Затверджено Радою Харківської загальноосвітньоїСторінка6/15
Дата конвертації09.03.2016
Розмір2.25 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Аналіз рівня інформаційно-комп’ютерних технологій компетентності вчителів в 2013/2014 навчальному році показав наступне:

 • 16 вчителів мають сертифікати щодо підтвердження рівня ІКТ (Microsoft, Intel);

 • в школі немає вчителів, які не володіють ПК.


Рівень володіння ПК вчителями школи
2011/2012 рік

2012/2013 рік

2013/2014


В школі розроблено та затверджено заходи з питань захисту інформації, заходи спрямовані на підвищення ефективності використання ресурсів мережі Інтернет та проаналізовано використання інформаційно-комп’ютерних технологій.

Залишаються невирішеними такі проблеми: • Впровадження інформаційних технологій у навчально – виховний процес

 • Навчально – методичне, матеріально – технічне та інформаційне забезпечення профільного навчання

 • Забезпечення закладу меблями, спортивним обладнанням, навчально – методичними посібниками, комп`ютерними програмами.


Основні завдання на 2014/2015 навчальний рік:


 • створення оптимальних умов для навчання та виховання учнів,

збереження і зміцнення їхнього здоров`я

 • практична реалізація завдань Концепції профільного навчання в старшій школі;

 • вважати основним завданням наступного 2012-2013 навчального року продовження формування багатомірного освітнього простору для учнів, орієнтованого на індивідуальний розвиток особистості, через навчання і виховання за моделлю: школа – родина;

 • виходячи з існуючих фінансово-економічних умов, забезпечити раціональне використання бюджетних та продовжити роботу по залученню позабюджетних коштів; привести всю позабюджетну діяльність у строгу відповідність до нормативної бази, забезпечити при цьому дотримання принципів добровільності і гласності;

 • посилити виховну роботу з дітьми в урочний та позаурочний час, звернувши особливу увагу на громадянське, фізичне та морально – етичне виховання дітей;

 • формувати екологічну культуру, домагатися оволодіння учнями знань про природу свого краю, залучати молодь до активної екологічної діяльності, виховувати дбайливе ставлення до природних багатств України;

 • формувати основи естетичної культури, розвивати естетичний досвід особистості, її художні здібності; оволодівати цінностями і знаннями в галузі світового і народного мистецтва, музики, архітектури, усної народної творчості, національної пісенної і танцювальної культури, побуту, ремесел, гри;

 • забезпечити взаємодію школи та вузів з метою підвищення довузівської підготовки учнів школи; посилити науково-дослідницьку роботу в школі;

 • ефективно використовувати матеріально-технічну базу, педагогічних та науково-педагогічних працівників, навчально-методичне забезпечення;

 • виховувати людину демократичного світогляду і культури, яка дотримується прав і свобод особистості, з повагою ставиться до традицій народів і культур світу.

 • зміцнення матеріально – технічної бази школи

 • впроваджувати інформаційно – комунікативні технології в навчально – виховний процес

У 2014/2015 навчальному році Харківська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 105 Харківської міської ради Харківської області визначає такі пріоритетні напрямки діяльності: • реалізація державних та цільових програм в освітній галузі;

 • забезпечення гарантованого права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти

 • забезпечення державної політики щодо охорони життя, здоров`я учасників навчально – виховного процесу, їх соціального захисту;

 • подальший розвиток профільного і допрофільного навчання;

 • підвищення фахової майстерності педагогічних працівників;

 • громадянська освіта і виховання.


1.9.Профорієнтація та працевлаштування учнів
У школі проводиться профорієнтаційна робота, спрямована на надання підтримки учням у виборі профілю навчання та сфери майбутньої професійної діяльності, вироблення в школярів свідомого ставлення до праці, професійне самовизначення в умовах свободи вибору сфери діяльності відповідно до своїх можливостей, здібностей і з урахуванням вимог ринку праці. Питання щодо профорієнтації учнів розглядаються на нарадах при директорові та на засіданнях методичних об’єднань. Профорієнтація учнів проводиться на уроках трудового навчання, на виховних годинах та під час зустрічей з представниками навчальних закладів міста. Протягом року учні брали участь у різних позашкільних заходах: презентації Харківського національного інституту Національної академії державного управління при Президентові України та Харківського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного банку України, у VІ міжрегіональній спеціалізованій виставці з міжнародною участю «Освіта Слобожанщини та кібер-простір - 2014». Щорічно плануються і проводяться спільні заходи з центром зайнятості Дзержинського району. З учнями 9 – 11 класів проводиться тестування щодо вибору майбутньої професії. Питання щодо підготовки учнів до вибору професії розглядаються на батьківських зборах.

Протягом року учні школи побували на багатьох екскурсіях і познайомилися з роботою таких підприємств: хлібзавод «Кулінічі», чайна фабрика «Ахмат Ті», з процесом виготовлення шоколаду під час відвідування виставки. З метою профорієнтації учні старшої школи були учасниками «Ночі науки», побували на Днях відкритих дверей у ХНУ імені В.Н.Каразіна, Інстититі бізнесу і менеджмента, ХНУРЕ, НАУ імені Н.Е. Жуковського «ХАІ» тощо.

Школа у 2013 –2014 навчальному році забезпечила право громадян на отримання повної загальної середньої освіти.
Моніторинг працевлаштування випускників


Кіль

кість


випуск

ників


9 – х класів

З них поступили на навчання

Всьо

го навчає

ться


% учнів, що продов

жують навчання після

9 класу


Кіль

кість випуск

ників

11 – х класівЗ них поступили на навчання

Пра

цю

ють
Всьо

го навчається% учнів, що продов

жують навчан

ня


10 кл.

ПТУ з серед. осві

тою


ВНЗ

І – ІІ рів

нів


ВНЗ

І – ІІ рів

нів


ВНЗ

ІІІ –ІV


рівнів


2011 – 2012 навчальний рік

55

47

1

7

55

100%

51

0

47

4

47

92%

2012 – 2013 навчальний рік

36

29

1

6

36

100%

22

3

17

2

20

91%

2013 – 2014 навчальний рік

32
45Аналіз працевлаштування свідчить про те, що високий відсоток випускників 11- х класів вступають до вищих навчальних закладів. Випускники 9 – х класів 100% продовжують навчання, про що наявні довідки.


1.7.Профілактична робота по запобіганню всім випадкам травматизму
Створення безпечного середовища під час навчально-виховного процесу - одне з пріоритетних завдань адміністрації та всього колективу школи. З метою попередження дитячого травматизму у навчальному закладі спланована робота з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу. Розроблена програма вступного інструктажу, який проводиться перед початком навчальних занять один раз на рік. Забезпечується проведення первинного, позапланового, цільового інструктажів відповідно до вимог Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 01.08.2001 № 563.

У 1-9 класах відповідно до робочого навчального плану школи викладається предмет «Основи здоров’я». Систематично проводяться поточні бесіди з учнями школи по запобіганню всім видам дитячого травматизму (у зв`язку з нещасними випадками, перед походами та екскурсійними поїздками, перед проведенням масових заходів, напередодні свят та канікул тощо), розповсюджуються пам’ятки для учнів та батьків напередодні свят та канікул, проводяться диктанти, творчі роботи та тестуванння серед учнів школи щодо профілактичної роботи. З педагогічним колективом вивчено алгоритм дії у випадку травматизму під час навчально-виховного процесу та в позаурочний час. Питання запобігання травматизму обговорюються на педагогічних радах, нарадах при директорові, засіданнях МО класних керівників, батьківських зборах. До профілактичної роботи залучаються представники батьківської громадськості, які є фахівцями в даній галузі.

Щорічно відповідно до плану роботи у вересні проходить місячник «Увага, діти на дорозі!», а в травні - тиждень безпеки життєдіяльності, в рамках яких проводяться різноманітні виховні заходи, як – от: театралізоване дійство «Подорож у країну небезпеки», гра - подорож «Країна дорожніх знаків», засідання загону ЮІР, ДЮП, конкурс малюнків та плакатів «Безпека дорожнього руху – це життя», виховні години з переглядом відеофільму «Правила дорожнього руху», «Особиста безпека», складання маршрутних листів «Дім - школа», тренінг-гра для учнів молодших класів «Червоний, жовтий, зелений», конкурс презентацій «Щоб не трапилось біди, правил безпеки дотримуйся завжди!» тощо. Шкільна команда ДЮП брала участь у районному фестивалі дружин юних пожежних. Для поповнення наочності у навчальних кабінетах поновлені інформаційні матеріали по запобіганню всім випадкам дитячого травматизму. Поновлено схеми евакуації учнів зі школи та схему «Безпечна дорога до школи».

Велика робота проведена по наповненню розділу «Запобігання травматизму» на шкільному сайті, де можна знайти корисний інформаційний матеріал, пам’ятки, різноманітні поради, презентації та флеш – ігри. Створено медіа теку з питань профілактики травматизму.Аналіз нещасних випадків з учнями школи під час навчально-виховного процесу та в позаурочний час протягом 2010 - І півріччя 2014 років показав наступне:
Моніторинг випадків травматизму, які сталися з учнями хзош № 105 у 2010 – 2013 роках

(станом на 31.05.2014)


РІК

ВИПАДКИ ТРАВМУВАННЯ ПІД ЧАС НАВЧАЛЬНО – ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

ВСЬОГО

Під час уроків фізкультури

Під час інших уроків

У групі подовженого дня

На перерві

2010

0

0

0

0

0

2011

0

0

0

1

1

2012

0

0

0

0

0

2013

0

0

0

0

0

І півріччя 2014

0

0

0

0

0РІК

ВИПАДКІВ ТРАВМУВАННЯ В ПОЗАУРОЧНИЙ ЧАС

ВСЬОГО

ДТП

ПОБУТ

2010

0

0

0

2011

0

1

1

2012

0

0

0

2013

0

0

0

І півріччя 2014


Дані моніторингу свідчать проте, що протягом останніх п’яти років стався 1 випадок травмування учня під час перерв та 1 травмування в позаурочний час у побуті. Тому у 2014 – 2015 навчальному році педагогічному колективу необхідно продовжити роботу по вдосконаленню форм і методів профілактичної роботи по запобіганню всіх випадків дитячого травматизму, особливо в побуті, та організувати дієве чергування педагогічних працівників на травмонебезпечних ділянках з урахуванням статистики найбільш травмонебезпечних місць.

Слід відзначити також позитивні зрушення: протягом останніх трьох років випадків травмування учнів не було, що свідчить про успішну роботу педагогічного колективу з питань запобігання випадкам травмування дітей.
1.10.Виконання законодавства України з питань соціального захисту дітей пільгових категорій
На виконання Закону України «Про охорону дитинства», Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», Постанови Кабінету Міністрів України «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків», Положення про загальноосвітній навчальний заклад була спланована та проводилась робота закладу з даного питання.

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2006 № 864 «Про планування діяльності та ведення документації соціальних педагогів, соціальних педагогів по роботі з дітьми-інвалідами системи Міністерства освіти і науки України» ведуться соціальні паспорти, у яких надано повну характеристику соціального складу учнів по класах та по школі, статус дітей пільгових категорій підтверджується відповідними документами, які є підставою для надання цим дітям пільг, передбачених законодавством України. Сформовано базу даних дітей пільгових категорій: зазначено повні анкетні дані дитини, дані про батьків чи осіб, які їх замінюють, зібрано пакет документів, які підтверджують статус дитини.

Проведено аналіз складу учнів пільгового контингенту протягом останніх трьох років
Учні пільгових категорій


Навчальний рік

Дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування

Дітей-

інвалідівДітей, що постраждали від

аварії на ЧАЕСДітей із малозабезпечених сімей

Дітей із багатодіт

них сімейДітей

напівсирітДітей, батько яких записаний згідно зі статтею 135

Дітей військовослужбовців і працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов’язків

2011-2012

4

8

3

2

15

5

2

1

2012-2013

4

8

3

0

19

6

3

0

2013-2014

5

7

3

2

12

6

4

0

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка