Закон України «Про освіту»Скачати 349.7 Kb.
Дата конвертації16.03.2016
Розмір349.7 Kb.


СИСТЕМА ПЛАНУВАННЯ

ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
Нормативно-правове забезпечення організації планування діяльності загальноосвітнього навчального закладу
Закон України «Про освіту»

(витяг)Стаття 17. Самоврядування навчальних закладів

Самоврядування навчальних закладів передбачає їх право на самостійне планування роботи, вирішення питань навчально-виховної, науково-дослідної, методичної, економічної і фінансово-господарської діяльності.Положення
про загальноосвітній навчальний заклад

(витяг)


(Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 № 778)
Загальна частина

98. Педагогічна рада розглядає питання:

удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу;

планування та режиму роботи закладу;

варіативної складової робочого навчального плану.ПРИМІРНИЙ СТАТУТ

загальноосвітнього навчального закладу

(витяг)

(Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України

від 29.04.2002 № 284)
II. Організація навчально-виховного процесу

2.1. Навчальний заклад планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного, річного плану.

В плані роботи відображаються найголовніші питання роботи навчального закладу, визначаються перспективи його розвитку.

План роботи затверджується радою навчального закладу.

2.2. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є робочий навчальний план, що складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією варіативної частини і визначенням профілю навчання.

Робочий навчальний план навчального закладу державної і комунальної форм власності погоджується радою навчального закладу і затверджується відповідним органом управління освітою.

Робочий навчальний план приватного навчального закладу затверджується засновником (власником) та погоджується відповідним органом управління освіти.

У вигляді додатків до робочого навчального плану додаються розклад уроків (щоденний, тижневий) та режим роботи (щоденний, річний).

2.3. Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники даного навчального закладу самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.

2.11. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується радою навчального закладу і затверджується директором.

Тижневий режим роботи навчального закладу затверджується у розкладі навчальних занять.

Крім різних форм обов’язкових навчальних занять, у навчальному закладі проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття; заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдаровань.

IV. Управління навчальним закладом

4.3.6. Рада навчального закладу:

спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи навчального закладу та здійснює контроль за його виконанням;

разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту навчального закладу;затверджує режим роботи навчального закладу;

разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів (вихованців), а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік.

4.6. Директор навчального закладу:

організовує навчально-виховний процес;

забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, рівнем досягнень учнів у навчанні.
4.9. Педагогічна рада розглядає питання:

удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу, планування та режиму роботи навчального закладу.Примірне положення

про раду загальноосвітнього навчального закладу (витяг)

(Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 27 березня 2001 р. № 159)


3.3. Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами (конференцією). Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік.
3.11. Рада навчального закладу: спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи навчального закладу та здійснює контроль за його виконанням; разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту навчального закладу; затверджує режим роботи навчального закладу; погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік.

Типова інструкція з діловодства

у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності


(витяг)

(Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України

28.07. 2013. № 1239)
1. Загальні положення
1.2. Інструкція встановлює загальні вимоги щодо документування управлінської інформації, організації роботи з документами та перелік типових документів, що обов’язково створюються під час діяльності загальноосвітніх навчальних закладів із зазначенням строків зберігання (додаток 9).
Додаток 9. Перелік типових документів, що обов’язково створюються під час діяльності загальноосвітніх навчальних закладів
9. Робочий навчальний, річний, перспективний плани роботи навчального закладу

10. Програми (предметів, факультативів, курсів за вибором, гуртків, секцій)

Планування є однією з функцій менеджменту (планування і прогнозування; організації, координації і регулювання; мотивації, контролю; аналізу).

Функція планування полягає у визначенні мети і шляхів її досягнення.

Планування є постійним, а не одноразовим процесом, хоч і повторюваною дією.

Теорія і практика менеджменту розглядає планування як стратегічну функцію, що охоплює всі ділянки діяльності навчального закладу.


План повинен задовольнити такі вимоги:

- повноту складу дій (має вміщати в собі все необхідне і достатнє для досягнення мети);

- цілісності і скоординованості (всі взаємозв'язки мають бути визначені і погоджені як у змісті, так і в термінах виконання);

- збалансованості всіх ресурсів (кадрових, науково-методичних, фінансових);

- контрольованості (визначається оперативність поетапного виконання завдань);

- урахування конкретних умов і специфіки роботи закладу;

- включення в плани заходів, які реально можна виконати;

- відсутність декларативності і загальних фраз у визначенні завдань;

- відхід від надмірної деталізації, перевантаженої додатковими питаннями;

- чутливість до збоїв у виконанні;

- дотримання культури оформлення.
Принципи планування:


 • соціальна обумовленість планів роботи (відображення в них мети, завдань, змісту і методів здійснення запланованого відповідно до вимог законодавчих актів держави і нормативних документів Міністерства освіти і науки);

 • науковість (вимагає включення в плани сучасної інформації, що базується на надбаннях педагогічної науки, психології, методик, технологій);

 • демократизація (передбачає в процесі підготовки плану систематичну опору на творчий потенціал усього колективу);

 • наступність і перспективність (урахування результатів попередньої діяльності педколективу. Прогнозування результатів повинно носити випереджувальний характер щодо реального стану справ у закладі);

 • системність і комплексність (скординованість усіх видів планування роботи стосовно завдань, змісту, форм і методів, а також термінів їх реалізації);

 • динамічність (внесення необхідних об'єктивних змін і доповнень упродовж навчального року ).


Система планування передбачає:

(відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 240 від 23.06.2000 року): • перспективне планування розвитку матеріально-технічної бази, кадрового забезпечення та навчально-виховного процесу загальноосвітнього навчального закладу;

 • план роботи закладу на поточний навчальний рік;

 • тижневі плани роботи директора, його заступників;

 • плани навчально-виховної роботи педагогів (календарні, поурочні, плани роботи класних керівників, вихователів, педагогів-організаторів, шкільних психологів, соціальних педагогів);

 • плани роботи методичних об’єднань;

 • плани роботи учнівських гуртків, об’єднань, спортивних секцій;

 • план роботи шкільної бібліотеки;

 • план роботи шкільної навчально-дослідної земельної ділянки (якщо є);

 • плани роботи ради ЗНЗ;

 • плани роботи піклувальної ради, батьківського комітету (якщо такі створені);

 • план-календар роботи школи на поточний місяць, навчальну чверть чи семестр;

 • розклади уроків, факультативів, індивідуальних консультацій, позакласних заходів (затверджуються директором школи).Перспективне планування

роботи загальноосвітнього навчального закладу
Складати найдоцільніше на 5 років (можна на 10, 5, 3 роки) за формою:


№ з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальні за виконання

Примітка
Перспективний план може мати такі розділи:– Вступ – підбиття підсумків виконання перспективного плану за минулий період,

відзначається позитивне, аналізуються недоліки, причини невиконання. Розглядається комплектація школи педагогічними кадрами, матеріально-технічними ресурсами. Визначаються основні завдання, формулюються проблеми, над якими буде працювати заклад. – Основні напрями розвитку школи – даний розділ має вміщувати перспективну

мережу класів відповідно до демографічних процесів і

реформування освіти. Плануються структура профільності школи, кількість груп дошкільників, груп продовженого дня, введення курсів варіативної частини навчальних планів;– Добір, розташування, підвищення кваліфікації педкадрів, їх соціальний захист

– доцільно включити до цього розділу такі графіки і таблиці:

– перспективи кадрового забезпечення на 3-5 років;

– перспективні плани курсової підготовки та атестації педкадрів.– Удосконалення навчання, виховання, підготовки до продуктивної праці учнів (управлінський аспект) – доцільно спланувати тематику засідань педагогічних рад, науково-практичних конференцій, педагогічних читань, конкурсів та інших основних заходів науково-методичної роботи. Доцільно передбачити заходи на впровадження нових педагогічних технологій, передового педагогічного досвіду. Варто скласти графік проведення моніторингових досліджень якості навчальних досягнень учнів та зростання професійної компетентності учителів, вивчення стану викладання предметів, позакласної та позашкільної виховної роботи. Також до розділу доцільно внести вивчення досвіду роботи кращих учителів, експериментально-дослідницьку роботу, підготовку матеріалів до ради школи тощо.

– Розвиток навчально-матеріальної бази, поліпшення умов праці й відпочинку учителів та учнів – слід передбачити поповнення обладнання класних кімнат, кабінетів, майстерень, їдальні, придбання технічних засобів навчання, комп’ютерної техніки, створення фонду підручників, поповнення фонотек, виготовлення дидактичного матеріалу.

Річний план

роботи загальноосвітнього навчального закладу

Розділи річного плану роботи доцільно привести у відповідність до Закону України “Про загальну середню освіту”. План охоплює період від 1 вересня поточного року до 31 серпня наступного року. Для його роботи створюється творча група, до складу якої входять члени адміністрації, представники профспілкового комітету, ради школи, методичної ради, найбільш досвідчені та авторитетні педагоги. Творчу групу очолює заступник директора з навчально-виховної роботи, з виховної роботи. Усі пропозиції щодо плану роботи, які надходять до творчої групи розглядаються, систематизуються і до 10 червня подаються директору школи для розгляду, наступного ознайомлення та обговорення педагогічним колективом. До 20-25 серпня проект плану повинен бути готовий для наступного розгляду й затвердження педагогічною радою школи вкінці серпня.Основними розділами річного плану можуть бути такі:

Вступ – подається короткий аналіз роботи за минулий рік:

– науково-практичний рівень викладання основ наук;

– результати участі в предметних олімпіадах, турнірах, конкурсах;

– навчальні досягнення учнів;

– робота з метою підвищення науково-методичного рівня, самоосвіти

вчителів, організація методичної роботи;

– робота педради, учнівських організацій ради школи;

– які проблеми не вирішені, чому;

– проблеми, над якими буде працювати колектив в наступному навчальному році.

При аналізі виконання плану повинна прослідковуватися контрольно-аналітична діяльність керівництва.Діяльність педагогічного колективу зі створення умов щодо реалізації Закону України “Про загальну середню освіту”:

охоплення навчанням учнів, які не мають повної середньої освіти;

створення груп продовженого дня;

харчування;

індивідуальне навчання учнів;

1. Організація навчально-пізнавальної діяльності учнів:

першочергові завдання з поліпшення якості навчання та виховання;

виконання навчальних програм, підвищення науково-теоретичного рівня викладання;

упровадження інноваційних технологій;

удосконалення методів навчально-виховної роботи;

створення умов для індивідуалізації та диференціації навчання, розвитку здібностей і творчого мислення учнів.2. Становлення та розвиток виховної системи:

створення найсприятливіших умов для організації позакласної та позашкільної роботи з розширення та поглиблення знань учнів;

створення факультативів, гуртків, проведення предметних тижнів, предметних олімпіад та ін.;

здійснення правового виховання школярів;

проведення заходів для формування громадянської позиції;

організація спортивно-масових змагань, проведення виставок творчих робіт;

планування заходів з екологічного виховання;

створення належних умов для організації трудового виховання.3. Науково-теоретична, методична робота з кадрами:

Заходи щодо підвищення кваліфікації, курсової підготовки;

планування розподілу педагогічного навантаження, призначення класних керівників, завідуючих кабінетами, керівників гуртків, відповідальних за туристсько-краєзнавчу роботу, екологічне виховання;

участь у конкурсах «Учитель року»;

надання допомоги молодим учителям;

організація самоосвіти;

атестація педагогічних працівників;

вивчення і впровадження передового педагогічного досвіду, інноваційних технологій;

комп’ютеризація та інформатизація навчального процесу.

4. Охорона та зміцнення здоров’я учнів:

Планування заходів з вивчення правил дорожнього руху, дотримання правил пожежної безпеки, протирадіаційних заходів, поведінки на воді, вивчення курсів «Валеологія», «Охорона життя та здоров’я»;

планування заходів для забезпечення санітарно-гігієнічного режиму в школі;

організація медичного обслуговування учнів;

планування профілактичної роботи.

5. Співпраця сім’ї, школи, громадськості, позашкільних установ:

планується ознайомлення батьків з нормативними документами: Законами «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про мови в Україні», Положенням про загальноосвітній навчальний заклад;

участь у грантових проектах.

Планується робота загальних зборів школи, засідання ради школи, піклувальної ради.6. Організація контролю за діяльністю учасників навчально-виховного процесу:

плануються питання, винесенні на засідання педагогічної ради;

визначаються заходи контролю за основними напрямами діяльності школи:

– якість навчальних досягнень учнів;

– стан викладання предметів, виконання навчальних програм, ведення класних журналів, учнівських зошитів, щоденників;

– стан методичної роботи й підвищення кваліфікації педагогів;

– організація позакласної виховної роботи, дослідження рівня вихованості, вивчення системи роботи класних керівників, організація шкільного самоврядування;

– діяльність груп продовженого дня, стан трудового виховання, наступність у навчально-виховній роботі;

– виконання Статуту школи;

– реалізація рішень педагогічної ради;

– заходи щодо проведення тематичного оцінювання учнів, підготовка та проведення підсумкової державної атестації, участі в зовнішньому незалежному оцінюванні.

– заходи щодо здійснення моніторингу навчальної діяльності учнів.9. Фінансово-господарська діяльність:

створення навчальних кабінетів;

поповнення матеріально-технічної бази існуючих кабінетів;

придбання технічних засобів навчання тощо;

виконання кошторису використання бюджетних і позабюджетних коштів.

Можна використовувати і іншу структуру річного плану роботи.За рекомендацією Т.Шамової

1.Короткий аналіз підсумків року і нові завдання

2.Здійснення всеобучу

3.Діяльність педагогічного колективу, спрямована на підвищення якості навчально-виховного процесу

4.Діяльність шкільного колективу щодо удосконалення трудової підготовки учнів.

5.Робота школи, сім’ї, громадськості по вихованню учнів. Педагогічна пропаганда серед батьків та населення. Школа як центр виховної роботи в мікрорайоні

6.Робота з педагогічними кадрами

7.Система внутрішнього контролю

8.Зміцнення навчально-матеріальної бази школи

9.Організаційно-педагогічні заходи


За рекомендацією І.Жерносєка

1.Вступ

2.Діяльність педагогічного колективу із залучення молоді мікрорайону до навчання

3.Робота педагогічного колективу, спрямована на підвищення якості навчально-виховного процесу

4.Організація трудового навчання, виховання і професійної орієнтації

5.Робота з педагогічними кадрами

6.Підвищення ролі громадськості в житті школи. Координація шкільного управління

7.Зміцнення, раціональне використання навчально-матеріальної бази школи


За рекомендацією В.Семенова

Вступ (аналіз підсумків і завдання на новий навчальний рік)

1.Організаційно-педагогічні заходи

2.Навчально-методична робота

3.Виховна робота з учнями

4.Система внутрішнього контролю


За структурою Закону України «Про загальну середню освіту»

Вступ. Законодавство України про загальну середню освіту

1.Характеристика навчального закладу

2.Педагогічний аналіз за минулий рік Пріоритетні цілі і завдання, що забезпечують реалізацію права на освіту на новий навчальний рік

3.Організація навчально-виховного процесу (матеріал планується з урахуванням ст. 12-18 Закону України «Про загальну середню освіту»)

4.Учасники навчально-виховного процесу
(статті 19-29)

5.Норми і Положення державного стандарту загальної середньої освіти (статті 31-34)

6.Організація контролю та керівництва освітнім закладом (статті 35-40)

7.Науково-методичне забезпечення


(статті 41-42)

8.Фінансово-господарська діяльність, матеріально-технічна база (статті 43-45)

9.Міжнародне співробітництво (статті 46-47)


За рекомендаціями М.Тураша, М.Гадецького, О.Сидоренка

1.Аналіз підсумків навчального року. Пріоритетні цілі школи на новий навчальний рік

2.Організація роботи школи

3.Створення необхідних умов для навчання, виховання та розвитку учнів

4.Діяльність педагогічного колективу, спрямована на підвищення якості навчання, виховання та розвитку учнів

5.Позакласна та позашкільна виховна робота з учнями. Організація духовної повноцінної життєдіяльності дітей та підвищення їх особистого статусу

6.Підготовка, підбір та розстановка педагогічних кадрів. Науково-методична робота з кадрами

7.Охорона здоров’я та життя дітей, учителів, технічних працівників. Заходи з техніки безпеки і охорони праці

8.Заходи щодо подальшого покращення використання та зміцнення навчально-матеріальної бази школи

9.Фінансово-господарська діяльність

10.Спільна робота школи, сім’ї та громадськості з виховання учнів. Педагогічна пропаганда серед батьків та населення

11.Організаційна та контролююча діяльність керівників школи

12.План роботи школи на навчальний рік. Пояснювальна записка до нього
Перспективний план атестації педпрацівників на 20 -20 р.р.


№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові учителя

Предмет

Стаж

Попе-

редня


атеста-

ція


Резуль-

тат


атеста-

ції


Наступна атестація2006

2007

2008

2009

2010

2011

Перспективний план

курсової підготовки педагогічних працівників


№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові вчителя

Предмет

Стаж

Попе-

редня


атеста-

ція


Резуль-

тат


атес-

тації


Поперед-

ні

курсиНаступна атестація

(роки)


20__


06

07

08

09

10

11

План роботи керівника _______________________________________________

(назва навчального закладу)

на ___________________ місяць 20 року
1


6

11

16

21

26

2


7

12

17

22

27

3


8

13

18

23

28

4


9

14

19

24

29

510

15

20

25

30

Директор школи

Розділи за річним планом

І тиждень

ІІ тиждень

ІІІ тиждень

ІV тиждень

ІV тиждень

Директор школи Підпис
Тижневий план роботи заступника директора


Зміст роботи

Понеділок

Вівторок

Середа

Четвер

П ятниця

Субота

Відвідування, аналіз уроків, виховних заходів, проведення контрольних робіт, тестування, співбесідПеревірка шкільної документаціїКонтроль за успішністю та відвідуванням учнів, підготовка до олімпіад, конкурсівВивчення та організація виконання постанов, рішень, наказівПідготовка доповідей, інформацій, наказів, звітів, листів, виступів, фінансових документівМетодична роботаІндивідуальна робота з учителями, батьками, учнями, представниками громадських організаційПоради, наради, збори, огляди кабінетів, тематичні місячники, декадиФінансово-господарська робота, конроль за методичним обслуговуванням дітей, санітарний стан, харчуванняГромадська робота: педагогічне товариство «Просвіта», рада школиПланування роботи школи на тиждень, контроль за виконанням плану роботиНепередбачена робота

Інформація

про стан роботи загальноосвітнього навчального закладу
І. Щоденна інформація:

Присутність учителів на уроках;

відвідування учнів у розрізі окремих класів і груп продовженого дня, спізнення на заняття;

відвідування занять та поведінка «важких» учнів;

дисципліна в школі;

харчування школярів;

виконання планових заходів, що мали бути в цей день виконані чи перевірені;

готовність шкільних приміщень до навчальних занять;

надходження до школи заяв, листів, розпоряджень тощо;

використання та економія енергоносіїв.ІІ. Щотижнева інформація:

виконання планів роботи адміністрації за тиждень;

позакласні та позашкільні заходи за тиждень;

робота учнівських громадських організацій;

відвідування учнями школи;

індивідуальна та диференційована робота з учнями;

санітарний стан шкільних приміщень;

дані про наслідки методичної роботи, самоосвіту вчителів, які потребують особливої уваги шкільної адміністрації.


ІІІ. Щомісячна інформація:

хід виконання навчальних програм;

наслідки перевірки роботи із зошитами;

наслідки перевірки ведення журналів;

ведення тематичного обліку знань учнів;

навчання, поведінка, громадська діяльність учнів, які викликають особливу стурбованість педагогів, та кандидатів у відмінники навчання;

робота гуртків та факультативів;

виконання нормативних документів;

дані про роботу із сім’ями, котрі потребують посиленої педагогічної уваги;

дані про роботу батьківського активу із сім’ями учнів;

результати участі школярів у різних шкільних і позашкільних заходах;

особливі події, внаслідок яких треба заохочувати учнів або застосовувати до них заходи покарання тощо.


ІV. Щосеместрова інформація:

результати навчальних досягнень учнів з предметів і по класах (за семестр);

виконання вчителями навчальних програм;

виконання планів роботи класних керівників (за чверть, семестр);

стан профорієнтаційної роботи;

стан виконання річного плану роботи;

стан навчання у навчально-виробничому комбінаті (в разі потребі);

підсумки роботи з підвищення професійної майстерності педагогів;

стан справ у сім’ях «важковиховуваних» учнів;

дані про педагогічний всеобуч батьків, про роботу шкільного батьківського комітету;

стан справ з поповнення матеріально-технічної бази школи, наявність обладнання, потрібного для виконання програмних практичних і лабораторних робіт тощо.
Основним у процесі збирання та обробки необхідної релевантної інформації є:

Уміння керівника вибирати з постійного й різноманітного потоку інформації саме ту, на основі якої можна зробити найбільш об’ктивний і глибокий аналіз педагогічного процесу.

Керівники школи повинні постійно скорочувати до мінімуму потік інформацій, довідок, доповідних, які не тільки не сприяють удосконаленню керівництва навчально-виховним процесом, але й відволікають їх від практичного вирішення конкретних справ.


Циклограма навчально-виховного процесу школи на навчальний рік08

09

10

11

12

01

02

03

04

05

06

1.Конференція школи


2.Рада школи


3.Педрада


4.Група діагностики

(психологічна служба)
5.Піклувальна рада школи


6.Методична рада


7.Нарада при директорові


8.Засідання методичного об’єднання учителів-предметників


9.Школа наставництва


10.Школа педагогічної майстерності


11.Атестаційна комісія


12.Методичне об’єднання класних керівників (вихователів) 5-7 класів


13.Методичне об’єднання класних керівників 8-11 класів


14.Методичне об’єднання керівників гуртків та секцій


15.Педконсиліум


16.Батьківські збори

(загальношкільні)
17.Методичні декади

(декади)18.Засідання ради старшокласників (учнівське самоврядування)


19.Внутрішкільні предметні олімпіади


20.Огляди знань


21.Предметні тижні


22.Фестивалі дитячої творчості


23.Ярмарок педагогічних ідей


24.Дні здоров я


25. ІншеЛітература
Вітрук О. Найважливіший документ школи (З досвіду створення річного плану роботи) / О. Вітрук // Рідна школа. – 2003. – № 3. – С. 23–24.

Галіцина Л.В. Керівник: мистецтво планування / Галіцина Л.В. – К. : Шк. світ, 2010. – 104 с.

Дмитренко Г.А. Стратегічний менеджмент у системі освіти : навч. посіб. / Дмитренко Г.А. – К. : МАУП, 1999 – 176 с.

Дрожжина Т.В. Річне планування за принципом функціоналів // Директор школи.–2001.– № 13. – С. 4.

Жосан О.Е. Планування інноваційної діяльності в загальноосвітньому навчальному закладі / Жосан О.Е. // Науково-методичний вісник КОІППО ім. В.Сухомлинського. – 2006. – № 1 (42). – С. 208–217.

Зайченко О.І. Система планування роботи загальноосвітньої школи // Управління школою. – 2003. – № 5. – С. 14.

Лунячек В.Е. Система алгоритмізованого управління загальноосвітнім навчальним закладом в таблицях : науково-методичний посібник / Лунячек В.Е. – Х. : Гімназія, 2002. - 85 с.

Терехов В.Ф. Перспективне та річне планування роботи навчального закладу / Терехов В.Ф., Усик І.В., Яременко Н.І. – К. : Шк. світ., 2011. – 128 с.

База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка