Закон України "Про вищу освіту"Сторінка6/9
Дата конвертації18.03.2016
Розмір1.3 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

  1. персональні дані осіб, які подали заяви про проходження зовнішнього незалежного оцінювання чи пройшли таке оцінювання – постійно протягом часу зберігання ;

  2. відомості банку завдань для зовнішнього незалежного оцінювання – постійно;

  3. зміст завдань сертифікаційної роботи зовнішнього незалежного оцінювання у поточному році з кожного навчального предмета – з моменту створення набору завдань сертифікаційної роботи зовнішнього незалежного оцінювання з кожного навчального предмета до моменту санкціонованого відкриття пакетів із завданнями сертифікаційних робіт з навчального предмета;

9. Уповноважений центральний орган виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері освіти і науки може надати статус конфіденційної також іншій інформації, яка стосується зовнішнього незалежного оцінювання і перебуває у власності держави, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

10. Не може бути віднесена до конфіденційної така інформація:  1. статистична інформація про результати зовнішнього незалежного оцінювання;

  2. відомості, що містяться в сертифікаційних роботах осіб, які пройшли зовнішнє незалежне оцінювання, за винятком тих, що ідентифікують особу, яка виконала конкретну сертифікаційну роботу, з моменту завершення оцінювання робіт.

11. Особа, яка пройшла зовнішнє незалежне оцінювання, має право ознайомитись зі своєю сертифікаційною роботою після її перевірки та отримати засвідчену копію цієї роботи. Порядок видачі засвідчених копій виконаних сертифікаційних робіт встановлює установа, уповноважена проводити зовнішнє незалежне оцінювання.
Стаття 42. Відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах

1. Підставами для відрахування осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах, є:

1) завершення навчання за відповідною освітньо-професійною, освітньо-науковою програмою;

2) власне бажання;

3) переведення до іншого навчального закладу;

4) невиконання навчального плану;

5) порушення умов договору (контракту), укладеного між вищим навчальним закладом та особою, яка навчається, або фізичною (юридичною) особою, яка оплачує таке навчання;

6) інші випадки, передбачені законодавством.

2. Особи, які навчаються у вищих навчальних закладах, мають право на перерву у навчанні, у зв’язку із обставинами, які унеможливлюють виконання навчального плану (за станом здоров’я, сімейними обставинами тощо). Таким особам надається академічна відпустка в установленому законодавством порядку. Міжнародна академічна мобільність може бути підставою для перерви у навчанні, якщо інше не передбачено міжнародними актами чи договорами між вищими навчальними закладами.

3. Особи, відраховані з вищих навчальних закладів, мають право на поновлення на навчання в межах ліцензованого обсягу вищого навчального закладу.

4. Особи, які навчаються у вищих навчальних закладах, можуть бути переведені з одного вищого навчального закладу до іншого вищого навчального закладу на відповідну спеціальність.

5. Поновлення на навчання осіб, які відраховані з вищих навчальних закладів або яким надано академічну відпустку, а також переведення осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах, здійснюється під час канікул у межах ліцензованого обсягу.

6. Порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах, регулюється нормативно-правовими актами центрального органу виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері освіти і науки.

7. Особливості порядку відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення осіб, які навчаються у вищих військових навчальних закладах (вищих навчальних закладах зі специфічними умовами навчання, військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів), визначаються Генеральною прокуратурою України, Службою безпеки України, Службою зовнішньої розвідки України, Адміністрацією Державної прикордонної служби України, іншими центральними органами виконавчої влади, до сфери управління яких належать вищі військові навчальні заклади (вищі навчальні заклади зі специфічними умовами навчання, військові навчальні підрозділи вищих навчальних закладів), за погодженням з центральним органом виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері освіти і науки.


Розділ VIII. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
Стаття 43. Навчально-виховний процес

1. Навчально-виховний процес – система організаційних, науково-методичних і педагогічних заходів, спрямованих на засвоєння здобувачами вищої освіти відповідних освітніх програм певного академічного ступеня та формування гармонійно розвиненої особистості.

2. Порядок організації навчально-виховного процесу визначається вищим навчальним закладом в межах його повноважень відповідно до законодавства.
Стаття 44. Форми навчання у вищих навчальних закладах

1. Навчання у вищих навчальних закладах здійснюється за такими формами:

- денна;

- вечірня;

- заочна (дистанційна);

- екстернат.


Стаття 45. Форми організації навчального процесу та види навчальних занять

1. Навчальний процес у вищих навчальних закладах здійснюється за такими формами:

- навчальні заняття;

- самостійна робота;

- практична підготовка;

- контрольні заходи.

2. Основними видами навчальних занять у вищих навчальних закладах є:

- лекція;

- лабораторне, практичне, семінарське, індивідуальне заняття;

- консультація.

3. Вищий навчальний заклад може встановлювати інші види навчальних занять.
Стаття 46. Практична підготовка осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах

1. Практична підготовка осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах, здійснюється шляхом проходження ними практики на підприємствах, в установах, закладах та організаціях згідно з укладеними між зазначеними суб’єктами договорами.

2. Керівники підприємств, установ, закладів та організацій несуть відповідальність за забезпечення належних умов для проходження практики на виробництві, дотримання правил і норм охорони праці, техніки безпеки і виробничої санітарії відповідно до законодавства.

3. Тривалість робочого часу та інші умови праці осіб, які проходять практику, регламентуються законодавством про працю.


Розділ ІХ. СУБ’ЄКТИ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
Стаття 47. Суб’єкти навчального процесу

1. Суб’єктами навчального процесу у вищих навчальних закладах є науково-педагогічні, наукові, педагогічні, інші працівники вищих навчальних закладів, а також особи, які навчаються.


Стаття 48. Наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники

1. Науковий працівник – особа, яка за основним місцем роботи та відповідно до трудового договору (контракту) професійно займається науковою, науково-технічною, науково-організаційною або науково-педагогічною діяльністю та має відповідну кваліфікацію незалежно від наявності наукового ступеня або вченого звання.

2. Науково-педагогічні працівники – особи, які за основним місцем роботи в університетах, академіях, інститутах, коледжах провадять навчальну, методичну, наукову (науково-технічну, мистецьку) та організаційну діяльність.

3. Педагогічні працівники – особи, які за основним місцем роботи у вищих навчальних закладах провадять навчальну, методичну, організаційну діяльність.

4. Наукова, науково-технічна та інноваційна діяльність науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів регулюється законодавством про наукову і науково-технічну та інноваційну діяльність.
Стаття 49. Вчені звання наукових і науково-педагогічних працівників

1. Вченими званнями є:

- доцент;

- професор;

- старший дослідник.

2. Вчене звання професора, доцента, старшого дослідника присвоює вчена (наукова, науково-технічна, технічна) рада вищого навчального закладу та затверджує центральний орган виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері освіти і науки у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

3. Зразки державних документів про присвоєння вчених звань затверджуються Кабінетом Міністрів України.
Стаття 50. Основні посади наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників вищих навчальних закладів та порядок їх заміщення

1. Основними посадами науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів є:

- керівник (ректор, президент, начальник, директор тощо);

- заступник керівника (проректор, віце-президент, заступник начальника, заступник директора, заступник завідувача), діяльність якого безпосередньо пов’язана з навчально-виховним або науковим процесом;

- директор (начальник) інституту, його заступники, діяльність яких безпосередньо пов’язана з навчально-виховним або науковим процесом;

- декан (начальник) факультету, його заступники, діяльність яких безпосередньо пов’язана з навчально-виховним або науковим процесом;

- професор;

- доцент;

- старший викладач, викладач, асистент, викладач-стажист;

- директор бібліотеки;

- директор музею;

- науковий працівник бібліотеки;

- науковий працівник музею;

- завідувач (начальник) кафедри;

- завідувач науково-дослідним та інноваційним підрозділом;

- завідувач відділу аспірантури, докторантури;

- завідувач відділу післядипломної освіти;

- інші посади.

2. Основними посадами педагогічних працівників вищих навчальних закладів є:

- директор (начальник);

- заступник директора (начальника), діяльність якого безпосередньо пов’язана з навчально-виховним, методичним, виробничим процесом;

- завідувач відділення (начальник);

- голова циклової комісії;

- завідувач бібліотеки;

- старший викладач;

- викладач;

- методист;

- інші посади.

3. Перелік посад науково-педагогічних і педагогічних працівників установлюється Кабінетом Міністрів України. 

Перелік посад наукових працівників вищого навчального закладу визначається відповідно до статті 22-1 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність»

4. Посади педагогічних працівників можуть обіймати особи з вищою освітою за академічним ступенем магістра за відповідною спеціальністю.

Статутом вищого навчального закладу можуть бути встановлені відповідно до законодавства додаткові вимоги до осіб, які можуть обіймати посади педагогічних працівників.

Педагогічні працівники призначаються на посаду та звільняються з посади керівником вищого навчального закладу. Педагогічні працівники кожні п’ять років проходять атестацію. За результатами атестації визначається відповідність працівників займаній посаді, присвоюються кваліфікаційні категорії, педагогічні звання.

Порядок проведення атестації педагогічних працівників встановлюється центральним органом виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері освіти і науки.

Перелік кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників, порядок їх присвоєння визначаються Кабінетом Міністрів України.

5. Посади науково-педагогічних працівників можуть обіймати особи, які мають наукові ступені або вчені звання, а також особи, які мають вищу освіту за академічним ступенем магістра.

Статутом вищого навчального закладу можуть бути встановлені відповідно до законодавства додаткові вимоги до осіб, які можуть обіймати посади науково-педагогічних працівників.

Під час заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників: завідувачів (начальників) кафедр, професорів, доцентів, старших викладачів, викладачів, – укладенню трудового договору (контракту) передує конкурсний відбір.

Порядок проведення конкурсного відбору науково-педагогічних працівників затверджується вченою радою вищого навчального закладу.

Порядок заміщення вакантних посад командування і науково-педагогічних працівників у вищих військових навчальних закладах, вищих навчальних закладах із специфічними умовами навчання, військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів, визначається органами державної влади, до сфери управління яких вони належать.

В окремих випадках, пов’язаних з неможливістю забезпечення навчального процесу наявними штатними працівниками, вакантні посади науково-педагогічних працівників можуть заміщуватися за трудовим договором до проведення конкурсного заміщення цих посад у поточному навчальному році.

Типова форма трудового договору (контракту) затверджується Кабінетом Міністрів України.


Стаття 51. Робочий час педагогічних і науково-педагогічних працівників

1. Робочий час педагогічних і науково-педагогічних працівників становить 36 годин на тиждень (скорочена тривалість робочого часу).

Робочий час педагогічного працівника включає час виконання ним навчальної, методичної, організаційної роботи та інших трудових обов’язків, науково-педагогічного працівника – навчальної, методичної, наукової, організаційної роботи та інших трудових обов’язків у поточному навчальному році.

Примірний перелік видів навчальної, методичної, наукової та організаційної роботи для педагогічних і науково-педагогічних працівників встановлюється центральним органом виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері освіти і науки.

2. Види навчальної роботи, що входять до навчального навантаження педагогічного та науково-педагогічного працівника відповідно до його посади, встановлюються вищим навчальним закладом в індивідуальному робочому плані працівника за погодженням з професійними спілками, організаціями професійних спілок.

Норми часу навчальної роботи визначаються центральним органом виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері освіти і науки за погодженням із заінтересованими центральними органами виконавчої влади. Норми часу методичної, наукової, організаційної роботи визначаються вищим навчальним закладом.

3. Залучення педагогічних і науково-педагогічних працівників до роботи, не передбаченої трудовим договором, може здійснюватися лише за їх згодою або у випадках, передбачених законодавством.
Стаття 52. Права педагогічних, наукових і науково-педагогічних працівників

1. Педагогічні, наукові та науково-педагогічні працівники вищого навчального закладу всіх форм власності мають право:

1) на академічну свободу і академічну мобільність здійснення професійної діяльності;

2) на захист професійної честі та гідності;

3) брати участь в обговоренні та вирішенні питань, що стосуються діяльності вищого навчального закладу;

4) обирати та бути обраним до загальних зборів (конференції) трудового колективу та вченої ради, педагогічної ради вищого навчального закладу, вченої ради інституту (факультету);

5) обирати методи та засоби навчання, що забезпечують високу якість навчального процесу;

6) на забезпечення відповідних умов праці, підвищення свого професійного рівня, відпочинку та побуту, встановлених актами вищого навчального закладу, умовами індивідуального трудового контракту, колективного договору та законодавством;

7) безоплатно користуватися бібліотечними, інформаційними ресурсами, послугами навчальних, наукових, спортивних, культурно-освітніх підрозділів вищого навчального закладу;

8) на захист його інтелектуального продукту, створеного в процесі науково-педагогічної та наукової діяльності;

9) на підвищення кваліфікації та стажування не рідше за один раз на п’ять років;

10) одержувати житло, у тому числі службове, в установленому законодавством порядку;

11) отримувати пільгові довгострокові кредити на будівництво (реконструкцію) і придбання житла в установленому законодавством порядку;

12) брати участь в об’єднаннях громадян;

13) на соціальне та пенсійне забезпечення в установленому законодавством порядку.

На науково-педагогічних та наукових працівників вищих навчальних закладів поширюються всі права, передбачені законодавством для наукових працівників наукових установ.

Педагогічні, науково-педагогічні, наукові працівники мають також інші права, передбачені законодавством та статутом вищого навчального закладу.

2. Особливості прав педагогічних, наукових і науково-педагогічних працівників вищого військового навчального закладу (вищого навчального закладу зі специфічними умовами навчання, військового інституту як підрозділу вищого навчального закладу) визначаються центральним органом виконавчої влади, до сфери управління якого належить такий заклад, та центральним органом виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері освіти і науки.

3. За кожний повний рік роботи понад стаж наукової роботи, визначений частиною другою статті 24 Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність”, пенсія збільшується на один відсоток заробітної плати, але не може бути більшою за 90 відсотків середньомісячної заробітної плати.

В період роботи на посадах, які дають право на пенсію, відповідно до статті 24 Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність”, незалежно від дати призначення пенсії чи укладення трудового договору може виплачуватися наукова пенсія.


Стаття 53. Обов’язки педагогічних, наукових і науково-педагогічних працівників

1. Педагогічні, наукові та науково-педагогічні працівники зобов’язані:

1) забезпечувати викладання на високому науково-теоретичному і методичному рівні навчальних дисциплін освітньої-професійної, освітньо-наукової програми відповідної спеціальності, здійснювати наукову діяльність;

2) підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, наукову кваліфікацію (для науково-педагогічних працівників);

3) дотримуватися норм педагогічної етики, моралі, поважати гідність осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах, прищеплювати їм любов до України, виховувати їх в дусі українського патріотизму і поваги до Конституції України та державних символів України;

4) розвивати в осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах, самостійність, ініціативу, творчі здібності;

5) дотримуватися статуту вищого навчального закладу, законів, інших нормативно-правових актів.

2. Особливі обов’язки педагогічних, наукових і науково-педагогічних працівників вищого військового навчального закладу (вищого навчального закладу зі специфічними умовами навчання, військового інституту як підрозділу вищого навчального закладу) визначаються центральним органом виконавчої влади, до сфери управління якого належить такий заклад, за погодженням із центральним органом виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері освіти і науки.


Стаття 54. Гарантії науковим, науково-педагогічним, педагогічним та іншим працівникам вищих навчальних закладів

1. Науковим, науково-педагогічним, педагогічним та іншим працівникам вищих навчальних закладів відповідно:

1) створюються належні умови для праці, підвищення кваліфікації, організації побуту, відпочинку та медичного обслуговування;

2) виплачуються у разі втрати роботи компенсації відповідно до законодавства;

3) забезпечується зарахування до педагогічного стажу та стажу роботи на посадах науково-педагогічних працівників періодів педагогічної та науково-педагогічної роботи з погодинною оплатою праці в обсязі не менш як 180 годин у навчальному році, а також часу наукової роботи;

4) надаються гарантії і встановлюються заохочення, передбачені статтями 57 і 58 Закону України “Про освіту”, та статтями 19-24 Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність”.

2. Науковим, науково-педагогічним і педагогічним працівникам вищих навчальних закладів встановлюються доплати за науковий ступінь доктора філософії та доктора наук у розмірах відповідно не менше 15 та 20 відсотків посадового окладу, а також за вчене звання доцента і старшого дослідника – 25 відсотків посадового окладу, професора – 33 відсотки посадового окладу.

3. Керівник вищого навчального закладу визначає порядок, встановлює розміри доплат, надбавок, премій, матеріальної допомоги та заохочення педагогічних, науково-педагогічних, наукових та інших працівників вищих навчальних закладів відповідно до законодавства.


Стаття 55. Підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників

1. Педагогічні і науково-педагогічні працівники підвищують кваліфікацію та проходять стажування у відповідних наукових і навчально-наукових установах, вищих навчальних закладах, а також на підприємствах, в установах, організаціях, органах державної влади і органах місцевого самоврядування як в Україні, так і за кордоном.

Вищий навчальний заклад забезпечує підвищення кваліфікації та стажування педагогічних, науково-педагогічних працівників не менш як один раз на п’ять років із збереженням середньої заробітної плати.

Результати підвищення кваліфікації та проходження стажування враховуються:

- під час проведення чергової атестації педагогічних працівників;

- під час обрання на посаду за конкурсом чи укладання трудового договору з науково-педагогічними працівниками.

2. Посади педагогічних і науково-педагогічних працівників, які підвищують кваліфікацію або проходять стажування з відривом від виробництва, на цей період можуть заміщуватися іншими особами без проведення конкурсу на умовах строкового трудового договору (контракту).

3. Органи влади, до сфери управління яких належать вищі навчальні заклади, можуть визначати базові вищі навчальні заклади та кафедри для підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних кадрів, положення про які затверджуються центральним органом виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері освіти і науки.


Стаття 56. Особи, які навчаються у вищих навчальних закладах

1. Особами, які навчаються у вищих навчальних закладах, є студенти, слухачі, курсанти, екстерни, асистенти-стажисти, інтерни, лікарі-резиденти, клінічні ординатори, аспіранти, ад’юнкти, докторанти.

Студент – особа, яка в установленому порядку зарахована до вищого навчального закладу і навчається з метою здобуття вищої освіти за певним освітньо-кваліфікаційним рівнем та/або академічним ступенем.

Слухач – особа, яка навчається у вищому навчальному закладі або структурному підрозділі за програмою післядипломної освіти, на підготовчому відділенні, курсах, факультативах у гуртках, що надають додаткові освітні послуги. Статус слухача має також особа, яка в установленому порядку зарахована до вищого навчального закладу зі специфічними умовами навчання (військового інституту як підрозділу вищого навчального закладу) з метою здобуття певного академічного ступеня і має військове звання офіцерського складу або відповідне спеціальне звання середнього чи старшого начальницького (інспекторського) складу.

Курсант – особа, яка в установленому порядку зарахована до військового вищого навчального закладу (вищого навчального закладу зі специфічними умовами навчання, військового інституту як підрозділу вищого навчального закладу) і навчається з метою здобуття вищої освіти за певним академічним ступенем, уклала відповідний контракт про проходження служби (навчання) і якій присвоєно військове звання рядового, сержантського і старшинського складу або спеціальне звання рядового і молодшого начальницького складу, чи таке звання вона мала під час вступу на навчання.

Екстерн – особа, яка в установленому порядку зарахована до вищого навчального закладу і навчається за екстернатною формою з метою здобуття вищої освіти за певним академічним ступенем.

Асистент-стажист – особа, яка має вищу освіту за академічним ступенем магістра, навчається в асистентурі-стажуванні вищих навчальних закладів за мистецькими спеціальностями з метою вдосконалення творчо-педагогічної майстерності.

Інтерн – особа, яка має вищу освіту за академічним ступенем магістра медичного або фармацевтичного спрямування, навчається з метою отримання кваліфікації лікаря або провізора певної спеціальності відповідно до переліку лікарських або провізорських спеціальностей інтернатури.

1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка