Закон України "Про вищу освіту"Сторінка7/9
Дата конвертації18.03.2016
Розмір1.3 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Лікар-резидент – особа, яка має вищу освіту за академічним ступенем магістра медичного спрямування, навчається виключно на відповідних клінічних кафедрах з метою отримання кваліфікації лікаря – спеціаліста певної спеціальності відповідно до переліку спеціальностей резидентури.

Клінічний ординатор – особа, яка має вищу освіту за академічним ступенем магістра медичного спрямування та кваліфікацію лікаря певної спеціальності відповідно до переліку лікарських посад, навчається з метою поглиблення професійних знань, підвищення рівня вмінь та навичок лікаря-спеціаліста.

Аспірант – особа, яка зарахована до вищого навчального закладу (наукової установи) для здобуття вищої освіти за освітньо-науковим ступенем доктора філософії.

Ад’юнкт – особа, яка зарахована до вищого військового навчального закладу (вищого навчального закладу зі специфічними умовами навчання) для здобуття вищої освіти за освітньо-науковим ступенем доктора філософії.

Докторант – особа, яка зарахована або прикріплена до вищого навчального закладу (наукової установи) для здобуття наукового ступеня доктора наук.
Стаття 57. Права осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах

1. Особи, які навчаються у вищих навчальних закладах, мають право на:

1) вибір форми навчання за конкурсом;

2) безпечні і нешкідливі умови навчання, праці та побуту;

3) трудову діяльність у позанавчальний час;

4) додаткову оплачувану відпустку у зв’язку з навчанням за основним місцем роботи, скорочений робочий час та інші пільги, передбачені законодавством для осіб, які поєднують роботу з навчанням;

5) користування навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою базою вищого навчального закладу;

6) забезпечення гуртожитком на строк навчання іногородніх осіб у порядку, встановленому законодавством;

7) участь у науково-дослідних, дослідно-конструкторських роботах, конференціях, симпозіумах, виставках, конкурсах, представлення своїх робіт для публікацій;

8) направлення для участі у заходах з освітньої, наукової, науково-дослідної, спортивної, мистецької, громадської діяльності, що проводяться в Україні та за кордоном, у встановленому законодавством порядку;

9) участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення навчального процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, побуту, оздоровлення;

10) подання пропозицій щодо умов і розмірів плати за навчання;

11) участь в об’єднаннях громадян;

12) участь у діяльності органів громадського самоврядування вищого навчального закладу, інститутів, факультетів, відділень, вченої ради, педагогічної ради вищого навчального закладу, органів студентського самоврядування;

13) обрання навчальних дисциплін за спеціальністю і спеціалізацією у межах, передбачених освітньо-професійною, освітньо-науковою програмами підготовки та робочим навчальним планом в кількості, що складає не менше 25 відсотків загального навчального навантаження;

14) навчання одночасно за декількома освітніми програмами, а також в декількох вищих навчальних закладах, за умови отримання тільки однієї вищої освіти за кожним академічним ступенем за кошти державного бюджету;

15) академічну мобільність, на переведення до іншого вищого навчального закладу, у тому числі іноземного, за згодою керівництва вищого навчального закладу, в якому особа навчається;

16) на отримання соціальної допомоги у випадках, встановлених законодавством;

17) зарахування до страхового стажу відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” періодів навчання на денній формі навчання у вищих навчальних закладах, аспірантурі, докторантурі, клінічній ординатурі, інтернатурі, резидентурі.

18) на академічну відпустку у випадках, передбачених статутом та законодавством, із збереженням прав студента;

19) участь у формуванні індивідуального навчального плану;

20) моральне та/або матеріальне заохочення за успіхи у навчанні, науково-дослідній і громадській роботі, за мистецькі та спортивні досягнення тощо;

21) захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства;

22) безоплатне користування бібліотечними, інформаційними ресурсами для здійснення навчального процесу, послугами навчальних, наукових, спортивних, оздоровчих, культурно-освітніх підрозділів вищого навчального закладу;

23) безоплатне проходження практики на підприємствах, в установах і організаціях, та оплату праці під час виконання виробничих функцій згідно із законодавства;

24) канікулярну відпустку тривалістю не менш як вісім календарних тижнів на навчальний рік;

25) отримання цільових пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;

26) оскарження дій органів управління вищого навчального закладу та їх посадових осіб, педагогічних і науково-педагогічних працівників.

2. Особи, які навчаються у вищих навчальних закладах за денною формою навчання за рахунок коштів загального фонду державного або місцевих бюджетів, мають право на отримання стипендій у встановленому законодавством порядку.

Особи, які навчаються у вищих навчальних закладах за денною формою навчання, можуть отримувати інші стипендії, призначені фізичними (юридичними) особами.

Стипендіальний фонд вищого навчального закладу має забезпечувати стипендією за кошти державного бюджету не менше ніж 70 відсотків тих, хто навчається.

Розмір мінімальної академічної, соціальної стипендії не може бути менше розміру прожиткового мінімуму з розрахунку на одну особу на місяць.

Особам, які досягли значних успіхів в навчанні та науковій діяльності, за рішенням вченої ради вищого навчального закладу можуть призначатись персональні стипендії.

Розміри академічних та соціальних стипендій, порядок їх призначення і виплати встановлюються Кабінетом Міністрів України.

3. Студенти, курсанти та аспіранти вищих навчальних закладів, які навчаються за денною формою навчання (в тому числі, з відривом від виробництва), мають право на пільговий проїзд у транспорті у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України та органами місцевого самоврядування.

Студенти, курсанти вищих навчальних закладів мають право на отримання студентського квитка, зразок якого затверджується центральним органом виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері освіти і науки.

4. Права осіб, які навчаються у вищих військових навчальних закладах (вищих навчальних закладах зі специфічними умовами навчання, військових інститутах як підрозділах вищих навчальних закладів), установлюються центральним органом виконавчої влади, до сфери управління якого вони належать, за погодженням із центральним органом виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері освіти і науки.
Стаття 58. Обов’язки осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах

1. Особи, які навчаються у вищих навчальних закладах, зобов’язані:

1) дотримуватися законодавства, статуту та правил внутрішнього розпорядку вищого навчального закладу;

2) виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної безпеки, передбачені відповідними правилами та інструкціями;

3) виконувати вимоги навчального плану.

2. Обов’язки осіб, які навчаються у вищих військових навчальних закладах (вищих навчальних закладах зі специфічними умовами навчання, військових інститутах як підрозділах вищих навчальних закладів), установлюються центральним органом виконавчої влади, до сфери управління якого вони належать, за погодженням із центральним органом виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері освіти і науки.


Стаття 59. Працевлаштування випускників вищих навчальних закладів

1. Держава у співпраці із роботодавцями створює умови для реалізації випускниками вищих навчальних закладів права на працю, гарантує створення рівних можливостей для вибору місця роботи, виду трудової діяльності з урахуванням здобутої вищої освіти та суспільних потреб.

2. Випускники вищих військових навчальних закладів (вищих навчальних закладів зі специфічними умовами навчання, військових інститутів як підрозділів вищих навчальних закладів) з числа військовослужбовців (осіб начальницького складу) направляються для подальшого проходження служби відповідно до законодавства.
Розділ Х. НАУКОВА, НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ТА ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
Стаття 60. Мета і завдання наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності у вищих навчальних закладах

1. Наукова, науково-технічна та інноваційна діяльність у вищих навчальних закладах є невід’ємною складовою освітньої діяльності і провадиться з метою інтеграції наукової, навчальної і виробничої діяльності в системі вищої освіти. Провадження наукової і науково-технічної діяльності університетами, академіями, коледжами є обов’язковим.

Суб’єктами наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності у вищих навчальних закладах є наукові, науково-педагогічні працівники, особи, які навчаються у вищих навчальних закладах; інші працівники вищих навчальних закладів.

2. Основною метою наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності є здобуття нових наукових знань шляхом проведення наукових досліджень і розробок та їх спрямування на створення і впровадження нових конкурентоздатних технологій, техніки, матеріалів тощо для забезпечення інноваційного розвитку економіки держави.

3. Основними завданнями наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності вищих навчальних закладів є:

- одержання конкурентоздатних наукових і науково-прикладних результатів;

- застосування нових наукових, науково-технічних знань під час підготовки кадрів із вищою освітою.

Стаття 61. Інтеграція наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності вищих навчальних закладів і наукових установ Національної академії наук України, національних галузевих академій наук

1. Інтеграція наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності вищих навчальних закладів і наукових установ Національної академії наук України, національних галузевих академій наук здійснюється з метою розробки та реалізації пріоритетних наукових програм, проведення наукових досліджень, експериментальних розробок тощо на засадах поєднання кадрових, фінансових, технічних та організаційних ресурсів відповідно до законодавства.

2. Основними напрямами інтеграції наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності вищих навчальних закладів і наукових установ Національної академії наук України, національних галузевих академій наук, є:

- участь у розробці та реалізації державних цільових програм економічного і соціального розвитку;

- проведення спільних наукових досліджень, експериментальних та інноваційних розробок тощо;

- участь у створенні науково-навчальних, науково-дослідних об’єднань, інноваційних структур та інших організаційних форм кооперацій;

- впровадження спільно створених інноваційних продуктів у виробництво, інші галузі економіки тощо;

- забезпечення захисту права інтелектуальної власності на результати наукової та науково-технічної діяльності;

- провадження спільної видавничої та інформаційно-ресурсної діяльності;

- залучення вищими навчальними закладами наукових працівників з наукових установ і організацій Національної академії наук України, національних галузевих академій наук та науковими установами і організаціями академій науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів на основі трудового договору (контракту) для проведення освітньої і наукової діяльності, зокрема до підготовки аспірантів і докторантів, підготовки та експертизи підручників, навчальних посібників, освітніх програм та стандартів вищої освіти для забезпечення навчального процесу у вищій школі;

- організація на базі наукових установ і організацій Національної академії наук України, національних галузевих академій наук систематичної виробничої практики студентів вищих навчальних закладів з безпосередньою участю у виконанні наукових досліджень

Стаття 62. Організація наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності

1. Наукова, науково-технічна та інноваційна діяльність у вищих навчальних закладах провадиться відповідно до законодавства про освітню, наукову, науково-технічну та інноваційну діяльність. Центральний орган виконавчої влади, в підпорядкуванні якого діють вищі навчальні заклади, формує політику наукової і інноваційної діяльності, а здійснення її проводиться безпосередньо вищими навчальними закладами на засадах автономії.

2. Центральний орган виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері освіти і науки:

- розробляє згідно із законодавства пропозиції щодо обсягу бюджетного фінансування наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності вищих навчальних закладів, інших підприємств, установ та організацій, що діють у системі вищої освіти, а також обсягу капітального будівництва зазначених підприємств, установ та організацій;

- погоджує рішення про утворення науково-навчальних та науково-дослідних об’єднань, що провадять наукову, науково-технічну та інноваційну діяльність разом з науковими установами Національної академії наук України, національних галузевих академій наук та мистецтв, наукових і науково-технологічних парків, бізнес-інкубаторів, мистецьких творчих майстерень тощо;

- розробляє державні цільові програми, спрямовані на облаштування вищих навчальних закладів сучасними приладами, науковим обладнанням, навчальними лабораторіями, інформаційно-телекомунікаційними мережами тощо.

3. Наукові дослідження, що проводяться за рахунок коштів державного бюджету та місцевих бюджетів, фінансуються органами влади, до сфери управління яких належать вищі навчальні заклади незалежно від фінансування освітньої діяльності. У першочерговому порядку фінансуються фундаментальні та пошукові дослідження, а також науково-дослідні роботи, що виконуються в межах пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки. Центральний орган виконавчої влади за результатами атестації вищих навчальних закладів встановлює для них базове держбюджетне фінансування наукової діяльності. Вищі навчальні заклади на конкурсних засадах формують тематику науково-дослідних робіт і самостійно затверджують тематичні плани наукової діяльності.

4. Фінансування фундаментальних та пошукових наукових досліджень, наукових програм, проектів державного значення здійснюється на конкурсній основі в обсязі не меншому десяти відсотків державних коштів, що виділяються на утримання вищих навчальних закладів, які мають статус національних, та не менше двадцяти п’яти відсотків - зі статусом дослідницьких.

5. Наукова, науково-технічна та інноваційна діяльність у вищому навчальному закладі провадиться також відповідно до договорів із підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, міжнародних контрактів, грантів, інших надходжень з обслуговуванням через банківські установи без обмежень з боку центральних органів виконавчої влади, у підпорядкуванні яких діють вищі навчальні заклади. Наукові дослідження, які виконуються вищими навчальними закладами за рахунок державного бюджету та коштів підприємств усіх форм власності і зареєстровані в установленому порядку, оподатковуються за однаковими ставками.

6. Держава економічно заохочує підприємства різних форм власності до співпраці з вищими навчальними закладами щодо виконання науково-інноваційних проектів, підготовки і перепідготовки фахівців з вищою освітою, проведення практики студентів, а також встановлює пільги в оподаткуванні, сплаті платежів, митних зборів підприємствам, що фінансують науково-інноваційну діяльність вищих навчальних закладів при виконанні ними проектів на замовлення бізнесу.

7. Вищий навчальний заклад, що проводить наукову діяльність, проходить державну атестацію відповідно до Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність”.
Стаття 63. Організаційні форми здійснення наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності

1. Наукова, науково-технічна та інноваційна діяльність може здійснюватись безпосередньо вищими навчальними закладами або через створені ними юридичні особи, предметом діяльності яких є виключно доведення результатів наукової і науково-технічної діяльності вищого навчального закладу до стану інноваційного продукту та його подальша комерціалізація.

Організаційна структура інноваційної діяльності, в тому числі створення наукових парків, малих інноваційно-орієнтованих підприємств і взаємодія з ними, визначаються вищими навчальними закладами самостійно відповідно до законодавства.

3. До виконання наукових і науково-технічних робіт у вищому навчальному закладі можуть залучатися педагогічні, науково-педагогічні і наукові працівники, інші працівники вищих навчальних закладів, особи, які навчаються у вищому навчальному закладі, а також працівники інших організацій.


Стаття 64. Права інтелектуальної власності на результати наукової та науково-технічної діяльності та їх захист

1. Набуття, охорона та захист прав вищих навчальних закладів щодо результатів власної наукової та науково-технічної діяльності забезпечується відповідно до законодавства про інтелектуальну власність, наукову, науково-технічну та інноваційну діяльність.

2. Вищі навчальні заклади, за якими закріплюються майнові права інтелектуальної власності на результати наукової та науково-технічної діяльності, здійснюють:

1) дії, пов’язані з охороною прав на результати наукової та науково-технічної діяльності, отримання охоронних документів на об’єкти інтелектуальної власності;

2) виплату винагороди авторам наукових та науково-технічних розроблень за рахунок коштів, отриманих від їх впровадження;

3) укладення договорів про передачу або використання науково-технічних розроблень.

3. Витрати із забезпечення правової охорони на об’єкти права інтелектуальної власності здійснюються державними вищими навчальними закладами за рахунок коштів спеціального фонду державного бюджету.

4. Об’єкти права інтелектуальної власності підлягають оцінці щодо їх вартості та бухгалтерському обліку вищого навчального закладу.

5. Вищі навчальні заклади здійснюють заходи з комерціалізації наукових і науково-технічних розроблень, майнові права на які закріплені за ними.

6. У разі коли наукові і науково-технічні розроблення вищих навчальних закладів створено за рахунок коштів замовників, а частково за рахунок державних коштів, майнові права на такі розроблення розподіляються на підставі договору про їх створення та використовуються згідно з умовами договору про їх передачу.

7. Договір про створення за замовленням і використання об’єкта права інтелектуальної власності повинен визначати способи та умови використання такого об’єкта замовником.
Розділ XI. ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ В СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Стаття 65. Матеріально-технічна база і правовий режим майна вищих навчальних закладів

1. Матеріально-технічна база вищих навчальних закладів включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове житло та інші цінності.

Відповідно до законодавства та з урахуванням організаційно-правової форми вищого навчального закладу з метою забезпечення його статутної діяльності засновником (засновниками) закріплюються на основі права господарського відання або передаються у власність будівлі, споруди, майнові комплекси, комунікації, обладнання, транспортні засоби та інше майно.

Землекористування та реалізація прав власника земельних ділянок, у тому числі набуття відповідних прав на землю, здійснюється вищими навчальними закладами відповідно до законодавства.

Держава може встановлювати для вищих навчальних закладів пільги щодо оподаткування, сплати платежів, митних зборів тощо.

Повноваження власника (власників) вищого навчального закладу щодо розпорядження державним майном у системі вищої освіти здійснюються відповідно до законодавства.

2. Майно закріплюється за державним або комунальним вищим навчальним закладом на основі права господарського відання і не може бути предметом застави, а також не підлягає вилученню або передачі у власність юридичним і фізичним особам, крім випадків, передбачених законодавством.

Доходи, отримані від використання цього майна, належать вищому навчальному закладу на праві власності.

Земельні ділянки передаються вищим навчальним закладам у постійне користування у порядку, передбаченому Земельним кодексом України, і не можуть бути вилучені за рішенням органів державної влади або місцевого самоврядування без згоди на те вищого навчального закладу як землекористувача.

Державні і комунальні вищі навчальні заклади відповідно до законодавства розпоряджаються доходами, одержаними від надання дозволених законодавством платних послуг, включаючи придбання майна та його використання відповідно до законодавства, крім випадків, установлених законодавством.

Передача в оренду державними і комунальними вищими навчальними закладами закріплених за ними на основі права господарського відання об’єктів власності, а також земельних ділянок, здійснюється без права їх викупу відповідно до законодавства. Вищий навчальний заклад не може передавати в оренду майно, що забезпечує провадження ним статутного виду діяльності.

3. Вищий навчальний заклад у порядку, визначеноу законом, та відповідно до статуту має право:

1) власності на об’єкти інтелектуальної власності, створені за власні кошти або кошти Державного чи місцевих бюджетів;

2) отримувати кошти і матеріальні цінності (будинки, споруди, обладнання, транспортні засоби тощо) від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних та фізичних осіб, у тому числі як благодійну допомогу;

3) провадити фінансово-господарську діяльність в Україні та за її межами;

4) використовувати майно, закріплене за ним на праві господарського відання, в тому числі для провадження господарської діяльності, передачі його в оренду та в користування відповідно до законодавства, за винятком передачі в оренду майна, що забезпечує провадження вищим навчальним закладом статутного виду діяльності;

5) створювати власні або використовувати за договором інші матеріально-технічні бази для провадження власної навчально-виховної, наукової, інноваційної або господарської діяльності;

6) створювати та розвивати власну базу соціально-побутових об’єктів, мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних та культурно-мистецьких структурних підрозділів;

7) здійснювати капітальне будівництво, реконструкцію, капітальний і поточний ремонт основних фондів;

8) спрямовувати кошти на соціальну підтримку педагогічних, науково-педагогічних, наукових та інших категорій працівників вищих навчальних закладів та осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах;

9) використовувати окремі особисті немайнові (крім авторського права) та майнові права на об’єкти інтелектуальної власності, створені у межах вищого навчального закладу як результат провадження наукової, науково-технічної та іншої діяльності і зареєстровані у порядку, визначеному законодавством;

10) відкривати рахунки, зокрема депозитні, у національній та іноземній валюті відповідно до законодавства, користуватися банківськими кредитами без урахування обмежень на право отримання запозичень, установлених статтею 16 та пунктом 27 частини першої статті 116 Бюджетного кодексу України;

11) брати участь у формуванні статутного фонду наукового парку та інших інноваційних структур і утворених за участю вищих навчальних закладів малих підприємств, що розробляють і впроваджують інноваційну продукцію шляхом внесення до них нематеріальних активів (майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності);

12) засновувати навчальні заклади і наукові установи;

13) засновувати підприємства для здійснення інноваційної діяльності.

14) проводити розрахунки в іноземній валюті внесків за колективне членство у міжнародних освітніх і наукових асоціаціях, а також за передплату на іноземні наукові видання та доступ до світових інформаційних мереж та баз даних;

1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка