Захист випускної кваліфікаційної роботи підготовка випускної кваліфікаційної роботи до захисту та його організаціяСкачати 76.66 Kb.
Дата конвертації21.03.2016
Розмір76.66 Kb.
ЗАХИСТ ВИПУСКНОЇ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ
1. Підготовка випускної кваліфікаційної роботи
до захисту та його організація
До захисту випускної кваліфікаційної роботи допускаються студенти, які успішно склали заліково-екзаменаційну сесію та виконали програму практики.

Випускна кваліфікаційна робота по­дається науковому керівнику для перевірки змісту та структури у строки, визначені у Завданні, але не пізніше 15 днів до засі­дан­ня екзаменаційної комісії (ЕК).

Процес підготовки випускної кваліфікаційної роботи систематично контролює науковий керівник відповідно до календарного графіка, затвердженого випусковою кафедрою.

Науковий керівник перевіряє на відповідність встановленим вимогам оформлення роботи та надає відгук , в якій визначається:

- актуальність дослідження;

- сучасність використаних методів дослідження;

- рівень використання набутих у процесі навчання теоретичних знань при виконанні дослідження;

- вміння: самостійно вирішувати наукові та практичні проблеми; логічно, послідовно, аргументовано викладати матеріал і робити висновки;

- участь студента у наведених експериментальних дослідженнях, теоретичній обробці отриманих результаті, формулюванні наукового положення / ідеї / методиці;

- повнота розкриття теми;

- перспективність запропонованих рекомендацій;

- недоліки роботи та зауваження;

- рекомендації до захисту.

Випускна кваліфікаційна робота обов'язково повинна бути рецензована. Рецензування доручають висококваліфікованим фахівцям (викладачам і науковим) КНТЕУ (внутрішнє рецензування), провідним спеціалістам виробничих, наукових і проектних організацій (зовнішнє рецензування).

Рецензія від підприємства (установи, організації), за матеріалами якого проведено дослідження завіряється підписом його керівника та відповідною печаткою. Цей документ необхідний для підтвердження достовірності наведених у випускній кваліфікаційній роботі матеріалів щодо діяльності підприємства-об’єкта дослідження.

При рецензуванні випускної кваліфікаційної роботи рекомендується визначати:

- новизну постановки і розроблення проблеми;

- використання наукових методів дослідження;

- аргументованість висновків і обґрунтованість пропозицій;

- вміння здобувача освітнього ступеня магістра, чітко, грамотно й аргументовано викладати матеріал, правильно оформлювати його;

- недоліки та зауваження щодо змістової частини роботи, оформлення;

- висновок про можливість допуску до захисту.

Рецензія надається письмово і містить загальний висновок щодо рекомендації до захисту із зазначенням оцінки за прийнятою шкалою оцінювання знань у КНТЕУ.

Негативний письмовий відгук наукового керівника або негативна рецензія щодо змісту випускної кваліфікаційної роботи та отриманих результатів дослідження не є підставою недопущення до захисту.

За наявності зовнішніх рецензій та довідки з підприємства, оформленого у вигляді письмової публічної доповіді, випускна кваліфікаційна робота реєструється на кафедрі / в Центрі ІВК.

Студент не має права вносити зміни у випускній кваліфікаційній роботі після її реєстрації. Титульна сторінка представленої роботи містить підписи: студента, наукового керівника, керівника відповідної освітньо-професійної програми.

У разі виявлення формальних невідповідностей, у тому числі і формулюванні теми, назві підприємства (організації), за матеріалами якого виконано дослідження тощо, випускна кваліфікаційна робота не реєструється, на рецензування не приймається і до захисту не допускається.

З метою визначення якості та ступеня готовності до захисту випускної кваліфікаційної роботи випускова кафедра організовує попередній її захист з обов’язковою презентацією студентом основних положень.

Попередній захист випускної кваліфікаційної роботи проходить із залученням профільних фахівців кафедри, за участі керівника освітньо-професійної програми, та регламентується розпорядженням по кафедрі з представленням графіку, який доводиться до відома студента.

Комісія робить узагальнений висновок про готовність випускної кваліфікаційної роботи до захисту, про що ставить відповідну позначку в індивідуальному плані на виконання випускної кваліфікаційної роботи.

Після успішного проходження попереднього захисту випускної кваліфікаційної роботи передається на розгляд завідувачу кафедри, який робить висновок про рекомендацію його до захисту на засіданні ЕК.

Студенти, випускні кваліфікаційні роботи яких на попередньому захисті і розгляді завідувачем випускової кафедри були оцінені позитивно, допускаються деканом / директором ІВК до захисту на засіданні ЕК не пізніше, ніж за 5 днів до початку її роботи. У такий же термін студент подає на кафедру / ІВК випускну кваліфікаційну роботу.

Студент готує виступ на 10–12 хвилин з використанням необхідного ілюстративного матеріалу – наочної ілюстрації відповідних тверджень під час доповіді (таблиць/графіків/ слайдів/формул тощо), - зміст та якість якого перевіряє науковий керівник. Кількість примірників ілюстративного матеріалу повинна відповідати кількісному складу комісії.

За рішенням кафедри студенти пишуть реферат (для магістрів), який містить інформацію щодо структури, кількості додатків, ілюстрацій, таблиць, використаних джерел; обсяг випускної кваліфікаційної роботи у сторінках та стислий виклад основного змісту (за розділами), висновків та анотації. Обсяг реферату – до 3 сторінок з одиничним інтервалом та нумерацією сторінок окремо від нумерації сторінок випускної кваліфікаційної роботи. Першою сторінкою реферату є його титульний аркуш, який не нумерується. Реферат випускної кваліфікаційної роботи не підшивається разом з нею у тверду обкладинку.

Якщо студент планує захищати випускну кваліфікаційну роботу іноземною мовою, реферат повинен бути підготовлений цією ж мовою. Для одержання дозволу на захист роботи іноземною мовою студент подає на ім’я декана факультету заяву із візами завідувача кафедри сучасних європейських мов, керівника випускної кваліфікаційної роботи та керівника освітньої програми. До складу ЕК у такому випадку має бути включений викладач або фахівець-практик, який вільно володіє даною іноземною мовою.

Захист випускної кваліфікаційної роботи може відбуватися як у вищому навчальному закладі, так і на підприємствах, установах і організаціях.


2. Загальні критерії оцінювання випускної кваліфікаційної роботи
Під час виконання випускної кваліфікаційної роботи студент демонструє: вміння логічно та аргументовано викладати матеріал, коректно вико­ристовувати статистичні, математичні та інші методи наукового дослідження, проводити експерименти; володіння навичками узагальнення, формування висновків; вміння працювати з літературними джерелами.

Критеріями оцінювання випускної кваліфікаційної роботи є:

- чіткість, повнота та послідовність розкриття кожного питання плану і теми роботи в цілому;

- рівень розв’язання сформульованих завдань і досягнення поставленої мети дослідження;

- рівень наукового обґрунтування результатів проведеного дослідження;

- ступінь самостійності проведення дослідження та наявність власних міркувань, узагальнень, висновків, результатів;

- широта та доцільність застосування методичного апарату дослідження;

- науковість стилю викладання;

- відсутність орфографічних і синтаксичних помилок, а також рівень грамотності викладення матеріалів дослідження;

- правильне оформлення роботи відповідно державних стан­дартів (при значних відхиленнях від встановлених вимог робота може бути взагалі недопущена до захисту або це суттєво вплине на загальну оцінку).

Випускна кваліфікаційна робота, яка не відповідає вимогам щодо змісту та оформлення, дотримання затвердженого плану, не містить матеріалів дослідження реального сектора економіки / підприємства / організації за обраною темою і обґрунтованих пропозицій, виконаний з порушенням затвердженого графіку, містить ознаки плагіату, а також не має зовнішньої рецензії та довідки з підприємства, до захисту не допускається, і за поданням витягу з протоколу засідання випускної кафедри, студент відраховується з КНТЕУ (відповідно до Правил внутрішнього розпорядку та «Положення про організацією освітнього процесу здобуття першого (бакалаврського) і другого (магістерського) рівні вищої освіти у КНТЕУ»).

Плагіатом вважається:

- перефразування частин тексту інших авторів без посилання на джерело;

- оприлюднення твору, написаного третьою особою на замовлення студента;

- копіювання письмових робіт інших студентів, викладачів, аспірантів, наукових

співробітників;

- компіляції частин запозиченого тексту без введення їх у цитати.

ЕК оцінює рівень якості презентації основних результатів досліджень та відповідей на запитання під час випускної кваліфікаційної роботи – уміння стисло і чітко викласти результати дослідження, аргументовано відповісти на поставлені запитання, якісно презентувати результати дослідження.

При оцінюванні випускної кваліфікаційної роботи ЕК враховує не лише якість самого наукового дослідження, його наукову новизну, практичну значущість, вміння захистити сформульовані положення та висновки, але й оформлення, відповідно встановленим вимогам.

Результати захисту випускної кваліфікаційної роботи оцінюються за 100-бальною шкалою КНТЕУ, яка відповідно переводиться в національну шкалу («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно») та шкалу ЄКТС.

Випускна кваліфікаційна робота, в якій зроблено власний критичний аналіз різних літературних джерел, представлено результати власних економічних досліджень з використанням економіко-математичних методів, побудовано формалізовану модель проблеми, розрахунки і на їх основі – аргументовано висновки та обґрунтовано пропозиції, а результати наукового дослідження опубліковані, крім статті у Збірнику наукових статей студентів КНТЕУ, в інших виданнях або матеріалах наукових конференцій, може бути оцінена на 90-100 балів («відмінно»).

Випускна кваліфікаційна робота, в якій зроблено власне оцінювання використаних літературних джерел, самостійно проаналізовано підібраний матеріал, звітні дані підприємства / організації, на базі якого досліджувалася тема, проведено експеримент, зроблено висновки та сформульовано пропозиції, але вони не є достатньо аргументованими, може бути оцінена на 75-89 балів («добре»).

Випускна кваліфікаційна робота, в якій розкрито тему, прореферовані необхідні літературні джерела, проаналізовано відповідні інформаційні та статистичні бази даних, проведено експеримент, сформульовано висновки без необхідного їх обґрунтування допускається до захисту, але не може бути оцінена вище ніж 74 бали («задовільно»).

Рішення щодо підсумкового оцінювання приймається більшістю голосів членів ЕК за результатами публічного захисту з урахуванням висновків наукового керівника та рецензента.

КНТЕУ на підставі рішення ЕК присуджує особі, яка успішно виконала освітньо-професійну програму підготовки магістра, відповідний ступінь вищої освіти та присвоює кваліфікацію

Студент, який не захистив у затверджений строк випускну кваліфікаційну роботу, має право на повторну атестацію протягом трьох років під час роботи ЕК за тією ж спеціалізацією. Рішення щодо дати повторного захисту ухвалює ЕК. Якщо захист випускної кваліфікаційної роботи визначається незадовільним, ЕК визначає, чи може студент подавати на повторний захист ту саму роботу з доопрацюванням, чи він повинен підготувати випускну кваліфікаційну роботу за новою темою.Захист випускної кваліфікаційної роботи за іншою темою можливий не раніше ніж через рік.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка