Законом України «Про освіту», «Про дошкільну освіту»Сторінка1/3
Дата конвертації08.03.2016
Розмір0.5 Mb.
  1   2   3Сквирський навчально-виховний комплекс у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону праці», Кодексом законів про працю України, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, Положенням про дошкільний навчальний заклад України та іншими нормативно – правовими актами, власним Статутом та колективним договором.

Навчальний заклад несе відповідальність перед батьками, суспільством та державою за: • Реалізацію головних завдань освіти, визначених Законом України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту»

 • Забезпечення рівня освіти у межах державного стандарту до її змісту, рівня та обсягу;

 • Дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально технічної бази.

Взаємовідносини навчального комплексу з юридичними та фізичними особами визначаються угодами, укладеними між ними.

Безпосереднє керівництво здійснюється директором згідно Статуту.

Навчальний заклад розрахований на 360 місць, а в 2013 – 2014 н.р виховувалися 44 дитини дошкільного віку, 214 дітей шкільного віку. На 05.09.2013 року в закладі нараховується 31 педагогічний працівник та 11 працівників господарського підрозділу.

У дошкільному закладі функціонували 2 різновікові групи та 11 класів загальноосвітнього закладу. Групи комплектуються залежно від умов роботи закладу та віковими ознаками.

Зараховування дітей до закладу здійснюється на підставі заяв батьків, медичної довідки про стан здоров'я дитини, свідоцтва про народження дитини.

Сквирський НВК працює з 7.30 по 17.30. з п’ятиденним робочим тижнем.

Управління закладом здійснюється згідно річного плану роботи, плану внутрішкільного контролю та календарних планів вчителів-предметників і планів виховної роботи класних керівників. Така система планування, що відпрацьована у школі і заснована на взаємодії всіх ланок, підрозділів та учасників навчально-виховного процесу, забезпечує координацію їх діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню навчально-виховного процесу й забезпечує планомірний розвиток школи. 
  У навчальному закладі в наявності усі нормативно-правові документи, що регламентують діяльність загальноосвітнього навчального закладу. З підключенням школи до мережі Інтернет стало можливим користуватися матеріалами сайтів Міністерства освіти і науки України, департаменту освіти, сайтами обласних інститутів післядипломної освіти, інших закладів освіти, що дає можливість оперативно й мобільно користуватися достовірною інформацією вчителям і адміністрації школи, вчасно знайомитися з новими документами та, навіть, їх проектами.  

Сквирський НВК– це навчальний заклад нового типу, де створені належні умови для творчого розвитку учнів та вихованців, в якому панує пріоритет вільного розвитку особистості, це школа, в якій культивується успіх.

Педагогічний колектив Сквирського НВК продовжував працювати над науково – методичною проблемою «Розвиток творчих здібностей учнів на основі використання нестандартних форм організації інтелектуально - пізнавальної діяльності, використання методу проектів у навчально–виховному процесі » .

Науково - методичною проблемою НВК 2013-2014 н.р «Системний підхід до розвитку життєвих компетенцій учасників навчально–виховного процесу з використанням технологій продуктивного навчання»Головними завданнями НВК є турбота про підвищення якості навчально-виховного процесу, розвиток творчого потенціалу вчителів і колективу. Ці завдання вирішувалися такими шляхами:

 • організація діяльності навчального закладу на реалізацію основних засад Національної стратегії розвитку освіти на період до 2021 року;

 • створення у НВК сприятливого для дітей мікроклімату, формування християнських, загальнолюдських моральних цінностей, формування здорового способу життя у всіх учасників навчально-виховного процесу, запровадження здоров’я збережувальних технологій навчання;

 • здійснення психолого-педагогічного та науково-методичного супроводу переходу початкової та основної школи на нові Державні стандарти;

 • розгорнення системи моніторингових досліджень, спрямованих на виявлення якісних показників навчальних досягнень та оптимізації умов забезпечення рівного доступу громадян до якісної освіти;

 • створення умов для об’єднання зусиль педагогічних працівників навчального закладу, сім’ї, громадськості в забезпеченні особистісного зростання кожної дитини та максимальної адаптації до соціуму;

 • забезпечення умов для навчання дітей 5-річного віку шляхом розгортання різних форм дошкільного виховання та науково-методичного супроводу навчально-виховного процесу в умовах варіативності програм;

 • здійснення науково-методичного та психолого-педагогічного супроводу профільного навчання старшої школи та реалізації системи професійної орієнтації;

 • реалізація прав дітей з особливими освітніми потребами на освіту за місцем проживання, їх соціалізації в умовах запровадження інклюзивної освіти та інтегрованого навчання;

 • удосконалення системи роботи з обдарованими дітьми шляхом всебічного розвитку юної особистості з максимальним урахуванням її здібностей та обдарувань;

 • забезпечення використання інформаційно-комунікаційних технологій, формування єдиного інформаційно-навчального середовища;

 • стимулювання професійної мотивації педагогічних працівників, творчої активності, самоосвіти вдосконалення змісту, форм і методів навчально-виховного процесу;

 • удосконалювання системи дослідно–експериментальної роботи, зокрема продовження роботи над експериментальною медико–психологічною технологією Гармонія інтелекту та здоров'я «ПіснеЗнайка» та екологічним проектом « Уроки стійкого розвитку»;

 • забезпечення умов для належного навчання вихованців дитячого садка шляхом розгортання різних форм дошкільного виховання та впровадження нової редакції базового компонента дошкільної освіти.

Методична робота школи базується на роботі методичної ради, шкільних методичних об’єднань, самоосвіті вчителів, педагогічної ради, семінарах – практикумах, науково-практичній конференції, психолого–педагогічних семінарах, вивченні передового педагогічного досвіду, впровадження в практику інноваційних технологій, участь в експериментальній роботі.

Методична робота в НВК побудована, виходячи з реальних можливостей і потреб педагогічного колективу. Кожен вчитель працює над методичною проблемою в міжатестаційний період. Форми роботи конкретизуються в річному плані роботи навчального закладу.

Реорганізація школи у навчально-виховний комплекс «школа - дитячий садок» викликали потребу в науково–обгрунтованих діях вчителів, та адміністрації школи, виборі пріоритетних напрямів діяльності, певних змін характеру педагогічної праці й управління. Методична робота в навчальному закладі – це цілісна система взаємопов‘язаних заходів, яка ґрунтується на досягненнях науки, передового педагогічного досвіду і конкретному аналізі утруднень вчителів, яка спрямована на підвищення професіоналізму кожного вчителя, на збагачення і розвиток творчого потенціалу педагогічного колективу НВК.

Методичну роботу поєднує і координує методична рада. Основним завданням якої є участь в реалізації завдань усієї методичної роботи. До структури методичної роботи НВК входить: методична рада НВК, методоб‘єднання вчителів початкових класів, методоб‘єднання вчителів природничо–математичного циклу, методоб‘єднання вчителів суспільно – гуманітарного циклу, методоб‘єднання вихователів дитячого садка, методоб‘єднання класних керівників, психолого–педагогічний семінар, науково–практична конференція, школа молодого вчителя, по потребі організовуються творчі і динамічні групи вчителів, головними напрямами діяльності яких стали управління науково – методичною роботою педагогів у розв‘язанні проблемної теми; вивчення і поширення досвіду роботи вчителів, забезпечення умов для якісного та ефективного навчання учнів, втілення перспективних особистісно–орієнтованих технологій, організація роботи з обдарованими та здібними дітьми.

Системний та диференційований підхід до методичної роботи визначає форми планування роботи цих об‘єднань.

Індивідуальні та колективні форми організації методичної роботи оптимально поєднані і забезпечують належний результат професійного удосконалення та творчого зростання педагогів.

Педагоги закладу беруть участь у роботі районних методичних об‘єднань , готують виступи на науково – практичній та науково – теоретичній конференції, доповіді на засідання методичних об‘єднань, проводять відкриті уроки і виховні заходи, беруть участь в експериментальній роботі .

Удосконаленню навчально–виховного процесу та оволодінню сучасними методами навчання і виховання учнів сприяють методичні ради, на засіданнях яких розглядаються актуальні питання удосконалення сучасного уроку, аналітична діяльність керівників методичних об‘єднань і вчителів, стимулювання внутрішньої мотивації самоосвіти, колективна співтворчість педагогів, обов‘язковий звіт про завершення роботи.

Колективна робота з педагогічними кадрами в рамках роботи методичних об‘єднань будується за планом засідань, об‘єднаних темою співзвучною з проблемою школи. На засіданнях методоб‘єднань вчителі опрацьовують інструктивно–методичні матеріали, обговорюють навчальні програми, теоретичні положення сучасних інтерактивних методів навчання і виховання, проводили відкриті уроки та виховні заходи під час предметно – методичних тижнів. Усі засідання методичних об’єднань мають відповідну структуру, де обговорюють, проводять, аналізують:

- результати навчально-виховної роботи;

- динаміку зростання (спаду) успішності учнів;

- результати контрольних робіт (державної підсумкової атестації), навички читання;

- діяльність членів МО щодо розвитку творчого потенціалу учнів, залучення їх до різних видів позаурочної діяльності;

- аналіз стану викладання предметів;

- стан виконання навчальних планів і програм;

- використання інтерактивних технологій, їх ефективність;

- стан реалізації принципу єдності навчання, виховання і розвитку особистості;

- робота факультативів, гуртків;

- стан позакласної роботи вчителів з предметів;

- система та результативність підвищення професійного рівня вчителів;

- результати участі учнів в олімпіадах, конкурсах;

- аналіз роботи за рік та перспективне планування.

На кожному засіданні МО вчителі знайомляться з новинками науково-методичної та науково-педагогічної літератури. Головне призначення предметних декад - забезпечення теоретичного вивчення проблеми колективом , показу досвіду роботи вчителів, впровадження цікавих ідей у практику роботи.

Однією з домінуючих форм методичної роботи в НВК є педагогічна рада. Питання які, були винесені на засідання педрад охопили і висвітлили роботу різних ланок НВК: дитячого садка, початкової школи, середньої і старшої школи.

Обраній науково – методичній проблемі відповідала тематика психолого-педагогічних семінарів. Так педагоги НВК обговорили такі проблеми:

Жовтень : Виявлення сімей, які потрапили в складні життєві обставини.

Січень: Емоційні розлади в дітей та підлітків.

Березень: Культура мовленнєвої поведінки вчителя.

Травень: Основи педагогічного спілкування.

Протягом 2013/2014 н.р. у навчальному закладі були проведені педагогічні читання

« Партнерство сім‘ї та навчального закладу: нові ідеї для розвитку»

Якісний склад педагогічних працівників.

Однією із складових успіху школи є педпрацівники з їх творчим, високим потенціалом. У порівнянні з попереднім навчальним роком покращився якісний склад педагогів. Із 29 працюючих педагогів вищу кваліфікаційну категорію мають 17 вчителів це 59%, І кваліфікаційну категорію 3 учителі це – 10% , ІІ кваліфікаційну категорію – 1 учитель – 3,5% , спеціалістів - 8 учителів. – 27,5%

У навчальному закладі працює 2 вчителі-методисти Литвин Л П., та Вдовиченко І.І, 15 старших учителів – Мазур Л.М., Гордійчук О.А., Хоцянівський П.І., Удод Ж.Ю., Миколайчук О.В., Чернега В.М., Титарчук С.П., Шеремет Т.Г,. Литвин Л.П., Сопіженко Т.В., Cтовбецька С.В., Хвостенко К.М., Вигівська А.Д., Муштрук Н.Г., Чумак М.П.; 8 вчителів нагороджено знаком «Відмінник освіти». Із 29 педагогів - 23 має вищу освіту, 1- незакінчену вищу, 5 – середню – спеціальну освіту.

Важлива роль в організації методичної роботи належить шкільному методичному кабінету. Організаційним центром методичної роботи з працівниками НВК є шкільний методичний кабінет. Методичний кабінет забезпечує інформаційну підтримку діяльності структурних підрозділів методичної роботи в НВК, створює банк даних програмно- методичної, нормативно – правової інформації. Там знаходяться матеріали для надання навчально–методичних консультацій педпрацівникам, координації колективних форм і методів роботи та самоосвіти спрямованих на підвищення професійної майстерності та вдосконалення фахової підготовки вчителів, задоволення їхніх запитів, потреб в інформації професійно – особистісної орієнтації.

У методичному кабінеті знаходяться матеріали виставки педагогічної творчості, кращі педагогічні досвіди вчителів, основні навчально – методичні матеріали з предметів, плани роботи НВК та всіх підрозділів.

В кабінеті зібрані матеріали творчих знахідок шкільних методичних об'єднань, атестаційні матеріали, зразки уроків, позакласних заходів, фахові журнали, газети, методична література, матеріали для роботи над проблемою школи, зібрані кращі розробки уроків учителів – предметників, банк об‘єктивних даних про особистісні і професійні якості кожного вчителя, - матеріали внутрішкільного контролю; індивідуальні портфоліо вчителів

Роботу шкільного методичного кабінету було організовано за кількома напрямками:

- накопичення та зберігання власних наробок вчителів школи, забезпечення умов для ознайомлення з ними всього педагогічного колективу;

- створення сприятливих побутових умов для самоосвіти вчителів у межах школи, створення умов для якісного проведення засідань ШМК та методичної ради школи;

- забезпечення вчителів навчальними програмами, програми спецкурсів, факультативів,інструкціями, рекомендаціями тощо.

З боку методичного кабінету надавалася допомога вчителям, які навчалися на курсах підвищення кваліфікації, проводилось індивідуальне консультування педагогів. Методичний кабінет забезпечував науково-методичне інформування педагогів під час проведення різноманітних загальношкільних методичних заходів.

Методична робота в НВК організована на діагностичній основі. Діагностична картка школи, яка дала змогу виявити і ефективно застосувати, цілеспрямовано розробити нові форми і методи диференційованого підходу до змісту навчання педагогів у системі науково – методичної роботи.

Адміністрація НВК приділяє значну увагу роботі з педагогічними кадрами. Найголовніше – це надання дієвої допомоги вчителям, вихователям, , класним керівникам в розвитку їхньої майстерності. З метою активізації роботи з підвищення кваліфікації молодих і малодосвідчених вчителів призначені наставники: Литвин Л.П. до вчителя англійської мови Вигівської А.І., Гордійчук О.А. до вихователя ГПД Тімош Н.С., Шеремет Т.Г. – до вчителя Бажул І.О. Вчителі – наставники надають постійну допомогу молодим вчителям під час проведення консультацій, відвідуванні уроків, виховних заходів.

Однією з індивідуальних форм роботи є самоосвіта вчителів. Кожен вчитель обрав проблему для самоосвіти, над якою працює протягом кількох років. Щороку у травні проводиться засідання МО «Творча майстерня педагога», на якому вчителі звітуються про свою самоосвітню роботу.

У 2013-2014 н.р. у конкурсі «Вчитель року» взяла участь учитель початкових класів Черкасенко Н. яка здобула ІІ місце в районному етапі. Адміністрація НВК протягом року вивчила досвід роботи вчителя Черкасенко Н.Г. «Використання народної педагогіки у навчанні та вихованні молодших школярів» Досвіди цього учителя було представлено на районному методичному фестивалі.

Методичною радою у 2013-2014 н. р були оформлені інформаційні стенди: «Атестаційний куточок» «ЗНО 2014» «Підготовка до ДПА». Завдяки цьому всі працівники школи могли вчасно знайомитися з нормативно – правовими документами, графіками, планами, тощо. Учителі школи брали активну участь у роботі районного методичного кабінету. Литвин Л.П. – керівник ШПМ . У цьому навчальному році Литвин Л.П. провела районний семінар вчителів німецької мови. Учителі побачили урок з використанням інтерактивних вправ, та ІКТ ознайомилися з досвідом роботи вчителя.

Хоцянівський П.І. член районного методичного об‘єднання вчителів фізики, Чумак Микола Петрович член районного методичного об‘єднання вчителів фізичної культури – відповідає за впровадження інтерактивних технологій на уроках фізичної культури в загальноосвітніх навчальних закладах району.. Чернега Валерій Михайлович – керівник методичного об’єднання вчителів предмета «Захист Вітчизни»,

Протягом 2013-2014 н.р. значно зріс рівень педагогічної майстерності вчителів . В цьому навчальному році атестувалися 7 педагогів, пройшли курсову перепідготовку при обласному інституті КОІПОПК 2 чоловіки. Свої методичні ідеї вчителі захищали на відкритих уроках, заняттях, виховних заходах, засіданнях ШМО вчителів, районних методичних семінарах.

Спеціаліст І категорії стали вчителі Висоцькій С.Р, Рябоконь С.В. спеціалістом вищої категорії учитель історії та правознавства Муштрук Н.Г, фізичного виховання Кислюченко О.Л., учитель початкових класів та вихователь ГПД Черкасенко Н.Г. Учителі Вигівська А.Д, та Мазур Л.М, Чумак М.П. підтвердили кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» також було присвоєння звання «старший вчитель»:

- основ здоров‘я, Вигівській А.Д, учителю історії та правознавства Муштрук Н.Г, учителю фізичного виховання Чумаку М.П., учителю початкових класів Черкасенко Н.Г. та присвоєно звання «старший вихователь»: вихователю ГПД Черкасенко Н.Г.

Педколектив НВК брав активну участь у шкільній та районній виставці педагогічної творчості, на якій представили методичні доробки та здобутки вчителів відповідно до сучасних вимог . Так були представлені: навчально–методичний посібники: Вигівська А.Д. Педагогічна рада «Мотивація навчальної діяльності як засіб підвищення якості знань учнів» Муштрук Н.Г. «Практичні заняття на уроках історії у 5 класі», Черкасенко Н.Г узагальнений досвід з теми: « Використання народної педагогіки у навчанні та вихованні молодших школярів», Кислюченко О.Л. мультимедійний посібник «Дидактичний матеріал на уроках фізичного виховання», Чумак М.П. методичний посібник «Методика розвитку гнучкості на уроках фізкультури»

У НВК створені навчальні кабінети: біологічний, інформатики, мультимедійний клас. Кабінети мають все необхідне оснащення. В кабінеті інформатики 5 комп‘ютерів, є вихід в Інтернет, наявні електронні програми, 5 класів оснащені мультимедійними комплексами. Майже всі вчителі володіють комп‘ютерами, ще 6 вчителів навчального закладу у 2013/2014 н.р. пройшли навчання за програмою «INTEL» Навчання для майбутнього» з 29 педпрацівників навчального закладу лише 2 вихователі дитячого садка і вчитель індивідуального навчання Висоцька С.Р. не пройшли навчання. Навчання за програмою INTEL «Навчання для майбутнього» - сприяло ефективному використанню інформаційно – комунікативних технологій у навчально – виховному процесі.

Учні школи взяли активну участь у Всеукраїнських учнівських олімпіадах з базових дисциплін. У І (шкільному) етапі взяли участь 60 учнів школи, у ІІ (районному ) етапі взяло участь 25 учнів Сквирського НВК. Учителі школи підготували 7 переможців олімпіад, 14 призерів, 3 переможців конкурсу МАН. З минулим навчальним роком показник зменшився на 0.22%

Переможцями районного етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових учнівських олімпіад стали:

1. Гуцалюк Максим (10 клас) – з німецької мови;

2. Хоцянівський Володимир ( 10) – з економіки

3. Гуцалюк Максим (10 клас) з біології; екології

4. Багнюк Яна (11 клас) І місце з екології.

6. Гуцалюк Максим (10 клас) географія

7. Демиденко Наталіія ( 11 клас) обр мист.

8. Багнюк Яна (11 клас) в конкурсі захисті МАН ( укр мова, екологія)

9. Гуцалюк Максим (10 клас) в конкурсі захисті МАН , ( біологія)

Призерами ІІ етапу стали:

1. Кравченко Владислава (6 клас); -з математики ( ІІІ)

2. Шквара Артур(9 клас) технічна праця( ІІ)

3. Кравченко Владислава (6 клас); -з біології ( ІІІ)

4. Григорчук Андрій ( 11 клас) – економіка( ІІІ)

5. Кравченко Владислава (7 клас); з образотворчого мистецтва ( ІІ)

6. Смолич Богдана ( 8 клас) з образотворчого мистецтва ( ІІ)

7. Глінка Олександра ( мовно –літературний конкурс ім. П. Яцика) ІІ

8. Гнідовець Євгеній ( мовно –літературний конкурс ім. П. Яцика) ІІІ

9. Гаркава Аліна ( з мовно –літературного конкурсу ім. П. Яцика) ІІІ

10. Кравченко Владислава (7 клас); з мовно –літературного конкурсу ім. П. Яцика( ІІ)

11. Кравченко Владислава (7 клас); з мовно –літературного конкурсу ( ІІ)

12. Смолич Богдана ( 8 клас) з німецької мови ( ІІІ)

Призерами ІІІ Всеукраїнського етапу МАН став Гуцалюк Максим учень10 класу в конкурсі захисті МАН , ( секція біологія) -ІІІ місце

Кравченко Владислава ІІ місце на Всеукраїнському конкурсі « Юний дослідник». Слід відмітити плідну роботу по підготовці цих учнів вчителя біології та екології Шеремет Т.Г.

Учнів школи взяли участь у Всеукраїнському конкурсі з природничих дисциплін «Колосок» з них 74 стали призерами.

Відповідно до річного плану роботи з метою вивчення стану успішності за 2013-2014 н.р. було проаналізовано стан успішності учнів.

Аналізуючи стан успішності за 2013-2014 н.р. отримали такі результати: з 75 учнів початкової ланки 25 учнів 1 класу не оцінюються. Один учень перебуває на індивідуальному навчанні Учні 2-4 класі І семестр закінчили:


Клас

Учнів за списком

Високий рівень

Достатній рівень

Середній

рівень

Початковий рівень

Якість знань

Мають одну оцінку

середнього рівня

2

25

6/24

13/52

6/24
76%

Яремчук М ( укр мова)

3

11

1/9

5/45.5

4/36.5

1/9

54.5%
4

15+1

2/13

4/27

9/60
40%

Омельчук Є Левкович А, Тєряєв М ( англ. мова)

Всього

51+1

9/18%

23/44%

19/36

1/2

62%  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка