Задача сучасної освіти підготувати підростаюче покоління до життя й професійної діяльності в новому, високорозвиненому інформаційному середовищі, ефективному використанню її можливостейСкачати 110.3 Kb.
Дата конвертації08.03.2016
Розмір110.3 Kb.
Вступ. Задача сучасної освіти – підготувати підростаюче покоління до життя й професійної діяльності в новому, високорозвиненому інформаційному середовищі, ефективному використанню її можливостей. Відмінною рисою освітніх стандартів, що розробляються сьогодні є новий підхід до формування змісту та оцінки результатів навчання на основі принципу: від «знаю і вмію» - до «знаю, вмію і можу застосувати на практиці».

Інформаційна компетентність передбачає вміння добувати, опрацьовувати та використовувати інформацію з різних джерел та формує вміння користуватися новими інформаційними технологіями; переробляти інформацію для отримання певного продукту, аналізувати інформацію та критично ставитися до неї; залучати особистий досвід; усвідомлювати отриману інформацію та формувати власну життєву позицію.Актуальність проблеми. Національна доктрина розвитку освіти «Україна ХХІ століття» визначає пріоритетом розвитку освіти впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), які забезпечують подальше удосконалення навчально-виховного процесу, доступність та ефективність освіти, підготовку молодого покоління до життєдіяльності в інформаційному суспільстві.

Актуальність зазначеної проблеми полягає у недостатній окресленості ролі та основних напрямків розв’язання питання використання комп’ютерних технологій під час викладання біології в основній та старшій школі, що і обумовило вибір теми, над якою я працюю «Використання ІКТ на уроках біології як засіб формування інформаційної компетентності учнів».Мета досвіду. Використання інформаційно-комунікативних технологій в навчально-виховному процесі для оптимізації навчання, формування інформаційної компетентності учнів, критичного і логічного мислення, розвитку пізнавальної активності та творчих здібностей учнів.

Для реалізації поставленої мети працюю над завданнями: • застосування ІКТ для розвитку пізнавальної активності учнів, формування логічного і системного мислення;

 • створення умов для формування вмінь і навичок дослідницької і пошукової роботи в сучасних інформаційних ресурсах;

 • оптимальний розвиток навичок роботи з інформацією;

 • поєднання біологічних знань з життєвим досвідом та майбутньою професійною діяльністю.

Новизна проблеми. Використання ІКТ на уроках біології дозволяє інтенсифікувати діяльність вчителя і школяра; підвищити якість навчання предмета; відобразити істотні боки біологічних об'єктів, висунути на передній план найбільш важливі (з точки зору навчальних цілей і завдань) характеристики досліджуваних об'єктів і явищ природи. Переваги мультимедійних технологій, в порівнянні з традиційними, різноманітні: наочне подання матеріалу, можливість ефективної перевірки знань, розмаїття організаційних форм у роботі учнів і методичних прийомів у роботі вчителя. Багато біологічних процесів відрізняються складністю. Діти з образним мисленням важко засвоюють абстрактні узагальнення, без картинки не здатні зрозуміти процес, вивчити біологічні явища. Розвиток їх абстрактного мислення відбувається за допомогою образів. Мультимедійні анімаційні моделі дозволяють сформувати у свідомості учня цілісну картину біологічного процесу, формувати базові знання про принципи функціонування і структуру біологічних систем, про взаємозв'язки між біологічними системами та середовищем; інтерактивні моделі дають можливість самостійно «конструювати» біологічні процеси, виправляти свої помилки, самонавчатися, оволодівати методологією наукового пізнання світу та формувати основи здорового способу життя.

Предмет дослідження: використання ІКТ під час викладання шкільного курсу біології, як шлях до формування інформаційної компетентності учнів.

Провідною ідеєю досвіду є поєднання традиційних методів навчання та сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, у тому числі і комп'ютерних. Адже використання комп'ютера на уроці дозволяє зробити процес навчання мобільним, чітко диференційованим та індивідуальним. Застосування ІКТ сприяє вирішенню проблеми змісту навчання біології, її нових форм і методів, значно підвищує рівень мотивації навчання, розширює можливості самостійної навчальної діяльності діяльності учнів у процесі вивчення курсу біології.

Науково-теоретичне обґрунтування.

Доцільність та шляхи впровадження комп’ютерних технологій у навчальний процес з біології в основній школі досліджували вітчизняні та закордонні вчені, а саме: Г. Клейман, О. Козленко, Н. Матяш, Є. Неведомська, Н. Семенюк, М. Сидорович, В.Смірнов, В. Соломін, Е. Шухова та ін.

Г. Клейман у роботі розглядає можливості використання комп’ютерів у галузі освіти та зазначає, що комп’ютери дозволяють удосконалювати сучасні методи викладання багатьох дисциплін, зокрема біології і наводить різноманітні способи використання комп’ютера на уроці біології.

О. Козленкo зазначає, що на сьогодні існує три можливості використання мультимедійних програм на уроках біології, як засобів навчання – це використання окремих типів файлів; створення власних уроків; використання існуючих мультимедійних програм.

Н. Матяш, вивчаючи питання комп’ютерної підтримки шкільного курсу біології, наголошує на її необхідності для підвищення ефективності уроку та результативності навчального процесу.

Є. Неведомська досліджує та характеризує рівні інформаційно-комп’ютерних систем, а також розглядає позитивні та негативні моменти використання комп’ютерних технологій під час навчання біології.

Реалії впровадження комп’ютерних технологій у навчальний процес з біології відображені в публікаціях вітчизняних учителів-практиків: О. Богачук, О. Нечитовської, В. Проценко, О. Тасенко, З. Хаблак, І. Хом’як.

Реалізація провідних педагогічних ідей

Не секрет, що викладання біології пов’язане з використанням великого обсягу інформації, що робить застосування комп’ютерної техніки особливо ефективним.Системно працюючи над цим проблемним питанням у ході своєї практичної діяльності, я змогла в повній мірі оцінити переваги використання ІКТ в навчально-виховному процесі, як для учнів, так і для вчителя. А саме:

Учень має має можливість

Учитель має можливість:

 • покращити мотивацію та підвищити інтерес до навчання

 • розвивати самостійність і творчість;

 • краще сприйняти й усвідомити навчальний матеріал;

 • виробляти навички практичного застосування;

 • самостверджуватися через створення наукових проектів чи презентацій;

 • мати доступ до новітніх технологій та передових досягнень науки;

 • формувати ключові компетенції.

 • ефективно організовувати контроль знань, умінь і навичок учнів;

 • економно використовувати навчальний час;

 • коригувати навчальний процес завдяки забезпеченню зворотнього зв’язку з учнями;

 • розширювати та комбінувати види роботи з учнями;

 • створювати умови для здійснення індивідуального та диференційованого підходу.

Практичний аспект використання ІКТ під час підготовки та проведення уроків біології з урахуванням місця, ролі та основних напрямків їх використання на мою думку виглядає так:

Етап уроку

Прийоми та методи

Можливі варіанти застосування ІКТ

Переваги використання ІКТ

Мотивація

«фантастична добавка», «дивуй», відстрочена загадка», «мозковий штурм», «асоціації»

показ відео фрагменту про цікаву тварину або явище, підбірка ілюстрацій, питання творчої лабораторії

створення атмосфери зацікавленості, бажання дізнатися нове, знайти розв’язок,

Актуалізація опорних знань та перевірка домашнього завдання

«вірю – не вірю», «так – ні», «знайди помилку», «рецензія», «логічні ряди»

ілюстровані логічні ряди тварин, рослин, слайди з підбіркою питань чи з текстом, ілюстрації тварин з помилками художників

оптимізація процесу, так як учні не чекають наступного питання, а працюють в своєму ритмі, створення умов для самовираження учнів

Вивчення нового матеріалу

«павучки», «кубування», «опорні схеми», «посилена лекція»

звукові ряди, електронний вчитель, відео фрагменти, флеш-анімації, інтерактивні моделі, структуровані схеми

чіткість, логічність і послідовність, значна ілюстративність, можливість використання динамічних моделей для пояснення складних явищ або процесів, які у реальному світі тривають дні або роки, можливість зазирнути у мікроскопічний світ, полегшення сприйняття і засвоєння навчального матеріалу

Рефлексія

«підіб’ємо підсумки», «незакінчене речення», «діаграма Вена», «авторське крісло», «Мікрофон»

робота з ілюстративним рядом, моделями тварин чи рослин, побудова асоціативних рядів, виконання лабораторних та практичних робіт, тестування

відсутність проблеми недостатньої матеріальної бази, можливість проведення ігрових конкурсів, реалізація завдань, визначених учителем та диференціація навчання, захист учнівських проектів

Значну увагу приділяю урокам систематизації і узагальнення знань, які я проводжу у формі семінару - практикуму. Метою таких уроків є систематизація знань, встановлення рівня оволодіння учнями основними теоретичними знаннями з теми, повторення, більш глибоке осмислення навчального матеріалу, приведення його до певної системи; розвиток уміння аналізувати, порівнювати, робити висновки, аргументувати свою думку, застосовувати свої знання; виховання екологічної культури. Використання мультимедійних технологій дають змогу в повній мірі реалізувати завдання таких уроків, тому що мають широкий спектр можливостей: інтерактивні ігри, тренажери, тести, віртуальні подорожі, анімації, наукові ролики, творчі завдання і т.п. За період педагогічної діяльності, що маю доступ до мультимедійного комплексу, я розробила та впровадила систему уроків узагальнення та систематизації з основних тем курсів «Зоологія» та «Анатомія людини» з використанням ІКТ. Для більш ефективнного проведення уроків «Одноклітинні та Кишковопорожнинні», «Черви», «Птахи», «Павуки», «Земноводні», «Дихання», «Кров та кровообіг», «Травлення» мною було створено комп'ютерні презентації з використанням електронних підручників, енциклопедій, мультимедійних програм.

Я вважаю ІКТ одним з провідних педагогічних інструментів, але їх використання логічно пов’язую з іншими інноваційними технологіями або їх елементами (технологією критичного мислення, технологією проблемного навчання, ТРВЗ, проектною технологією…).

При проблемному викладанні матеріалу, елементи якого я використовую на кожному уроці, учні вчаться логіці наукового пізнання, вмінню обробляти та застосовувати інформацію. Алгоритм дії такий: створення проблемної ситуації (постановка проблеми) → збирання і аналіз даних, актуалізація життєвого досвіду (обробка інформації) → формулювання гіпотез (встановлення причинно-наслідкових зв’язків) → формулювання висновків. Наприклад: Один каже, що “Легені розширюються і тому в них заходить повітря”, а інший – “Повітря входить в легені, тому вони розширюються”;Такі питання активізують пізнавальну активність учнів та мають значну практичну спрямованість. А застосування ТРВЗ, крім всього, допомагає виявити обдаровану дитину з нестандартним мисленням та створити в класі сприятливий психологічний клімат. Наприклад: на жаль, деякі люди дістають до Нового року ялинку, просто вирубуючи її біля шосе. Збитки при цьому величезні. що робити? Не стерегти ж величезні масиви лісу? Розв’язання винахідницьких задач направлене на розвиток креативності, визначення ідеального результату, шляхів вирішення та оцінці ресурсів і часу. Ці навички знадобляться учням у будь-якій професійній діяльності.

Особисто використовуючи мультимедійні технології, я спонукаю учнів до творчої самостійності у проектній діяльності, створенні та захисті творчих проектів, які розвивають творчі, пошукові, дослідницькі здібності учнів, підвищують їх пізнавальну активність, сприяють формуванню навичок, що можуть стати корисними в житті, дають можливість вільно орієнтуватися в інформаційному середовищі, аналізувати, систематизувати та обробляти отримані дані, формувати власне бачення проблеми та способів її вирішення. Інформаційні технології створюють рівні умови для самовираження та самоствердження учнів.Результативність впровадження інноваційних технологій. Відомо, що «краще один раз побачити, ніж сто разів почути». Застосування мультимедіа дозволяє об’єднати текст, звук, графічне зображення, відео, флеш-анімації, дає можливість дуже швидко опрацювати інформацію у вигляді таблиць, схем, діаграм, визначити залежність між різними об’єктами і явищами, будовою та функціями. Шляхом застосування мультимедійних засобів я одержую дві переваги – якісну та кількісну. Якісна перевага очевидна, так як багато дітей з низьким розвитком образного мислення важко засвоюють образні поняття, а інтерактивні моделі дозволяють сформувати цілісну картину біологічного процесу, розглянути його поетапно, порівняти, зробити висновки. Важливе значення має також і розвиток пізнавального інтересу учнів до уроків з використанням мультимедіа, що має загальне психологічне підґрунтя. Учні переходять від звичайної цікавості до допитливості і як наслідок – до розкриття причинно-наслідкових зв’язків. Кількісна ж перевага проявляється в тому, що мультимедійне середовище значно вище за інформаційною щільністю. За рахунок поєднання слухового й зорового подання інформації учень здатний засвоїти до 60% інформації.

Показником такої творчої співпраці вчителя та учнів, на мою думку, можна вважати стабільні результати учасників міських та обласних олімпіад.Роки

Результати міської олімпіади з біології

Результати обласної олімпіади з біології

2007-2008

9 клас: Олексієнко А. – ІІІ м

10 клас: Авдєєв О. – ІІІ м


2008-2009

8 клас: Оверченко І. - ІІ м

Борисенко В. – ІІ м8 клас: Оверченко І. - ІІІ м

Борисенко В. – ІІ м2009-2010

9 клас: Оверченко І. - ІІІ м
2010-2011

8 клас: Фірсова А – І м; Когут О. – ІІ м

10 клас: Мілкан Д. – І м; Мельник І. – ІІ м8 клас: Фірсова А – ІІ;Когут О. – ІІІ м; 10 клас: Мельник І. – ІІ м

2011-2012

9 клас: Фірсова А –ІІІ м; Когут О. – ІІІ м;

Лисенко М. – ІІІ м;11 клас: Мілкан Д. – ІІІ м;Мельник І. – ІІІ
Основні проблеми та труднощі, з якими я зіткнулася в процесі роботи:

 • значні затрати часу на опрацювання необхідної літератури з інноваційних технологій, аналіз отриманої інформації, апробацію та узагальнення результатів у вигляді висновків про результативність та доцільність використання в подальшій педагогічній діяльності;

 • недосконалість підручників та застаріла матеріальна база закладу;

 • складність інтеграції ІКТ в поурочну структуру та нестача комп’ютерного часу на всіх.

Шляхи подолання вказаних труднощів. В.О.Сухомлинський наголошував: «Учитель готується до найкращого уроку все своє життя», а професіоналізм учителя у школі складають: базові знання з предмету, володіння сучасними методиками, організаційні здібності, виховання поваги до свого предмета, прагнення до самовдосконалення, здатність бачити в учневі особистість. Стрижнем майстерності вчителя є його компетентність, яка не дозволяє йому працювати нижче відповідних стандартів та передбачає успішну здатність приводити у відповідність свою роботу з новими вимогами життя і суспільства.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка