Законодавчі акти Конституція України. Закон України "Про освіту". Закон України "Сторінка1/9
Дата конвертації22.02.2016
Розмір1.33 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
НОРМАТИВНІ

документи з безпеки життєдіяльності
1. Законодавчі акти

Конституція України.

Закон України "Про освіту".

Закон України "Про загальну середню освіту".

Кодекс Законів про працю України.

Закон України "Про охорону праці".

Основи законодавства України про охорону здоров'я.

Закон України "Про пожежну безпеку".

Закон України "Про дорожній рух".

Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення".

Закон України "Про цивільну оборону України".

Закон України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку".

Закон України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності".

Закон України "Про колективні договори і угоди".

Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності".

П. Загальні нормативні документи

Типове положення про службу охорони праці.

Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах (Наказ МОН від 31.08.2001 р. № 616).

Положення про порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві (Постанова Кабміну від 21.08.2001 р. № 1099).

Порядок розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру (Постанова Кабміну від 22.03.2001 р. № 270).

Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти (наказ МОН від 01.08.2001 р. № 563)

Типове положення про навчання з питань охорони праці.

Положення про розробку інструкцій з охорони праці.

Типове положення про роботу уповноважених трудових колективів з питань охорони праці.

Граничні норми підіймання і переміщення важких речей неповнолітніми.

Правила пожежної безпеки в Україні (Наказ МНС України 19.10.2004 р. № 126)

Положення про дружини юних пожежних.

Положення про цивільну оборону.

Правила обліку дорожньо-транспортних пригод.

Типове положення про кабінет охорони праці.

Положення про комісію з питань охорони праці профспілкового комітету підприємства.

Положення про представників профспілки працівників освіти і науки України з питань охорони праці.

Положення про громадського інспектора з охорони праці.
ДОКУМЕНТИ
з охорони праці та безпеки життєдіяльності,

ведення яких є обов'язковим у закладах освіти
1. План роботи загальноосвітньої школи (розділи, в яких звучить питання з охорони праці та безпеки життєдіяльності).
2. Тематика та періодичність обговорення питань охорони праці на педагогічних радах.
3.Наявність паспорта санітарно-технічного стану загальноосвітньої школи.
4.Акти:

- готовності школи до нового навчального року;

- наявність акту-дозволу на право проведення занять в кабінетах, майстернях, лабораторіях, спортивних залах, на спортивних майданчиках;

- про виконання розділу Охорона праці" колективного договору;

- за результатами проведення третього ступеня оперативного контролю
5.Накази по школі:

- про створення служби охорони праці;

- про затвердження посадових обов'язків працюючих з питань охорони праці та інструкцій з охорони праці для проведення інструктажів з працівниками школи та учнями в кабінетах: трудового навчання, фізики, хімії, біології, інформатики, спортивному залі і майданчику, заняттях ОЗВ ;

- про створення постійно діючої комісії по перевірці знань з питань охорони праці (склад комісії повинен мати посвідчення з охорони праці);

- про проведення навчання і перевірку знань педагогічних і технічних працівників з питань охорони праці.
6.Матеріали навчання та перевірки знань працівників з питань охорони праці (навчальні плани, програми, білети або питання для перевірки знань з питань охорони праці та протоколи по результатах перевірки знань ).
7.Інструкції з охорони праці для педагогічних, технічних працівників, обслуговуючого персоналу.
8.Інструкції з охорони праці для проведення інструктажів з учнями в кабінетах, хімії, фізики, інформатики, трудового навчання, майстернях, спортзалі і майданчику та на заняттях з ОЗВ.
9.Функціональні обов'язки з питань охорони праці :

- відповідальних за організацію і забезпечення здорових і безпечних умов праці, навчально-виховного процесу, стану робочих місць, обладнання, інструментів і пристосувань, приладів, спортивного інвентаря;

- завідуючих майстернями, кабінетами;

- вчителів трудового навчання, фізики, хімії, фізвиховання, ДПЮ, інформатики;

- керівників гуртків, класних керівників.
10.Колективний договір по охороні праці і акти про його виконання.
11.Наявність інструкцій або приблизного переліку питань для проведення інструктажів (вступного і первинного).
12.Журнали:

а/ реєстрації інструктажів з ОП і БЖД:

- вступного;

- первинного, повторного, позапланового та цільового;

- інструктажів з безпеки життєдіяльності в кабінетах фізики, хімії, інформатики, біології, в майстернях, спортзалі і майданчику, при проведенні екскурсій та позашкільних, позакласних заходів;

- реєстрації потерпілих від нещасних випадків;

- реєстрації інструкцій з охорони праці в школі;

- реєстрації обліку видачі інструкцій з охорони праці;

- обліку проведення оперативного контролю за станом охорони праці.
13.Протоколи:

- випробування заземлюючого пристрою на опір розтікання електричного струму ;

- вимірювання опору ізоляції електричних провідників;

- перевірки засобів індивідуального захисту.


14.Документи про стан випробування котлів і систем опалювання.
15.Положення про організацію роботи з охорони праці в установах освіти та положення про розслідування і облік нещасних випадків. Наявність бланків актів форми Н-1; Н-2; НВТ.
16.Правила внутрішнього трудового розпорядку.
17.Правила протипожежної безпеки. Наявність і стан первинних засобів пожежогасіння. Поетажні плани евакуації працюючих і учнів на випадок пожежі.
18.Наявність інструкцій з пожежної безпеки.
19.Розподіл обов'язків працівників на випадок виникнення пожежі


Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.11.2006 №782
Порядок проведення та реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності


    1. Інструктажі з безпеки життєдіяльності проводяться з вихованцями, учнями, студентами, курсан­тами, слухачами, аспірантами. Інструктажі містять питання охорони здоров'я, пожежної, радіаційної безпеки, безпеки дорожнього руху, реагування на надзвичайні ситуації, безпеки побуту тощо.

Учні і вихованці, які інструктуються, розпису­ються в журналі, починаючи з 9-го класу.

1.2 Перед початком навчальних занять один раз на рік, а також при зарахуванні або оформленні до навчального закладу вихованця, учня, студента, курсанта, аспіранта проводиться вступ­ний інструктаж з безпеки життєдіяльності службами з охорони праці. За умови чисельності учасників навчально-виховного процесу в закладах понад 200 вищезазначеними службами проводиться навчання з вихователями, класоводами, класними керівниками, майстрами, кураторами груп тощо, які в свою чергу інструктують вихованців, учнів, студентів, курсантів, слухачів nepeд початком навчального року. Програма вступного інструктажу розробляється в навчальному закладі на основі орієнтовного переліку питань вступного інструктажу з безпеки життєдіяльності. Програма та порядок проведення вступного інструктажу з безпеки жит­тєдіяльності затверджуються наказом керівника на­вчального закладу.

1.3. Запис про вступний інструктаж робиться на окремій сторінці журналу обліку навчальних занять.

1.4. Первинний інструктаж з безпеки життєді­яльності проводиться на початку заняття у кожному кабінеті, лабораторії, майстерні, спортзалі тощо на­прикінці навчального року перед початком канікул, а також за межами навчального закладу, де навчаль­но-виховний процес пов'язаний з використанням небезпечних або шкідливих для здоров'я факторів. Первинний інструктаж проводять викладачі, вчите­лі, класоводи, куратори груп, вихователі, класні ке­рівники, майстри виробничого навчання, тренери, керівники гуртків тошщ. Цей інструктаж проводиться з вихованцями, учнями, студентами, курсантами, слухачами, аспірантами, а також з батьками, які беруть участь у позанавчальних заходах. Первинний інструктаж також проводиться перед виконанням кож­ного завдання, пов'язаного з використанням різних матеріалів, інструментів, приладів, на початку уроку, заняття, лабораторної, практичної роботи тощо.

1.5. Запис про проведення первинного інструкта­жу робиться в окремому журналі реєстрації інструк­тажів з безпеки життєдіяльності, який зберігається в кожному кабінеті, лабораторії, майстерні, цеху, спортзалі та іншому робочому місці. Рекомендована форма журналу наведена в додатку 2.

Первинний інструктаж, який проводиться перед початком кожного практичного заняття (практичної, лабораторної роботи тощо), реєструється в журна­лі обліку навчальних занять, виробничого навчан­ня на сторінці предмета в розділі про запис змісту уроку, заняття.

1.6. Позаплановий інструктаж з вихованцями, учнями, студентами, курсантами, слухачами, аспі­рантами проводиться у разі порушення ними вимог нормативно-правових актів з охорони праці, що мо­же призвести чи призвело до травм, аварій, пожеж тощо, при зміні умов виконання навчальних завдань (лабораторних робіт, виробничої практики, професійної підготовки тощо), у разі нещасних випадків за межами навчального закладу.

Реєстрація позапланового інструктажу прово­диться в журналі реєстрації інструктажів (додаток 2), що зберігається в кожному кабінеті, лабораторії, майстерні, цеху, спортзалі тощо.

1.7. Цільовий інструктаж проводиться з вихо­ванцями, учнями, студентами, курсантами, слуха­чами, аспірантами навчального закладу у разі орга­нізації позанавчальних заходів (олімпіади, турніри з предметів, екскурсії, туристичні походи, спортив­ні змагання тощо), під час проведення громадських, позанавчальних робіт (прибирання територій, при­міщень, науково-дослідна робота на навчально-до­слідній ділянці тощо). Реєстрація проведення цільо­вого інструктажу здійснюється у журналі реєстрації інструктажів.

Жовтоводська гуманітарна гімназія імені Лесі Українки
«Погоджено»

Голова ПК

_____________ Н.П.Гопак

«___»_________20___ р.«Затверджую»

Директор гімназії

_____________ В.О.Ткаченко

«___»_________20___ р.
ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ №
Вступний інструктаж з безпеки життєдіяльності

для вихованців, учнів, гуртківців


  1. Загальні відомості про заклад, його структуру ( кабінети, лабораторії, майстерні, спортзал, кабінет інформатики, медичний кабінет, їдальня, буфет). Види та джерела небезпеки в навчальних приміщеннях, на спортивних майданчиках, в коридорах.
  1. Загальні правила поведінки під час навчально – виховного процесу. Обставини та причини найбільш характерних нещасних випадків, що можуть статися в закладі.
  1. Вимоги пожежної безпеки в навчальному закладі. Знайомство з правилами пожежної безпеки для закладів системи освіти України.
  1. Радіаційна безпека. Дії у разі надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру.
  1. Безпека дорожнього руху. Поведінка на вулиці, знайомство з правилами дорожнього руху.
  1. Побутовий травматизм, попередження та дії у разі нещасних випадків у побуті.
  1. Перша медична допомога у разі нещасних випадків, надзвичайних ситуацій тощо.

У кабінетах фізики та хімії учням забороняється працювати із реактивами, електричними та іншими нагрівальними приладами без догляду вчителя, керівника. Забороняється використовувати електроприлади із пошкодженою ізоляцією, зберігати біля них легкозаймисті рідини, обгортати папером або тканиною електричні лампи, заклеювати ділянки електропроводки легкозаймистою тканиною, папером; працювати на несправному обладнанні. Під час практичних та лабораторних занять у кабінетах підвищеного ризику виконувати лише ту роботу, з якої пройдено інструктаж, чітко дотримуючись вимог інструкції з охорони праці. У хімічній лабораторії при виявленні запаху газу повідомити вчителя.

Відповідно до графіка територіальних медичних об'єднань у навчальному закладі проводяться щорічні поглиблені огляди школярів.

Жовтоводська гуманітарна гімназія імені Лесі Українки
«Погоджено»

Голова ПК

_____________ Н.П.Гопак

«___»_________20___ р.«Затверджую»

Директор гімназії

_____________ В.О.Ткаченко

«___»_________20___ р.
ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ №
Правила дорожнього руху
1. Організація дорожнього руху. Правила безпеки при переході вулиці

Існує правосторонній, лівосторонній, односторонній і двосторонній дорожній рух. У нашій країні транспорт рухається з правого боку або в одному напрямку. Пішоходи, щоб не створювати аварійної ситуації на дорогах, мають переходити проїзну частину по переходах - підземних, надземних або наземних. При наземному переході необхідно подивитися ліворуч, а дійшовши до середини дороги,-праворуч.2. Типи перехресть. Правила переходу дороги на перехрестях

Перехрестям називається місце перетину вулиць. Воно є регульованим і нерегульованим. На регульованому перехресті рух транспорту упорядковується за допомогою регулювальника або світлофора. Переходити дорогу необхідно тільки на зелене світло світлофора. Якщо перехрестя регулюється регулювальником, то слід підкорятися його сигналам. Пішоходи не повинні затримуватися чи зупинятися на дорозі, переходити перехрестя по діагоналі. За відсутності і світлофора, і регулювальника перехрестя є нерегульованим. Переходити його слід біля знаку «Пішохідний перехід» або по дорожній розмітці «зебра».3. Правила переходу вулиці після висадки з міського транспорту

Після висадки з транспорту автобус і тролейбус обходять позаду, а трамвай попереду.4. Дорожні знаки

Існує кілька груп дорожніх знаків: попереджуючі, пріоритетні, забороняючі, наказові, інформаційно-вказівні та знаки сервісу. За допомогою дорожніх знаків учасники дорожнього руху розуміють одне одного.5. Дорожня розмітка

Для зменшення можливості дорожньо-транспортних пригод на дороги наносять дорожню розмітку, яка уточнює або підкреслює вимоги дорожніх знаків.

Дорожня розмітка може бути горизонтальною (наноситься на проїзній частині або по верху бордюру у вигляді стріл, ліній, написів) або вертикальною (наноситься на дорожніх спорудах, елементах обладнання доріг у вигляді смуг білого і чорного кольору). Вона допомагає водію вибрати правильне положення транспорту на проїзній частині дороги.

6. Рух за сигналами регулювальника

Регулювання транспортного руху і пішоходів у необхідних випадках здійснюється регулювальниками. Всі учасники дорожнього руху зобов'язані керуватися сигналами регулювальника, навіть якщо вони суперечать сигналам світлофора, дорожнім знакам і розмітці на дорозі.7. Правила поведінки пасажира в автомобілі.

Пасажир в автомобілі має поводитися так:

- посадку та висадку з легкового автомобіля слід здійснювати не на проїзній частині, а в спеціально відведених місцях або біля бордюру і лише після повної зупинки транспорту; |найголовніше - не зі сторони руху транспорту;

- під час руху автомобіля не можна відволікати водія; чіпати ручки дверей; гратися гострими предметами; висовувати руки і голову у вікна автомобіля;

- треба обов'язково користуватися ременями безпеки.

8. Основні види дорожньо-транспортних пригод (ДТП). Поведінка при ДТП.

Найбільш розповсюджені види ДТП - це наїзд на пішохода, зіткнення, перекидання автотранспорту.

Існує декілька правил для тих, хто виявився свідком або учасником ДТП:

- за будь-яких обставин не залишати постраждалого без допомоги;

- негайно сповістити про пригоду в ДАІ (це не обов'язково у разі відсутності жертв, а в учасників - претензій одне до одного);

— намагатися максимально зберегти всі сліди пригоди;

— свідкам наїзду або аварії, після якої водій покинув місце пригоди, запам'ятати та записати номер, марку, колір і прикмети машини та водія, викликати «швидку допомогу», сповістити дорослих та працівників ДАІ.

9. Безпека руху велосипедиста

Велосипед є транспортним засобом пересування, і на нього також поширюються правила дорожнього руху.

Правила користування велосипедом:

— кататися на дитячому велосипеді може навіть малюк, але тільки на закритих для руху машин майданчиках, стадіонах та інших безпечних місцях;

— їздити на велосипеді по дорогах дозволяється з 14 років;

— велосипед має бути обладнаний світловідбивачами - спереду білого кольору, з боків - оранжевого, ззаду - червоного;

Велосипедистові забороняється:

— рухатися по проїзній частині, коли поряд є велосипедна доріжка;

— рухатися по тротуарах і пішохідних доріжках (крім дітей на дитячих велосипедах під наглядом дорослих);

— під час руху триматися за інший транспортний засіб;

— буксирувати велосипед;

— їздити, не тримаючись за кермо та знімати ноги з педалей;

— керувати велосипедом із несправним гальмом і звуковим сигналом, а також без освітлення у темну пору доби та в умовах недостатньої видимості.

10. Підсумкове заняття. Самозахист від ДТП.

Кращим засобом самозахисту від ДТП є виконання правил дорожнього руху. Досягти цього можна, завжди дотримуючись пішохідної дисципліни, а саме:

- не переходити дорогу на червоне світло незалежно від наявності на ній автомобілів;

- не вибігати на проїзну частину з тротуару, можна лише спокійно зійти, попередньо оцінивши ситуацію;

- ходити лише тротуарами, а якщо вони відсутні - по узбіччю, обов'язково повернувшись обличчям до транспорту, що рухається,- тоді не тільки водій бачитиме пішохода, а й пішохід - водія;

- зібравшись переходити вулицю, спочатку подивитися ліворуч, а, дійшовши до середини,- праворуч;

- на дорозі відстань до автомобіля залежить від швидкості, з якою той рухається, отже, навчіться розраховувати, коли до авто далеко, а коли - близько; при цьому пам'ятайте, що навіть при швидкості 60 км/год гальмовий шлях автомобіля буде довшим за 15 метрів.

Пам'ятайте, що причиною ДТП може стати не тільки наїзд автомобіля або мотоцикла, але й велосипеда. Нерідко саме велосипедисти є джерелом напруженості на вулицях, у дворах. Чітко визначте для себе межі території для прогулянок, вулиці переходьте тільки в групі з іншими пішоходами.


Жовтоводська гуманітарна гімназія імені Лесі Українки
«Погоджено»

Голова ПК

_____________ Н.П.Гопак

«___»_________20___ р.«Затверджую»

Директор гімназії

_____________ В.О.Ткаченко

«___»_________20___ р.
ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ №
Правила пожежної безпеки
1. Вогонь - друг, вогонь - ворог. Причини виникнення пожеж

Вогонь здавна став надійним помічником у житті людей. Разом з тим необережне поводження з ним може призвести до виникнення пожежі.

Пожежі часто виникають через такі причини:

— несправність або неправильна експлуатація електрообладнання, газових плит, електричних побутових приладів;

— увімкнення в одну розетку декількох побутових приладів великої потужності;

— несправність електропроводки;

— сушіння речей над газовою плитою;

— користування саморобними електричними гірляндами для ялинки, запалювання хлопавок і бенгальських вогнів поблизу хвої;

— використання легкозаймистих маскарадних костюмів із паперу та вати;

— несправна або залишена без догляду побутова електротехніка;

— необережне поводження з вогнем; ігри з вогнем;

— удари блискавки;

— збереження легкозаймистих матеріалів та речовин на балконі та вдома;

— витік газу;

— використання піротехніки.

2. Дії під час виникнення пожеж у багатоповерховому, приватному будинку. Способи захисту органів дихання від чадного газу.

Правила поведінки при пожежі:

— подзвонити до служби 101 (якщо це можливо); повідомити

— повну домашню адресу, що горить, свій телефон, прізвище, ім'я та по батькові, скільки поверхів у будинку, якщо ви знаєте - як до нього під'їхати;

— вікна відкривати не можна, адже кисень посилить полум'я;

— негайно вийти з приміщення, покликати дорослих;

— під час пожежі заборонено користуватися ліфтами; з висотного будинку не біжіть сходами вниз, якщо зайнялося внизу, а рятуйтеся на даху, використовуйте пожежну драбину.

Щоб уберегти органи дихання від чадного газу, слід пробуватися до виходу поповзом, бо внизу менше диму, накрити голову шматком мокрої тканини або пальтом.3. Правила експлуатації побутових електричних і нагрівальних приладів

При користуванні електричними приладами не можна:

— залишати без догляду ввімкнені прилади;

— ставити під розеткою електронагрівальні прилади, бо контакти розетки можуть перегрітися;

— вмикати у розетку декілька приладів одночасно;

— торкатися оголених місць при порушенні електропроводки або оголенні електричного проводу, поломці розетки;

— вмикати несправні електричні праски, самовари тощо;

— стукати по екрану телевізора, що згас, він може зайнятися або вибухнути; телевізор необхідно негайно вимкнути. При користуванні нагрівальними приладами не можна:

— вмикати їх через трійник та розміщати під розетками;

— накривати, адже прилад перегрівається;

— використовувати у тривалому режимі.

4. Пожежнонебезпечні речовини та матеріали. Пожежна безпека при поводженні з горючими, легкозаймистими матеріалами та речовинами.

До пожежнонебезпечних речовин належать лаки, фарби, горючі й мастильні речовини, розчинники, аерозолі, газ тощо

Пожежнонебезпечними матеріалами є меблі, речі, газети, журнали, книжки, картон, дерев'яні споруди, пластмасові вироби і покриття, дрова, вугілля, обпилювання, стружка, прищеп.

Поблизу цих матеріалів категорично забороняється курити, користуватися відкритим вогнем. Якщо необхідно розігріти пожежнонебезпечну рідину, це роблять за допомогою гарячої води.

При виникненні загоряння можна застосувати аерозольний хладоновий вогнегасник «ОАХ» разового користування.

Горіння може розпочатися, коли є займиста речовина, кисень і джерело запалювання (відкритий вогонь). Горючі матеріали горять і після зникнення джерела запалювання. Особливо обережними треба бути з легкозаймистими матеріалами і речовинами (бензин, ацетон, спирт).

Синтетичні і пластикові вироби під час горіння виділяють отруйні гази.

5. Пожежнонебезпечні об'єкти. Пожежна безпека під час новорічних свят

До пожежнонебезпечних об'єктів належить приміщення будівль, у яких скупчується велика кількість людей, наприклад, актова зала школи. Існують нескладні правила, які допоможуть влаштувати і провести новорічне свято без ускладнень:

- не користуватися відкритими джерелами вогню;

- використовувати лише справні гірлянди заводського виробництва;

- не прикрашати ялинку легкозаймистими іграшками.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка