Закон україни про внесення змін до деяких законів України щодо реалізації положень Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище в транскордонному контекстіСкачати 234.05 Kb.
Дата конвертації21.02.2016
Розмір234.05 Kb.

Проект


Вноситься народним депутатом України

Семиногою А.І. (№ 191)
ЗАКОН УКРАЇНИ


про внесення змін до деяких законів України щодо реалізації положень Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище

в транскордонному контексті

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:


І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Законі України «Про охорону навколишнього природного середовища» (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 41, ст. 546;
2000 р., № 5, ст. 34):

1) статтю 18 доповнити пунктом к) такого змісту:

«к) бере участь в оцінці впливу на навколишнє середовище»;
2) частину першу статті 20 доповнити пунктом о) такого змісту:

«о) бере участь в оцінці впливу на навколишнє середовище, у тому числі у транскордонному контексті»;
 1. доповнити розділом VI-1 такого змісту:

«Розділ VІ-1. ОЦІНКА ВПЛИВУ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ


Стаття 25-1. Заява про наміри
У разі, якщо фізичні чи юридичні особи (Замовники) планують здійснювати діяльність, яка може призвести до значного впливу на навколишнє середовище, здоров'я і безпеку людей, флору, фауну, грунт, повітря, воду, клімат, ландшафт, історичні пам'ятки та інші матеріальні об'єкти, чи на взаємозв'язок між цими факторами, культурну спадщину, соціально-економічні умови, які є результатом зміни цих факторів, чи діяльність, яка може спричинити значний транскордонний вплив, обов’язково проводиться оцінка впливів на навколишнє середовище.

Перелік видів діяльності та об’єктів, які підлягають оцінці впливів на навколишнє середовище, затверджується Кабінетом Міністрів України.

Оцінці впливів на навколишнє середовище підлягають також проекти, які передбачається реалізовувати одночасно та (чи) які мають тісний взаємозв’язок (кумулятивні проекти) і, взяті разом, досягають відповідних показників (розміру, потужності тощо) чи перевищують їх.

Види діяльності вважаються такими, що мають тісний взаємозв’язок у разі, якщо вони:

розташовані на одному експлуатаційному майданчику та є поєднані спільним процесом експлуатації чи спільним обладнанням;

впливають на довкілля і ландшафт, за умови, тісного просторового поєднання між проектами планованої діяльності.

Ці критерії застосовуються лише до видів діяльності, передбачених переліком видів діяльності та об’єктів, які підлягають оцінці впливу на навколишнє середовище.

Замовники подають Заяву про наміри у письмовому вигляді та електронній формі до:

центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища у разі, якщо вид діяльності підлягає оцінці впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті чи може мати значний негативний вплив на дві або більше областей;

обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, Ради міністрів Автономної Республіки Крим у разі, якщо планована діяльність може мати значний негативний вплив на одну область.

Органи, зазначені у частині шостій цієї статті перевіряють зміст поданої Заяви про наміри, вносять її до Єдиного реєстру та оприлюднюють на своєму офіційному веб-сайті в мережі Інтернет.

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища надсилає копію Заяви про наміри до обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, на територію яких буде спричинено чи може бути спричинено негативний вплив планованої діяльності.

Обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, Рада Міністрів Автономної Республіки Крим надсилають копію Заяви про наміри до сільських, селищних, міських рад територій, на які буде спричинено чи може бути спричинено негативний вплив планованої діяльності, які забезпечують її доведення до відома громади цих населених пунктів.

Необхідну кількість примірників Заяви про наміри забезпечує Замовник.

Заява про наміри має містити інформацію про:


 • суб’єкта господарювання;

 • плановану діяльність, стосовно якої буде прийматися рішення;

 • місце здійснення планованої діяльності;

 • соціально-економічний вплив планованої діяльності;

 • потребу у ресурсах у процесі здійснення планованої діяльності;

 • транспортне забезпечення під час реалізації планованої діяльності;

 • загальні технічні характеристики, включаючи параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяги виробництва тощо);

 • екологічні та інші обмеження планованої діяльності;

 • необхідну еколого-інженерну підготовку і захист території, на якій буде реалізовуватися планована діяльність;

 • територію, джерела та види можливих впливів на навколишнє середовище;

 • передбачену процедуру оцінки впливів на навколишнє середовище та участі громадськості, а саме: про початок виконання процедури; про час і місце запланованого громадського слухання; про орган державної влади, в якому можна отримати інформацію щодо запланованої діяльності та про орган державної влади, до якого передано інформацію щодо запланованої діяльності для розгляду громадськістю; про орган державної влади, до якого можуть надсилатися зауваження чи запитання щодо планованої діяльності та строк їх подання; про екологічну інформацію щодо планованої діяльності, яка є в наявності; про підстави для проведення оцінки транскордонного впливу на навколишнє середовище;

 • належність планованої діяльності до переліку видів діяльності, які підлягають оцінці впливів на навколишнє середовище;

 • проведення та процедуру громадського обговорення завдання на проектування (у разі коли Замовник вирішив проводити громадське обговорення цього завдання);

 • документ дозвільного характеру, який дає право на реалізацію планованої діяльності;

 • державний орган, до повноважень якого належить прийняття документа дозвільного характеру.


Стаття 25-2. Завдання на проведення оцінки впливів на навколишнє середовище
Завдання на проведення оцінки впливів на навколишнє середовище готує та затверджує замовник.

Обласна, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, а у випадку, передбаченому абзацом другим частини п’ятої статті 25-1 цього Закону, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, мають право протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення Заяви про наміри надати пропозиції до проекту завдання на розробку матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище.

За зверненням Замовника обласна, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, а у випадку, передбаченому абзацом другим частини п’ятої статті статті 25-1 цього Закону, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища надають потягом 30 робочих днів з дня отримання проекту завдання на розробку матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище пропозиції до нього.

При складенні та затвердженні завдання Замовник враховує пропозиції обласної, Київської та Севастопольської міської державних адміністрацій, Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища та громадськості.

Якщо Замовнику не надано зауважень і пропозицій у терміни, визначені цією статтею, вважається, що такі пропозиції відсутні.
Стаття 25-3. Вимоги до матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище
Матеріали оцінки впливів на навколишнє середовище готуються Замовником та подаються до обласної, Київської та Севастопольської міської державних адміністрацій, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, а у випадку, передбаченому абзацом другим частини п’ятої статті 25-1 цього Закону, до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, у паперовому вигляді та електронній формі, які вносяться цими органами до Єдиного реєстру, розміщуються на своїх офіційних веб-сайтах в мережі Інтернет та забезпечують доступ до них громадськості.

Матеріали оцінки впливів на навколишнє середовище є публічно-доступною інформацію. Інформація, яка становить комерційну таємницю, є таємною чи службовою інформацією, що міститься в матеріалах оцінки впливів на навколишнє середовище, може вилучатися Замовником. В такому випадку орган, уповноважений відповідно до цього Закону проводити громадське обговорення планованої діяльності, приймає рішення про те, чи може Замовник вилучити зазначену інформацію.Матеріали оцінки впливів на навколишнє середовище мають містити, як мінімум, наступну інформацію:

 1. опис планованої діяльності, який повинен включати: опис фізичних характеристик діяльності та потреб у використанні земельних ділянок протягом фази спорудження необхідних для здійснення діяльності споруд та фази здійснення планованої діяльності; опис головних характеристик виробничого процесу, виду та кількості матеріалів, які планується використовувати; оцінку за видами та кількістю очікуваних відходів та викидів (скидів), забруднення води, повітря, ґрунту, шуму, вібрації, випромінювання, тепла, радіації тощо, які є результатом здійснення планованої діяльності;

 2. цілі планованої діяльності;

 3. опис альтернатив (територіального або технологічного характеру тощо) планованої діяльності, у тому числі варіанту відмови від планованої діяльності, перелік підстав щодо обраного запропонованого варіанту, беручи до уваги екологічні наслідки;

 4. опис складових навколишнього середовища, які ймовірно зазнають суттєвого впливу з боку пропонованої діяльності, а також її альтернативних варіантів, включаючи, зокрема, населення, фауну, флору, грунт, воду, повітря, кліматичні фактори, матеріальні активи, включаючи об’єкти культурної спадщини, ландшафт та взаємозв’язки між цими елементами;

 5. опис можливих суттєвих наслідків пропонованої діяльності (включаючи оцінку їх масштабів) для навколишнього середовища, зумовлених: здійсненням цієї діяльності, використанням у процесі здійснення діяльності природних ресурсів, викидами, скидами забруднюючих речовин, створенням незручностей для осіб та здійсненням операцій у сфері поводження з відходами;

 6. опис методів, покладених в основу прогнозування, які використовувалися для оцінки наслідків для довкілля, зазначених у пункті 5, а також інформацію про навколишнє середовище, яка була використана;

 7. опис заходів, спрямованих на попередження, зменшення та, за наявності такої можливості, усунення істотних негативних наслідків для навколишнього середовища;

 8. резюме нетехнічного характеру (інформація зазначена у попередніх абзацах без технічних даних);

 9. визначення складнощів (відсутності достатніх технічних засобів, технічних недоліків чи відсутності інформації), які були виявлені у процесі підготовки матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище;

 10. зауваження і пропозиції, які надійшли в результаті оприлюднення Заяви про наміри до обласної, Київської та Севастопольської міської державних адміністрацій, Ради Міністрів Автономної Республіки Крим та центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища;

 11. короткий зміст програм моніторингу планованої діяльності та заходів для післяпроектного аналізу планованої діяльності.


Стаття 25-4. Вимоги до громадського обговорення матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище
При надходженні матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, останній протягом тижня з дня надходження надсилає їх до обласної, Київської та Севастопольської міської державних адміністрацій, Ради Міністрів Автономної Республіки Крим території, яких можуть зазнати негативного впливу планованої діяльності. Обласна, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, отримавши ці матеріали, розпочинають процедуру відповідно до частини третьої – восьмої цієї статті.

Замовник забезпечує необхідну кількість копій матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище та оплату всіх необхідних заходів, пов’язаних з громадським обговоренням матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище.

Обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, Рада міністрів Автономної Республіки Крим з дня отримання матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище вносять ці матеріали до Єдиного реєстру, оприлюднюють їх на своєму офіційному веб-сайті в мережі Інтернет та забезпечують можливість ознайомлення громадськості з матеріалами оцінки впливів на навколишнє середовище, а також іншою наявною у них інформацією, яка стосується цього виду планованої діяльності.

Громадськість має право знайомитися з матеріалами оцінки впливів на навколишнє середовище та іншою зазначеною вище інформацією протягом не менше 30 днів. Впродовж цього строку та двох тижнів після його закінчення громадськість та органи виконавчої влади мають право подавати свої зауваження та коментарі до матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище.

Після закінчення строку, передбаченого частиною четвертою цієї статті, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, Рада міністрів Автономної Республіки Крим приймають рішення про час та місце проведення громадського слухання (громадських слухань) щодо матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище.

Після закінчення строку, передбаченого частиною четвертою цієї статті та проведення громадського слухання (громадських слухань), обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, Рада Міністрів Автономної Республіки Крим збирають зауваження і коментарі, які надійшли від громадськості та органів виконавчої влади, та протягом двох тижнів передає їх та матеріали оцінки впливу на навколишнє середовище для проведення державної екологічної експертизи матеріалів оцінки впливу на навколишнє середовище до:

центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища у разі, якщо вид діяльності підлягає оцінці впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті чи може мати значний негативний вплив на дві або більше областей;

територіальних органів центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища у разі, якщо планована діяльність може мати значний негативний вплив на одну область.

Після проведення державної екологічної експертизи матеріалів оцінки впливу на навколишнє середовище органами, зазначеними у частині шостій цієї статті, ці органи вносять висновки державної екологічної експертизи до Єдиного реєстру, розміщують їх на своїх офіційних веб-сайтах в мережі Інтернет та надсилають обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям, Раді міністрів Автономної Республіки Крим.

Обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, Рада міністрів Автономної Республіки Крим передають зауваження та коментарі щодо матеріалів оцінки впливу на навколишнє середовище, які надійшли від громадськості та органів виконавчої влади, а також висновок державної екологічної експертизи матеріалів оцінки впливу на навколишнє середовище до органу державної влади, який відповідно до законодавства приймає остаточне рішення щодо реалізації планованої діяльності.

Не приймаються зауваження і коментарі від громадськості та органів виконавчої влади, подані після закінчення строку визначеного цією статтею.

Стаття 25-5. Остаточне рішення
Документ дозвільного характеру, що дає право здійснювати плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливів на навколишнє середовище, є остаточним рішенням.

Державний орган, що приймає остаточне рішення, враховує інформацію, яка міститься у матеріалах оцінки впливів на навколишнє середовище, зауваження і коментарі громадськості, органів виконавчої влади щодо матеріалів оцінки впливу на навколишнє середовище, а також висновок державної екологічної експертизи матеріалів оцінки впливу на навколишнє середовище.

Отримання негативного висновку державної екологічної експертизи матеріалів оцінки впливу на навколишнє середовище є підставою для відмови у видачі документа дозвільного характеру щодо реалізації планованої діяльності.

Документ дозвільного, який є остаточним рішенням, повинен містити інформацію щодо підстав, на основі яких дозвільним органом видано документ дозвільного характеру щодо реалізації планованої діяльності.

Строк прийняття документа дозвільного характеру, який є остаточним рішенням, складає 30 днів.

Дозвільний орган забезпечує можливість ознайомлення із документами дозвільного характеру, який є остаточним рішенням, та інформацією, отриманою в результаті проведення оцінки впливів на навколишнє середовище протягом усього часу здійснення відповідної планованої господарської діяльності.


Стаття 25-6. Післяпроектний аналіз
Якщо при здійсненні господарської діяльності щодо якої проводилася оцінка впливу на навколишнє середовище з’явиться інформація про негативний вплив здійснюваної господарської діяльності на життя і здоров’я людини чи навколишнє середовище, і якщо такий вплив не був оцінений під час проведення оцінки впливів на навколишнє середовище та/або який істотно змінює оцінку впливу на навколишнє середовище здійснюваної діяльності, документ дозвільного характеру, який є остаточним рішенням для такої діяльності, підлягає анулюванню.

У такому випадку процедура оцінки впливів на навколишнє середовище проводиться повторно з урахуванням виявленої інформації у порядку, передбаченому Розділом V-I цього Закону.


Стаття 25-7. Обов’язковість оцінки транскордонного впливу на навколишнє середовище
Планована діяльність, яка може мати значний транскордонний вплив на навколишнє середовище, підлягає процедурі оцінки транскордонного впливу на навколишнє середовище до початку здійснення такої діяльності.

Забороняється здійснення діяльності, яка підлягає оцінці впливів на навколишнє середовище і стосовно яких була розпочата процедура оцінки транскордонного впливу, до завершення такої процедури.

Оцінка транскордонного впливу на навколишнє середовище проводиться на підставі рішення центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Залежно від місця розташування планованої діяльності, оцінка транскордонного впливу на навколишнє середовище проводиться:

за процедурою держави походження – стосовно планованої діяльності, яка буде здійснюватись на території України;

за процедурою зачепленої держави – стосовно планованої діяльності, яка буде здійснюватися на території іноземної держави.

Рішення про врахування результатів оцінки транскордонного впливу на навколишнє середовище є обов’язковим для виконання на території України.
Стаття 25-8. Загальні вимоги до процедури держави походження
Процедура держави походження здійснюється у такі етапи:


 1. прийняття рішення стосовно оцінки транскордонного впливу на навколишнє середовище;

 2. оповіщення зачеплених держав;

 3. підготовка матеріалів оцінки транскордонного впливу на навколишнє середовище;

 4. громадське обговорення;

 5. консультації з зачепленою державою (державами);

 6. врахування результатів оцінки транскордонного впливу на навколишнє середовище планованої господарської діяльності;

 7. надання остаточного рішення зачепленим державам;

 8. післяпроектний аналіз.

Стаття 25-9. Рішення стосовно оцінки транскордонного впливу на навколишнє середовище
Оцінка транскордонного впливу на навколишнє середовище проводиться за рішенням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища та яке приймається на підставі:

  1. інформації стосовно планованої діяльності, яка є у розпорядженні цього органу;

  2. звернення іноземної держави (держав) про проведення оцінки транскордонного впливу на навколишнє середовище на підставах, передбачених Конвенцією про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті (Конвенції Еспо);

  3. заяви про наміри.

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища має право:

прийняти рішення щодо оцінки транскордонного впливу на навколишнє середовище на будь-якому етапі проектувальних робіт та дозвільних процедур;

вимагати зупинення дозвільних процедур до завершення процедури оцінки транскордонного впливу на навколишнє середовище планованої діяльності.

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища протягом 10 робочих днів письмово повідомляє суб’єкта господарювання про рішення стосовно проведення оцінки транскордонного впливу на навколишнє середовище планованої діяльності.

Дозвільний орган на підставі звернення, передбаченого частиною третьою цієї статті, зупиняє дозвільну процедуру до завершення процедури оцінки транскордонного впливу на навколишнє середовище планованої діяльності.
Стаття 25-10. Оповіщення зачеплених держав
Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, надсилає офіційне оповіщення державам, навколишнє середовище яких може зазнати значного транскордонного впливу.

Замовник готує проект оповіщення зачеплених держав та забезпечує його переклад іноземною мовою (мовами).

Оповіщення містить інформацію про плановану діяльність, включаючи наявну інформацію про її можливий транскордонний вплив, інформацію про можливе рішення та процедуру оцінки транскордонного впливу на навколишнє середовище планованої діяльності.

В оповіщенні зазначається строк, який надається зачепленій державі для надання відповіді щодо участі в оцінці транскордонного впливу на навколишнє середовище і складає не менше 30 днів. Цей строк починає обраховуватися з дня отримання оповіщення зачепленою державою.

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища припиняє процедуру оцінки транскордонного впливу на навколишнє середовище у разі відмови усіх зачеплених держав брати участь у цій оцінці чи відсутності їх відповіді у встановлений строк.
Стаття 25-11. Підготовка матеріалів оцінки транскордонного впливу на навколишнє середовище
Розробка матеріалів оцінки транскордонного впливу на навколишнє середовище забезпечується Замовником.

Завдання на розробку матеріалів оцінки транскордонного впливу на навколишнє середовище готується Замовником та погоджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища за зверненням Замовника може надіслати запит до зачеплених держав стосовно надання інформації про навколишнє середовище відповідних територій, які можуть зазнати істотного впливу від планованої діяльності, та передає отриману інформацію Замовнику.

Замовник забезпечує переклад усіх матеріалів оцінки транскордонного впливу на навколишнє середовище іноземною мовою (мовами), які визначаються у кожному конкретному випадку центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Усі матеріали оцінки транскордонного впливу на навколишнє середовище Замовник передає центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, який вносить їх до Єдиного реєстру та надає зачепленим державам. Усі матеріали оцінки транскордонного впливу на навколишнє середовище є публічною інформацією.
Стаття 25-12. Громадське обговорення матеріалів оцінки транскордонного впливу на навколишнє середовище
Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища спільно із зачепленими державами забезпечує громадське обговорення матеріалів оцінки транскордонного впливу на навколишнє середовище. Громадське обговорення матеріалів оцінки транскордонного впливу в межах території України здійснюється за рахунок Замовника згідно з цим Законом.

Державні органи зачепленої держави відповідно до національного законодавства розміщують повідомлення про початок громадського обговорення матеріалів оцінки транскордонного впливу на навколишнє середовище, його порядок та строки.

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища:

надає можливість громадськості, що проживає у районах іноземної держави, які можуть зазнати впливу планованої діяльності, надати свої зауваження і пропозиції у письмовій формі;

бере участь у громадських слуханнях на території зачеплених держав для обговорення матеріалів оцінки транскордонного впливу на навколишнє середовище;

може залучати до складу делегації представників Замовника, інших органів виконавчої влади;

узагальнює всі зауваження і пропозиції, отриманні під час громадського обговорення матеріалів оцінки транскордонного впливу на навколишнє середовище, готує звіт про громадське обговорення матеріалів оцінки транскордонного впливу;

проводить державну екологічну експертизу матеріалів оцінки впливу на навколишнє середовище.


Стаття 25-13. Врахування результатів оцінки транскордонного впливу на навколишнє середовище планованої діяльності
Рішення про врахування результатів оцінки транскордонного впливу на навколишнє середовище приймається Міжвідомчою радою з питань оцінки транскордонного впливу на навколишнє середовище. До складну Спільної наради з питань оцінки транскордонного впливу на навколишнє середовище входять представники центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів та інших заінтересованих органів виконавчої влади. Положення про Міжвідомчу раду з питань оцінки транскордонного впливу на навколишнє середовище затверджується Кабінетом Міністрів України.

До результатів оцінки транскордонного впливу на навколишнє середовище належать: 1. матеріали оцінки транскордонного впливу на навколишнє середовище;

 2. протоколи (листи) як результат консультацій з зачепленою державою (державами);

 3. звіт про громадське обговорення матеріалів оцінки транскордонного впливу навколишнє середовище;

 4. висновок державної екологічної експертизи матеріалів оцінки впливу на навколишнє середовище.

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища надає усім зачепленим державам екземпляр рішення Міжвідомчої ради з питань оцінки транскордонного впливу на навколишнє середовище стосовно планованої діяльності, вносить його до Єдиного реєстру протягом 10 робочих днів з моменту його прийняття.

Переклад рішення Міжвідомчої ради з питань оцінки транскордонного впливу на навколишнє середовище іноземною мовою (мовами) забезпечує Замовник.


Стаття 25-14. Надання остаточного рішення зачепленим державам
Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища інформує усі зачеплені держави про рішення дозвільного органу про надання чи відмову у наданні документа дозвільного характеру на здійснення планованої діяльності, яка підлягала оцінці транскордонного впливу на навколишнє середовище та оприлюднює його на власному офіційному веб-сайті в мережі Інтернет.
Стаття 25-15. Основні вимоги до процедури зачепленої держави

Оцінка транскордонного впливу на навколишнє середовище за процедурою зачепленої держави проводиться за рішенням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, яке приймається на підставі: 1. інформації, яка є в його розпорядженні стосовно планованої діяльності, яка буде здійснюватися на території (під юрисдикцією) іноземної держави та може мати значний негативний вплив на навколишнє середовище України;

 2. оповіщення про плановану діяльність, надісланого іноземною державою.

Участь України у процедурі зачепленої держави щодо планованої діяльності забезпечується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища та може передбачає:

 1. надсилання звернення іноземній державі стосовно необхідності проведення оцінки транскордонного впливу на навколишнє середовище;

 2. надання відповіді на оповіщення із зазначенням зацікавленості (незацікавленості) взяти участь в оцінці транскордонного впливу на навколишнє середовище;

 3. участь у консультаціях між державою походження та зачепленою державою (державами) стосовно наданих матеріалів оцінки транскордонного впливу на навколишнє середовище;

 4. забезпечення участі громадськості;

 5. інші дії та заходи.

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища:

оприлюднює своє рішення стосовно проведення оцінки транскордонного впливу на навколишнє середовище за процедурою зачепленої держави;

сприяє громадському обговоренню матеріалів оцінки транскордонного впливу на навколишнє середовище та їх врахуванню;

повідомляє громадськість про остаточне рішення, прийняте державою походження.
 1. У Законі України «Про екологічну експертизу» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1995 р., № 8, ст. 54; 2000 р., №27, ст. 213, офіційне опублікування):

 1. частину першу статті 13 після слова «організаціями» доповнити словом «, підприємствами»;
 1. частину першу статті 14 доповнити пунктом 7 такого змісту:

«7) матеріали оцінки впливу на навколишнє середовище.»;


 1. частину першу статті 15 доповнити пунктом 8 такого змісту:

«8 матеріали оцінки впливу на навколишнє середовище.»;
4) статтю 32 доповнити пунктом 5-1 такого змісту:

«5-1) здійснювати оцінку впливів на навколишнє середовище у порядку, встановленому Законом.

3. У Законі України «Про регулювання містобудівної діяльності» (Офіційний вісник України, 2011 р., № 18, ст. 735; 2011 р., № 44, ст. 1775, офіційне опублікування):

1) У статті 31:

в абзаці третьому частини першої слова «додається оцінка існуючого чи передбачуваного впливу на стан навколишнього природного середовища. Перелік таких об'єктів визначається Кабінетом Міністрів України.» замінити словами «додаються матеріали оцінки впливу на навколишнє середовище. Перелік видів діяльності та об’єктів, які підлягають оцінці впливів на навколишнє середовище, затверджується Кабінетом Міністрів України.»;

частину другу після абзацу першого доповнити абзацом такого змісту:

«За проектами будівництва об'єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку, а також об'єктів, які підлягають оцінці впливу на навколишнє природне середовище проводиться оцінка впливу на навколишнє середовище у порядку, визначеному Законом.»;

у зв’язку з цим абзац другий вважати відповідно абзацом третім;

пункт 1 частини четвертої після слів «належать до IV і V категорій складності,» доповнити словами «а також, які підлягають оцінці впливу на навколишнє природне середовище».

2) абзац другий частини четвертої статті 37 доповнити пунктом 4) такого змісту:

«4) результати оцінки впливу на навколишнє середовище.»
ІІ. Прикінцеві положення.
1) Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2) Кабінету Міністрів України у двомісячний строк з дня опублікування цього Закону:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.Голова Верховної Ради

України В.Литвин
База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка