Затверджую погодженоСторінка3/12
Дата конвертації08.03.2016
Розмір2.32 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

1.4. Результати методичної роботи

Методична робота закладу здійснювалась відповідно нормативно-правової документації, а саме: «Базового компоненту дошкільної освіти в Україні (нова редакція)», Програмою виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина», методичними рекомендаціями до Програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина», наказу МОНУ «Програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт» (2010р.)», наказу  МОНУ  «Типове положення про методичний кабінет дошкільного навчального закладу від 09.11.2010 №1070, наказу по ДНЗ від 02.09.2013 №92 «Про організацію методичної роботи з педагогами у КЗ «ДНЗ №238» у 2013/2014 н.р.».

Методична робота з педагогічними кадрами у 2013/2014 навчальному році була спрямована на:


 • підвищення професіонально-педагогічної культури педагогів;

 • організації роботи щодо змін в освітньому державному стандарті – Базовому компоненту дошкільної освіти в Україні, нормативних документів, інструктивно-методичних матеріалів;

 • систематичне вивчення умов забезпечення психофізичного здоров’я та рівня розвитку вихованців ДНЗ відповідно до Базового компонента дошкільної освіти та Програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина»;

 • формування інноваційної спрямованості в діяльності педагогів, що виявляється в систематичному вивченні, узагальненні й розповсюдженні перспективного педагогічного досвіду, у роботі з упровадження досягнень педагогічної науки. Збагачення сучасними й новими педагогічними технологіями, методами виховання й навчання дошкільників;

 • проведення системи заходів, спрямованих на розвиток творчої індивідуальності та творчого потенціалу дітей через гурткову роботу.

Аналіз оцінювання рівня організації методичної служби в ДНЗ показав, що серед різних форм методичної роботи (педради, консультації, семінари, семінари-практикуми, колективні перегляди занять) більша частина носила науково-методичний і пізнавальний характер, сприяла розвитку творчої активності педагогів, підвищенню рівня їх інноваційної компетентності.

Найважливішою формою підвищення рівня творчої та професійної майстерності педагогів була педрада. Проведені педради відзначались актуальністю, науковістю та педагогічною доцільністю тематики та інноваційним підходом до їх проведення через використання інтерактивних форм та методів роботи (інтерактивні ділові ігри, ігрові та психологічні вправи, брейн-ринги, «мозковий штурм», анкетування тощо). • у серпні – педагогічна вітальня «новий навчальний рік: завдання та перспективи», на якій обговорювались завдання діяльності педагогічного колективу на новий навчальний рік, про атестацію та підвищення кваліфікації педагогічних працівників, затверджувались освітні програми, план роботи на рік, форм планування освітньо-виховного процесу, розподіл організованої розвивально-виховної зайнятості дітей на тиждень;

 • у грудні – педагогічна майстерня «Зміцнення здоровя дошкільників в сучасних умовах ДНЗ», на якій розглядалась система роботи щодо комплексного підходу до формування здорового способу життя дітей в ДНЗ, педагоги обмінювались досвідом роботи щодо засобів формування у дітей свідомого ставлення до здоров’я, презентували оздоровчі технології;

 • у березні –«Мовленнєвий розвиток дитини- джерело формування життєвої компетентності дошкільників», на якій розглядалися питання щодо формування мовленнєвої компетенції дитини в системі освіти та про створення мовленнєвого розвивального середовища у ДНЗ та сімї, вихователі презентували навчальні посібники, методичні розробки;

 • у травні – методичний фестиваль «Результат роботи – життєва компетентність дошкільника», на якій був проведений аналіз освітньо-виховної роботи за навчальний рік, намічені перспективи на новий, обговорювались питання організації роботи під час літнього оздоровчого періоду.

Ефективною формою методичної роботи стало проведення колективних переглядів занять та режимних моментів. На високому методичному рівні були проведені заняття з мовленнєвого розвитку – вихователь Пахомова В.М.; художньо-естетичного розвитку - музкерівник Бутенко Ю.В.; соціально-морального розвитку - вихователь Борова Т.Є.; емоційно-ціннісного розвитку – практичний психолог Буткевич Н.В.; з фізичного розвитку – вихователь Олейнікова Т.В.; ігрової діяльності дітей раннього віку - вихователь Д’якова В.О.; з пошуково-дослідницької діяльності – вихователь Курамшина Л.А. та соціально-морального розвитку – вихователь Мірошніченко Н.В.

Обов’язково проводилось обговорення переглянутих занять, а використання оцінних карток значно підвищило активність і відповідальність кожного вихователя, вдосконалило навички педагогічного аналізу.

Протягом навчального року плідно працювала творча група над темою: «Формування пізнавальної сфери дошкільників»: яка допомогла вихователям організувати роботу щодо використання логічних ігор та вправ, проведення гри-конкурсу, створення оптимального навчального середовище в дошкільному закладі та підготувати пакет матеріалів «Нові підходи до розвитку пізнавальної активності дошкільнят». Активну участь у роботі творчої групи приймали такі педагоги: Борова Т.Є., Олейнікова Т.В., Пахомова В.М., Торяник А.В.

З метою підвищення педагогічної майстерності педагогів, спрямовуючи навчально-виховний процес на виконання головних завдань, були сплановані та проведені такі форми методичної роботи: практичний семінар «Впровадження програми «Дитина» у практику роботи дошкільного навчального закладу» (вересень 2013); інтерактивний семінар «Використання ІКТ в освітній діяльності закладу» (листопад 2013); семінар – практикум «Збереження психологічного здоровя медпрацівників» (листопад 2013, грудень 2013); семінар-практикум «Мовленнєвий розвиток дошкільників як складова готовності до шкільного навчання» (січень 2014, лютий 2014); семінар-практикум «Підвищення екологічної компетентності педагогів» (травень, 2014); консультації (щомісяця), групові та індивідуальні консультації з різних питань.

У закладі був проведен конкурс на кращу підготовку до нового навчального року, де були визначені переможці:

І місце – групи № 2, 3 вихователі Олейнікова Т.В., Пахомова В.М.;

ІІ місце – групи № 4, 5 вихователі Курамшина Л.А., Борова Т.Є.;

ІІІ місце – група № 1, 6 вихователі Д’якова В.О., Мірошніченко Н.В.

Однак, під час підготовки та проведенні методичних заходів виникали певні труднощі:

1. Наявність психологічного бар’єру деяких педагогів (внутрішня неготовність до змін, не бажання працювати по-новому).

2. Недостатня професійна компетентність педагогів, що виявляється при проведенні методичних заходів.

3. Проблема недостатньої креативної готовності вихователя до впровадження педагогічних інновацій.

Слід відмітити, що педагоги поглиблено працюють за індивідуальними темами, підвищуючи свій професійний рівень.


№ з\п

ПІБ педагога

Напрямок роботи

1

Борова Тетяна Євгенієвна

Ключ до здоров’я

2

Бутенко Юлія Валеріївна

Розвиток музичних здібностей дітей засобами музичних інструментів

3

Буткевич Надія Валеріївна

Корекційна робота з тривожними дітьми

4

Д’якова Вікторія Олексіївна

Адаптація дітей раннього віку

5

Курамшина Людмила Анатоліївна

Розвиток здібностей дошкільників засобами ТРВЗ

6

Мірошніченко Наталія Вікторівна

Логіко-математична компетентність дітей старшого дошкільного віку

7

Олейнікова Тетяна Вікторівна

Особливості організації фізкультурно-оздоровчої роботи в дитячому садку

8

Пахомова Валентина Михайлівна

Орігамі як засіб виховання різнобічно розвинутої, творчо активної особистості дитини

9

Торяник Алла Василівна

Організація предметно-ігрового середовища в групах дошкільного закладу.

У 2013/2014 н.р. проводилася атестація педагогічних працівників.

Важливими формами підвищення рівня педагогічної майстерності педагогів ДНЗ є курсова перепідготовка. Так, протягом 2013/2014 навчального року підвищила свій професійний рівень на курсах підвищення кваліфікації при КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» вихователі Борова Т.Є., Олейнікова Т.В., також завідувач Торяник А.В. поступила в Українську інженерно-педагогічну академію на спеціальність «Управління навчальним закладом»

Але, є в методичній роботі і недоліки: • не досконалою є система планування освітньої діяльності з дітьми;

 • не відпрацьована система роботи щодо оцінки досягнень дітей та педагогів;

 • не всі педагоги брали активну участь в роботі методичної служби;

 • оформлення деяких матеріалів не відповідало встановленим нормам ведення ділової документації в ДНЗ.

Кількісний і якісний аналіз оцінювання методичних заходів, проведених упродовж навчального року показав, що всі вони носили науково-методичний і пізнавальний характер, сприяли підвищенню професійної компетентності педагогів

Пріоритетними завданнями для вдосконалення роботи методичної служби на 2014/2015 н.р. є: • Створення умов для досягнення стійкої мотивації педагогів на зростання професійної майстерності, на мобільність колективу щодо впровадження ідей нововведень.

 • Оновлення змісту методичної та психологічної служб через використання інноваційних та інтерактивних форм та методів роботи з педагогами.1.5. Результати роботи психологічної служби
Для повноцінного психофізичного й особистісного розвитку дітей на кожному віковому етапі, підтримки їх психологічного здоров’я в дошкільному закладі працює практичний психолог – Буткевич Н.В. У 2013/2014 навчальному році робота психологічної служби закладу була спрямована на допомогу дітям в адаптаційний період, на створення психоемоційного комфорту у дитячому колективі, на вирішання проблем ефективної підготовки дітей до навчання у школі, на підвищення психологічної культури та психологічної компетентності всіх учасників освітньо-виховного процесу. Одним з пріоритетних напрямків роботи психологічної служби було запобігання і усунення негативних особистісних проявів дітей, які заважають повноцінному розвитку їх психічних процесів, знижують рівень пізнавальної активності, утруднюють виховний вплив на них з боку вихователів. Завдяки сумлінній праці педагогів, які проводили цілий комплекс ігор з дітьми раннього та молодшого дошкільного віку, профілактичні групові та індивідуальні заняття, проводили просвітницьку роботу з родинами новоприбулих дітей, адаптаційний період дітей пройшов успішно, про що свідчать записи в індивідуальних листах адаптації. Та на початку навчального року, коли ритм життя дітей значно змінюється, не лише новачки, а й ті діти, які перебували влітку на оздоровленні, часто відчувають дискомфорт, напруженість, а іноді навіть тривожність. Тому, щоб зрозуміти наскільки комфортно почуваються вихованці у групі та як впливають елементи пісочної психотерапії на психоемоційний стан дитини, практичний психолог проводила з дітьми старшого дошкільного віку тестування на перевірку психологічної комфортності перебування дітей у групі дошкільного закладу на початку та в кінці навчального року. За результатами цього тесту зроблені висновки, психологічна комфортність перебування дітей у групі підвищується. Так на початку навчального року лише 72% дітей старшого дошкільного віку почувалися в групі комфортно, а уже наприкінці навчального року 97% дітей почувалися в групі комфортно. З дітьми старшого дошкільного віку проводилася корекція емоційної та комунікативної сфер. Проведення такої роботи надало змогу вплинути на розвиток емоцій, моральне виховання та розвиток комунікативних навичок в дітей через ознайомлення їх із правилами і нормами поведінки в колективі одноліток і залучення до спільних видів діяльності. Також протягом року проводились діагностично-розвивальні заняття з розвитку психічних процесів – пам’яті, мислення, сприйняття, уваги, які будувалися таким чином, щоб діагностичний матеріал перегукувався з завданнями розвивального характеру. В кінці року проводилась підсумкова діагностика.

Розвиток психічних пізнавальних процесів

у дітей старшого дошкільного віку

Порівнюючи результати розвитку психічних пізнавальних процесів у дітей старшого дошкільного віку можна зробити висновок, що показники високого рівня збільшилися на 1%, середнього рівня збільшилися на 5%, показники низького рівня зменшилися на 6%. Низький рівень мають діти з вадами у здоров’ї. Батькам цих дітей були надані відповідні рекомендації, а саме: в ігровій формі розвивати інтелектуальну сферу дитини, приділити значну увагу розвитку мовленнєвих навичок за допомогою спеціальних вправ, таких дітей необхідно постійно зацікавлювати, підтримувати, виражати впевненість в їх успіху та можливостях. Педагогам у подальшій роботі зі старшими дошкільниками під час різних видів діяльності слід більше приділяти уваги розвитку пам’яті, уваги, уяви, мислення, інтелектуальної сфери. Продовжувати знайомити дітей з моральними рисами характеру, розвивати комунікативні здібності, вчити правильно розуміти моральні цінності та норми поведінки в суспільстві, допомагати долати пасивність та замкненість, розвивати творчі здібності, фантазію, створивши відповідні умови для різноманітної діяльності, надавши дітям можливості самостійно розв’язувати нескладні проблемні ситуації, що виникають у побуті, праці, грі, навчанні, які дозволяють кожній дитині реалізувати свій потенціал. Особлива увага практичного психолога приділялась роботі з дітьми пільгового контингенту. Корекційно-розвивальні заняття були направлені для налагодження психоемоційного стану, на розвиток емоційно-вольової сфери. Завдяки проведеній роботі у дошкільників були сформовані вміння розуміти емоційний стан оточуючих і регулювати свій, розвивалися позитивні емоції, самоконтроль й саморегуляція поведінки. Робота психолога з батьками включала консультування, психолого-педагогічне інформування, консультування за індивідуальним проханням батьків, яке здійснювалось шляхом входження ситуацій передачі знань у процес практичної діяльності. Були проведені заняття-тренінги за темами «Яка мама потрібна вашій дитині», «Виховання любов’ю», «Вчимося розуміти дітей». Така робота з батьками допомагала їм змінити стиль стосунків з дитиною, стимулювала дорослих очікувати позитивні результати щодо майбутніх змін у дитини, формувала прагнення більше спілкуватися з дитиною з метою збереження емоційного комфорту. Батьки ставали активними учасниками освітньо-виховного процесу. Робота з педагогічними працівниками носила здебільш інформаційний характер, зокрема передбачала проведення консультацій, семінарів. В закладі збільшилась кількість молодих педагогів. Тому були надані рекомендації психологічної допомоги педагогам у формуванні емоційної компетентності, тренуванні та підтримці емоційної гнучкості. Практичному психологу ДНЗ необхідно спланувати роботу з педагогами в наступному навчальному році саме в цьому напрямку, тому що до педагога, як до професіонала, завжди ставляться вимоги з приводу віртуозного застосування педагогічних та психологічних знань, йому постійно треба знаходитись у стані активного пошуку та напруженої роботи над собою, докладати неабияких душевних зусиль до самовдосконалення, а така праця приводить до виснаження, емоційного та професійного вигоряння. Згідно з проведеним аналізом роботи психологічної служби за попередній рік головними завданнями наступного навчального року є:

 1. Забезпечити психологічний супровід дітей з вадами мовлення, дітей «групи ризику»: психодіагностика, корекційно-розвиваючі заняття, консультування батьків та вихователів, виступи на батьківських зборах.

 2. Наприкінці року дослідити рівень готовності до навчання у школі старших дошкільників. Порівняти результати аналогічного дослідження у наступному навчальному році з отриманими раніше. Докласти отримані результати на педраді.

 3. Продовжувати роботу щодо адаптації дітей, які вперше прибули до ДНЗ.

 4. Допомагати вихователям в урахуванні індивідуально-психологічних особливостей дітей при організації їх виховання і навчання, в забезпеченні особистісно-орієнтованого підходу до кожної дитини.

 5. Сприяти психологізації, гуманізації учбово-виховного процесу, а також допомагати вихователям у налагодженні довірливих відносин з батьками.

 6. Проводити психолого-педагогічні семінари для вихователів з метою підвищення рівня їх знань щодо психологічного розвитку дитини.


1.6. Результати гурткової роботи

Особистісному зростанню та розвитку індивідуальних здібностей та інтересів дітей, за бажанням батьків, сприяла упродовж року робота гуртків з англійської мови, хореографії, логопедії.

Педагог – фахівець з англійської мови Ковальова Ю.О. використовувала ігрові форми проведення занять з англійської мови.

Керівник гуртка з хореографії Ільюхіна Н.С. прагнула, щоб заняття з хореографії передбачали: • музично – ритмічний розвиток дитини;

 • покращення координації рухів;

 • розвиток естетичного смаку;

 • виховання почуття колективізму у дітей;

 • формування прагнення до кінцевої мети, до прекрасного.

Логопедичний гурток «Балакучий язичок», керівник – вчитель-логопед, спеціаліст другої категорії Ткачук І.В. Робота проводилась за програмою російського педагога Н.Нищевої «Робота з дітьми ЗНМ».

1.7. Результати роботи з наступності із школою та батьками

У ДНЗ висувалася проблема забезпечення нових підходів до організації педагогічної діяльності ДНЗ, його взаємодії з сім’єю та початковою школою. Акцентуючи увагу на ефективність процесу соціалізації, індивідуального розвитку особистості дошкільника заслуговує на увагу робота вихователів Олейнікової Т.В., Пахомової В.М. з питання взаємодії з батьками вихованців щодо адаптації до шкільного навчання.

Активною була робота з питань наступності з ХСШ №99: було складено та затверджено спільний план роботи, вихователі ДНЗ відвідували заняття в першому класі, де вчаться колишні випускники ДНЗ і майбутні вчителі першокласників у 2013\2014 н. року відвідали усі контрольні заняття старших груп; у січні 2014 р. були проведені загальні батьківські збори за участю вчителів початкових класів, заступника директора з навчально-виховної роботи ХСШ № 99 Борисенко О.О., практичного психолога школи.

Вихователі старших груп № 2,3 проводили екскурсії дітей до школи (в класні кімнати, бібліотеку школи № 99), на свято Першого дзвоника та свято останнього дзвоника.

Але потребує вдосконалення методична робота: більш проводити сумісних розваг, екскурсій.

Вихователі спрямували свою роботу з батьками на підвищення психолого-педагогічної культури батьків, формування їх готовності надавати посильну допомогу в діяльності педагогів.

З метою проведення освітньо-просвітницької роботи серед батьків та створення умов для спільної роботи дошкільного закладу та родини у вихованні дітей були проведені:


 • загальні батьківські збори,

 • групові батьківські збори,

 • консультації, «школа для батьків», дні відкритих дверей тощо.

Протягом року розглядались питання щодо навчання, виховання та розвитку дітей, питання щодо створення належних умов для перебування дітей у дошкільному закладі, організації літнього відпочинку.

Особливою популярністю у батьків є різні сумісні з дітьми виставки. Дуже важко було визначити кращі роботи на виставці овочево-квіткових композицій з теми «Тихо осінь ходить містом …», дитячих робіт, конкурсів «Новорічні привітання», «Великодні саморобки», «Світ дитячої творчості». Але існують проблеми які потребують вирішення в роботі з батьками: індивідуальний підхід до роботи з сім’ями вихованців дошкільного закладу, підвищення психолого-педагогічної культури батьків, більшої активності щодо участі в житті групи і закладу.1.8. Результати роботи щодо організації безпеки життєдіяльності усіх учасників навчально-виховного процесу

Колектив дошкільного закладу постійно працював над питаннями безпеки життєдіяльності дошкільників. Дошкільний заклад забезпечує право дитини на охорону здоров’я, здоровий спосіб життя через створення умов для безпечної життєдіяльності дітей.

Робота з питань запобігання дитячому травматизму у дошкільному навчальному закладі здійснювалась відповідно до законів України «Про цивільну оборону», «Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру», «Про охорону праці», «Про пожежну безпеку», «Про дорожній рух», «Про охорону дитинства», «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення» та інших нормативно правових актів з питань безпеки життєдіяльності. В минулому навчальному році приділялася увага вихованню безпеки життєдіяльності дітей. Методична служба ДНЗ забезпечила допомогу вихователям щодо планування та організації роботи з питань безпеки організму та життєдіяльності дітей.

З метою формування основних моделей безпеки, під час виникнення побутових, природних та техногенних надзвичайних ситуацій з дітьми упродовж року проводились спеціальні заняття: «Уроки безпечного життя», бесіди, розваги, екскурсії. У групах оформлені тематичні куточки щодо пропаганди безпеки дорожнього руху, пожежної безпеки. У наявності дидактичні ігри, ілюстративний матеріал, наочні посібники. Протягом року цілеспрямовано велась робота за такими напрямами: «Дитина і вулиця», «Дитина і природа», «Дитина і побут», «Дитина і здоров’я».

Плідними та корисними для дітей були дні Тижня безпеки дитини, що проводився з 26.05.14-30.05.2014р. Відпрацювання у дітей практичних навичок безпеки дорожнього руху проходило на майданчику, були проведені розваги з даної тематики «Ми - пожежники», «Наш друг світлофор», «Стежинка пригод». Під час проведення Тижня безпеки було проведення тренування з практичним виходом дітей з будівлі дошкільного закладу згідно з евакуаційним планом. Для залучення дітей до вивчення та дотримання правил безпечної поведінки в природі, побуті були організовані театралізовані вистави «Козенята і вогонь», «Пригоди колобка». Різноманітні форми роботи з дітьми допомогли дітям отримати та поглибити знання з цього питання. Аналіз відвідуваних занять показав, що діти відповідно до вікових особливостей, на достатньому рівні володіють інформацією про безпеку та попередження виникнення пожежі, знають правила поведінки на вулиці, правила переходу дороги тощо.

Але ця робота потребує вдосконалення, більш уваги треба приділяти формуванню самостійних навичок щодо формування безпеки життєдіяльності, давати дітям більш практичних завдань для вироблення моделі поведінки в надзвичайних ситуаціях. В групах старшого дошкільного треба обладнати куточки цивільного захисту.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка