Затверджено Радою районного методичного кабінету відділу освітиСкачати 373.19 Kb.
Дата конвертації08.03.2016
Розмір373.19 Kb.
Затверджено Радою районного

методичного кабінету відділу освіти

Петрівської райдержадміністрації

Протокол № 4 від 6 вересня 2013 року

План роботи міжшкільної

кафедри суспільно –

природничих дисциплін

на 2013 – 2014 навчальний рік

Паспорт міжшкільної кафедри суспільно – природничих

дисциплін


Керівник кафедри – Галушко І. В.


Кількісний склад членів кафедри – 14 учителів
Якісний склад членів кафедри : спеціалісти – 1

учителі ІІ кваліфікаційної категорії –3

учителі І кваліфікаційної категорії –2

учителі вищої кваліфікаційної категорії – 8

старші вчителі – 5
Районна науково методична проблема Підвищення професійної компетентності керівних та педагогічних кадрів загальноосвітніх закладів району як умова розвитку особистості учня
Науково-методична проблема Петрівського НВК Розвиток інтелектуально-творчого потенціалу особистості в умовах НВК
Науково-методична проблема міжшкільної кафедри суспільно-природничих дисциплін Розвиток професійної компетентності учителів суспільно-природничих дисциплін в умовах модернізації освіти


І. Вступ

Суспільно-природничі науки: географія, природознавство, екологія, біологія, хімія , історія, правознавство мають винятково важливе значення оскільки вони формують світогляд учня, його загальну культуру, цілісне сприйняття світу і виховують особистість, що дбає про майбутнє живої і неживої природи.

Метою суспільно-природничої освіти є формування в учнів гуманістичних ідей, формування моральних, історичних цінностей, поваги до минулого, екологічного способу мислення, здорового способу життя, формуванню компетенцій, яких потребує сучасне життя. Особливо важливим є формування вміння  застосовувати набуті знання на практиці.

Географія належить до тих шкільних предметів при вивченні яких майбутній  громадянин знайомиться з реальним життям у середовищі, що його оточує, а також із життям  суспільства у всіх його проявах та зв’язках. Географічні знання і вміння дають просторове уявлення про земну поверхню та закони, що діють на ній а також змогу усвідомлено орієнтуватися в соціально-економічних, суспільно - політичних та геополітичних процесах у державі та світі.

  Хімія як природнича наука вивчає та пояснює навколишній світ і водночас забезпечує задоволення практичних проблем суспільства, розв’язання сировинної, екологічної, енергетичної та інших проблем. Хімічна освіта відіграє важливу роль у формуванні вмінь поводитись з речовинами. Тому важливим завданням є не лише забезпечення учнів знаннями про речовин та їх перетворення, а й розвиток експериментальних умінь, навичок безпечного поводження з речовинами в побуті. Досягти цієї мети можна тільки шляхом використання хімічного експерименту, хоча сучасний матеріальний стан кабінету не сприяє використанню хімічного експерименту на достатньому рівні. Виходячи з цієї ситуації учителі використовують предмети побутової хімії для проведення шкільних навчальних експериментів.

Стрімкий розвиток біологічної науки: вирішення проблем ресурсного забезпечення людства, захист навколишнього середовища, розв’язання   медичних проблем позначаються і на шкільній біологічній освіті. Біологічні знання є основою для формування в учнів загальнонавчальних та спеціальних умінь, зокрема таких важливих як ведення спостереження, виконувати експерименти, самостійно одержувати і переробляти інформацію.

Методична робота в школі - це цілісна багаторівнева, багатофункціональна система взаємозв'язаних дій, які сприяють підвищенню професійного рівня педагога. Щороку методична робота школи планується на основі глибокого і всебічного аналізу проведеної роботи за попередній рік.

У 2012-2013 навчальному році кафедра продовжила свою роботу над реалізацією проблеми: «Розвиток професійних компетентностей учителів суспільно – природничих дисциплін в умовах модернізації освіти». До методичної роботи були залучені всі педагоги суспільно – природничих дисциплін.Основними формами роботи кафедри було:

 • проведення круглих столів, семінарів з навчально-методичних питань, творчих звітів вчителів;

 • засідання кафедри з питань методики впровадження компетентнісного підходу під час викладання предметів суспільно-природничих дисциплін;

 • відкриті уроки з предметів із використанням мультимедійних засобів;

 • лекції, доповіді, повідомлення й дискусії з методики навчання учнів і використання нових педагогічних технологій, а також питань загальної педагогіки й психології;

 • вивчення й реалізація в навчально-виховному процесі вимог інструктивно-методичних матеріалів, що регламентують викладання суспільно-природничих дисциплін у 2012-2013 н. р., передового педагогічного досвіду;

 • проведення предметних тижнів;

 • взаємовідвідування уроків.

Основні напрямки діяльності кафедри були спрямовані на:

 • аналіз результатів освітньої діяльності за предметами;

 • представлення, обговорення календарних планів із предметів суспільно-природничого циклу на І та ІІ семестри 2012-2013 н.р.;

 • підготовка й обговорення рукописів навчально-методичних посібників і дидактичних матеріалів з предметів;

 • проведення відкритих уроків членами кафедри;

 • підготовка й обговорення виступів з питань методики викладання навчальних предметів у допрофільних та профільних класах як засобу реалізації пізнавальних потреб обдарованих учнів ( психолого - педагогічні поради від шкільного психолога Овдій І. О.);

 • розгляд питань організації, керівництва й контролю науково-дослідницької роботи учнів, членів еко-природничої секції НТУ «Прометей»;

 • взаємні відвідування уроків з метою обміну досвідом вдосконалення методики викладання предметів суспільно-природничих дисциплін;

 • організація роботи наставників з молодими спеціалістами;

 • Підготовка і організація проведення інтерактивних інтелектуальних конкурсів («Весняний колосок», «Лелека», «Геліантус-природознавство для дорослих») шкільних олімпіад, районних учнівських науково-практичних конференцій;

 • Організація роботи з обдарованими дітьми: методика вивчення креативності дитини;

 • Підготовка учнів до ДПА та ЗНО;

 • Використання диференційованих завдань для підвищення якості знань учнів з проблемами у навчанні.

Основу змісту й організації такої роботи становлять стратегічні завдання загальної середньої освіти, накреслені в державних документах: Законах України "Про освіту", "Про загальну середню освіту," державних програмах "Освіта," " Діти України", "Творча обдарованість" тощо.

У річному плані роботи школи на 2012-2013 н. р. було сплановано проведення тематичних предметних тижнів на яких учителі школи показали свою майстерність. Під час проведення тематичних тижнів підвищилася якість підготовки до проведення уроків у більшості вчителів, значно розширився діапазон методів навчання, розвитку і виховання учнів. Уроки стали більш чіткими, організованими, посилилася їх практична спрямованість : більш гнучкою рухливою стала структура уроку. Широко застосовуються інтегровані уроки,   уроки із застосуванням інноваційних технологій (використання мультимедійної системи), творчих проектів, на яких педагоги представили кожен свою концепцію, авторську майстерність у проведенні нових форм організації уроків.

Учителі кафедри суспільно - природничих дисциплін : Швець О.О., Ємець В. І., Чирва І. М., Ваніна Н. І., Єрушева С. О., Чорна Л. А., Копань Т.К., Копань Г. П., Галушко І. В., Шевченко Ю. І. провели ряд відкритих уроків та позакласних заходів, спрямованих на розвиток творчої активності учнів, популяризацію природничих наук. Разом із класними керівниками були випущені стіннівки, ребуси, кросворди на актуальні теми і новітні відкриття в галузі природничих дисциплін. Було проведено засідання кафедри, де обговорювалося питання " Розвиток учнівських компетентностей як основа успішного навчання у процесі вивчення предметів суспільно-природничих дисциплін»

Учителі Копань Т. К., Копань Г. П., Шевченко Ю. І., Галушко І. В. спрямували проведення відкритих заходів на утвердження статусу української історії, піднесення її престижу серед учнівської молоді, виховання культури і традицій українського народу. Вироблення системного підходу до методики викладання предметів суспільно-гуманітарного циклу з метою виховання соціально – компетентної особистості в процесі навчання .

Всього проведено за рік V засідань кафедри , згідно плану роботи, затвердженого директором школи. Дирекцією та адміністрацією школи за рік було відвідано понад 100 уроків та позакласних заходів з метою надання допомоги учителям у розвитку їх педагогічної майстерності.

Розвиткові творчої активності вчителів сприяло і застосування активних форм і методів роботи: обговорення статей, книг (участь у педагогічних читаннях), практичні завдання, методичні дні, тиждень молодих учителів. У результаті вчителі показали як вони застосовують в роботі урок-гру, брейн - ринги, уроки-проекти, круглі столи, дискусійні клуби, конференції, таким чином методична проблема здобуває послідовне розв'язання. Створення колективом кафедри практики застосування нестандартних методів, прийомів навчання і виховання учнів позитивно позначилося на розвитку їхнього творчого мислення.

У результаті роботи над педагогічною проблемою школи накопичений позитивний досвід , що допомагає перебудувати   педагогічний процес відповідно до вимог сучасної освіти. Вчителями природничих дисциплін розроблено систему інтерактивних уроків з урахуванням диференційованого навчання. Таким чином, учні стають активною силою на уроці, не тільки об’єктом впливу учителя, але й суб’єктом , особисто зацікавленим у здобутті міцних і глибоких знань. Учні школи показали глибокі знання на предметних олімпіадах.

Призові місця в районних олімпіадах з суспільно-природничих наук отримали:

І місце – 19 учнів

ІІ місце – 14 учнів

ІІІ місце – 6 учнів

Переможці районних олімпіад з базових дисциплін 2012/2013 н. р.

З біології:

І місце

Орищенко Юлія, учениця 8 класу Петрівського НВК

Копань Вікторія, учениця 9 класу Петрівського НВК

Саєнко Світлана, учениця 11 класу Петрівського НВКІІ місце

Ласкава Юлія, учениця 8 класу Петрівського НВК

Проценко Есфір, учениця 9 класу Петрівського НВК

Гончаренко Ангеліна, учениця 10 класу Петрівського НВК

Гуцаленко Тетяна, учениця 11 класу Петрівського НВК

ІІІ місце

Гарькавий Сергій, учень 10 класу Петрівського НВК

З географії:І місце

Ткачук Наталія, учениця 8 класу Петрівського НВК

Уланова Сніжана, учениця 9 класу Петрівського НВК

Гарькавий Сергій, учень 10 класу Петрівського НВК

Гуцаленко Тетяна, учениця 11 класу Петрівського НВК

ІІ місце

Калінчук Тетяна, учениця 10 класу Петрівського НВК

Саєнко Світлана, учениця 11 класу Петрівського НВК

ІІІ місце

Гончаренко Ангеліна, учениця 10 класу Петрівського НВК

З економіки:І місце

Гончаренко Ангеліна, учениця 10 класу Петрівського НВК

Чирва Владислав, учень 11 класу Петрівського НВК

ІІ місце

Гуцаленко Тетяна, учениця 11 класу Петрівського НВКІІІ місце

Саєнко Світлана, учениця 11 класу Петрівського НВК

З екології:

І місце

Яковенко Максим, учень 11 класу Петрівського НВК

З правознавства:

І місце

Калінчук Тетяна, учениця 10 класу Петрівського НВК

Гуцаленко Тетяна, учениця 11 класу Петрівського НВК

ІІ місце

Козловська Вікторія, учениця 9 класу Петрівського НВК

Саєнко Світлана, учениця 11 класу Петрівського НВК

З хімії:


І місце

Іванова Катерина, учениця 7 класу Петрівського НВК

Ткачук Наталія, учениця 8 класу Петрівського НВК

Копань Вікторія, учениця 9 класу Петрівського НВК

Калінчук Тетяна, учениця 10 класу Петрівського НВК

Гуцаленко Тетяна, учениця 11 класу Петрівського НВКІІ місце

Корнієнко Надія, учениця 7 класу Петрівського НВК

Яковенко Марина, учениця 8 класу Петрівського НВК

З історії:І місце

Ковтун Артур, учень 8 класу Петрівського НВК

Проценко Есфір, учениця 9 класу Петрівського НВК

Саєнко Світлана, учениця 11 класу Петрівського НВКІІ місце

Копань Вікторія, учениця 9 класу Петрівського НВК

Гончаренко Ангеліна, учениця 10 класу Петрівського НВК

Яковенко Максим, учень 11 класу Петрівського НВКІІІ місце

Антоненко Ірина, учениця 9 класу Петрівського НВК

Калінчук Тетяна, учениця 10 класу Петрівського НВК

Задорожній Станіслав, учень 11 класу Петрівського НВК

Вчителі кафедри суспільно – природничих дисциплін на протязі 2012 – 2013 н. р. провели ряд відкритих уроків з історії, правознавства, хімії, біології, географії, економіки метою яких було показати свої напрацювання, поділитися досвідом.

На засіданнях кафедри постійно проводяться обговорення відкритих уроків, обговорюються новинки методичної літератури, передовий досвід вчителів як однієї з форм підвищення кваліфікації вчителя.Однак у роботі кафедри є і недоліки:

 • частина учнів має недостатній рівень знань засвоєння основних подій, фактів, понять, термінів;

 • відсутня необхідна кількість картографічного матеріалу з географії та історії;

 • теоретичні знання не завжди знаходять своє призначення та подальший пізнавальний пошуковий творчий розвиток, не втілюються у науково – практичній діяльності;

 • недоліками у проведенні уроків є недостатня оснащеність матеріальної бази кабінетів історії, географії.

Завдання кафедри на 2013-2014 н. р.:

- Впровадження передових освітніх технологій

 • Здійснення контролю за самоосвітою членів кафедри

 • Впровадження в практику роботи творчих надбань В. О. Сухомлинського

 • Вивчення та впровадження передового педагогічного досвіду кращих учителів НВК та інших навчальних закладів

 • Використання індивідуально-особистісного підходу до учнів з низьким рівнем навчальних досягнень у класах нового набору.

 • Трансляція досягнень науки, їх творче осмислення та адаптація до сучасних умов з урахуванням державних та нормативно інструктивних документів

 • Активізація роботи з творчо обдарованими дітьми

 • Розвиток професійних компетентностей учителів суспільно – природничих дисциплін через участь у шкільних, районних, обласних методичних заходах шляхом самоосвіти

 • Впровадження нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти.

ІІ. Список членів кафедри суспільно – природничих дисциплін.
ПІП учителя

Дата народження

Пед. стаж

Освіта

Який предмет викладає

Курсова перепід-готовка

При-мітка

1

Копань Г. П.

19. 09. 1959

31

Вища

історія

2012
2

Копань Т. К.

29. 05. 1962

27

Вища

історія

2011
3

Чорна Л. А.

15. 07. 1957

34

Вища

Географія

Економіка

Природо- знавство


2009

2014

4

Ємець В.І.

19. 07. 1966

25

Вища

Хімія

2010

2014

5

Глязнуцова

І. П.


29. 07. 1960
Вища

Географія


2012
6

Швець О.О.
9

Вища

Хімія

Біологія


2008
7

Чирва І. М.

31. 03. 1972

19

Вища

Біологія

2009

2013

8

Шевченко Ю.І

02. 07. 1976

14

Вища

Історія

Правозна-

вство


2013

9

Полтавець В.І.

12. 05. 1977

12

Вища

Біологія

2010

2012

10

Ваніна Н.І.

1961

29

Вища

Географія

Біологія


2011

2013

11

Єрушева С.О.

03. 02. 1984

7

Вища

Природо-

Знавство


Географія

2011
12

Галушко І.В.

25. 07. 1982

8

Вища

Історія

Право- знавство2014
13

Волосянко

М.О


02.05.1975

16

Вища

Хімія14

Буднікова Л.О

16. 08. 1987

3

Вища

Історія

Географія

ІІІ. Індивідуальні науково-методичні проблеми членів кафедри

суспільно-природничих дисциплін
ПІП

учителя


Науково-методична тема

Термін

роботи


над

проблемо


ю

Форма її завершен ня

Форма звіту

Де буде використа но

І

Копань Г.П.

Впровадження сучасних педагогічних технологій для створення ефективної системи розвитку творчої особистості учителя і учня на основі гуманізації та особистісно-орієнтованого підходу до навчання

2011-2015

Методич

ні

розробкиБрошура

У

навчально-виховному процесі2

Копань Т.К.

Інтелектуальне і духовне становлення особистості гімназиста на основі гуманізації, особистісно орієнтованого підходу та використання інтерактивних технологій навчання

2011-2015

Методич

ні

розробкиБрошура

У

навчально-виховному процесі3

Глязнуцова І.П.

Використання різноманітних засобів активізації розумової діяльності учнів при перевірці знань

2011-2015

Методич

ні

розробкиМетодич

ний


бюлетень

У

навчально-виховному процесі4

Чирва АО.

Розвиток творчої особистості на основі використання новітніх технологій навчання

2011-2015

Методич

ні

розробкиВиступ на

засіданні

кафедри


У

навчально-виховному процесі5

Чирва І.М.

Впровадження особистісно-діяльнісного підходу до викладання біології як провідна складова умов формування творчої особистості

2012-2016

Методич

ні

розробкиВиступ на

засіданні

кафедри


У

навчально-виховному процесі6

ЧорнаЛ А

Формування професійної компетентності вчителя географії як умова розвитку особистості учнів.

2011-2015

Методич

ні

розробкиБрошура

У

навчально-виховному процесі


7

Ємець В.І.

Компетентністю підхід до викладання хімії

2011-2015

Методич

ні

розробкиброшура

У

навчально-виховному процесі8

Шевченко Ю.І.

Розвиток критичного мислення та пізнавальної активності учнів на уроці.

2011-2015

Методич

ні

розробкиПідготовка тематич­ної теки

У

навчально-виховному процесі9

Полтавець В.І.

Застосування ІКТ на уроках біології.

2011-2015

Методич

ні

розробкиМетодич

ний


бюлетень

У

навчально-виховному процесі10

ВанінаН. І.

Урахування вікових та індивідуальних особливостей учнів в процесі викладання природничих наук

2011-2015

Методичні розробки

брошура.

У

навчально-виховному процесі11

Галушко І. В.

Формування предметних і ключових компетентностей учнів у процесі викладання історії шляхом використання активних методів навчання.

2011-2015

Методичні розробки

брошура

У

навчально-виховному процесі12

Єрушева С.О.

Компетентнісний підхід до викладання географії

2011-2015

Методич

ні

розробкиПідготовка тематич­ної теки

У

навчально-виховному процесі13

Волосянко

М. О.


Підвищення рівня ЗУН учнів шляхом використання та індивідуалізації

2012 - 2016

Методич

ні

розробкиМетодичний бюлетень

У навчально-виховному процесі

14

Будникова Л.О.

Розвиток критичного мислення учнів в умовах особистісно орієнтованого навчання

2010-2014

Методич

ні

розробкиМетодичний бюлетень

У навчально-виховному процесі


Графік проведення відкритих уроків

учителями кафедри суспільно – природничих дисциплінПІП учителя

Назва предмета, клас, в якому буде проводитись відкритий урок

Назва теми

Мета проведення відкритого уроку

Мета відвідування

Дата

проведе


ння

1

Шевченко Ю. І.

Історія,

5 – В кл.Люди в історії

Розвиток критичного мислення шляхом активізації розумової та пошукової діяльності учнів на уроках історії

Ознайомлення з формами активізації пізнавальної діяльності учнів

22.11.2013

2

Ємець В.І.

Хімія,

7 - Б


Хімічні властивості кисню.

Формування комунікативної компетентності в учнів.

Вивчення нетрадиційних форм організації навчальної діяльності учнів.

25.02.2014

3

Чорна Л. А.

Географія,

6 –А кл.


Узагальнюючий урок за темою «План і карта»

Активізація розумової діяльності учнів шляхом застосування активних форм і методів навчання на уроках географії.

Вивчення інноваційних методів організації навчальної діяльності учнів

12.11.2013

4

Копань

Т. К.


Історія,

11 - А


«Поняття субкультури. Молодіжна субкультура»

Розвиток логічного і критичного мислення на уроках історії

Вивчення інноваційних методів організації навчальної діяльності учнів

24.01.2014

5

Копань Г.П

Історія,

10 - Б кл.Утворення ЗУНР

Формування вміння аналізувати, узагальнювати та критично оцінювати історичні процеси.

Ознайомлення з формами організації роботи з обдарованими дітьми

11.12.2013

6

Глязнуцова І. П.

Географія,

8 – Бкл.Болота. Підземні води


Використання інтерактивних форм навчання на уроках географії.


Ознайомлення з інноваційними формами роботи на уроці

12.12.2013


7

Чирва І. М.

Біологія,

8 – А кл.Землеводні і плазуни. Узагальнення

Використання активних форм і методів навчання з метою активізації пізнавального інтересу учнів

Ознайомлення з інноваційними формами роботи на уроці

17.02.2014

8

Полтавець В. І.

Біологія,

9 - А


Шкіра. Лабораторна робота. Мікроскопічна будова шкіри

Використання інноваційних технологій на уроках біології

Ознайомлення з інноваційними формами роботи на уроці

12.12.2013

9

Ваніна Н. І.

Географія,

8 - АПоверхневі води України. Характеристика основних річкових басейнів України

Використання між предметних зв’язків та краєзнавчого матеріалу на уроках географії.

Ознайомлення з інноваційними формами роботи на уроці

27.11.2013


10


Галушко

І. В.


Історія,

11 – В кл.Рух Опору в Україні

Формування навичок критичного мислення учнів

Ознайомлення з інноваційними формами роботи на уроці

18.09.2013

11

Єрушева

С. О


Природо-

знавство,

7 – г кл.


Географічне положення. Історія дослідження Африки

Використання елементів гри як одного із засобів формування ключових компетентностей на уроках географії.

Ознайомлення із прийомами організації самостійної роботи учнів на уроці

07.11.2013

12

Волосянко

М. О.


Хімія,

8 кл.


Солі, їх склад, назви.

Використання методики особистісно-орієнтованого навчання

Ознайомлення з методикою

особистісно-орієнтованого навчання14. 11.2013

13


Буднікова Л.О.

Історія,

7 кл.


Візантійська імперія

Формування навичок критичного мислення учнів

Ознайомлення з інноваційними формами роботи на уроці

18.12.2013


VI. Тематика засідань міжшкільної кафедри суспільно –

природничих дисциплін

І засідання (вересень 2013 року)
Тема: « Основні вимоги до викладання суспільно-природничих

дисциплін в 2013 – 2014 н.р. згідно нового Державного Стандарту

базової і повної загальної середньої освіти»
Теоретична частина
Зміст роботи

Форма роботи

Відповідальний

1

Аналіз роботи міжшкільної предметної кафедри за минулий навчальний рік та обговорення плану роботи на поточний навчальний рік

Виступ

Галушко І. В.,

керівник кафедри2

Опрацювання інструктивно-методичних матеріалів, що регламентують викладання суспільно-природничих дисциплін у 2013 – 2014 н.р. за новими Державними Стандартами.

Інформація

Галушко І. В.,

керівник кафедри3

Аналіз навчальних програм, підручників для учнів 5 класів, які навчаються за новими Державними Стандартами.

Обговорення

Члени кафедри

4

Огляд навчально-методичної, фахової літератури з питань впровадження нових Державних Стандартів.

Повідомлення

Галушко І. В.,

керівник кафедри

Практична частина


  1. Складення і обговорення календарних планів із предметів суспільно-природничого циклу на І семестр 2013-2014 навчального року.

  2. Визначення напрямків роботи з обдарованими та дітьми, які мають низький рівень навчальних досягнень.

  3. Складання графіка участі учителів у шкільних та районних конкурсах, акціях.Робота між засіданнями

 1. Погодження календарно-тематичних планів

 2. Підготовка учнів до І етапу Всеукраїнських олімпіад.

 3. Затвердження індивідуальних планів роботи з обдарованими та невстигаючими учнями.

 4. Участь у декаді присвяченій річниці з дня народження

В. О. Сухомлинського.

5. Опрацювання науково-методичної літератури з проблеми «Організація навчально-виховного процесу на уроках природознавства, історії у 5 класі згідно впровадження нового Державного Стандарту.

6. Агітаційна робота щодо залучення учнів до участі у всеукраїнських інтерактивних інтелектуальних конкурсах «Колосок», « Геліантус – природознавство для дорослих», «Лелека».

7. Планування та реалізація самоосвітньої діяльності учителів.

8. Підготовка до методичного діалогу « Урок у контексті компетентнісного підходу».

9.Надання методичної допомоги молодому учителю Будніковій Л.О.ІІ засідання (листопад 2013 року)

Тема: «Формування учнівських компетентностей якнеобхідної умови ефективного навчання»

Теоретична частинаЗміст роботи

Форма роботи

Відповідальний

1

 1. Впровадження компетентнісного підходу під час викладання предметів суспільно-природничих дисциплін.

 2. Методи і способи формування компетентностей учнів.

 3. Формування основних груп компетентностей учнів в умовах впровадження Державного Стандарту.

 4. Суспільно-природничі дисципліни і формування основних груп компетентностей учнів.

Відверта розмова

Галушко І.В.

Швець О. О.

Чорна Л. А.

Ємець В. І.
2

Особливості використання ІКТ на різних етапах уроків

Виступ

Полтавець В. І.

3

Модернізація роботи з обдарованими дітьми. Методика визначення типів обдарованості і креативності дитини.

Радить психолог

Овдій І. О.,

практичний психолог
4

Огляд навчально-методичної, фахової літератури

повідомлення

Єрушева С. О.


Практична частина

 1. Розробка фрагментів навчальних занять із використанням ІКТ.

 2. Самоаналіз діяльності вчителя з питань впровадження компетентнісного підходу.

 3. Створення картотеки літератури з питання формування компетентностей учнів на уроках.

 4. Опрацювання методичних рекомендацій щодо проведення моніторингу навчальних досягнень учнів у 5, 10 кл.

 5. Підготовка і проведення шкільного конкурсу « Учитель року – 2014» у номінації «Географія».

Робота між засіданнями

  1. Підготовка учнів до участі у ІІ – ІІІ етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад, районній учнівській науково-практичній конференції.

  2. Ознайомлення з досвідом впровадження сучасних освітніх технологій вчителями кафедри. Проведення та обговорення відкритих уроків учителів.(згідно окремого графіка)

  3. Проведення контрольних зрізів за І семестр 2013-2014 н.р.

  4. Відвідування уроків учителя, який атестується Шевченко Ю.І.

  5. Проведення інтерактивних природничих конкурсів «Колосок»,

«Геліантус – природознавство для дорослих».

 1. Індивідуальна робота з учнями, що виконують науково- дослідницькі роботи.

 2. Підготовка до семінару « Особливості проведення уроку по формуванню компетентностей учнів»


ІІІ засідання (січень 2014 року)

Тема: «Розвиток творчої компетентності учнів в умовах НВК»

Теоретична частинаЗміст роботи

Форма

роботи

Відповідальний

1

Про підсумки участі учнів у І-ІІ етапах Всеукраїнських олімпіад

Інформація

Галушко І. В.,

керівник кафедри2

Про підсумки контрольних зрізів за І семестр 2013-2014 н.р. та моніторингових досліджень у 5, 10 кл.

Інформація

Галушко І. В.

3

Формування індивідуальної освітньої траєкторії обдарованих дітей:

 1. Формування креативного середовища в навчально-дослідницькій діяльності обдарованих дітей в умовах НВК.

 2. Інноваційні форми та методи роботи з обдарованими дітьми на уроках суспільно-природничих дисциплін.

 3. Позакласна робота як один із шляхів розвитку творчості дитини в умовах НВК.

 4. Профільне навчання як засіб задоволення пізнавальних компетентностей учнів.

 5. Управління науково-дослідницькою діяльністю обдарованої дитини.

Педагогічний

форум


Галушко І. В.

Шевченко Ю. І.

Єрушева С. О.

Швець О. О.

Ваніна Н. І.


4

Теоретичні засади реалізації нового Державного Стандарту освітніх галузей «Природознавство» у 6-х кл., «Біологія» у 6-х кл., «Географія» у 6-х кл., «Історія» у 6-х кл.

Виступи

Шевченко Ю.І.

Єрушева С.О.

Копань Т.К.

Ваніна Н.І.

Швець О.О.

Ємець В.І.5

Організація науково-дослідницької роботи учнів, членів еко-природничої секції НТУ «Прометей»

Випуск методичного бюлетня

Чорна Л. А.

6

Психолого-педагогічні умови розвитку творчих здібностей учнів та психологія індивідуального підходу до обдарованої дитини в умовах НВК.

Виступ

Овдій І. О.,

практичний

психолог


7

Ознайомлення з графіком проходження курсової перепідготовки на 2014 р.

Інформація

Чирва І. М.,

заступник директора з НВР
Практична частина

 1. Робота в групах. Розробка заходів щодо усунення виявлених в ході проведення зрізів та олімпіад недоліків.

 2. Розробка плану проведення тижня суспільно-природничих дисциплін.


Робота між засіданнями

 1. Участь у навчально-методичних заходах району, НВК

 2. Проведення творчого звіту вчителів, які атестуються (Ваніна Н. І.)

 3. Взаємовідвідування уроків членів кафедри (згідно окремого графіка)

 4. Проведення тижня суспільно-природничих дисциплін з таких предметів: історія, географія, природознавство, хімія, біологія та ін.

 5. Індивідуальна робота з обдарованими дітьми та дітьми з низьким рівнем навчальних досягнень.

 6. Аналіз проведення та участі учителів НВК у районному конкурсі «Учитель року-2014» (Ваніна Н.І.)


ІV засідання ( березень 2014 року)

Тема: « Формування професійної компетентності вчителя в умовах

впровадження нового Державного Стандарту»
Теоретична частинаЗміст роботи

Форма роботи

Відповідальний

1

Стратегія особистісного і професійного самовдосконалення і саморозвитку вчителя в умовах НВК.

Лекція

Галушко І. В.,

керівник кафедри2

Участь учителя у експериментальній інноваційній діяльності – крок до підвищення професійної майстерності

Дискусія

Члени кафедри

3

Портфоліо – візитна картка вчителя. Методика створення портфоліо (з використанням ІКТ)

Інформація, презентація досвіду

Полтавець В. І.

Ємець В. І.4

Використання нових педагогічних технологій, інновацій в умовах формування професійної компетентності вчителя.

Обмін досвідом

Члени кафедри

5

Звіт про курсову перепідготовку, самоосвітню роботу вчителів, які здійснюють профільну і допрофільну перепідготовку.

Інформація

Шевченко Ю. І.

Копань Г. П.

Копань Т. К.6

Як запобігти перенавантаження учнів?

Психолог інформує.Повідомлення

Овдій І. О.

практичний психологПрактична частина

 1. Створення портфоліо членів кафедри.

 2. Розробка завдань творчого, евристичного характеру для використання на уроках та в позакласній роботі з предметів ( на основі ТРВЗ).

Робота між засіданнями

 1. Підготовка матеріалів для проведення ДПА в 9-х та 11-х класах

 2. Створення та доповнення матеріалами портфоліо учителів-членів кафедри.

 3. Проведення інтелектуальних конкурсів «Весняний колосок», «Лелека».

 4. Взаємовідвідування та аналіз відкритих уроків членів кафедри (згідно окремого графіка).

 5. Проведення контрольних зрізів за ІІ семестр 2013-2014 н. р.

 6. Підведення підсумків моніторингу навчальних досягнень учнів 5, 10 кл.

 7. Підготовка до виставки напрацювань членів кафедри «Калейдоскоп методичних надбань»

V засідання (травень 2014 року)

Тема: « Підготовка вчителя до роботи за новими стандартами освіти з учнями 6 кл.»Теоретична частинаЗміст роботи

Форма роботи

Відповідальний

1

Про продовження роботи в умовах дії нових Державних Стандартів.

Інформація,

обмін думкамиГалушко І. В.,

члени кафедри2

Про підсумки роботи міжшкільної кафедри суспільно-природничих дисциплін за 2013 – 2014 н.р. Опрацювання нового Державного Стандарту

Інформація

Галушко І. В.,

Керівник кафедри3

Пропозиції щодо змісту методичної роботи у наступному навчальному році, її структури, форм, напрямів
Члени кафедри

4

Оформлення буклету « Особливості проведення компетентнісного уроку з суспільно-природничих дисциплін»
Члени кафедри

5

Самоаналіз власної діяльності учителів кафедри з питань впровадження компетентнісного підходу.

Виступи

Члени кафедри


Практична частина

 1. Діагностування учителів кафедри. Складання діагностичної карти.

 2. Оформлення матеріалів та напрацювань.

Графік

індивідуальних занять з обдарованими дітьми

ПІБ учителя

Предмет

ПІБ учня

Час проведення занять

Чирва І. М.

Біологія

Томишев Д.

Середа 14.15

Ємець В. І.

Хімія

Ткачук Н.

Проценко Є.

Карнажук Т.


Вівторок 14.15

Середа 14.15

Четвер 14.15


Ваніна Н. І.

Географія

Швець Н.

Піскун М.Середа 14.15

Копань Т.К.

Історія

Проценко Є.

Копань В.Іванова К.

Понеділок 08.00

Глязнуцова І. П

Географія

Ященко С.

Понеділок 08.00

Шевченко Ю.І.

Історія

Бандура Н.

Середа 15.00База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка