Засідання педради у формі захисту інновацій «Інноваційні технології як засіб підвищення якості освітнього процесу»Скачати 136.98 Kb.
Дата конвертації08.03.2016
Розмір136.98 Kb.
Засідання педради у формі захисту інновацій

«Інноваційні технології як засіб підвищення

якості освітнього процесу»

«Безумство - діяти по-старому

і чекати на нові результати»

А. Енштейн

«Інновація ні в якому разі не може бути ідеєю на показ, черговим педагогічним прожектом або фарсом.»

Вступне слово. Стрімкі зміни - одна з основних характеристик сучасного суспільства. Інтенсивне впровадження прогресивних технологій в усі сфери життя зумовило безупинне вдосконалювання людської діяльності. Різко зменшується час на втілення нових ідей, знань, технологій у життя. Зростає потреба в нових формах освіти, навчання, набутті навичок.

Метою сьогоднішнього засідання педради є поглиблення знань про інноваційні технології навчання, обмін досвідом з їх використання, обгрунтувати доцільність впровадження інновацій в навчально-виховний процес, аналіз готовності вчителя до інноваційної діяльності.

Вправа «Мозковий штурм» Спробуємо за допомогою інтерактивної вправи «Мозковий штурм» з’ясувати, який зміст ви вкладаєте в слово інновації, які асоціації у вас виникають. На аркуші паперу запишіть своє розуміння інновацій. ( час 3хв.). Обговорення суті інновацій . Під час виконання вправи на екрані демонструється відеозапис фрагментів уроків з використанням комп’ютера, без звуку.

Після виконання вправи 2-3 вчителів озвучують написане.

Отже, педагогічні інновації – це результат творчого пошуку оригінальних , нестандартних рішень різноманітних педагогічних проблем. Прямим продуктом інновацій є: нові навчальні технології, оригінальні виховні ідеї, форми та методи навчання, нестандартні підходи в управлінні. Побічним продуктом інновацій є : зростання педагогічної майстерності вчителя і керівника, рівня його культури, мислення, світогляду.

Інновації в освіті прийнято ділити на такі групи:


 • Інновації в змісті навчання і виховання особистості;

 • Інновації у формах і методах навчання і виховання;

 • Інновації у технологіях навчання і виховання;

 • Інновації у змісті, формах і методах управління ЗНЗ.

 • Інновації у структурі організації діяльності ЗНЗ

( Див. презентацію)

Вправа «Займи позицію». Перш ніж продовжити розмову про інноваційні технології в школі, варто задуматися: чи дійсно так не влаштовує сучасну школу традиційна педагогічна технологія і чи дійсно впровадження інноваційних технологій є необхідним і гарантує ефективний результат.

Я хочу запропонувати Вам вправу «Займи позицію». Чи є Ви прихильником інноваційних технологій, чи твердо дотримуєтеся того, що використання традиційної методики є цілком виправданим. Якщо ви відстоюєте інноваційний підхід – обираєте картку зеленого кольору, традиційний – червоного кольору.Доповідь.

Інновації, інноваційні технології на сьогодні стали невід’ємною складовою діяльності педагога. Інноваційна освітня діяльність не підлягає формалізації, оскільки потребує врахування людського чинника, визначення особистісних підходів, усвідомлення значущості нової ідеї для удосконалення освітньої практики.

Кожний загальноосвітній навчальний заклад має свої особливості. Тому й підхід до впровадження інновацій має бути особливим. Вивчення реального стану справ, внутрішніх та зовнішніх передумов дає змогу визначити доцільність і готовність педагогічного колективу до впровадження інновацій різного типу в практичну діяльність навчального закладу.

При підготовці до педради ми провели вивчення думки наших учнів 7-11 класів з приводу впровадження інновацій в навчально-виховний процес.Див. презентацію.

Отже, з результатів анкетування учнів можна зробити такі узагальнення: • більшості учнів подобаються уроки з використанням інноваційних методик, і в той же час стверджують , що кращі знання отримують на традиційних уроках;

 • учні вважають за необхідність використання інновацій на уроках, оскільки вони підвищують інтерес до навчання, але без надмірного захоплення ними;

 • і найбільше радує те, що переважна більшість наших учнів мають бажання ходити до школи, оскільки їм цікаво вчитися.

Вчителі нашої школи проблемними питаннями самоосвіти обрали опанування та впровадження в практику тих чи інших інновацій. Вчителі початкових класів успішно використовують ігрові технології, інтерактивні прийоми. На уроках географії, екології, біології, основ здоров’я учні розвивають ключові компетенції, працюючи над проектами. І нарешті будь-які інновації не обходяться без використання комп’ютера. Використання комп’ютерної техніки набуло загальнодержавного значення. Одне з найважливіших завдань сучасної школи – забезпечити використання учнями комп’ютерів та інформаційних технологій із навчальною метою. Комп’ютер як універсальний засіб пошуку, обробки, збереження і демонстрації інформації міцно увійшов в наше повсякденне життя.

Над проблемами впровадження методу проектів та інформаційно-комунікаційних технологій в навчально-виховний процес працювали творчі групи вчителів. Тому попросимо керівників творчих груп розкрити можливості застосування ІКТ та методу проектів в навчально-виховному процесі.Виступи керівників творчих груп (Андрущак М.С., Палецька О.П.)

Широкі можливості використання ІКТ – переконливий аргумент на захист комп’ютеризації навчання та інших інновацій.

Будь які технології чи методики навчання мають свої переваги та недоліки і труднощі у використанні . Для визначення переваг та недоліків і труднощів у використанні інновацій Вам необхідно об’єднатись в групи за кольором обраних карток ( зелені – ті, хто надає перевагу інновація, червоні – більші прихильники традиційної системи навчання )

Вправа «Коло ідей»

На аркушах зеленого кольору запишіть переваги використання інновацій в навчально-виховному процесі, на аркушах синього кольору – запишіть недоліки та труднощі у використанні.Переваги інновацій:

 • підвищують інтерес та позитивну мотивацію учнів до навчання

 • активізують пізнавальну діяльність

 • розвивають мислення і творчі здібності дитини

 • формують активну життєву позицію в сучасному інформаційному суспільстві

 • оволодіння комунікативними навичками

 • залучення до роботи всіх та зацікавленість в ній

 • розвиток уміння працювати разом

 • формування вміння висловлювати свою думку і відстоювати її

 • формування таких якостей, як самостійність, виваженість, розсудливість, прагнення до пізнання навколишнього світу й пошуку шляхів його зміни та вдосконалення

 • створення атмосфери саморозвитку та самореалізації

 • провідним стає творче переосмислення дійсності

 • розкривається зміст індивідуального досвіду учнів та узгодження його з навчальним и завданнями

 • У проектній діяльності змінюються відносини «Вчитель-учень»

 • Проектна діяльність вчить вихованців: виділяти проблеми, визначати цілі і планувати зміст діяльності, самоаналізу і рефлексії, презентації у різних формах, пошуку і відбору актуальної інформації, проводити дослідження, застосовувати набуті знання на практиці.

Недоліки та труднощі у використанні інновацій:

 • Великі затрати часу на підготовку уроку

 • В Інтернеті дитина не захищена від негативної інформації, що шкодить психіці і вихованню

 • Шкідливий вплив комп’ютерної техніки на здоров’я дитини

 • Може виникати патологічна залежність дитини від комп’ютера

 • Діти стали менше читати художньої літератури

 • Не обладнанні комп’ютерною технікою навчальні кабінети

Аркуші із відповідними записами вчителі озвучують і приклеюють на ватман або на дошку.

Отже, переваг використання інноваційних технологій значно більше, ніж недоліків. Успіх впровадження педагогічних інновацій залежить від багатьох чинників, і в першу чергу від рівня обізнаності та готовності вчителів до їх використання. Ми провели експертизу рівня готовності вчителів школи до інноваційної діяльності за методикою, яка пропонується в методичній літературі (Додаток 1). Результати експертизи показали такий склад педагогічного колективу за рівнями готовності до інноваційної діяльності: • _____% - високий рівень (100-75 %)

 • _____% - середній рівень (74 – 50 %)

 • _____% - інновації використовують епізодично (49 – 25 %)

 • _____% - інноваційна діяльність фрагментарна ( менше 25 %)

Отже, експертиза показала достатньо високий рівень готовності педагогів школи до впровадження інновацій.

Вагомим аргументом на захист інновацій є динаміка якості знань учнів за останні роки. Див. презентацію.

Отже, інновації – це процес, якого на сучасному етапі неможливо уникнути. Їх використання є запорукою успішного сприйняття учнями навчального матеріалу, створення атмосфери саморозвитку та успішної самореалізації учня як суб’єкта навчального процесу. Знати, що таке інноваційні технології навчання, методику їх запровадження, уміти створити на уроках ситуацію зацікавленості теоретичним матеріалом та багато іншого ми повинні для того, щоб спроектувати й провести ефективний і цікавий для учнів урок.

Вправа «Займи позицію». Після детального обговорення, аналізу переваг та недоліків і труднощів застосування ІКТ та методу проектів, обгрунтування доцільності впровадження інновацій у навчально-виховний процес я хочу Вас ще раз запитати, прихильником якого підходу Ви є? Чи змінив хтось свою позицію? Обгрунтуйте свій вибір.

Проект рішення педради:


 1. Створити творчу групу вчителів для підготовки методичного вісника «Інноваційні технології як засіб підвищення якості освітнього процесу». Видати до 20.12. 2012р. Відп. ЗДНВР

 2. Раді методичного кабінету за матеріалами напрацювань творчих груп розробити рекомендації вчителям щодо впровадження інформаційно-комунікаційних та проектних технологій в навчально-виховний процес. До 01.12.2012 р.

 3. Керівникам міжшкільних методичних об’єднань:

  1. Обговорити зазначені вище рекомендації на засіданнях методичних об’єднань. Грудень 2012 р.

  2. Надавати методичну допомогу молодим та малодосвідченим вчителям щодо впровадження ІКТ та проектних технологій в навчально-виховний процес. Постійно.

 4. Учителям-предметникам:

  1. Звернути увагу на проблему використання ІКТ та методу проектів під час самоосвітньої діяльності.

  2. Вчителям – членам творчих груп підготувати й провести відкриті уроки з використанням зазначених вище технологій. Січень-лютий 2013 року.

 5. Заступнику директора з НВР скласти графік проведення відкритих уроків. До 10.01.2013 р.

 6. Практичному психологу зробити психологічний аналіз застосування інновацій вчителями школи.

Заключне слово директора школи.

Завершити засідання педради хочу притчею про Майстра, епіграфом до якої є такі слова: « Кожний, хто вміє згуртувати навколо себе людей із різними характерами, різними інтересами й може привести до успіху – справжній Майстер…»Притча.

Якось увечері зібралися разом музичні інструменти: скрипка, саксофон, труба, сопілка й контрабас. І виникла між ними суперечка – хто краще за всіх грає. Кожний інструмент почав виводити свою мелодію, показувати свою майстерність. Але виходила не музика, а жахливі звуки. Що більше старався кожен з них, то не зрозумілішою й потворнішою виходила мелодія. Але з’явилася людина й одним помахом руки зупинила ці звуки, сказавши: « Друзі, мелодія – це одне ціле. Нехай кожний прислухається до іншого, і ви побачите, що вийде». Людина знову змахнула рукою, і спочатку несміливо, а потім усе краще залунала мелодія, у якій було чути смуток скрипки, ліричність саксофона, оптимізм труби, ніжність сопілки й величність контрабаса.

Інструменти грали, стежачи за помахами рук людини. А мелодія все звучала і звучала, поєднуючи виконавців і слухачів у єдине ціле.

Як важливо, щоб оркестром хтось диригував. Досягнення гармонії можливе лише тоді, коли всі об’єднані однією метою й спрямовані єдиною волею в єдиному пориві…

Таким Майстрами, шановні вчителі, є Ви, а інструментами – Ваші учні. Ми з Вами , хочемо того чи ні, є вчителями нового століття і всі будемо працювати, щоб навчання стало радістю й задоволенням для кожної дитини, щоб шкільне життя, в якому беруть участь учні і вчителі, досягло гармонії. Хороші вчителі створюють хороших учнів, і в майбутньому, я вірю, учні нашої школи стануть справжніми людьми.Додаток 1.

Експертиза рівня готовності вчителя до інноваційної діяльності

Прізвище, ім’я, по батькові _______________________________________

Фах ___________________________________________________________

Стаж роботи ____________________ Категорія _____________________

Предмети, які викладає ___________________________________________

Критерії оцінювання: 4 бали – показник наявний завжди

3 бали – часто наявний

2 бали - рідко наявний

1 бал – наявний інколи

0 балів – відсутній

100 % готовності до інноваційної діяльності відповідають максимальній загальній кількості балів

Від 100 % до 75 % - рівень готовності до інноваційної діяльності високий

Від 74 % до 50 % - рівень готовності до інноваційної діяльності середній

Від 49 % до 25 % - інновації використовуються в діяльності епізодично

Менше 24 % - інноваційна діяльність вчителя фрагментарна

Компо ненти

Показники інноваційної діяльності

Б А Л И

Само

Оцін ка


Оцінка дирекції

Серед ня оцінка

Мотиваційно-цільовий

Критичність мислення
1

2

3

с
Визначення цілей власної дослідницької роботиЗдатність відмовитися від стереотипів педагогічного мисленняТворча діяльністьЗмістовно – операцій ний

Творче використання результатів педагогічних досліджень і моделювання нового педагогічного досвідуВаріативність педагогічної діяльностіВолодіння методами педагогічних дослідженьЗастосування в педагогічній практиці засобів діагностики та корекції індивідуальних особливостей школярів, реалізація різнорівневого підходуРозроблення авторської ідеї навчання та вихованняРезультативно – корекцій ний

Постійне здійснення самоаналізу й само оцінювання діяльностіСистематичне коригування навчально-виховного процесуСамостійний пошук нової інформації з метою саморозвиткуПрогностичність, здатність до коригуванняВміння оцінити конкретні інновації та визначити їх цільове призначенняЗагальна кількість балів


Рівень готовності до інноваційної діяльності

Додаток 2.

Анкета для учнів

«Ваше ставлення до інновацій в навчально-виховному процесі»

1. Чи хочете ви ходити до школи?

А) так Б) ні

2. Чи цікаво вам вчитися?

А) так Б) ні

3. Чи задоволені ви знаннями, які отримуєте в школі?

А) Так Б) Ні В) Тільки з окремих предметів

4. Як уроки вам більше подобаються?

А) традиційні Б) інноваційні

5. Інновації на уроках сприяють:

А) Кращому усвідомленню матеріалу

Б)Кращому запам’ятовуванню інформації

В) Формують практичні уміння і навички

Г) Підвищують інтерес до навчання

6. На яких уроках ви отримуєте кращі знання?

А) традиційних Б) інноваційних

7. Як часто варто використовувати інновації на уроках?

А) На кожному уроці

Б) Всі уроки проводити за традиційною методикою

В) Зрідка, щоб “оживити” навчальний процесГ) Помірно часто, якщо дозволяє зміст навчального матеріалу і можливості


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка