Закон України «Про дошкільну освіту»Скачати 121.43 Kb.
Дата конвертації09.03.2016
Розмір121.43 Kb.
Методичні рекомендації щодо організації роботи з дітьми 5-річного віку на базі загальноосвітнього навчального закладу 1. Нормативні документи щодо забезпечення обов’язкової дошкільної освіти дітей 5-річного віку

 • Закон України «Про дошкільну освіту» (2001).

 • Закон України «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу» (2010).

 • Закон України «Про внесення змін до статті 18 Закону України «Про загальну середню освіту» (щодо запобігання дискримінації при вступі до початкової школи) (2011).

 • Лист Міністерства освіти і науки України від 04.10.2007 р. № 1/9-583 «Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади».

 • Лист Міністерства освіти і науки України від 27.09.2010 р. № 1/9-666 «Про організацію роботи з дітьми п’ятирічного віку».

 • Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 29.07.2011 № 1/9-577 «Про організацію короткотривалого перебування дітей у дошкільних навчальних закладах».

 • Лист МОНМСУ від 19.08.2011 № 1/9-634 «Про забезпечення взаємодії в освітній роботі з дітьми старшого дошкільного і молодшого шкільного віку».


2. Зміст та особливості організації освітнього процесу з дітьми

5-річного віку

Зміст освіти, завдання навчально-виховного процесу визначаються державним стандартом дошкільної освіти – Базовим компонентом дошкільної освіти, незалежно від того, в якому закладі дитина здобуває дошкільну освіту.

«Визначені Базовим компонентом дошкільної освіти вимоги до обсягу необхідної інформації, життєво важливих умінь і навичок, системи ціннісних ставлень до світу та самої себе є обов’язковими для виконання всіма учасниками освітнього процесу в дошкільних закладах, незалежно від їх підпорядкування, типу і форм власності» [2].

У Базовому компоненті дошкільної освіти також визначено сучасні підходи до підготовки дитини до школи. Зокрема, зазначається, що «підготовка передбачає фізичний, емоційний, пізнавальний і особистісний розвиток дитини, готовність до взаємодії з довколишнім світом, розвиток специфічних видів діяльності дошкільників, які є фундаментальними для дошкільного дитинства та визначають і забезпечують адаптацію дитини до нового соціального статусу – школяра» [2].

Ефективність роботи з дітьми 5-річного віку залежить, перш за все, від усвідомлення особливої ролі дошкільного дитинства у становленні особистості.

Дошкільний вік – значний період дитинства. У порівнянні з періодом раннього віку соціальні та духовні потреби дитини різко посилюються. Підсумок розвитку дітей дошкільного віку – сформована готовність їх до життя, до навчання в школі.

У результаті численних психолого-педагогічних досліджень, що проводилися в нашій країні й за кордоном, було встановлено, що успіх шкільного навчання багато в чому визначається своєчасним і повноцінним розвитком дитини-дошкільника за трьома напрямами, взаємопов’язаними між собою, а саме: соціально-особистісним, пізнавальним та естетичним.

Розвиток дитини за основними лініями повинен бути забезпечений у сім’ї та навчальному закладі, де дитина здобуває дошкільну освіту. Нормативні документи орієнтують на те, що перевага надається дошкільним навчальним закладам, де з дошкільниками працюють фахівці.У разі відсутності в населеному пункті чи мікрорайоні ДНЗ функція підготовки дітей до школи покладається на загальноосвітній навчальний заклад за умови відповідної підготовки вчителів початкових класів до роботи з дошкільниками.

Сім’я – перша соціальна інституція, яка закладає основи особистісних якостей дитини. У сім’ї вона набуває початковий досвід спілкування, у неї виникає відчуття довіри до навколишнього світу, до близьких людей, а вже на цьому ґрунті з’являються цікавість, допитливість, пізнавальна активність і багато інших особистісних якостей.

Зі вступом у навчальний заклад сфера соціального життя дитини розширюється. У неї включаються нові люди, дорослі й діти, яких вона раніше не знала, які становлять іншу спільність, ніж родина. Виникає необхідність ураховувати думку, бажання і потреби людей, з якими доводиться спілкуватися, вирішувати чи уникати конфліктів, здійснювати спільну діяльність.

Таким чином, із приходом дитини в навчальний заклад її спілкування ускладнюється, стає різноманітним; активно відбувається її розвиток.Зміст освіти дітей старшого дошкільного віку визначають:

 • Базовий компонент дошкільної освіти;

 • Програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі»;

 • Програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт» (наказ МОНМСУ від 21.05.2012 № 604);

 • Інші чинні програми (лист МОНМСУ від 13.08.2012 № 1/9-586 «Про чинні програми та посібники для дошкільних навчальних закладів»).

Освітні завдання реалізуються в різних видах діяльності за основними лініями розвитку (фізична, мовленнєва, соціально-моральна, художньо-естетична, пізнавальна, емоційно-ціннісна, креативна).

Особливу увагу слід звернути на те, що провідним видом діяльності дитини дошкільного віку є гра, залишається вона провідною і в шестирічної дитини, яка прийшла до першого класу, оскільки за віковою періодизацією вона фактично залишається дошкільником.

Психолого-педагогічна наука й практика щоразу стверджують, що в дитини, яка не «прожила» повноцінно всі етапи розвитку власної ігрової діяльності – від маніпулятивних ігрових дій до ігор за правилами, – значно затримується формування відповідної мотивації учіння. Такі діти, за твердженням видатного психолога Л. Виготського, не піднялися до кризи семи років, коли гра вичерпує свої розвивальні можливості, істотно виділяється роль правила, а «зоною найближчого розвитку» стає учіння.

Ураховуючи концептуальні засади Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі», вікові особливості дітей дошкільного віку, педагогам навчальних закладів (як дошкільних так і загальноосвітніх) необхідно звернути увагу на гармонійне поєднання спеціально організованої та самостійної діяльності дошкільників, основні завдання та умови яких відображено на рис. 2.

Організована

навчально-пізнавальна

діяльність
Самостійна діяльність

умови


-сформованість

дитячого інтересу,

-позитивне

емоційне ставлення

-наявність базового

життєвого досвіду,

-достатня життєва

компетентність

Формування системи

цінностей

Формування уявлень про світ природи, речей,

стосунків, емоцій

Формування життєво і соціально

важливих умінь, навичокПерший досвід навчальної

діяльності


Рис. 2. Модель життєдіяльності дітей дошкільного віку


Особливої уваги потребують питання планування та організація освітнього процесу в групах дошкільного та загальноосвітнього навчального закладу.

Основним принципом планування, який дає можливість максимально реалізувати завдання Базового компонента дошкільної освіти та чинних програм, є блочно-тематичний принцип. Науковці орієнтують на те, що зміст теми блоку розкривається протягом певного періоду: від одного до чотирьох тижнів. Так, у цьому розділі наведено варіанти планування, у яких тема реалізується протягом одного або двох тижнів. Відповідно до теми блоку педагог планує тему на кожний день тижня, відображаючи це у перспективному плані, та відповідно до цих тем здійснює календарне планування. Організована навчально-пізнавальна діяльність є важливою складовою освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі. «Вона планується та здійснюється відповідно до програмових завдань з рахуванням умов розвивального предметного, природного, соціального середовища і потреб, інтересів, запитів, здібностей дітей (їхнього індивідуального фонду «хочу») [7].Тому важливе місце в організації освітнього процесу з дошкільниками відводиться створенню розвивального середовища.
Природне, предметно-ігрове, соціальне середовище й простір «Я» – складники цілісності «розвивальне середовище». Розвивальне середовище характеризується з позицій розвивального впливу: оптимальності, реальності, близькості, безпечності, варіативності, складності, комфортності, регламентованості, прозорості, природності, гігієнічності, естетичності, нетрадиційності.

Особливої уваги педагогів потребують форми, методи і прийоми роботи з 5-річними дошкільниками, стиль спілкування педагога з дітьми, зміст освітнього процесу.Навчально-пізнавальна діяльність дошкільників не може будуватися за шкільною предметною моделлю.

Діяльність, організована з дошкільниками, має бути спрямована, перш за все, на формування у дітей мотивації до навчально-пізнавальної діяльності, що у свою чергу, стимулюватиме розвиток пізнавальних інтересів, потреби в самостійній пізнавальній діяльності, умінні застосовувати здобуті знання.

Сучасні підходи та особливості планування і проведення освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі викладені в Інструктивно-методичних рекомендаціях «Про організовану і самостійну діяльність дітей у дошкільному навчальному закладі» (лист Інституту інноваційних технологій і змісту освіти від 26.07.2010 № 1.4/18-3082).

У програмі розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» виділено сім ліній розвитку дошкільника: фізична, мовленнєва, пізнавальна, соціально-моральна, емоційно-ціннісна, художньо-естетична, креативна. Матеріали кожної лінії розвитку в програмі висвітлюють сутність та специфіку означено напряму становлення особистості, вікову динаміку, завдання розвитку, особливості організації життєдіяльності дитини.Основними формами організованої навчально-пізнавальної діяльності дошкільників є такі: заняття з різних ліній розвитку, гурткова робота, організовані ігри різних видів, екскурсії, спостереження, дослідно-експериментальна діяльність тощо. Зайнятість дітей за цими формами рівномірно розподіляється протягом їх перебування в закладі з урахуванням віку, працездатності в різний час, можливості поєднання з іншими видами діяльності відповідно до дидактичних завдань, які визначені педагогом. Сучасні підходи до організації освітньої роботи з дітьми дошкільного віку передбачають відмову від жорсткої регламентації видів діяльності в часі, місці та послідовності проведення, заорганізованості. Педагоги мають можливість вільно обирати тип заняття, варіювати його зміст, форми та методи роботи, коригувати запланований освітній процес відповідно до особливостей сприймання дітей, непепедбачених умов, рівня пізнавальної активності дітей протягом організованих форм роботи.

За змістовими напрямами освітньої роботи, враховуючи структуру програми «Я у Світі» та програми «Впевнений старт», у сучасному навчально-виховному процесі використовують такі заняття: • з фізичного розвитку;

 • з мовленнєвого розвитку;

 • з пізнавального розвитку (логіко-математичного та загально-пізнавального (ознайомлення з навколишнім і природою);

 • з художньо-естетичного розвитку (музична та образотворча діяльність).

Завдання соціально-моральної, емоційно-ціннісної та креативної ліній розвитку інтегруються у всі види діяльності з дошкільниками протягом дня (заняття, ігри, бесіди, трудова діяльність тощо) залежно від змісту освітнього процесу.

Згідно з чинними нормативними документами та відповідно до вимог чинних програм кількість занять (як однієї з форм спеціально організованої зайнятості дітей) у старшому дошкільному віці становить 2-3 заняття на день протягом 1 – 1,5 години щодня по 25-30 (для дітей 6-го року життя) і 30-35 хвилин (для дітей 7-го року життя). З цієї кількості занять різних типів кількість фронтальних групових на тиждень у старшому дошкільному віці не повинна перевищувати 8 занять (лист Міністерства освіти і науки України від 06.06.2005 р. № 1/9-438 «Про організацію та зміст навчально-виховного процесу в дошкільних навчальних закладах»).Плануючи навчально-виховний процес, педагоги обирають типи занять за спрямованістю змісту, за дидактичними цілями, за способом організації, за специфікою поєднання і використання методів, прийомів, засобів навчання. Сучасні підходи до класифікації занять викладені в листі Інституту інноваційних технологій і змісту освіти № 1.4/18-3082 від 26.07.2010 р. Інструктивно-методичні рекомендації «Про організовану і самостійну діяльність дітей у дошкільному навчальному закладі».

Список літератури

  1. Закон України «Про дошкільну освіту» // Урядовий кур’єр. – 2001. – 8 серпня (№ 96).

  2. Базовий компонент компонент дошкільної освіти // Дошкільне виховання. – 2012. – № 7. – С. 4-19.

  3. Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» М-во освіти і науки України, Акад. пед. Наук України; наук. Кер. Та упоряд. О.Л. Кононко. – К.: Світич, 2008. – 480 с.

  4. Концепція Державної цільової програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року. Схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 1721-р [Ел. ресурс]. – Режим доступу: http://www.nau.ua/index.php?page=hotdocs&rozd=101

  5. Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 21.05.2012 № 1/9-388 «Про організацію роботи в дошкільних навчальних закладах у 2012/2013 н. р. »

  6. Лист Міністерства освіти і науки України від 27.09.2010 р. № 1/9-666 «Про організацію роботи з дітьми п’ятирічного віку» [Ел. ресурс]. – Режим доступу: http://www.nau.ua/index.php?page=hotdocs&rozd=101

  7. Лист Інституту інноваційних технологій і змісту освіти від 26.07.2010 № 1.4/18-3082 Інструктивно-методичні рекомендації «Про організовану і самостійну діяльність дітей у дошкільному навчальному закладі» [Ел. ресурс]. – Режим доступу: http://iitzo.gov.ua/

  8. Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт» // Палітра педагога – 2012. – № 3. – С. 3-39.

  9. Богуш А.М. Формування оцінно-етичних суджень у дітей старшого дошкільного віку/ А.М. Богуш. – К., 2002. – 239 с.

  10. Богуш А.М. Дошкільна лінгводидактика. Теорія і практика / А.М. Богуш. – Запоріжжя: Проствіта, 2000. – 225 с.

  11. Гавриш Н. Художнє слово і дитяче мовлення / Н. Гавриш. – К.: Ред. загальнопед. газ., 2005. – 128 с.

  12. Гончаренко А. Комунікативна компетентність – головна мета / А. Гончаренко // Дошкільне виховання. – 2008. – № 7.

  13. Гончаренко А. Особистісно-орієнтована модель освіти: підготовка педагога / А. Гончаренко // Дошкільне виховання. – 2008. – № 1.

  14. Психология: словарь-справочник / М.И. Дяьяченко, Л.А Кандыбович. – Мн.: Хэлтон, 1998. – 399 с.

  15. Бех І. Значення методу педагогічного умовляння у вихованні особистості / І. Бех // Вихователь-методист дошкільного закладу. – 2010. –№ 7. с. 27 – 29.

  16. Выготский Л.С. Собрание сочинений: в 6-ти т. / Л.С. Выготский, М., 1984. – Т.4

  17. Л.С. Выготский. Игра и ее роль в психическом развитии ребенка / Л.С. Выготский // Психология развития. – СПб – М. – Харьков – Минск, 2001.

  18. Калмикова Л. Сучасні проблеми наступності й перспективності та шляхи їх вирішення / Л. Калмікова // Наступність і перспективність у навчанні й вихованні дітей дошкільного та молодшого шкільного віку: матеріали конференції. – Переяслав-Хмельницький, 2000. – С.10.

  19. Касвінов С.Г. Періодична система стадій розвитку дитини / С.Г. Касвінов // Вісник Харківського державного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди. Психологія. – Харків: ХДПУ, 2003. – Вип. 10. – С.60 – 68.

  20. Касвінов С.Г. Структура стадій та типи фаз розвитку дитини / С.Г. Кононко О.Л. Виховуємо соціально компетентного дошкільника: навч.-метод. посіб. до Базової прогр. розв. дитини дошк. віку «Я у Світі» / О.Л. Кононко, – К.: Світич, 2009. – 208 с.

  21. Кочерга О. Психофізіологія дошкільника: реалії та міфи вступу до школи / О. Кочерга // Вихователь-методист дошкільного закладу. – 2010. – № 7. – С. 30 – 41.

  22. Ладивір С. Дошкільник напередодні шкільного життя / С. Ладивір // Вихователь-методист дошкільного закладу. – 2010. – № 7. – С. 4 – 13.

  23. Леушина А.М. Задачи детского сада в свете требований современной начальной школы / А.М. леушина // Дошкольное воспитание . – 1972. – № 4. – С.47-52.

  24. Ожегов С.И. Словарь русского языка. / С.И. Ожегов – М. : Рус. яз., 1985. – 797 с.

  25. Організація роботи з дітьми 5-річного віку: методичні рекомендації. / Покроєва Л.Д., Руднєва С.М., Остапенко А.С.; за загальною редакцією Л.Д. Покроєвої. – Харків: ХОНМІБО, – 2007 96 с.

  26. Організація роботи з дітьми 5-річного віку в умовах обов’язкової дошкільної освіти: методичні рекомендації. / Руднєва С.М., Остапенко А.С.; Назаренко Г.І., Кугуєнко Н.Ф., Ярмонова Н.С.; за загальною редакцією Л.Д. Покроєвої. – Харків: Харківська академія неперервної освіти, – 2011. – 112 с.

  27. Піроженко Т.О. Психологічний супровід інноваційно-освітніх технологій в дитячому садку / Т.О. Піроженко. – Тернопіль: навчальна книга – Богдан, 2006. – 48 с.

  28. Покроєва Л.Д. Проблеми підготовки до школи шестилітніх першокласників / Л.Д. Покроєва // Початкова школа. – Київ: 2000. – № 1. – с. 7-9.

  29. Савченко О.Я. Наступність і перспектива / О.Я. Савченко // Дошкільна освіта. – 2000. – С. 4 – 5. – С. 5.

  30. Савченко О.Я. Дидактика початкової школи / О.Я. Савченко. – К.: Генеза, 1997. – 356 с.

  31. Терещенко О. Розвиток творчості старшого дошкільника в образотворчій діяльності: навч.-метод. посіб. до Базової програми розв. дитини дошк. віку «Я у Світі» / О.П. Терещенко. – К.: Світич, 2009.: іл. – 112 с.

  32. Якименко Л.Ю. Актуальні питання наступності в організації та змісті дошкільної початкової освіти в умовах переходу загальної середньої освіти на нову структуру / Л.Ю. Якименко // Наступність і перспективність у навчанні й вихованні дітей дошкільного та молодшого шкільного віку: матеріали конференції. – Переяслав-Хмельницький, 2000. – С. 9.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка