Закону України «Про освіту»Скачати 99.54 Kb.
Дата конвертації29.03.2016
Розмір99.54 Kb.
ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ
СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Ця посадова інструкція розроблена на основі Закону України «Про освіту», Положення про психологічну службу системи освіти України (наказ Міністерства освіти і науки України від 03.05.1999 р. № 127, із змінами у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 02.07.2009 № 616), кваліфікаційної характеристики соціального педагога (додаток до наказу МОН України від 28.12.2006 № 864), згідно Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930 (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2010 р. за № 1255/18550), листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 26.09.2012 №1/9-683 «Щодо розподілу робочого часу у практичних психологів та соціальних педагогів», листа МОН України від 02.08.2001 р. № 1/9-272, листа МОН України від 27.08.2000 р. № 1/9-352, Типового положення про центри практичної психології та соціальної роботи (наказ МОН України від 14.08.2000 р. № 385).

1.2. Під час розробки інструкції враховувалися рекомендації щодо організації служби з охорони праці в загальноосвітніх закладах Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

1.3. Соціальний педагог призначається на посаду і звільняється з неї начальником управління освіти адміністрації Московського району Харківської міської ради за поданням керівника навчального закладу та за обов’язковим погодженням з районним Центром практичної психології та соціальної роботи.

1.4. Соціальний педагог повинен мати вищу педагогічну освіту зі спеціальностей «Соціальна педагогіка», «Соціальна робота» (без вимог до стажу педагогічної роботи), володіти професійними знаннями та ефективно застосовувати їх в практичній діяльності.

1.5. Соціальний педагог адміністративно підпорядковується безпосередньо директору навчального закладу, методично – керівнику (методисту) районного Центру практичної психології та соціальної роботи.

1.6. У своїй діяльності соціальний педагог керується Конституцією України рішеннями органів управління освітою всіх рівнів з питань навчання та виховання учнів, Декларацією прав людини, Конвенцією про права дитини, Законом України "Про освіту", Законом України "Про загальну середню освіту", Положенням про психологічну службу системи освіти України, Етичним кодексом соціального педагога, методичними рекомендаціями Українського науково-методичного Центру практичної психології і соціальної роботи, адміністративним, трудовим законодавством, а також Статутом, правовими актами навчального закладу, трудовим договором (контрактом), цією Інструкцією.2. ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ’ЯЗКИ

Соціальний педагог:


2.1. Здійснює посередництво між освітніми установами, сім'єю, трудовими колективами, громадськістю, організовує їх взаємодію, об'єднання зусиль з метою створення в соціальному середовищі умов для всебічного розвитку дітей, підлітків як особистостей, їх благополуччя в мікросоціумі.

2.2. Проводить соціальне необхідну роботу з пільговим контингентом учнів щодо організації спілкування дітей, молоді, дорослих у громаді за місцем проживання, мікрорайоні, сімейно-сусідських спільнотах..

2.3. Сприяє участі вихованців у науковій, технічній, художній творчості, спортивній, суспільне корисній діяльності, виявленню задатків, обдаровань, розкриттю здібностей, талантів, дбає про професійне самовизначення та соціальну адаптацію молоді.

2.4. Залучає до культурно-освітньої, профілактично-виховної, спортивно-оздоровчої, творчої роботи різні установи, громадські організації, творчі спілки, окремих громадян.

2.5. Впливає на подолання особистих, міжособистісних. внутрішньо сімейних конфліктів, надає необхідну консультативну психолого-педагогічну допомогу дитячим, молодіжним об'єднанням, угрупованням соціальному ризику, дітям, підліткам, які потребують піклування.

2.6. Настановленням і особистим прикладом утверджує повагу до принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, гуманізму, доброти, працелюбства, інших доброчинностей.

2.7. Виховує повагу до батьків, жінки, культурно-національних, духовних, історичних цінностей України, країни походження, дбайливе ставлення до навколишнього середовища.

2.8. Готує дітей, підлітків до свідомого життя в дусі взаєморозуміння, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами.

2.9. Додержується педагогічної етики, поважає гідність особистості дитини, захищає її від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігає вживанню ними алкоголю, наркотиків, іншим шкідливим звичкам, пропагує здоровий спосіб життя.

2.10. Займається профілактикою правопорушень неповнолітніх, дитячого побутового, дорожньо-транспортного травматизму, пожеж.

2.11. Постійно підвищує професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру.

2.12. Планує та організовує свою роботу відповідно до нормативів витрат часу на основні види роботи соціального педагога.

2.13. Бере участь в роботі педагогічної ради навчального закладу і в нарадах, які проводяться адміністрацією закладу.

2.14. Бере участь у роботі шкільної атестаційної комісії. Своєчасно готує встановлену звітну документацію.

2.15. Виконує накази і розпорядження директора школи, органів управління освітою.

2.16. Виконує статут закладу освіти, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту.

2.17. Проводить соціологічні дослідження за запитами адміністрації навчального закладу.

2.18. Дотримується правил техніки безпеки на робочому місці.

2.19. Проходить періодичні медичні огляди у встановленому законодавством порядку.

2.20. Не допускає розголошення у будь-який спосіб персональних даних фізичних осіб, які їй було довірено або які стали відомі у зв’язку з виконанням посадових або службових обов’язків.3. ПРАВА

Соціальний педагог має право на:  1. За своїм статусом належить до педагогічних працівників і відповідно до чинного законодавства користується всіма правами і гарантіями, передбаченими для них.

  2. Брати участь в управлінні освітнім закладом у порядку, визначеному статутом закладу.

  3. Захищати свою професійну честь, гідність всіма засобами в межах чинного законодавства.

  4. Знайомитися зі скаргами та іншими документами, які містять оцінку його діяльності, давати пояснення стосовно змісту цих документів.

  5. В межах своєї компетентності повідомляти керівництву освітнього закладу про всі виявлені недоліки в діяльності закладу та вносити пропозиції щодо їх усунення.

  6. Захист своїх інтересів самостійно і через посередника, в тому числі адвоката, у випадку дисциплінарного чи службового розслідування, пов'язаного з порушенням педагогом норм професійної етики.

  7. Конфіденційність дисциплінарного (службового) розслідування, за винятком випадків, передбачених законом.

  8. Підвищення у встановленому порядку свої кваліфікації.

  9. Проходити у встановленому порядку атестації на отримання чергової кваліфікаційної категорії.

  10. Окреме, спеціально обладнане приміщення для проведення консультативної профілактичної та інших видів робіт.

  11. З метою розв’язання конфліктних випадків подати звернення до обласного науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи на предмет соціологічної та психологічної експертизи своєї професійної діяльності.

  12. Виступи з узагальненням власного досвіду роботи на конференціях, семінарах, педагогічних читаннях, у науково-популярних виданнях.

  13. Поєднання роботи соціального педагога з навчальним навантаженням у закладі за основним місцем роботи та в інших закладах відповідно до фахової освіти та рівня кваліфікації.

  14. Проведення просвітницької роботи з пропаганди психологічних знань шляхом лекцій, бесід, виступів на радіо, телебаченні, тощо


4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Соціальний педагог несе відповідальність:

4.1. За невиконання чи неналежне виконання без поважних причин Статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку школи, законних розпоряджень директора школи та інших локальних нормативних актів, посадових обов'язків, встановлених цією Інструкцією, соціальний педагог несе дисциплінарну відповідальність у порядку, визначеному трудовим законодавством.

4.2. За застосування, в тому числі одноразове, методів виховання, пов'язаних із фізичним або психічним насиллям над особистістю учня, а також скоєння іншого аморального вчинку соціальний педагог може бути звільнений з посади відповідно до трудового законодавства.

4.3. За розголошення професійних відомостей та конфіденційної інформації, отриманих в процесі діагностичної, консультативної та корекційно-розвивальнї роботи, якщо це може завдати шкоди суб’єкту освітнього процесу чи його соціальному оточенню.

4.4. За порушення правил пожежної безпеки, охорони праці, санітарно-гігієнічних правил організації навчально-виховного процесу соціальний педагог притягається до адміністративної відповідальності в порядку і у випадках, передбачених адміністративним законодавством.

4.5. За завдані школі чи учасникам навчального процесу у зв'язку з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов'язків збитки.
5. ПОВИНЕН ЗНАТИ

Соціальний педагог повинен знати:

5.1. Основні закономірності становлення особистості, педагогіку, теорію та методики виховання, вікову, педагогічну, сімейну; соціальну психологію, етику, естетику, основи права, екології, культурно-освітні дисципліни; цілі, принципи, зміст, форми, методи, засоби освітньо-виховної роботи в соціальному середовищі, школі, сім'ї; сучасний стан і тенденції розвитку дитячих, підліткових спілок, рухів, організацій, їх вплив на особистість дитини, підлітка; функції, права системи державних інститутів, установ, громадських, релігійних організацій у галузі освіти, навчання та виховання підростаючого покоління; культурні, економічні, демографічні, екологічні особливості соціального середовища, в якому організується робота.

5.2. Програмно-методичні матеріали і документи щодо обсягу, рівня знань, розвитку учнів, вимоги державних стандартів до забезпечення навчально-виховного процесу, основні напрями і перспективи розвитку освіти, соціально-педагогічної науки

5.3. Функції, права державних установ, громадських, релігійних організацій в системі освіти, Конвенцію ООН про права дитини, інші законодавчі, нормативно-правові акти та документи з питань навчання, виховання, захисту прав дитини, основи трудового законодавства

5.4. Основні напрямки і перспективи розвитку освіти, психолого-педагогічної науки.

Конституцію України, рішення органів управління освітою всіх рівнів з питань навчання та виховання учнів, Декларацію прав людини, Конвенцію про права дитини, Закон України "Про освіту", Закон України "Про дошкільну освіту", Положення про психологічну службу системи освіти України, Етичний кодекс практичного психолога, методичні рекомендації Українського науково-методичного Центру практичної психології і соціальної роботи.

5.5. Правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни, правила надання першої медичної допомоги.

5.6. Державну мову в обсязі, необхідному для усного та писемного спілкування.

5.7. Законодавство України, яке регулює порядок обробки та захист персональних даних фізичних осіб, внутрішні положення та інші розпорядчі документи дошкільного навчального закладу з цих питань.6. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ
6.1. На посаду соціального педагога призначається особа, яка має вищу або середню освіту зі спеціальності «Соціальна педагогіка», дотримується вимог Етичного кодексу, професійно компетентний, забезпечує нормативні вимоги до рівня навчально-виховної роботи у соціальному середовищі, відповідає загальним етичним та культурним вимогам до педагогічних працівників.
7. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ (ЗВ'ЯЗКИ З ПОСАДОЮ)
Соціальний педагог:

7.1. Працює за графіком, складеним за 40-годинним робочим тижнем і затвердженим директором школи. Із них 20 год. відводяться для роботи у навчальному закладі (індивідуальна і групова діагностика, консультування учнів, учителів, батьків, корекційно-розвивальна робота тощо) і 20 год. – на підготовку до проведення соціально-психологічних заходів (занять, тренінгів, ділових ігор), обробку результатів досліджень, оформлення висновків тощо, які можуть виконуватися за межами навчального закладу.

7.2. Підтримує контакти з органами учнівського самоврядування, педагогічними колективами школи і установ позашкільної освіти дітей, громадськими організаціями.

7.3. Самостійно планує свою роботу на навчальний рік. Річний план розробляє в період складання загального річного плану роботи закладу освіти. Плани роботи погоджуються керівником (методистом) Центру практичної психології та соціальної роботи та затверджуються керівником навчального закладу

7.4. Про виконану роботу звітує керівнику навчального закладу та керівнику (методисту) Центру практичної психології та соціальної роботи.

7.5. Одержує від адміністрації навчального закладу інформацію нормативно-правового і організаційно-методичного характеру, знайомиться з відповідними документами.

7.6. Працює у тісній взаємодії з учителями, практичним психологом навчального закладу, батьками учнів або особами, які їх замінюють, батьками учнів (особами, які їх замінюють); систематично обмінюється інформацією з питань, які належать до його компетенції (крім конфіденційної інформації про клієнта), з адміністрацією та педагогічними працівниками школи.

ПОГОДЖЕНО

Протокол засідання профспілкового комітету

від ______________ №_______З інструкцією ознайомлена ________________________________________
«______»_____________________20__р.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка