Загальна частинаСторінка1/7
Дата конвертації07.03.2016
Розмір1.39 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7

З М І С Т
Вступ.........................................................................................................4

1. Загальна частина...............................................................................6

1.1 Поняття, завдання, система кримінального права..........................6

1.2 Поняття злочину. Кримінальна відповідальність...........................7

1.3 Склад злочину. Об’єктивні елементи складу злочину...................9

1.4 Суб’єктивні елементи складу злочину............................................12

1.5 Стадії вчинення злочину. Співучасть. Множинність злочинів.... 14

1.6 Покарання та його види.....................................................................16

1.7 Примусові заходи медичного характеру та примусове лікування...................................................................................................192. Особлива частина...............................................................................21

2.1Поняття та значення особливої частини кримінального кодексу України. Кваліфікація злочинів..............................................................21

2.2 Злочини проти основ національної безпеки України.....................21

2.3 Злочини проти життя та здоров’я особи..........................................23

2.4 Злочини проти волі особи.................................................................26

2.5 Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи.........................................................................................................28

2.6 Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина...............................................................31

2.7 Злочини проти власності..................................................................33

2.8 Злочини у сфері господарської діяльності......................................36

2.9 Злочини проти довкілля....................................................................39

2.10 Злочини проти громадської безпеки..............................................41

2.11 Злочини проти безпеки виробництва.............................................43

2.12 Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту............46

2.13 Злочини проти громадського порядку та моральності.................48

2.14 Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення...................................................................................................51

2.15 Злочини у сфері охорони державної таємниці, недоторканості державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації...................54

2.16 Злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян................................56

2.17 Злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин(комп’ютерів),систем та комп’ютерних мереж електрозв’язку.59

2.18 Злочини у сфері службової діяльності............................................62

2.19 Злочини проти правосуддя................................................................64

2.20 Злочини проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини).......................................................................67

2.21 Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного

правопорядку..............................................................................................69

Методичні рекомендації щодо написання контрольної роботи..........72

Питання контрольної роботи...................................................................73

Практичні завдання контрольної роботи................................................74

Таблиця розподілу питань контрольної роботи.....................................79

Література..................................................................................................80

Висновок....................................................................................................85

ВСТУП
У сучасних умовах розбудови правової системи України, що базується на зміцненні гарантій прав людини і громадянина, важливим є піднесення на належний рівень правосвідомості і правової культури населення України.

Слід також підкреслити, що побудова міцної правової держави неможлива без належного рівня підготовленості фахівців-юристів виконавців закону, їх знання юридичних дисциплін, у тому числі кримінального права України.

Для кращого засвоєння навчального матеріалу і активізації пізнавальної діяльності студентів на заняттях необхідно застосовувати різноманітні форми навчання та контролю. При підготовці до занять студенти повинні закріплювати і поглиблювати теоретичні знання з даної дисципліни.

При вивченні дисципліни слід користуватися офіційними виданнями Кримінального кодексу України. Навчальна література, яка видавалася раніше, при використанні потребує суттєвого коректування, оскільки змінилися підходи, оцінки, які давалися раніше, і багато в чому є помилковими.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати чинне законодавство України.

Студент повинен вміти:

визначити склад злочину;

робити кваліфікаційні висновки з правових питань щодо видів злочинів;

знаходити елементи складу злочину;

охарактеризувати обставини, які виключають суспільну небезпечність і протиправність діяння;

визначити види співучасті та множинності злочинів;

види співучасників, їх роль і відповідальність.

Глибокі знання кримінального права неможливі без обо­в'язкового поєднання пасивного, як правило, набуття студента­ми певних знань на лекціях з активною і наполегливою підго­товкою до практичних та семінарських занять і викладанням свого бачення (на основі вивчення відповідних законів, прак­тики їх застосування та літературних джерел) щодо вирішення того чи іншого питання, уміння вести аргументовану полеміку, обстоювати свою точку зору на групових заняттях.

При вирішенні практичних завдань студенти набувають навичок застосування кримінального законодавства.

Після вивчення теми студентам рекомендується відповісти на поставлені теоретичні запитання. Для цього слід звернутися до джерел, в яких міститься відповідь на такі запи­тання.

Перш ніж приступити до розв'язання задачі, необхідно уваж­но її прочитати, звернувши особливу увагу на юридичну термі­нологію, усвідомивши всі обставини, викладені в умові. Розв'я­зувати задачу потрібно відповідно до точно зазначених обста­вин. Довільна зміна умов або припущення того, що не зазначено в тексті, не дозволяється. Під час проведення занять можна об­говорити також інші варіанти задачі. Якщо в процесі з'ясуван­ня її змісту виникають сумніви щодо певної обставини справи, то слід виходити із загального правила: «будь-які сумніви тлумачаться на користь обвинуваченого або підсудного».

Основними цілями розв'язання задач з кримінального права є:

а) набуття та закріплення навичок самостійної роботи з нор­мативним матеріалом кримінально-правового характеру пере­важно в правозастосовній (практичній) площині;

б) вироблення вміння давати власну кримінально-правову оцінку конкретних життєвих ситуацій (фактичних обставин);

в) досягнення належного рівня обґрунтування власної кри­мінально-правової оцінки фактичних обставин;

г) наближення навчальних форм засвоєння кримінального права до змісту конкретних «кримінально-правових елементів» відповідних процесуальних документів реальних кримінальних справ.

Незалежно від того, чи сформульовано в задачі конкретне запитання або завдання (кілька запитань чи завдань), її розв'я­зання у найбільш загальній формі включає:

- встановлення кримінально-правового змісту наведених в умовах задачі фактичних обставин;

- формулювання власної кримінально-правової оцінки у відповідній формі (кількох формах);

- обґрунтування здійсненої кримінально-правової оцінки;

- конкретну відповідь на поставлені в задачі питання чи зав­дання, якщо таку відповідь не було сформульовано раніше.
1 ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
Тема1.1 Поняття, завдання, система кримінального права. Кримінальний закон.
Методичні поради:
При роботі над темою необхідно засвоїти поняття та значення кримінального закону ,розібратися в системі Кримінального кодексу, засвоїти структуру його частин. Вивчаючи дію кримінального закону в часі, необхідно знати порядок введення закону в дію та припинення його дії, засвоїти питання про зворотну силу закону. Слід розібратися з питанням про дію закону в просторі та його принципи.
Питання для самоконтролю:
1. Поняття, структура та система кримінального закону.

2. Загальна та Особлива частини Кримінального кодексу: їх зміст та принципи побудови

3. Структура кримінально правової норми.

4. Поняття та види джерела кримінального права.

5. Тлумачення кримінальних законів.

6. Дія кримінального закону в часі.

7. Зворотна сила кримінального закону.

8. Принципи дії кримінального закону в просторі.


Практичні завдання:
1. Назвіть дві-три статті Особливої частини КК України, які мають просту, описову, відсильну та бланкетну диспозиції.

2. Установ вирішив позбутися своєї тещі, яка налаштовувала проти нього дружину і радила розірвати з ним шлюб. Р метою вбив­ства тещі він у Бердичеві виготовив і таємно поклав до багажника її автомобіля міну з годинниковим механізмом. Вибух стався на території Республіки Білорусь, і теща загинула на місці вибуху.


Варіант 1. Теща дістала тяжке тілесне ушкодження, але за­лишилася живою.
Варіант 2. Теща померла через 6 днів після вибуху в лікарні Бреста.
Варіант 3. Міна була виявлена і знешкоджена білоруськими прикордонниками.

Ознайомтеся зі статтями 263, 201, 115, 194 КК. Визначте місце і час кожного з вчинених Устиновим злочинів.


3. Мешканець Жмеринки Козленко надіслав до Воронежа прокуророві міста анонімного листа, в якому зробив завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину Гавриленком, звинувативши його у незаконному збуті наркотичних засобів.

Ознайомтеся зі ст. 383 КК та коментарем до неї. Визначте місце і час вчинення злочину.


4. Громадяни Росії Жолоб і Лоза, які постійно проживали в м. Києві, їхали потягом до Москви. Після розпиття трьох пля­шок горілки з сусідами по купе громадянами України Прищом і Кабаном на перегоні, що перетинав державний кордон України та Росії, між Лозою і Кабаном виникла сварка, що переросла в обопільну бійку, під час якої Лоза своїм ножем вдарив Кабана у груди. Останній дістав поранення, від якого помер. Коли потяг залишив територію України, Жолоб поклав цей ніж у кишеню Прища, який від надмірної дози випитої горілки перебував у стані сильного сп'яніння і міцно спав.

Прикордонникам Росії, а потім і працівнику міліції, який їх опитував, Жолоб і Лоза заявили, що вдарив ножем Кабана Прищ уже на території Росії. Під час розслідування справи органами прокуратури Росії з'ясувалася справжня картина злочину. Лоза і Жолоб у цей час перебували в Україні.


Варіант. На час розслідування справи Лоза і Жолоб перебу­вали в Росії.

Ознайомтеся зі статтями 115 та 396 КК. За законом якої дер­жави буде відповідати кожен з них?

Визначте місце вчинення Лозою та Жолобом злочинів.
5. Громадянин України Мельник незаконно придбав в Одесі пістолет, який постійно носив з собою. Мав він його при собі і в Саратові, де потрапив до медвитверезника. За незаконне прид­бання і носіння зброї його притягнуто до кримінальної відпові­дальності в Росії.

Визначте місце і час вчинення злочинів.


6. Громадянин Росії Красномирдін на станції Київ-Товарний викрав з контейнера пару жіночих чобіт. Красномирдіна засуджено за крадіжку, вчинену повторно, оскільки до цього ще одну крадіжку він вчинив у Москві. Адвокат подав на ви­рок апеляцію, мотивуючи це тим, що вирок суперечить поло­женням КК України про відповідальність за злочин, вчинений за кордоном, та загальновизнаним міжнародним стандартам прав людини.

Як слід вирішити справу?


Тема 1.2 : Поняття злочину. Кримінальна відповідальність.
Методичні поради:
При роботі над темою необхідно розібратися в характеристиках визначення злочину за кримінальним правом України, його основних ознак, вміти відмежовувати злочин від інших форм деліктів та правопорушень. Визначити значення кваліфікації для правильного застосування кримінально-правових норм.

При роботі над темою „Кримінальна відповідальність” необхідно дати роз’яснення поняття кримінальної відповідальності, розглянути зміст кримінальної відповідальності її підстави.


Питання для самоконтролю:
1. Поняття злочину в кримінальному праві України.

2. Ознаки злочину.

3. Класифікація злочинів.

4. Відмінність злочину від інших правопорушень.

5. Поняття кримінальних правовідносин.

6. Поняття і форми реалізації кримінальної відповідальності.

7. Межі та стадії кримінальної відповідальності.

8. Підстави кримінальної відповідальності.


Практичні завдання:
1. Відбуваючи покарання у вигляді позбавлення волі у ви­правній колонії для осіб, що вчинили злочини з необережності, Володій кілька разів самовільно залишав її, щоб відвідати сім'ю, яка проживала у сусідньому селі. Коли одного разу після двого­динної відсутності Володій повернувся до колонії, його затри­мав вартовий. Володіна засуджено за втечу з місця позбавлення волі за ст. 393 КК. У вироку суд зазначив, що Володій вчинив втечу з місця позбавлення волі не з метою ухилення від відбу­вання покарання, а щоб побачитися з дітьми і дружиною.

Вважаючи свої дії незлочинними, Володій подав апеляцію на вирок.

Яке рішення має прийняти апеляційний суд?
2. Газозварник Єрназаров у раптовому приступі ревнощів, навіявши собі, що дружина його зраджує, вирішив позбутися суперника у своєрідний спосіб. Під загрозою вбити свою 5-річну доньку ревнивець поставив вимогу, щоб залицяльника дружи­ни привели до нього на квартиру. Ревнивця умовляли відпус­тити дівчинку працівники міліції, мати, сестра і брат. Врешті Єрназаров випустив дочку з дому.

Чи підлягає Єрназаров кримінальній відповідальності?


3. Малахов, перебуваючи у стані сп'яніння, вирішив по­кінчити життя самогубством. Для досягнення цієї мети він уг­нав пустий автобус і на значній швидкості спрямував його на товсте дерево. Внаслідок цього Малахов дістав тяжке тілесне ушкодження, пошкодив автобус, заподіявши автопідприємству значні матеріальні збитки.

Чи є дії Малахова злочинними?


4. Рдеричобіт смалив забиту свиню паяльною лампою. Коли йому принесли телеграму, він пішов до воріт. Ралишена ним лампа перекинулася, полум'я охопило каністру з бензином, від вибуху загорівся хлів, а від нього — сусідська хата, в якій вогонь знищив дах.

Чи є у діях Рдеричобота ознаки злочину, передбаченого ст. 270 КК? Якою має бути кримінально-правова оцінка дій Рдери­чобота?


5. Недокоханий вночі заліз до чужого хліва і вкрав трьох кролів вартістю 65 гри. Його було засуджено за крадіжку чужо­го майна. Недокоханий подав апеляцію на вирок, наполягаючи на закритті справи за відсутністю в його діях складу злочину. Апеляційний суд відхилив апеляцію, посилаючись на значний розмір заподіяної Недокоханим шкоди.
Варіант 1. Недокоханий вкрав кролів з продовольчого мага­зину сільськогосподарського кооперативу.
Варіант 2. Вартість викрадених кролів становила 190 гри­вень.

Ознайомтеся зі ст. 185 КК та ст. 51 Кодексу України про ад­міністративні правопорушення


6. Медсестри лікарні Курцева, Копиткова і Цикіна за своєю ініціативою вводили різні препарати безнадійно хворим похи­лого віку, щоб ті «помирали спокійною смертю і не зазнавали зайвих страждань» та щоб не мати зайвих клопотів з майже без­помічними людьми.
Варіант 1. Частина потерпілих не належала до безнадійно хворих.
Варіант 2. Частині потерпілих препарати вводилися на їх прохання.

Чи є дії медсестер злочинними?
Тема 1.3: Склад злочину. Об’єктивні елементи складу злочину.
Методичні поради:
При підготовці до даної теми студентам слід засвоїти поняття, структуру та зміст складу злочину. Слід розібратися в питанні про розмежування ознак злочину та складу злочину. Визначити поняття об’єкта злочину, з’ясувати його структуру та види.

Кримінальне законодавство України встановлює кримінальну відповідальність тільки за конкретне суспільно небезпечне діяння, передбачене законом як злочин. Зовнішня сторона злочину формує його об’єктивну сторону.


Питання для самоконтролю:
1. Поняття і значення складу злочину.

2. Співвідношення понять «злочин» і «склад злочину».

3. Елементи та ознаки складу злочину.

4. Види складів злочинів.

5. Поняття та значення об’єкта злочину.

6. Види об’єктів злочину.

7. Поняття предмету злочину.

8. Поняття і значення об’єктивної сторони злочину.

9. Поняття і форми діяння ( дія або бездіяльність). Умови кримінальної відповідальності за бездіяльність.

10.Факультативні ознаки об’єктивної сторони. Їх вплив на кваліфікацію.


Практичні завдання:
1. Наведіть по три статті КК, в яких передбачена відпові­дальність за злочин з основним складом, склади злочинів за пом'якшуючих, обтяжуючих і особливо обтяжуючих обставин.

2. Які зі складів злочинів, передбачених розділами II—V Особливої частини КК, є складними, зокрема:

а) посягають на два об'єкти;

б) складаються з двох дій;

в) мають два наслідки і більше;

г) мають дві форми вини?

5. Відшукайте у розділах II та XV Особливої частини КК кілька так званих складених складів злочинів.
3. У січні 2001 р. Колесов створив приватне підприємство, що було зареєстроване у встановленому законом порядку. Р лис­топада 2001 р. створене ним підприємство почало займатися виготовленням горілчаних виробів та торгівлею ними, а також торгівлею тютюновими виробами без отримання ліцензії на ці види діяльності.

Ознайомтеся зі статтями 202, 203 і 204 КК. Чи є в діях Колесова ознаки передбачених цими статтями злочинів?


4. Лікар-хірург Пекалєв, який працював старшим судновим лікарем плавбази, під час її перебування в плаванні зробив за грошову винагороду операції переривання вагітності 14 жінкам — членам екіпажу і працівникам переробних цехів. Наказом го­ловного лікаря медсанчастини «Азоврибпрому» заборонялося проведення планових абортів у морі. Вагітних жінок, згідно з цим наказом, слід було списувати на берег. Медичних протипо­казань для проведення аборту в жінок не було.

Ознайомтеся зі ст. 134 КК.

Чи є в діях Пекалєва склад злочину «незаконне проведення

аборту»?
5. Макарчук, працюючи на автонавантажувачі, на порушен­ня інструкції з техніки безпеки навантажив і почав перевозити територією меблевого комбінату негабаритний вантаж, частина якого впала на одного з учнів професійно-технічного училища, які були на комбінаті на екскурсії, заподіявши йому тяжке тілес­не ушкодження.

Судом Макарчука було засуджено за ч. 2 ст. 286 КК. Чи правильно суд визначив об'єкт вчиненого Макарчуком злочину?
6. Калабзоров викрав із садового будинку Мамедова мис­ливську гладкоствольну рушницю, два пістолети та набої до них, які Мамедов незаконно зберігав.

Ознайомтесь із статтями 185 та 262 КК. Як кваліфікувати дії Калабзорова


7. Перед трамваєм, у забороненому для переходу пішоходів місці, швидко перебігала вулицю 8-річна Олексюк. Поряд із трамваєм у напрямку його руху зі швидкістю близько 40 км за годину (при дозволеній — 60 км за годину) їхала автомашина «Вольво», водій якої Мамило не мав можливості об'їхати трам­вай, оскільки спереду біля бровки хідника стояла автомашина «Москвич». Дівчинка раптово з'явилася перед автомашиною, і хоч Мамило загальмував своєчасно, не вдалося уникнути наїзду. Олексюк попала під колеса і була смертельно травмована.

Чи є у поведінці Мамила ознаки об'єктивної сторони злочи­ну, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України?


8. Агінетдінов та Ізмайлов, перебуваючи в стані сп'яніння, із хуліганських спонукань побили Рубкова кулаками й ногами, заподіявши йому перелом кісток носа з розривом хряща (середньої тяжкості тілесні ушкодження) і численні синці обличчя і тулуба. Від гострого малокрів'я, спричиненого тривалою і знач­ною носовою кровотечею внаслідок захворювання крові — по­рушення її згортання (гемофілія), Рубков помер.

Чи є причиновий зв'язок між діями Агінетдінова та Ізмайлова і смертю Рубкова?


9. Сторож магазину Богуцький ввечері повертався додому із зарядженою рушницею. Проходячи повз двір Покотило, він почув крик жінки, а підійшовши ближче, побачив, що п'яний Мельник намагається побити Покотило. Щоб не допустити цьо­го, Богуцький вирішив вистрілити вгору. Мельник, побачивши Богуцького, кинувся до нього і несподівано ударив його ногою в живіт. Від удару Богуцький впав на землю, мимоволі натис­нувши на спусковий гачок рушниці. Стався постріл, яким Мель­ника було вбито.

Чи є причинний зв'язок між діями Богуцького і смертю Мельника?


Тема 1.4: Суб'єктивні елементи складу злочину.
Методичні поради:

При вивченні даної теми студентам слід звернути особливу увагу на питання стосовно визначення віку, з якого може наступати кримінальна відповідальність, питання осудності, неосудності, вміти дати поняття фізичної особи. Вміти визначати спеціальний суб’єкт.

Важливе значення має правильне визначення суб’єктивної сторони. В більшості випадків саме характеристика суб’єктивної сторони дозволяє вирішити питання індивідуалізації кримінальної відповідальності та покарання, розглядати проблеми правильної кваліфікації злочинів. Особливу увагу слід приділити питанням, які стосуються поняття вини, мети та цілі, форм вини, видів умислу, видів необережності, змішаної форми вини.
Питання для самоконтролю:
1. Поняття та ознаки суб'єкта злочину.

2. Вік кримінальної відповідальності.

3. Поняття неосудності та її критерії.

4. Спеціальний суб'єкт злочину та його види.

5. Поняття та елементи суб’єктивної сторони

6. Поняття та основний зміст вини.

7. Форми та види вини.

8. Поняття та види умислу.

9. Поняття та види необережності.

10.Складна вина.

11.Мотив і мета злочину.

12. Помилка та її вплив на кримінальну відповідальність.

13. Невинувате заподіяння шкоди (випадок, казус).
Практичні завдання:
1. 15-річні учні Храпов і Лапов вирішили прогуляти заняття у школі й зателефонували до міліції, що школу заміновано. Заняття в школі було відмінено. Мінери кілька годин обстежува­ли всі приміщення школи, але вибухівки не виявили.
Варіант. 12 травня Лапов святкував своє 16-річчя і зробив таке повідомлення о пів на першу годину ночі 13 травня.

Ознайомтеся зі статтями 259 і 296 КК.

Чи можуть Храпов і Лапов нести відповідальність за вчинені дії за цими статтями КК?
2. 15-річний Рудяк, проводжаючи додому своїх однокласниць Людмилу і Марину, знайшов на вулиці дрібнокаліберний пісто­лет. Під мостом він випробував його, зробивши кілька пострілів, і хотів покласти в сумку Марини, однак дівчата попросили по­дивитися пістолет. Розглядаючи його. Марина пожартувала, що, можливо, Рудяк їх застрелить. Рудяк спочатку наставив пісто­лета на Марину і сказав, що вже вбив її, а потім на Людмилу. Остання запитала, чи можна з цього пістолета вбити. Рудяк відповів, що не знає, і наставив пістолета в її голову. Однак Людмила, жартуючи, сказала, що краще стріляти в серце. Ру­дяк випадково натис на гачок, пролунав постріл, яким було тяж­ко поранено Людмилу. Рудяк негайно зупинив проїжджаючу ма­шину, щоб відвезти Людмилу до лікарні.

Рудяка було засуджено за умисне тяжке тілесне ушкоджен­ня. Захисник подав апеляцію на вирок, вимагаючи закриття кри­мінальної справи.

Чи підлягає апеляція задоволенню?
3. 15-річний Оборський вступив до злочинної організації і в її складі взяв участь у кількох нападах на інкасаторів, під час яких двох із них було вбито і викрадено велику суму грошей. Оборського засуджено за ч. 1 ст. 255 КК.

Чи правильно вирішено справу?


4. Суслов разом із приятелем напав у лісопарку на Буслова з дружиною і зґвалтував жінку. Через тиждень Буслов вислідив Суслова і вбив його. Буслова засуджено за умисне вбивство без обтяжуючих і пом'якшуючих обставин за ч. 1 ст. 115 КК. Бус­лов подав апеляцію на вирок, наполягаючи на перекваліфікації його дій на вбивство, вчинене в стані сильного душевного хви­лювання.

Чи підлягає скарга Буслова задоволенню?


5. 15-річний Кириленко забрався до кабіни чужої автома­шини і вирішив на ній покататися. Під час їзди він не помітив попереджувального знака про крутий поворот і наїхав на бетон­ний стовп. Машину було розбито, сам Кириленко дістав пере­ломи ребер.
Варіант 1. Кириленко вчинив аварію, під час якої було тяж­ко травмовано трьох громадян.
Варіант 2. Кириленко смертельно травмував одного грома­дянина.

Ознайомтеся зі статтями 119 та 286 КК.

Якою має бути кримінально-правова оцінка дій Кириленка?
6. 17-річний Хуцієв підмовив 13-річних Івашина та Карнаухова вчинити кілька крадіжок із дачних будинків громадян. Під час вчинення останньої крадіжки, коли всі троє перебували у дачному будинку Коровіна, несподівано з'явився останній. Хуцієв дав Івшину та Карнаухову наказ зв'язати Коровіна, що ті й зробили. Забравши домашніх речей на суму понад 1800 грн., Хуцієв, Івашин та Карнаухов залишили будинок.

Ознайомтеся зі статтями 185, 186, 187 і 304 КК.

Хто має нести відповідальність за вчинені розкрадання?

Чи може Хуцієв нести відповідальність за ст. 304 КК?


7. Устнменко з друзями Прокоповим та Ісакіною розпивали спиртні напої. Потім Устименко та Ісакіна вийшли на балкон, де між ними виникла сварка. Устименко звинуватив Ісакіну в крадіжці грошей у Прокопова. Під час сварки Устименко підняв Ісакіну над перилами балкона. Та ухопилася руками за них, але Устименко відірвав Ісакіну від перил і викинув її з балкона дру­гого поверху. При падінні Ісакіна дістала середньої тяжкості тілесне ушкодження.

Ознайомтеся зі статтями 122 та 128 КК. Визначте форму і вид вини даного злочину.


8. Озброєний обрізом мисливської рушниці Жолобов з ме­тою викрадення відеоапаратури проник до будинку обласної телерадіокомпанії. Демонструючи обріз та погрожуючи вбив­ством, він зв'язав сторожа і засунув йому в рот великий кляп. Кляп перекрив дихальні шляхи, і сторож помер.

Ознайомтеся зі статтями 187, 115, 119 і 263 КК.

Визначте форму і вид вини у вчинених Жолобовим злочинах.
9. Полтавець, електрик за фахом, для охорони свого квітни­ка обгородив його сталевим дротом і ввечері підключив до елек­тромережі. Сусіда Ковчан, вмикаючи електричне освітлення на вулиці, потрапив під напругу і був смертельно травмований.

Ознайомтеся зі статтями 115 і 119 КК.

Визначте форму і вид вини у вчиненому Полтавцем злочині.


  1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка