«затверждую» Директор Біляївського нвк в. В. Панасюк звіт по виховній роботі у Біляївському нвк за І семестр 2014-2015 навчального рокуСкачати 255.59 Kb.
Дата конвертації26.03.2016
Розмір255.59 Kb.
«ЗАТВЕРЖДУЮ»

Директор Біляївського НВК

_____В.В.Панасюк


ЗВІТ

по виховній роботі у Біляївському НВК

за І семестр 2014-2015 навчального року
Виховна робота у НВК протягом І семестру була спрямована на виконання завдань, поставлених Національною доктриною розвитку освіти в Україні, законів України «Про освіту», «Про охорону дитинства», Концепції громадянського виховання особистості в умовах розвитку української держави, Концепції виховання дітей та молоді в національній системі освіти, національній програмі соціальних ініціатив Президента України «Діти - майбутнє України», Загальнодержавними, обласними та районними програмами з питань формування здорового способу життя, профілактики ВІЛ – інфікування, загальнодержавними, обласними та районними програмами з питань попередження насильства над дітьми в сім’ї та суспільстві, профілактики дитячої бездоглядності та злочинності, правової та психологічної підтримки дітей, які потрапили в складні соціальні умови, профілактика суїцидальної поведінки серед неповнолітніх тощо.
Тема виховної роботи: «Виховання гармонійно розвиненої, високоосвіченої, національно свідомої людини здатної до саморозвитку та самовдосконалення»

Мета виховної роботи:

Виховання громадянина України, готового жити у правовому суспільстві, брати на себе громадянську відповідальність; виховувати уміння культури спілкування; формувати та розвивати пізнавальну активність та серйозне відношення до навчання; розвивати естетичні почуття, творчі здібності, створити умови для розвитку індивідуальних нахилів та уподобань.


Завдання виховної роботи:

• Виховувати дитину як громадянина країни, національно свідомого, життєво і соціально компетентного, здатного здійснювати самостійний вибір і приймати відповідні рішення у життєвих ситуаціях.

• Сприяти зростанню творчого духовного потенціалу особистості, розкриттю здібностей на кожному з виховних етапів.

• Розвивати дитяче самоврядування як осередок самореалізації громадянського виховання.

• Стимулювати саморозвиток, самовиховання, самоосвіту учнів та розвиток їх життєтворчої компетентності через участь у реалізації проектів соціального та благодійного напрямків.

• Створювати умови для розвитку життєтворчої компетентності учнів.

• Впроваджувати оптимальні методів, форм, засобів, що сприяють формуванню в учнівської молоді основ життєтворчості; розширення можливостей компетентного вибору особистістю свого життєвого шляху;
Виховна робота протягом І семестру реалізовувалась за такими напрямками:


 • Морально-етичне виховання

 • Виховання правової культури та профілактика правопорушень.

 • Національно-патріотичне виховання.

 • Пропаганда здорового та безпечного способу життя. Психологічна підтримка учнів та вихованців.

 • Екологічне та трудове виховання

 • Естетичне виховання

 • Організація позаурочної діяльності учнів через гурткову, секційну, факультативну, дослідницьку та науково-пошукову роботу.

Кожний напрям відбито в річному плані роботи школи в доступному обсязі. Система виховної роботи спрямована на створення умов для розвитку та самореалізації особистості кожного учня.
Система виховної роботи школи забезпечує:

 • активне залучення до процесу виховання батьківської громадськості;

 • організацію методичної роботи з актуальних проблем виховання з педагогами, класними керівниками;

 • розвиток активності школярів у різних видах діяльності та творчий розвиток здібностей, інтересів особистості у позаурочній діяльності;

 • згуртовування учнівських колективів навколо організації колективних творчих справ, участь у проектах;

 • соціальну захищеність і підтримку учнів;

 • співробітництво з правоохоронними органами, соціальними службами з питань організації правової освіти, профілактичної роботи серед школярів;

 • концентрацію сил педагогічного колективу за пріоритетними напрямками виховної роботи.

Протягом 2014-2015 навчального року необхідно підвищити рівень превентивної роботи. Превентивне виховання забезпечується на законодавчому рівні Законом України від 26.04.2001 № 2402-ІІІ "Про охорону дитинства"; Законом України від 21.06.2001 № 2558-ІІІ "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю"; постановою Кабінету Міністрів України від 03.09.2009 "Про затвердження Державної цільової соціальної програми зменшення шкідливого впливу тютюну на здоров’я населення на період до 2012 року", розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22.11.2010 № 2140 "Про затвердження плану заходів щодо виконання Концепції реалізації державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на 2011-2015 роки", постановою Кабінету Міністрів України від 21.03.2012 № 350 "Про затвердження Державної цільової соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2015 року", розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 № 1209 "Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері профілактики правопорушень на період до 2015 року".

Беручи до уваги наказ Міністерства від 03.08.2012 № 888 «Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти, молоді та спорту щодо профілактики правопорушень серед дітей та учнівської молоді на період до 2015 року», пріоритетними в роботі педагогічних працівників із означеної проблеми залишаються:


 • упровадження просвітницької діяльності, спрямованої на формування негативного ставлення до протиправних діянь, проведення тижнів правових знань;

 • використання інтерактивних педагогічних технологій, зокрема ділові та рольові ігри, моделювання життєвих ситуацій, суспільних процесів та процедур, дискусії, робота в малих групах на уроках правознавства та в позакласній діяльності;

 • впровадження шкільного самоврядування в начально-виховний процес;

 • ужиття заходів, спрямованих на підвищення моральності в суспільстві, правової культури громадян, утвердження здорового способу життя;

 • запобігання проявам екстремізму, расової та релігійної нетерпимості;

 • впровадження нових педагогічних комунікацій між усіма учасниками навчально-виховного процессу;

 • перетворення навчальних закладів на зразок демократичного правового простору та позитивного мікроклімату тощо.

Педагогічним працівникам забезпечується неухильне виконання спільного наказу Державного комітету України у справах сім’ї та молоді, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 16.01.2004  5/34/24/11 "Про затвердження Порядку розгляду звернень та повідомлень з приводу жорстокого поводження з дітьми або реальної загрози його вчинення".

Велику увагу приділяється учням, які виховуються у сім’ях, що опинились у складних життєвих обставинах, з метою попередження безпритульності й бездоглядності, насильства над неповнолітніми, підліткової злочинності та правопорушень, запобігання торгівлі дітьми. Педагогічний колектив постійно здійснює: • внутрішній облік дітей, які потребують посиленої уваги з боку педагогічних працівників, соціального педагога, психолога;

 • інформує (у разі необхідності) служби у справах дітей,

 • систематично здійснюється психолого-педагогічний супровід таких дітей;

 • контроль за відвідуванням ними навчальних занять та якість навчання;

 • активне залучання до громадської та гурткової роботи тощо.

Особливої ваги набуває питання патріотичного виховання учнів.

На виконання Указу Президента України "Про заходи у зв’язку з відзначенням 70-ї річниці визволення України від фашистських загарбників та 70-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років" проведенні заходи з патріотичного виховання учнів, виховання шанобливого ставлення до пам’яті про Перемогу і ветеранів Великої Вітчизняної війни, шанування учнями військової історії та підняття престижу Збройних сил і військової служби.

Важливим завданням є підготовка старшокласників до дорослого, сімейного життя. Відродження народних звичаїв, котрі становлять серцевину сімейно-побутової культури і мають потужний виховний потенціал, – одне з найважливіших і невідкладних завдань педагогів. Важливе значення має живе спілкування з батьками учнів, які бережуть сімейні традиції, шанують далеких предків, рід, сім’ю, історію українського народу, рідного краю. Роботу з батьками побудована так, щоб батьки відчувають свою визначальну роль у справах учнівського та педагогічного колективів.
В І семестрі 2014-2015 н. р. в Біляївському НВК були проведені заходи з різних напрямків виховної роботи.
З метою формування ціннісного ставлення до суспільства та держави, виховання почуття поваги і гордості до рідного краю, шанування державних символів, Конституції України у кожному кабінеті є куточки державної символіки, класними керівниками проведено перший урок на тему: «Україна – єдина країна».

У перший день занять, а також наприкінці кожної чверті, в усіх класах проводяться інструктажі з ТБ, ПДР, ППБ та правил поведінки в громадських місцях.Крім того, протягом вересня – грудня класними керівниками були проведені профілактичні бесіди про безпечне використання природного газу у побуті, правила протипожежної безпеки, профілактики гострих кишкових та вірусних респіраторних інфекцій тощо.
Протягом І семестру були проведені загальношкільні заходи та свята:

 • Свято першого дзвоника «Здрастуй, люба школо!».

 • Олімпійський тиждень

 • День Миру.

 • День туризму (загальношкільний похід).

 • День партизанської слави. Загальношкільна лінійка.

 • Всеукраїнський день бібліотек. Захід про історію виникнення бібліотек, піснями та віршами про книгу.

 • Міжнародний день людей похилого віку.

 • Міжнародний день музики, де на кожній перерві у холі школи лунала музика. Кожна перерва мала свій стиль музики.

 • День Учителя.

 • День українського козацтва та Покрова Пресвятої Богородиці – 14 жовтня, на якому проводились традиційні козацькі забави,.

 • У дитячому садочку пройшло традиційне Свято осені для вихованців.

 • День української писемності та мови у листопаді, де лунали українські вірші та пісні про рідну мову.

 • Тиждень толерантності у школі.

 • Участь школи у Всеукраїнській акції «16 днів без насильства».

 • День пам’яті жертв Голодомору. Традиційна лінійка.

 • Всесвітній День боротьби зі СНІДом.

 • Всесвітній День інвалідів.

 • Тиждень права.

 • День Святого Миколая. Театралізоване дійство «Святий гість» від учнів старших класів з привітаннями школярів та вихованців дитячого садка.

 • Новорічні ранок у дитячому садочку за участі учнів школи та батьків вихованців.

 • Новорічний ранок для учнів початкової школи, у якому також активну участь прийняли батьки.

 • Новорічний свято для старшої школи «Новорічне диво або школа ає талант», у якому приймали активну участь всі учні, вчителі та батьки.

Протягом І семестру пройшли тематичні тижні:

 • Тиждень фізичної культури та спорту

 • Тиждень початкових класів

 • Тиждень толерантності

 • Тиждень інформатики

 • Тиждень англійської мови

 • Тиждень права.

Всеукраїнські та районні заходи, конкурси та акції, у яких учні приймали участь:

 • Всеукраїнська історико-краєзнавча акція учнів та студентської молоді «А ми тую славу збережемо» (І місце – Панасюк Євген, учень 10 кл., лауреат конкурсу – Березка Таїсія, учениця 9 класу).

 • Конкурс «Літопис історії» (ІІ місце – Степанова Тетяна, учениця 11 кл.,у номінації «Визволителям-героям – наша слава і уклін»)

 • Всеукраїнська експедиція «Моя Батьківщина - Україна»

 • Конкурс «Скарби нашої пам’яті» (ІІІ місце Панасюк Євген, учень 10 кл., у номінації «Шляхами втрат і перемог»)

 • Конкурс «Минуле стукає в наші серця»

 • «Птах року – 2014»

 • «Галерея кімнатних рослин»

 • «Наша земля - Україна»

 • Акція «Сильні духом» - збір коштів для онкохворих дітей

 • Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді ім.. Тараса Шевченка (ІІІ місце – Загоруля Софія, 5 кл.)

 • «Колосок»

 • «Соняшник»

 • Туристсько-краєзнавча експедиція «Мій рідний край»

 • Фестиваль до Дня Святого Миколая – новорічна іграшка своїми руками.

 • «Букет замість ялинки»

 • «Альтернативна ялинка»

 • «Допоможемо зимуючим птахам»

 • Акція «Різдвяні подорожі для тебе» та інші.

Розроблені плани заходів на рік:

 • До 70-річчя визволення України від німецько-фашистських загарбників

 • До 70-річчя створення Херсонської області

 • До 200-річчя від дня народження Т.Г.Шевченка

 • План заходів щодо удосконалення статевого виховання, профілактики та попередження негативних явищ серед дітей та молоді

 • План заходів щодо посилення профілактичної роботи з запобігання правопорушенням та злочинності серед дітей та учнівської молоді

 • План заходів щодо запобігання правопорушенням серед дітей, попередження жорстокого поводження з ними

 • План заходів щодо попередження дорожньо-транспортного травматизму.


Робота учнівського самоврядування:

Важливим аргументом самоорганізації дитини є учнівське самоврядування, яке направляє до пошуку шляхів, оцінок, позицій життєвої активності. Виходячи саме з таких позицій, в школі створено учнівську раду, статут якої був прийнятий на установчих зборах організації 15 вересня 2014 року.Головою учнівського самоврядування є Президент школи, якому підпорядковуються міністерства. Згідно зі Статутом учнівське самоврядування школи, висловлюючи волю учнів, дбає про забезпечення прав і свобод людини, гідних умов життя, навчання, прагне зміцнення демократії, виховання відповідальності в учнів.

У цьому році вперше у нашій школі було обрано Президента школи.

За право стати Президентом школи змагалися 7 кандидатів:

 • Загоруля Софія (5 кл.),

 • Леонова Вікторія (6кл.),

 • Соколовська Вікторія (7кл.),

 • Байбарак Людмила (8кл.),

 • Патенко Яна (9кл.),

 • Горба Аліна (10кл),

 • Шепель Тетяна (11кл.).

Кожен з них провів свою передвиборчу агітацію.

Перемогу здобула учениця 9 класу Патенко Яна.

Президент призначила міністрів та їх помічників :

 • Міністерство освіти, науки та дисципліни – Горба Аліна, Березка Таїсія, Соколовська Вікторія.

 • Міністерство дозвілля, культури та спорту – Байдак Тетяна, Андрієнко Анастасія, Паучок Інна.

 • Міністерство інформації – Панасюк Євген, Абакуменко Сергій.

Міністерством освіти, науки та дисципліни було здійснено рейди -перевірки учнівських щоденників, зовнішнього вигляду учнів, перевірили відвідування учнями школи.

Міністерство дозвілля, культури та спорту провели вечори відпочинку у школі « Ми – патріоти!» до Дня українського козацтва та «Halloween».

Міністерство інформації займається випуском шкільної газети

«Говорить НВК» та висвітлює інформацію про шкільне життя на сторінка групи «В Контакте» у групі «Ми – учні Біляївського НВК».

Учнівською радою було проведено два засідання (вересень, жовтень), на яких піднімалися такі питання:

 • Формування міністерств та затвердження плану роботи учнівського самоврядування

 • Прибирання пришкільної території

 • Дисципліна учнів під час перебування в НВК та в позашкільний час

 • Підсумки рейдів – перевірок.

Органи учнівського самоврядування приймають активну участь у організації та проведенні виховних заходів, тематичних тижнів та місячників, вечорів відпочинку:

 • «Увага! На дорозі – діти»;

 • Тематична лінійка до Дня партизанської слави;

 • Допомога організації загальношкільного походу до Дня туризму;

 • участь у акції «Галерея кімнатних рослин»;

 • «День людей похилого віку»;

 • музичні перерви до Дня музики;

 • участь у проведення Дня українського козацтва;

 • участь у виховному заході до 150-річчя О.Довженка;

 • участь у акції милосердя «Сильні духом» - збір коштів для онкохворих дітей.

 • участь у проведенні та підготовці тематичної лінійки до 70-річчя визволення України від німецько-фашистських загарбників;

 • участь у організації та проведенні футбольного турніру пам’яті Руслана Бондаря.

Рейди-перевірки:

 • стану підручників,

 • стану ведення щоденників;

 • спізнення на уроки;

 • по виявленню учнів, схильних до пропусків уроків без поважних причин.

 • рейд-перевірки зошитів, щоденників, виконання домашнього завдання. Результати рейдів повідомляли на загальношкільних лінійках. Ознайомлювали учнів школи (на лінійках та в інформації на інформаційному віснику) з переможцями олімпіад, конкурсів.

Завдяки участі дітей у різних виховних заходах зростає соціальна активність та відповідальність в процесі практичної громадської діяльності школярів; розвиваються творчі риси характеру, а саме: цілеспрямованість, винахідливість, готовність до виправданого ризику.

Самоврядування – це реальний безперервний процес залучення учнів до суспільних справ. Учнівське самоврядування робить життя школи змістовним, насиченим, цікавим. Маючи діючу модель учнівського самоврядування, наша школа, не тільки дає знання, а й виховує людину в дусі патріотизму, вчить добру, порядності. Діти вчаться відчувати відповідальність, проявляти ініціативу, допомагати один одному.


Робота гуртків:

Сучасний динамічний світ потребує творчої людини, яка є найбільшою цінністю у будь-якому суспільстві. Саме тому у Біляївському НВК приділяється велика увага позакласній роботі, яка дедалі набирає сучасних рис та відповідає потребам суспільства у розвитку творчих здібностей дітей. Підтвердженням цьому є робота усіх гуртків. Тому керівники гуртків працюють за авторськими та навчальними програмами, що дає позитивні результати та покращує імідж нашої школи.У Біляївському НВК пацює 13 гуртків

 1. Волейбол

 2. Баскетбол

 3. Легка атлетика

 4. Юний краєзнавець

 5. Екологічна варта

 6. Юні екскурсоводи

 7. Декоративно – ужиткового мистецтва.

 8. Виразне читання.

 9. Талановиті пальчики.

 10. Хімія у повсякденному житті.

 11. Технічне авіамоделювання.

 12. Казкарик.

 13. Логіка.
 1. Спортивні секції – керівник Панасюк М.В. Спортивні гуртки працюють постійно. Учні, які відвідують спортивні секції залюбки приймають участь у загальношкільних та районних спортивних заходах та отримують призові місця:

 • Дружній турнір з волейболу с. Високопілля.

 • Турнір з волейболу у Любимівській ЗОШ за участі Миролюбівського НВК.

 • Організація та проведення щорічного традиційного турніру пам’яті Руслана Бондаря.
 1. Гурток «Юний краєзнавець» - керівник Березка О.В.:

 • Члени гуртка приймали участь у проведенні Дня туризму

 • Участь у акції «Чисте довкілля».

 • Туристсько-краєзнавча експедиція – похід у «Вербички» (спостереження за рослинністю, тваринним світом району).
 1. Гурток «Екологічна ватра» - керівник Новицька Т.І.:

 • Проводять заходи для захисту та відновлення довкілля, акції «Парк», «Подвір’я» по впорядкуванню території шоли.

 • Участь у Всеукраїнській акції «Колосок» (осінній колосок).

 • Всеукраїнська акція «Допоможемо зимуючим птахам», в ході якої ведеться практична робота.

 • Просвітницька робота – конкурс стіннівок, малюнків, вікторини, листівки, екскурсії, свята, бесіди.

 • Збір насіння квіткових рослин.

 • Збір насіння овочевих культур.

 • Акція «Як правильно посадити дерево».

 • Проекти по озелененню пришкільної території та класних кімнат.

 • Участь у акції «Галерея кімнатних рослин».
 1. Гурток «Юні екскурсоводи» - керівник Борисенко В.В. (за участю

Панасюк В.В., Березки О.В., Вовченко Л.В.):

 • Екскурсії по школі до семінару керівників навчальних закладів

(розробка екскурсії по школі)


 1. Гурток декоративно-ужиткового мистецтва – керівник Абакуменко М.Г. Учні ознайомлюються з історією роботи гуртка, досягненнями вихованців:

 • Виготовлення матеріалів для загальношкільної виставки робіт гуртка декоративно-ужиткового мистецтва.

 • Участь у шкільних та районних конкурсах малюнків

 • Участь у конкурсі «Букет замість ялинки»

 • Участь у конкурсі «Альтернативна ялинка»

 • Участь у фестивалі до Дня Святого Миколая «Новорічна іграшка своїми руками».
 1. Гурток «Виразне читання» - керівник Гож Л.О.

Проводили:

 • «Щедра осінь» - знайомство та бесіда по твору «Ходить гарбуз по городу». Показ вистави «Ходить гарбуз по городу».

 • Заучування вірша «Осінь» П.Воронько.

 • Показ казки «Осінній бал овочів та фруктів».

 • Гра «Зайчик – лисичка» розігрування.

 • Слухання казки «Колобок».

 • Показ драматизації по казці «Колобок».

 • Свято Нового року.
 1. Гурток «Талановиті пальчики» - керівник Гончарук О.М.

Проводили:

 • «Знайомтесь – веселе тістечко» - відкриття гуртка.

 • «Узори» - використання методу відбитків.

 • «Веселкові кольори», «Осіння палітра».

 • «Фрукти», «Весела гусеничка».

Матеріали – солоне тісто, гуаш різних кольорів, ємність для води, серветки, пензлики, кольоровий та білий картон, формочки для відбитків, клей.


 1. Гурток «Хімія у повсякденному житті» - керівник Новицька Т.І.

 • Створено проекти:

 • «Хімія у моєму житті»;

 • «Методи очищення питної води»;

 • «Як хімія лікує»;

 • «Домашня аптечка. Шкідливі речовини у нас вдома»;

 • «Різновиди декоративної косметики»;

 • «Переваги та недоліки при користуванні декоративною косметикою»;

 • «Косметичні Засоби у моєму житті»;

 • Створено пам’ятку «Правила вживання води»;

 • Проведено соціологічне дослідження «Методи очищення питної води».
 1. Гурток «Технічне авіамоделювання» - керівник Яковець Ю.В.

 • Виготовлення найпростіших моделей планерів;

 • Робота з різними конструкційними матеріалами, новітніми методами скріплення (використання нових клеїв);

 • Учні частково дізналися про аеродинаміку, аеродинамічну форму, будову літаків.

 • Виготовлення матеріалів для загальношкільної виставки робіт гуртка технічного авіа моделювання.
 1. Гурток «Казкарик» - керівник Івахненко І.В.

 • Розігрування українських казок.

 • Участь у проведенні свята Першого дзвоника.

 • Інсценізація казок.

 • Проведення Свята Осені для початкових класів.

 • Розігрування казок на Новорічному святі.
 1. Гурток «Логіка» - керівник Колодич Г.М.

 • На заняттях учні розв’язують цікаві завдання і вправи, які розвивають логічне, наочно-схематичне, евристичне, комбінаторне мислення, а також кмітливість, просторову уяву, пам'ять, увагу.

 • Підготовка учнів до математичних олімпіад та конкурсів.


Робота з учнями, які потребують особливої уваги

Організація роботи з дітьми, які потребують особливої уваги, є дуже важливою складовою навчально-виховного процесу, тому саме питання соціально-педагогічної допомоги учням і сім’ям потребує значної уваги адміністрації, практичного психолога, соціального педагога, всього педагогічного колективу.

На внутрішньошкільному обліку у Біляївському НВК стоїть 5 учнів. На обліку сімей та дітей, які знаходяться у складних життєвих обставинах знаходиться 5 сімей (7 учнів).

У Біляївському НВК складені акти обстеження житлово-побутових умов неблагополучних сімей та дітей пільгових категорій. В цьому навчальному році активно продовжує пацювати Рада профілактики правопорушень, до складу якої входить адміністрація школи, психолог, соціальний педагог, голова батьківського комітету та вчителі. Проведено 3 засідання, на які запрошувались батьки учнів, які потребують особливої уваги.

Річний план роботи школи, план виховної роботи та річний план роботи психолога та соціальнго педагога включають громадські огляди умов проживання учнів, рейди «Урок», «Сім’я». Систематично проводяться правовиховні заходи з учнями, просвітницька робота з батьками та класними керівниками щодо педагогічної підтримки дітей різних категорій, співпрацю з державними і громадськими організаціями, які займаються соціальною роботою.

В практику роботи школи впроваджено оформлення соціальних паспортів класів, на основі яких складається загальний соціальний паспорт школи.

З метою створення умов для забезпечення прав і свобод учнів у навчальних закладах оформлені стенди на правову тематику, класні куточки, які містять інформацію про служби, до яких можна звертатися дітям та їх батькам при виникненні проблем. План роботи школи обов’язково включає тижні правових знань, батьківські збори та конференції, присвячені проблемам соціально-правового захисту дітей, попередженню жорстокості та насильству в сім’ї.

Система правовиховної роботи школи включає співпрацю з державними і громадськими організаціями, які надають соціально-педагогічні послуги. До превентивної просвітницької роботи залучилися представники кримінальної міліції та служб в справах дітей.

Соціально-психологічний супровід дітей, які потребують особливої уваги, здійснюється соціально-психологічною службою школи, яка ведуть індивідуальні картки психолого-педагогічного діагностування, які містять інформацію про проведену психодіагностичну роботу, її результати та рекомендації педагогам за результатами вивчення індивідуальних особливостей учнів. Постійно проводяться індивідуальні психологічні консультації з такими учнями.

Соціально-психологічної служби школи постійно залучається до проведення методичних заходів з класними керівниками та педагогами навчальних закладів, засідань Ради профілактики правопорушень, батьківських зборів. Просвітницька та консультативна робота з учителями і батьками дітей, які потребують особливої уваги, відображається ними в журналах щоденного обліку роботи та протоколах індивідуальних консультацій.


Робота МО класних керівників

Морально-духовне становлення дітей та учнівської молоді, їх підготовка до активної, сповненої особистісної сутності життєдіяльності є важливими складовими розвитку Української держави. Пріоритетною умовою повноцінного становлення особистості є доцільно організований навчально-виховний процес. Отже, забезпечити якісний виховний процес школи є головним завданням педагога. З цією метою для підвищення ефективності роботи вчителя у школі створено методичне об’єднання класних керівників, на яких покладається відповідальність за становлення і виховання учня – лідера, який здатен реалізувати себе в життєвому просторі. 

Методичне об’єднання класних керівників працює над вирішенням першочергових завдань виховання учнів у сучасних умовах. Перед ними постає завдання: виховати громадянина-патріота, формувати громадську активність дітей та підлітків, які люблять свій народ, Україну, готові самовіддано захищати і розбудовувати її як суверенну, незалежну, демократичну, правову і соціальну державу, виробити імунітет до негативного впливу соціального середовища. 

Робота методичного об’єднання класних керівників спрямована на формування умінь вчителів плідно працювати з учнями, враховуючи інтереси й запити самих школярів, індивідуальний підхід у виховній роботі, охоплює питання планування, організації та аналізу ефективності виховного процесу, різноманітних засобів навчання.

Однією з основних проблем у виховній роботі з учнями є налагодження індивідуального підходу до кожної особистості, розвиток творчого потенціалу дитини та профілактична робота, направлена на правовий аспект у вихованні учнів, схильних до правопорушень. Адже кожна дитина - це особистість. А кожна особистість потребує творчого підходу, великого терпіння і любові з боку вчителя, вихователя. Тільки при такому підході до справи є шанс розкрити і розвинути усі кращі сторони чутливої дитячої душі, творчого потенціалу дитини.

Важливим завданням виховної роботи є впровадження нових підходів, виховних систем, форм і методів виховання, які б відповідали потребам розвитку творчої особистості, сприяли розкриттю її талантів, духовно-емоційних, інтелектуальних і фізичних здібностей.

Згідно з принципами і положеннями нормативних і директивних документів про освіту, рекомендаціями районного методичного кабінету, відповідно до структури методичної роботи в закладі, методична робота в 2014-2015 навчальному році була спрямована на розвиток творчої особистості вчителя та учня, створенням сприятливих умов для успішної соціалазації у навчально-виховному процесі. Проблема, над якою працює шкільне методичне об'єднання класних керівників: «Створення психолого-педагогічних умов для успішної соціалізації учнів на різних вікових етапах».

За період І семестру 2013-2014 навчального року було проведено 2 засідання МО, на яких було розглянуто питання планування виховної роботи в класах, опрацьовані основні нормативні документи з виховної роботи, проводилось анкетування класних керівників з метою з’ясування труднощів у роботі. Розглядались педагогічні ідеї щодо підвищення позитивної мотивації учнів до навчальної діяльності та профілактики безпричинних пропусків уроків, проводилася робота щодо формування виховних систем класів і їх оформлення, вивчалися новинки педагогічної літератури та передовий педагогічний досвід. 

На першому засіданні МО, яке відбулося 29 вересня 2014 року розглядалося питання планування виховної роботи на 2014-2015 н.р., Голова МО Федоровська О.О. ознайомила вчителів з інформацією про підсумки виховної роботи за минулий навчальний рік, розкрила роль класного керівника у впроваджені комплексної виховної програми, його функції. Класні керівники були також ознайомлені з різноманітною методичною літературою, яка могла стати їм у нагоді при роботі з класними колективами. 

Засідання МО від 24 листопада 2014 року пройшло під темою: «Вчитель – учень: налагодження партнерства та учнівського самоврядування. Системний підхід до розв’язання проблеми формування активної громадянської позиції учнів», на якому виступали досвідчені вчителі та ділилися власним досвідом щодо успішного партнерства, взаємодії з учнями. Виступала голова МО з доповіддю про організацію учнівського самоврядування.


В І семестрі 2013-2014 н.р. всі класні колективи приймали активну участь у житті школи згідно виховного плану школи. 
2 вересня проведено свято Першого дзвоника.  Були проведені свята до Дня Вчителя, новорічні ранки і вечори, тематичні виховні години з превентивного, національно-патріотичного, естетичного, екологічного виховання. В школі проходили місячники: «Молодь за здоровий спосіб життя», «Увага! Діти на дорозі», тиждень української писемності та мови, тиждень толерантності та тиждень права. Також в межах місячників проводилися тематичні тижні, на яких класні керівники проводили різноманітні заходи, конкурси, лекції, бесіди (,тиждень знань пожежної безпеки, тиждень сприяння здоровому способу життя та безпеки життєдіяльності, тиждень знань з безпеки життєдіяльності).  Класні керівники напротязі навчального року проводили батьківські збори, анкетування батьків та учнів. 
У ІІ семестрі 2014-2015 н.р. МО ставить такі завдання: 

 1. Постійно брати участь у роботі школи передового, перспективного і новаторського педагогічного досвіду.

 2. Стежити за новинками в педагогічній літературі, вивчати їх і впроваджувати в своїй роботі

 3. Приділяти більшу увагу проблемам молодих класних керівників, їх адаптації до шкільного життя.

4. Посилити індивідуальну роботу з дітьми, схильними до правопорушень. 
5. Приділити особливу увагу організації роботи з обдарованими дітьми. Працювати над створенням оптимальних умов для розвитку обдарованих дітей, забезпечення їх самореалгзації. 

6. Спрямувати роботу класного керівника для формування спільної програми дій школи і сім'ї у становленні юної особистості. 
7. Залучати батьків до активної участі в організації і проведенні позакласних заходів. 

8. Виховувати інтерес до вивчення рідного краю, почуття патріотизму. 
9. Працювати над вдосконаленням та розвитком системи учнівського самоврядування


ПідготувалаПедагог-організатор

Федоровська О.О.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка