Законі України "Про освіту", "Про загальну середню освіту"Скачати 306.67 Kb.
Дата конвертації05.03.2016
Розмір306.67 Kb.
Основні програмні орієнтири виховання підростаючого покоління визначені у Законі України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", Державній національній доктрині розвитку освіти, концепціях національного, громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності та інших документах.

Національна програма виховання дітей та учнівської молоді в Україні визначає, що „метою виховання є становлення громадянина України, патріота своєї країни, готового самовіддано розбудовувати її як суверенну, незалежну, демократичну, правову і соціальну державу, здатного виявляти національну гідність, знати свої обов’язки і права, цивілізовано відстоювати їх, сприяти громадянському миру і злагоді в суспільстві, поводитися компетентно, бути конкурентоспроможним, успішно реалізовуватися в соціумі як громадянин, сім’янин, професіонал, носій культури“

А тому пріоритетним завданням виховання на сучасному етапі є формування особистості патріота України, який усвідомлює свою належність до сучасної європейської цивілізації, підготовлений до життя і чітко орієнтується в сучасних реаліях. Виходячи з цього, визначена основна мета виховної роботи в нашій школі – це виховання активного, свідомого громадянина незалежної держави, тобто людини, якій властиві особистісні якості й риси характеру, світогляд, спосіб мислення, вчинки та поведінка, що спрямовані на саморозвиток, самовдосконалення, самореалізацію в соціумі, що в дорослому самостійному житті дасть можливість сприяти розвитку демократичного громадянського суспільства в Україні.

„Школа – це маленька держава. Вона не може існувати без ідеї, задуму, що захоплює дітей, учителів і батьків“. „Поспішаймо робити добро. Духовне добро. Воно стократ цінніше від матеріального,-“ стверджував О.А.Захаренко. Ідея добротворення лежить в основі виховної системи школи.

В першу чергу, виховна система – це система соціальна. Її ядро – люди та їхні потреби, мотиви, інтереси, ціннісні орієнтації, дії, відносини. Адже виховна система обумовлена суспільною потребою у створенні спеціальних умов для розвитку у людського індивіда здібностей жити і працювати в соціумі, освоювати і виконувати соціальні ролі, перетворювати природну і соціальну дійсність.

Виховна система — це цілісне утворення, яке організується в процесі інтеграції основних компонентів виховання (мета, суб'єкти виховання, їхня діяльність, спілкування, відносини, кадровий потенціал, матеріальна база), що сприяє в кінцевому рахунку розвитку і саморозвитку особистості, створенню своєрідного, за визначенням К.Д. Ушинського, "духу школи".

Разом з тим виховна система - система педагогічна, тобто навчальна. Тому її функціонування , в першу чергу, пов’язане з реалізацією таких основних педагогічних завдань:

- формування в учнів цілісної системи наукових знань про природу, суспільство, людину;

- оволодіння учнями прийомами і способами основних видів діяльності;

- розвиток креативних здібностей дитини, її нахилів і талантів;

- формування в учнів ціннісного ставлення до різних сторін навколишньої дійсності і до самих себе;

- розвиток у дитини прагнення і здатності до самопізнання, самореалізації, самоствердження і самоосвіти;

- формування в школі колективу як сприятливого середовища для розвитку і життєдіяльності дітей і дорослих.

Ці завдання реалізуються в процесі навчально-виховної діяльності як під час проведення уроків, так і в позаурочній роботі.

Але насамперед виховна система – це система ціннісно орієнтована. Процес виховання спрямований на формування наукового підготовку до повноцінного, соціально активного життя.світогляду та загальнолюдських цінностей, народної та національної культури, високоморальних людських стосунків, громадянських рис,

З Основних орієнтирів випливають напрями виховної діяльності. Педагоги школи глибоко усвідомлюють, що соціальна адаптація учнів, розуміння ними своїх прав та свідомого виконання обов’язків у значній мірі залежить від правильно визначених та обраних шляхів реалізації виховного процесу. Тому пріоритетними питаннями у виховній роботі школи залишається забезпечення всебічного розвитку особистості, сприяння її самовихованню й самореалізації, спрямування їх у своїй діяльності керуватися загальнолюдськими цінностями, глибоко розуміти традиції свого народу. У зв'язку з цим виховна діяльність школи була спрямована згідно напрямів:

Досягнення виховної мети передбачає дотримання принципів виховання, визначених концептуальними засадами національної програми.

Кожний принцип як важлива складова системи взаємопов'язаний з іншими, їх гармонійне поєднання є запорукою ефективного виховного процесу.

В основу виховної роботи педагогічного колективу покладено ідею особистісно орієнтованого виховання.

У центрі виховної системи, як і всього педагогічного процесу, знаходиться дитина. Зовнішній педагогічний вплив на дитину організовується таким чином, щоб він пробуджував внутрішні сили, стимулював прагнення до саморозвитку.

Тому пріоритетними завданнями у виховній роботі школи є:

•реалізація особистісно орієнтованого підходу в навчально-виховному процесі;

•залучення молоді до національної та світової культури;

•збереження морального та фізичного здоров’я підростаючого покоління;

•виховання патріотизму, громадянських якостей особистості;

•забезпечення педагогічних умов для соціалізації школярів, виховання в них життєвої компетентності.

•створення необхідних умов для самовизначення і самореалізації особистості.
Для реалізації цих завдань у школі створюється план виховної роботи та окремі плани, які затверджуються на засіданнях методичних об’єднань класних керівників. Ці плани охоплють всі напрямки виховання: патріотичне, правове, моральне, художньо-естетичне, трудове, фізичне, екологічне, превентивне та включають у себе календарні, традиційні шкільні свята, заходи, конкурси щодо втілення національної програми «Діти України», «Комплексної програми профілактики злочинності і бездоглядності», «Програми профілактики ВІЛ-інфекції», «Національної програми відродження та розвитку українського козацтва», та заходи щодо зміцнення моральності та утвердження здорового способу життя тощо. Це є основою функціонування і розвитку виховної системи школи.

У процесі поетапної виховної діяльності класні керівники, класоводи керуються особистісно орієнтованим підходом до здібностей, нахилів кожного учня, тим самим створюючи умови для саморозвитку, самовдосконалення, самореалізації на основі національних та загальнолюдських цінностей. Доцільно організована позаурочна діяльність сприяє формуванню стійких переконань, розвиває дитячу ініціативу, дисциплінує підлітків, впливає на розвиток їхніх почуттів, волі, характеру і високої моралі. Діти вчаться вирішувати практичні завдання, розв’язувати життєві проблеми, працювати над собою.

У школі діє учнівське самоврядування. Через діяльність органу самоврядування, який називається парламент, широко залучаються учні до управління шкільними справами. Силами активістів парламенту під керівництвом педагога-організатора та за допомогою учителів, класних керівників організовуються шкільні вечори. Також членами учнівського самоврядування систематично перевіряються робочі куточки у класах, стан озеленення школи, санітарний стан кабінетів, чергування по школі, аналіз рапортів дисципліни і порядку, проводиться день самоврядування до Дня учителя. Ініціатива проведення ярмарок, акцій милосердя тощо належить парламенту. Згідно плану, щопонеділка відбуваються загальношкільні лінійки, де учні звітуються про стан чергування по школі. Підсумок роботи чергового класу висвітлюється у щотижневій газеті “Голос чергового”.

Учнівське самоврядування – це забезпечення реальних прав і обов”язків учнів, важливого фактору демократизації шкільного життя, визначення ступеня громадської активності учнів.Громадянське виховання є провідним напрямом виховної системи нашої школи
Розвиток особистості здійснюється через самостійність, ініціативу, вільний вибір видів діяльності, творчий підхід до виконання різних справ учнями, учителями і батьками, врахування вікових особливостей школярів.

В цьому процесі діти набувають певного соціального досвіду, що в майбутньому дасть їм можливість самореалізуватися: бути конкурентоспроможним, успішно реалізуватися в соціумі як громадянин, сім’янин, професіонал, носій культури.

Становлення громадянина України, патріота своєї країни, готового самовіддано розбудовувати її як суверенну, незалежну, демократичну, правову і соціальну державу, здатного виявляти національну гідність, знати свої обов’язки і права, цивілізовано відстоювати їх, сприяти громадянському миру і злагоді в суспільстві, поводитися компетентно - ось головна мета громадянського виховання.
Форми і методи роботи з громадянського виховання

Уроки громадянської освіти

Уроки правознавства та суспільствознавства

Інтелектуальні та рольові ігри

Конкурси, свята, екскурсії

Створення альбомів, фотовиставки

Робота в історичному музеї, в краєзнавчому музеї (світлиці)

Вивчення історії школи, села, краю, держави

Вивчення родоводу своєї сім”ї

Родинні свята

Місячники, тижні, анкетування

Самоврядування

Учнівський лекторій,

Клуб інформаторів “Світ навколо нас”

Вікторини

Семінари, конференції

Дискусії, круглі столи

Класні години

Самообслуговування

Зустрічі з працівниками правоохоронних органів

Виховання в учнів моральних ідеалів суспільства, почуття любові до Батьківщини, прагнення до миру, потреби в праці на благо суспільства здійснюється і через військово-патріотичне виховання. Зустрічі з ветеранами, уроки мужності, шефство над учасниками Великої Вітчизняної війни є невід"ємною частиною виховного процесу.
f:\начальство\dsc_0939 копия.jpg
Однією з підланок громадянського виховання є морально-правове виховання

Формування стійких моральних якостей, почуттів, навичок і звичок поведінки на основі засвоєння ідеалів, норм і принципів моралі, законів держави, знання прав та обов’язків, непримириме ставлення до відхилень від норм моральної поведінки, до проявів егоїзму, жорстокості, - ось неповний перелік завдань цього напряму.

В урочній системі школи це здійснюється через викладання курсу правознавства, етики.

Позакласна робота проводиться в формі тренінгів, бесід, круглих столів, годин спілкування, інтелектуальних ігор, відвертої розмови під час проведення Місячників правової освіти, Тижнів правових знань.

Проводиться єдина класна година за темою «Мої права – твої права», конкурс плакатів за темою «Права очима дітей», правовий брейн-ринг «Турнір Феміди», рольова гра «Розслідування ведуть…» тощо. У рамках проведення Місячника правової освіти для учнів школи проводяться бесіди за участю представників громадських та державних організацій.

Форми і методи роботи:

-тематичні загальношкільні лінійки та класні години,

- зустрічі з юристами.

- лекції, бесіди на правову тематику.

- анкетування.

- зустрічі з працівниками правоохоронних органів.

- уроки правознавства.

- олімпіади з правознавства.

- індивідуальні бесіди з важковиховуваними учнями.

- батьківські лекторії.

- відвідування проблемних сімей вдома.


Питання правової відповідальності неповнолітніх та їх батьків розглядаються на батьківських зборах, засіданнях Ради з профілактики правопорушень.

Робота адміністрації та педагогічного колективу з профілактики правопорушень, злочинів, бродяжництва серед неповнолітніх у 2010-2011 н.р. була побудована відповідно до Указів Президента України від 28.01.2000р. №113 «Про додаткові заходи щодо запобігання дитячої бездоглядності» (із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України від 13.11.2001 № 1071/2001), Державної програми подолання дитячої безпритульності і бездоглядності на 2006-2010 роки, наказу Міністерства освіти і науки України від 25.12.2006 №844 «Про вжиття додаткових заходів щодо профілактики та запобігання жорстокому поводженню з дітьми».

Рада профілактики правопорушень та злочинів серед неповнолітніх, проводить роботу з учнями, схильними до порушень внутрішкільної дисципліни, щодо запобігання негативних проявів в підлітковому середовищі. Проводяться зустрічі учнів школи з представниками ССМ, дільничним інспектором, представниками правоохоронних органів. Так, протягом 2009-2010 н.р. представники ССД провели для учнів школи 8 заходів, представники ВКМСД - 5 заходів, протягом 2009-2010 н.р. відбулось 10 зустрічей учнів школи з представниками правоохоронних органів. У рамках роботи з профілактики алкоголізму, наркоманії, СНІДу у 2010-2011 н.р. були проведені лекції «Профілактика вживання алкогольних напоїв, наркотичних речовин, тютюнопаління», «Алкоголь і діти», «Паління шкодить здоров’ю», Здоровий спосіб життя, формування моральних цінностей та якостей у дітей»,.Слід назвати й такі заходи, як систематичне оновлення банку даних на дітей девіантної поведінки, дітей, що опинились в складних життєвих обставинах, корекційну роботу психолога з такими категоріями учнів, охоплення їх гуртковою роботою тощо.

Питання роботи школи з профілактики дитячої бездоглядності та попередження злочинності серед неповнолітніх розглядаються на педрадах, нарадах при директорі, засіданнях м/о класних керівників.Формування здорового способу життя


  • Уроки ОБЖ, "Захист Вітчизни", медико-санітарна підготовка, основи здоров'я, етика

  • Гуртки: "Юний дендролог", "Юний квітникар", "ДЮРП", "ЮІР", "Юний турист"

  • Факультатив "Рівний - рівному"

  • Клуби: "Юний лектор", "Юний інформатор"

  • Спортивні секції

  • Гаряче харчування

  • Пришкільний оздоровчий табір "ПАРОСТОК“У Законі України „Про загальну середню освіту” одним із завдань нашої освіти є виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я громадян як найвищої соціальної цінності, формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів. Отже, серед пріоритетних напрямків роботи школи є пропаганда здорового способу життя, стимулювання в учнів прагнення до здорового способу життя, так як людина є найвища цінність, а її здоров’я – ціннісне надбання нації, народу, людської цивілізації. Наша школа входить у районну мережу Шкіл сприяння здоров’ю.

З метою спостереження за станом психічного здоров’я учнів соціально-психологічною службою школи проводяться тестування, результати яких використовуються для корекції стану здоров’я учнівського колективу, усунення конфліктних ситуацій, зниження тривожності учнів. Зустрічі з лікарями, тренінги „Як стати здоровим”, „ Як запобігти тютюнопалінню” сприяють поліпшенню психологічного клімату в колективі. Отже, мета педагогічного колективу школи – виховання особистості учня з високою культурою здоров’я, здатної до самореалізації у даному суспільстві за даних умов, яка формує свій життєвий досвід на основі духовно-моральних, національних та загальнолюдських цінностей- реалізовується через діяльність Школи сприяння здоров’ю.

Екологічне виховання
У долі природи – наша доля “, так ми розуміємо своє співіснування з природою в сучасному світі.

Екологічна культура - це світорозуміння людини, яке включає в себе і свідоме ставлення її до всього сущого, і формування екологічної культури кожного члена суспільства. А тому важливе завдання, яке стоїть перед школою – це формування уявлень учнів про взаємозв”яки процесів і явищ у природі, про її об’єктивну та універсальну цінність, місце людини в природі як її невід’ємної частини та необхідність дбайливого ставлення до природи.

Виховання учнів серед природи, у взаємодії з нею, реалізація принципу природовідповідності в організації життя та діяльності учнів - принцип екологічного виховання в нашій школі. Не гасло, а практична робота.

Шкільний міні-дендропарк „ Мала Софіївка“ створений руками учнів та вчителів у співпраці з працівниками Уманського дослідного інституту при дендропарку „ Софіївка“.

 • Акція “Мій рідний край”

 • Акція “Сто чудес світу”

 • Робота в дендропарку

 • Благоустрій території школи

 • Озеленення кабінетів

 • Екскурсії по рідному краю
 • Фотовиставки

 • Предметні тижні

 • Гурток “Юний дендролог”

 • Гурток “Юний квітникар”

 • Екологічна агітбригада“Паросток”В основу екологічної роботи з учнями покладена екологічна ідеологія українського суспільства за такими принципами:

- відмова особистості від позиції стороннього спостерігача;

- відмова від визнання пріоритету сили;

- відмова від конфронтації з природою, від гігантоманії;

- бережливе ставлення до навколишнього світу;

Туристсько-краєзнавча робота в системі виховної роботи

Займаючись краєзнавством, учні вивчають історію села, його визначні місця. В рамках Малої академії наук учні пишуть наукові роботи по дослідженню життя видатних людей краю. Як приклад можна привести роботи про Героя України В.Чорновола, видатного діяча, вченого, С.Єфремова.

Здійснюючи екскурсії до річок, джерел, діти впорядковують їх, роблять описи, а з уст старожилів записують легенди. Вивчаючи історію визволення рідного краю від німецько-фашистських загарбників, учні зустрічаються з ветеранами та учасниками війни, записують розповіді про страшні події. Результатом такої роботи стало відкриття в школі історичного музею.

Велике значення мають походи по рідному краю. Спілкування з природою , сприймання і розуміння єдності природи і суспільства - необхідна умова вироблення цінностей і досвіду у взаєминах з природою і навколишнім середовищем.e:\pictures\табір\туризм\p6030082.jpg

Естетичне виховання
Одним із найважливіших елементів виховання дитини є краса. Естетичному вихованню приділяється велика увага.

Художньо-естетичне виховання передбачає виховання естетичних поглядів, смаків у кожного учня, уміння відчувати і відтворювати прекрасне у повсякденному житті, вироблення умінь власноручно примножувати культурно-мистецьке надбання народу. Тому формування духовно багатої і всебічно розвиненої особистості є важливою ланкою і в той же час необхідною умовою розбудови української держави.


e:\флешка 2011\бют\p2240032.jpg m:\ф.вих.сист\p5250018.jpg

Форми роботи, що проводяться в школі з художньо-естетичного виховання:
 • Предметні тижні Гуртки:

 • Виставки, Хореографічний

 • Персональні творчі виставки учнів Вокальний

 • Зустрічі з цікавими творчими людьми Шкільна ізостудія

 • Поетичні та музичні вікторини Поетична студія

 • Екскурсії

 • Мистецькі фестивалі,

 • КВК

 • Конкурси


e:\флешка 2011\бют\p2240052.jpg e:\флешка 2011\бют\p2240007.jpg
c:\documents and settings\loner\мои документы\малюнок куцаєнко.jpg кожушко

Робота з обдарованими дітьми

Проблема роботи з обдарованними дітьми набуває значної актуальності в наш час – час реформування системи національної освіти, піднесення ролі творчої особистості в суспільстві.

Перспективним вирішенням стає організація такого педагогічного процесу, який започатковує методику пошуку і відбору обдарованих дітей та створює умови для розвитку їх природних творчих здібностей. Робота з обдарованими дітьми у школі спрямована на

•пошук і цілеспрямований вияв обдарованих дітей;

• створення максимально сприятливих умов для інтелектуального, духовного, морально-естетичного, фізичного розвитку учнів;

• розробка та впровадження нового змісту освіти, прогресивних технологій навчання;

• забезпечення фундаментальної освітньої підготовки;

•виховання національно свідомого громадянина України.

Як результат такої роботи наші учні мають значні досягнення.

Учні нашої школи традиційно активні учасники міжнародних та всеукраїнських конкурсів. 2011 року учасниками конкурсу юних знавців фізики «Левеня» стали 19 учасників, конкурсу юних знавців математики «Кенгуру» - 57 учасників, історичного “Лелека” – 27 учнів, біологічного “Колосок” – 37 учнів.

З 1997 року учні нашої школи є активними членами МАН. Щороку вони ставали призерами районного та обласного конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт.

Особливо успішною була участь наших учнів у роботі МАН у 2010-2011 н.р.Районний етап конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН:

Магалатій Н.: «Обізнаність молоді щодо проблеми ВІЛ-СНІДу»

10-А клас, керівник – Забудська М.Б., практичний психолог) – І місце

•Тараненко О.: «Традиційна українська хата Черкащини»

(10-А клас, керівник – Янворська Л.А.. вчитель історії) – І місце

• Юрченко В.: «Василь Доманицький – людина, вчений, громадянин»

(10-А клас, Янворська Л.А., вчитель історії) – І місце

• Онуфрієнко А.:«Ідея калокагатії в античній філософії»

(11-А клас, Янворська Л.А., вчитель історії) – І місце

• Сторожук О.: «Семантика орнаментальних знаків рушникового мистецтва Катеринопільщини» (11-А клас, керівник – Сторожук Г.В., вчитель української мови і літератури) – І місце


Обласний етап конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН в м. Черкаси:

• Магалатій Н. (10-А клас, керівник – Забудська М.Б., практичний психолог) – ІІІ місце

• Тараненко О. (10-А клас, керівник – Янворська Л.А.. вчитель історії) – ІІ місце

• Юрченко В. (10-А клас, Янворська Л.А., вчитель історії) – призер конкурсу-захисту

• Онуфрієнко А. (11-А клас, Янворська Л.А., вчитель історії) – ІІ місце

• Сторожук О. (11-А клас, керівник – Сторожук Г.В., вчитель української мови і літератури) – І місце


Сторожук О. ( 11-А клас) - ІІ місце на Всеукраїнському етапі конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН в м. Києві.

Гуманізація –один із основних принципів виховання.

Враховуючи складність та суперечливість сучасного світу, школа виступає ще й фактором захисту, безпеки підростаючого покоління. Крім того, школа також коригує різнобічний вплив зовнішнього середовища своїми цінностями, орієнтирами, правилами життя, виховними традиціями, втілюючи один із принципів виховання – гуманізм.

Гуманістична система виховання і навчання учнів забезпечує:

- особистісний підхід до виховання, уважне ставлення до унікальності і своєрідності кожного учня;

- організацію життєдіяльності учнів як основи виховного процесу (виховний процес розглядається як процес життєтворчості учнів відповідно до їх вікових потреб, психофізичних особливостей, сенситивних періодів розвитку кожної дитини);

- стимуляцію творчої активності кожного учня;

- гуманізацію міжособистісних стосунків;

- інтеграцію в соціокультурне середовище.

Важливою умовою ефективної навчально-виховної роботи є співробітництво школи і сім'ї, яке передбачає належний рівень педагогічної культури батьків. Тісний взаємозв'язок школи та сім'ї може розвиватися завдяки педагогічній освіті батьків і залученню їх до виховної роботи.

Взаємодія школи та сім’ї

Виховна система грунтується на трикутнику: батьки – дитина – вчитель. Виховання учня в школі і сім’ї – щоденний нерозривний процес. Тому педагогічний колектив працює у тісній співпраці з батьківським колективом з метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку школяра. Батьки є соціальним замовником школи, а тому беруть активну участь у навчально-виховному процесі. Вони є учасниками позакласних заходів, пов’язаних з професіями, світом захоплень, родинними святами.

Формування гармонійних стосунків у просторі цього трикутника, – взаємоповага, постійна співпраця – найголовніший фактор, необхідний для створення атмосфери, в якій найкраще розвиваються позитивні якості і здібності дитини.

Педколектив школи приділяє велику увагу правовій освіті батьків. Виховання в сім'ї — основа суспільного розвитку. Моральні цінності, які панують в сім'ї, відображаються на майбутньому житті молодої людини. Школа щодо цього питання виходить з принципу єдності шкільного і сімейного виховання та координації спільних дій. Батьки потребують певних правових знань. Школа усвідомлює, що немає однакових сімей, а тому існують відмінності у вихованні. Часто батьки чинять антисоціально (алкоголізм , наркоманія, проституція, кримінальні правопорушення). Все це діти бачать і повторюють дії батьків та дорослих. Система роботи з батьками є багатогранною, послідовною, містить індивідуальні і групові форми.

Кожен класний керівник протягом навчального року відвідує учнів вдома, знайомиться зі станом матеріально-побутових умов, проводить бесіди з батьками. Вчитель мусить знати не тільки характер учня, але і особливості взаємовідносин в сім'ї. Батьки зобов'язані виховувати своїх дітей, турбуватися про їхнє здоров'я, фізичний, духовний, моральний розвиток, навчання і підготовку до життя і праці. Класний керівник постійно підтримує зв'язок з сім'єю і при здійсненні учнем правопорушення проводить профілактичну роботу, а в більшості випадків сприяє його попередженню разом з батьками.

В плані виховної роботи передбачено розділ «Правоосвітня робота», в якому планується робота не лише з учнями , а й з батьками. Класні керівники планують заходи, щодо виявлення сімей, які потребують посиленої уваги з боку громадськості, школи, постійно проводять обстеження таких сімей та складають акти. Для сімей соціального ризику заплановано ряд бесід на правову тематику . Плануючи роботу батьківського комітету школи, ради школи, піклувальної ради школи завжди визначаються питання правоосвітньої роботи.Зразок виховного плану Вересень

Вид роботи

Зміст роботи

Клас

Термін виконання

Відповідальний за виконання

Виховна діяльність

Загальні заходи1. День Знань Святкова лінійка

1—11

01.09

ЗВР, педагог-організатор
Перший урок за визначеною темою

1—11

01.09

Кл. керівники
Класна година « Я – учень »

І-ІІ

01.09

Класні керівники, класоводи
2. Провести вступні інструктажі та бесіди по правилах безпечної поведінки на вулицях і дорогах, при роботі з електроприладами, газом та інших умовах з підвищеною небезпекою для життя і здоров'я учнів.


1—11

01.09

Класоводи, кл.керівники, вчителі- предметники
3. До Міжнародного дня миру (19.09): • конкурс малюнків «Хай завжди буде мир »

1-8

Протягом місяця

Педагог-організатор, ЗВР,класні керівники
Бесіди ″Режим роботи та правила внутрішнього розпорядку школи

1—11

1 тиждень

Кл. керівники, класоводи

Організація роботи учнівського лекторію

9—11

07.09

Керівник гуртка

Розробити та довести до відома класних колективів умови проведення конкурсу «Учень року», «Кращий клас» та «Щоденник – це твоє обличчя»

″Учень року″та ″Кращий клас″1 - 11

До 15.09

ЗДВР, директор
5. До Всеукраїнського дня бібліотек:

-день відкритих дверей ″Вересневі зустрічі

в шкільній бібліотеці″

• благодійна акція «Подаруй книгу шкільній бібліотеці»1—11

До 30.09

Зав. бібліотеки, кл. керівники, класоводи
• операція «Живи книго!» (перший етап всеукраїнського конкурсу)

1—11

До 30.09

Зав. бібліотеки
• знайомство зі шкільною бібліотекою, посвята в читачі

2 класи

І - ІІІ тижні

Зав. бібліотеки
• виставка малюнків до творів улюблених письменників

-бібліотечні уроки

-книжкова виставка ″З книгою в країну знань″


5—9

2-9 кл.


Протягом місяця


Зав. бібліотеки, вчителі-предметники, кл. керівники, класоводи
6. Конкурс на кращий учнівський куточок

1—11

Протягом місяця

ЗДВР, педагог-організатор
7.Тематичні уроки історії України

″Від давнини до сьогодення″5—11

Протягом місяця

Класні керівники
• виховна година «Мала батьківщина»

1—4

Протягом місяця

Класоводи
• година спілкування «Україна. 20 років незалежності»

5—11

Протягом місяця

Кл. керівники
8. Тренінг «Спілкуватися – це здорово»

10—11

ІІ тиждень

Психолог, соц. педагог
9. Участь у акції ″Природа – наша мати, треба її оберігати ″

1-11

Протягом місяця

Учителі біології, кл. керівники, класоводи
10.Конкурс-виставка ’’Природа і фантазія’’

2 - 11

ІУ тиждень

Учителі біології, класоводи, класні керівники
1 2 . Трудовий десант із благоустрою шкільного подвір'я. Операція «Чисте довкілля»

13. Фотовиставка ″Школа в фотооб’єктиві″5—11

1 - 11


Протягом місяця

Протягом місяцяЗДВР, учителі труд, навчання, кл. кер.

Педагог-організатор, кл. керівники

Превентивне виховання

1. Відновлення та поповнення списків учнів, схильних до правопорушень, із неблагополучних сімей

До 10.09

ЗДВР, соціальний педагог
2. Збір даних для оформлення соціального паспорту школи на 2011/12 н. р.

До 15.09

Соціальний педагог
3. Організація чергування учнів 9 — 11-х класів по школі

01.09

ЗДВР
4. Оновлення складу ради профілактики правопорушень та планування її роботи

До 10.09

ЗДВР, педагог-організатор

Соц. педагог


5. Засідання ради профілактики

6.Координація планів спільної роботи з представниками кримінальної міліції у справах неповнолітніх та служби сприяння сім’ї.

7. Підготовка наказу «Про заходи щодо профілактики й запобігання бездоглядності та правопорушень серед неповнолітніх»


ІІ тиждень

ІІІ тиждень

ІІІ тиждень


Соціальний педагог

ЗДВР, соціальний педагог

ЗДВР


Учнівське самовряду-вання

 1. Вибори Президента школи та шкільного парламенту

2.Проведення засідання шкільного парламенту з питань:

• затвердження списку Парламенту;

• розподілення доручень;

• затвердження плану роботи Парламенту на 2011/2012 н. р.ІІ тиждень

Педагог-організатор
2. Проведення засідання комітету з культмасової роботи

ІІІ тиждень

Педагог-організатор
3. Засідання голів комітетів(завдання на навчальний рік, підготовка до Дня вчителя, зовнішній вигляд учнів)

ІІІ тиждень

Педагог-організатор

Робота з батьками

1. Батьківські збори «Про єдині вимоги до учнів школи та дотримання Статуту і Правил внутрішнього розпорядку роботи школи»

ІІ тиждень

Директор, ЗДВР, класні керівники
2. Надання допомоги батькам у спрямуванні виховної роботи з дітьми

Щомісяця

Кл. керівники 1 — 11 кл., соц. педагог. психолог
3. День відкритих дверей

ІІІ п’ятниця кожного місяця

Адміністрація школи, кл. керівники 1 — 11 кл.

Контроль і керівництво

1 . Контроль за проведенням першого уроку

01.09

ЗДВР, директор
2. Перевірка та затвердження планів виховної роботи класних керівників 1 — 11-х класів, вихователів ГПД, керівників гуртків та секцій

До 15.09

ЗДВР
3. Організація роботи гуртків, секцій, узгодження планів їх роботи на І семестр

До 10.09

ЗДВР
4. Складання графіка чергування вчителів по школі, в шкільній їдальні

01.09

ЗДВР


Методична робота

1. Нарада з класними керівниками з питань планування виховної роботи на І семестр

01.09

ЗДВР
2. Розробка плану роботи МО класних керівників

До 09.09

Директор, ЗДВР

3. МО класних керівників «Основні напрямки методичної та виховної роботи у 2011/12 н.р.

ІІІ тиждень

Директор, ЗДВР
4. Складання плану проведення класними керівниками відкритих виховних заходів

До 15.09

ЗДВР
5. Оформлення методичної папки «На допомогу класному керівникові»

І тиждень

ЗДВР

Велика увага приділяється розвитку творчих та розумових здібностей учнів. В школі діє розгорнута система гуртків, де учні мають можливість розвивати свої таланти.

Традиції школи

Хорошою традицією в нашій школі є проведення Міжрайонного турніру з баскетболу серед дівчат ім. Героя України Вячеслава Чорновола, уродженця нашого селища. 5 років поспіль баскетбольна команда дівчат нашої школи ставала володарем кубка турніру.

З нагоди пам’ятних дат проходить акція „Посади дерево”:

-алея піонів на честь 50-річчя утворення Черкаської області;

-алея туй до 60-річчя Великої Перемоги;

-алея туй до 66-річчя Великої Перемоги;

-липовий гай – пам’ять про випускників школи 2007 року.

В школі діє 2 музеї- краєзнавчий та історичний. Одна із експозицій історичного музею розповідає про видатних людей – випускників нашої школи. Це один із дієвих прикладів для виховання в учнів прагнення ставити перед собою мету і досягати її.

Традиційним стало проведення в школі конкурсів „Учень року“, „Клас року”. Як нагорода переможцям - подорож- екскурсія по видатних місцях рідного краю.

У відносинах учні – вчителі, вчителі – учні, батьки – учителі, педагоги – адміністрація діють засада партнерства, взаєморозуміння, взаємопідтримки, доброзичливості.

Проте життя вносить певні корективи у виховний процес. Відбувається негативний вплив навколишнього середовища на моральне та фізичне здоров’я нації. Школа повинна залишатися осередком культури, освіти, бути мірилом добра, вихованості. Заповітом для вчителів повинні стати слова А.С.Макаренка: «Навчити людину бути щасливою не можна, але виховати її так, щоб вона була щасливою, можна».

Створюючи в школі умови для самореалізації учнів у різних видах творчої праці, сприяючи реалізації їхніх нахилів та здібностей у різноманітних сферах діяльності та спілкування, виховуючи активну життєву позицію, ми формуємо активного свідомого громадянина незалежної держави.

База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка