвертації16.03.2016
Розмір115.84 Kb.


Забезпечення методичного супроводу навчально-виховного процесу в спеціалізованій загальноосвітній школі

І-ІІІ ступенів №8

Сучасна школа вимагає докорінного переосмислення в навчанні і вихованні, оновлення змісту, форм і методів духовного становлення особистості на основі гуманізації життєдіяльності учнів, створення сприятливих умов для реалізації його у різних видах творчої діяльності. Виходячи з цього , педколектив школи працює над науково – методичною проблемою: «Створення умов для формування освіченої творчої особистості громадянина, реалізація та самореалізація його природних задатків і можливостей в освітньому процесі. Інклюзивна освіта дітей з особливими потребами»Головним напрямком у роботі з учителями школи обрано модернізацію навчально – виховного процессу.

ІІ. Інформаційна насиченість змісту науково-методичної роботи, її відповідність поставленій меті і завданням.

 • у методичному кабінеті зібрано нормативну базу, яка поповнюється в міру надходжень документів:накази Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Державні стандарти освіти, програми, листи, рекомендації щодо організації методичної роботи з педагогічними кадрами;

 • річний план роботи школи складений відповідно до рекомендацій міського управління освіти щодо планування роботи школи;

 • в річному плані роботи глибоко проаналізовано роботу закладу освіти по всіх напрямках;

 • визначено цілі та завдання школи, методичної проблеми

Методична робота з педагогічними працівниками школи спрямована на:

 • підвищення професійної майстерності і розвиток творчої ініціативи вчителів;

 • впровадження в інноваційне навчання інтерактивних технологій;

 • створення умов для формування ключових компетентостей учнів, педагогів, керівників;

 • інклюзію у навчально – виховний процес дітей з особливими потребами.(

Пріоритетні напрямки роботи адміністрації школи та педагогічного колективу:

- виконання нового Державного стандарту загальної початкової освіти; підготовка до переходу 5 класу в 2013 – 2014 на нові Державні стандарти; • виконання Державного стандарту середньої освіти через оновлення змісту освіти та застосування сучасних технологій навчання та виховання;

 • створення системи управління навчальним закладом на основі моніторингу;

 • забезпечення конституційного права дітей на здобуття обов’язкової повної загальної середньої освіти;

 • забезпечення переходу учнів 10-х класів на новий зміст освіти, створення в новому навчальному році умов для здобуття якісної освіти;

 • організація роботи по забезпеченню соціального захисту дітей з особливими потребами та надання повної середньої освіти через інклюзивне навчання;

 • підвищення якості рівня профільного навчання учнів старшої школи, допрофільної підготовки учнів середньої школи та поглибленого вивчення окремих предметів;

 • організація компетентісно - орієнтованого підходу розвитку, виховання і навчання дітей та підлітків через відновлення змісту освіти та впровадження нових освітніх технологій на всіх ступенях навчання;

 • забезпечення системного підходу до управління виховним процесом школи, постійне оновлення його змісту;

 • досягнення ефективності роботи школи щодо координації діагностико-профілактичної просвітницької роботи школи, сім’ї, громадськості, правоохоронних органів по попередженню правопорушень, бездоглядності та інших негативних явищ;

 • виховання громадянина з демократичним світоглядом і культурою, який не порушує прав і свобод людини та з повагою ставитися до традицій і культури інших народів;

 • створення умов щодо безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу, профілактики захворюваності у дітей та формування навичок здорового способу життя;

 • створення умов для самореалізації особистості відповідно до її здібностей, суспільних та власних інтересів.

Виходячи з напрямків роботи школи, педагогічний колектив працює над такими завданнями:

 • організація педагогічного керівництва самоосвітньої діяльності школярів;

 • впровадження в навчальний процес прогнозування навчальних досягнень учнів;

 • побудова процесу виховання, розвитку і навчання на основі розвитку вивчення компетентної особистості, вивчення даних психологічних індивідуальних особливостей та аналізу досліджень стану здоров’я школярів;

 • підготовка до впровадження самомоніторингу вчителя і учня;

 • удосконалення форм та методів превентивного виховання учнів;

 • впровадження науково-педагогічного експерименту «Соціальна адаптація та інтеграція дітей з особливими потребами в загальноосвітню початкову школу»;

 • удосконалення системи контролю навчальних досягнень учнів;

 • виховання національно – свідомого громадянина України;

 • удосконалення методичної роботи з вчителями по впровадженню новітніх технологій;

 • розвиток матеріальної бази школи та економія бюджетних коштів, пошук та залучення позабюджетних джерел фінансування для розвитку навчального закладу;

 • забезпечення подальшого розвитку учнівського самоврядування, широкого залучення його до вирішення питань організації навчально-виховного процесу, розвитку громадянської активності, організації здорового способу життя.

Для оптимального рішення даних завдань в школі проведено діагностування вчителів, на основі якого виявлено провідні проблеми методичної зацікавленості, які будуть реалізовуватись через:

 • психолого-педагогічні семінари: «Інклюзивна освіта:пошуки,проблеми».

 • Творчі групи «Повір у себе», «Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес».

Одним із основних принципів діяльності педагогічного колективу є принцип пріоритетного розвитку особистості.Основними формами методичної роботи школи є:

 • методична рада, що забезпечувала координацію всіх суб’єктів управління, вирішення проблем;

 • методичні об’єднання вчителів-предметників, початкових класів,класних керівників ;

 • інструктивно-методичні наради;

 • методичні оперативки;

 • практичні семінари, теоретичні семінари.

 • індивідуальні та групові консультації

Розв’язання методичної проблеми школи висвітлено у планах шкільних методичних об’єднань, методичних нарадах, семінарах,педагогічних радах.


Тематика педагогічних рад:

1. Про роботу педагогічного колективу по оновленню змісту початкової освіти на основі впровадження нового Державного стандарту початкової середньої освіти, нових програм та планів.

2. Про роботу педагогічного колективу по удосконаленню уроку шляхом застосування особистісно орієнтованого навчання як запоруки розвитку та саморозвитку здібностей та обдарованості учнів.

3. 1. Про підсумки навчально-виховної роботи за І семестр.

3. 2.Про хід виконання рішень засідання педагогічної ради «Про роботу педагогічного колективу по впровадженню сучасних технологій у виховному процесі»

3.3. Про роботу педагогічного колективу по використанню ІКТ в навчально-виховному процесі.

4. Про роботу колективу по стимулюванню пізнавальної діяльності учнів, як засобу саморозвитку і самореалізації.

5. Про роботу педагогічного колективу щодо впровадження сучасних технологій у виховному процесі.Тематика методичних оперативок:

1. Розвиток інтелектуальної культури вчителя .

2. Психолого-дидактичний аспект розвитку пізнавального інтересу вчителів

3. Методика організації та проведення інтерактивних позакласних заходів.

4. Нова школа – нові стандарти

5. Педагогічний проект у структурі початкового навчання.

6.Спільні ознаки методик і технологій, що забезпечують реалізацію принципів особистісно орієнтованого навчання.

7. Формування ключових компетентностей учнів шляхом упровадження системи розвивального навчання.

8.Формування в учнів практичних навиків роботи з різноманітними джерелами при написані наукової роботи.

З метою ціленаправленої роботи та забезпечення колективного керівництва методичною роботою в школі продовжила свою роботу методична рада школи, до складу якої ввійшли заступники директора з навчально-виховної роботи, керівники методичних об’єднань, творчих груп, динамічних груп, психолог.

На засіданнях методичної ради розглядались питання підготовки до: педагогічних консиліумів, про організацію та проведення олімпіад з базових дисциплін, підготовка до ЗНО, ДПА, організацію по проведенню педагогічних звітів, огляд нормативних документів.

Тематика засідань методичної ради
Засідання І

Вересень

1. Обговорення і затвердження плану роботи методичної ради школи на 2012-2013 н. р.

2. Обговорення і затвердження планів роботи шкільних методичних об’єднань, динамічних, творчих груп на 2012-2013 н. р.

3. Затвердження плану проведення предметних декад у 2012-2013 н. р.

4. Обговорення питання про організацію підготовки вчителів до переходу п’ятикласників на нові Державні стандарти в 2013-2014 н. р.

5. Організація та підготовка І етапу Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін, МАН.

6. Підготовка до педагогічного консиліуму «Адаптація учнів 5-х класів».

7. Про підготовку до засідання педагогічної ради «Про роботу педагогічного колективу п по оновленню змісту початкової освіти на основі впровадження нового Державного стандарту початкової середньої освіти, нових програм та планів.


Засідання ІІЛистопад

1. Підсумки організації та проведення І етапу Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін.

2. Підготовка до педради «Про роботу педагогічного колективу по удосконаленню уроку шляхом застосування особистісно-орієнтованого навчання як запорука розвитку та саморозвитку здібностей та обдарованості учнів».

Засідання ІІІБерезень

1. Стан підготовки учнів до ЗНО.

2. Огляд інформаційно-методичної літератури щодо підготовки переходу п’ятикласників на нові Державні стандарти.

3. Про підсумки проведення звітів вчителів, що атестуються.


Засідання IV

Травень

1. Аналіз роботи педагогічного колективу над проблемою школи.

2. Результативність адаптації учнів 1-х, 5-х класів.

3. про результативність підготовки вчителів щодо переходу на навчання п’ятикласників за новими Державними стандартами в 2013-2014 н. р.

4. Створення творчої групи для розробки річного плану роботи школи.

Значну роботу в наданні методичної допомоги надає інформаційно-методичний кабінет управління освіти Хмельницької міської ради в структурі якого задіяний кожен вчитель школи, відповідно до свого кваліфікаційного рівня. Про що виданий наказ по школі.ІІІ. Вибір оптимальних форм і методів, адекватних сучасним цілям і змісту науково-методичної роботи.

Матеріали семінарів, педагогічних рад, методичних оперативок, консиліумів , творчих динамічних груп гарно оформлені , є у методичному кабінеті у паперовому та електроному вигляді.

Сплановано та ведеться робота з молодими та малодосвідченими кадрами.

Вивчення, узагальнення та впровадження передового педагогічного досвіду проводилось так:


 1. Вивчення і реалізація основних положень нормативних і директивних документів про освіту;

 2. Опрацювання новинок методичної літератури;

 3. Проведення «круглих столів», семінарів з метою обміну досвідом;

 4. Проведення творчих звітів вчителів, що атестуються;

 5. Проведення тренінгів для вчителів;

 6. Впровадження у навчально – виховний процес сучасних досягнень науки, педагогічної теорії.

Вивчення методики впровадження передових педагогічних технологій та розкриття досвіду роботи на сторінках персональних сайтів

, http//pochatkowa.at.ua – Бігус І.М.,

http//atamanuk.at.ua –Атаманюк Н.В.,

http//trofimchuk.at.ua-Трофімчук М.Д.


На засіданнях методичного об’єднання, методичних оперативках розглядалися найрізноманітніші проблеми навчання і виховання. У період між засіданнями вчителі проводили методичні тижні, індивідуальні та групові консультації для молодих вчителів, творчі звіти, тижні педагогічної майстерності, методичні аукціони, диспути, тренінги, ділові ігри, визначали якість знань, умінь та навичок учнів, рівень їх вихованості.

За підсумками навчального року, з метою вдосконалення навчально – виховного процесу та виявлення недоліків та резервів для підвищння якості освіти, зібрані та проаналізовані інформаційно – статистичні матеріали успішності, якості знань (моніторинг навчальних досягнень учнів).

Планування м/о здійснюється на основі аналізу роботи за минулий рік, діагностики. Чітко сплановані засідання м/о,динамічних груп, творчих груп. Ведуться протоколи даних засідань.

ІV. Рівень організації науково-методичної роботи.

Структура методичної роботи затверджена наказом по школі та спланована на основі анкетування та діагностування вчителів .

Значну допомогу в проведенні методичних заходів надає бібліотека школи. У закладі функціонує дві бібліотеки, бібліотекарі яких проводять бібліотечні уроки, знайомлять з новинками педагогічної преси,проводять педагогічні читання. Систематично проводиться виставка новинок літератури. Бібліотека підключена до мережі Інтернет.

Відповідно до анкетування та діагностування спланована робота з вчителями різних кваліфікаційних категорій(індивідуальні та групові консультації).

У планах м/о визначено питання самоосвітньої роботи вчителів, з якими вони виступають на різноманітних методичних заходах. Матеріали зберігаються у методичному кабінеті.

Вчитель початкових класів Атаманюк Н.В. є лауреатом І етапу Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року».

Заступник директора Горбатюк О.Ф. є переможцем ІУ Міжнародного фестивалю педагогічних інновацій.

Вчителі школи працюють над поповненням навчально-матеріальної бази своїх кабінетів: дидактичного матеріалу, презентаційних матеріалів. У багатьох кабінетах є комп’ютери.V. Підвищення рівня теоретичної і науково-методичної підготовки педагогічних кадрів.

В школі є перспективний план проведення атестації педагогічних працівників, згідно якого і проводиться атестація.

Написано всі накази по атестації педагогічних працівників школи, складено графік проведення атестації, сплановано форми роботи з даною категорією вчителів (відображено в річному плані роботи школи), в учительській розміщено стенд «На допомогу вчителям, що атестуються», де розміщена необхідна інформація.

Ведеться облік результатів попередніх атестацій в паперовому та електронному вигляді.

Кожен вчитель, що атестується висвітлює результати своєї роботи під час свого звіту на методичних нарадах, розміщує на персональних сайтах, в методичних бюлетенях, портфоліо.

В школі складено перспективний план проходження курсової підготовки вчителів. Ведеться моніторинг результативності курсової та до курсової підготовки вчителів. В школі створені умови для підвищення фахової майстерності вчителів. Після закінчення курсів вчителі пишуть відгуки про проходження курсової підготовки.VІ. Управлінські рішення.

Чітко спланований розділ внутрішньошкільного контролю, в якому охоплено всі питання навчально-виховного процесу. Ведеться книга наказів з організаційними та аналітичними наказами. В методичних кабінетах є графіки внутрішньошкільного контролю. Заступники пишуть довідки про вивчені питання.Методичний кабінет початкової школи (фото)


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка