Збірни к положень Бердянського державного педагогічного університетуСторінка1/44
Дата конвертації13.03.2016
Розмір4.63 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   44


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Бердянський державний педагогічний університетЗ Б І Р Н И К
Положень Бердянського державного педагогічного університету

Бердянськ

2011р.

УДК 378.1:37.09

ББК 74.58


3-41

Збірник положень Бердянського державного педагогічного університету. – Бердянськ: БДПУ, 2011. – 283 с.

Друкується за рішенням вченої ради Бердянського державного педагогічного університету. Протокол № 5 від 24.11.2011 р.

Відповідальний редактор: Федорик В.М., перший проректор Бердянського державного педагогічного університету.

Укладач: Абрамова О.Л., начальник навчального відділу Бердянського державного педагогічного університету.

Перший випуск збірника містить Положення, що регламентують навчально-виховний процес університету: діяльність його основних структурних підрозділів, навчально-методичну і наукову роботу, міжнародну діяльність, матеріальне забезпечення, дозвілля студентів, питання студентського самоврядування.

Положення розроблені відповідно до нормативних документів та чинного законодавства.

Для студентів, викладачів, керівників структурних підрозділів вищих навчальних закладів.©Бердянський державний

педагогічний університет

ЗМІСТ


Розділ І. Загальні положення 5

Положення про ліцензування спеціальностей 5

Положення про вчену раду університету 8

Положення про методичну раду університету 14

Положення про порядок обрання делегатів конференції трудового колективу 17

Положення про атестацію працівників університету 24

Розділ ІІ. Регламентація діяльності структурних підрозділів 33

Положення про Інститут філології та соціальних комунікацій 33

Положення про Інститут психолого-педагогічної освіти та мистецтв 42

Положення про Інститут соціально-педагогічної та корекційної освіти 51

Положення про Інститут фізико-математичної і технологічної освіти 58

Положення про Інститут освітніх інженерно-педагогічних технологій 67

Положення про соціально-гуманітарний факультет 75

Положення про факультет фізичного виховання 84

Положення про факультет університету 91

Положення про деканат університету 94

Положення про кафедру університету 95

Положення про навчальний відділ 98

Положення про бухгалтерський відділ 102

Положення про бібліотеку 109

Положення про відділ сприяння працевлаштуванню студентів та випускників 114

Положення про канцелярію 117

положення про архівний підрозділ 119

Положення про студентський гуртожиток 121

Положення про центр перепідготовки та підвищення кваліфікації 129

Положення про підготовче відділення 132

Положення про аспірантуру 134

Положення про відділ комп’ютерної підтримки та дистанційного навчання інституту освітніх інженерно-педагогічних технологій БДПУ 140

Розділ ІІІ. Унормування навчально-методичної та наукової роботи 144

Положення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу в університеті 144

Положення про європейську кредитно-трансферну систему організації навчального процесу в університеті 160

Положення про організацію навчального процесу 166

Положення про організацію методичної роботи 182

Положення про проведення практики студентів 191

Положення про моніторинг та контроль якості навчання 200

Положення про проведення ректорських контрольних робіт 209

Положення про навчальну програму дисципліни та методичні рекомендації до її розробки 210

Положення про стажування викладачів 216

Положення про науково-дослідну роботу 217

Положення про науково-дослідну роботу студентів 219

Положення про наукове товариство студентів та аспірантів 224

Положення про міжнародну діяльність 230

Розділ IV. Унормування роботи зі студентами 233

Положення про порядок призначення та виплати стипендій студентам та аспірантам БДПУ 233

Положення про стипендіальну комісію БДПУ 240

Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів 243

Положення про переведення студентів з контрактної форми навчання на бюджетну 246

Положення про порядок надання індивідуального графіка навчання студентам 249

Положення про органи студентського самоврядування 251

Положення про раду з виховної роботи 257

Положення про вибори голови студентської ради 258

Положення про студентський клуб 266

Положення про театральну групу «Сальвадор» 267

Положення про проведення конкурсу «Студент року» 268

Положення про проведення конкурсу патріотичних постановок, присвячених річниці перемоги у великій вітчизняній війні 271

Положення про проведення огляду-конкурсу на кращу кімнату та на кращий поверх у гуртожитку № 2 273

Положення про проведення конкурсу «Міс університет» 274

Положення про проведення чемпіонату серед команд КВК на кубок ректора Бердянського державного педагогічного університету 275

Положення про спортивний клуб 277

Положення про проведення спартакіади 280

Розділ І. Загальні положення

Положення про ліцензування спеціальностей


Вступ

Ліцензування освітніх послуг є процедурою проведення ліцензійної експертизи, пов’язаної з відкриттям нової спеціальності, ліцензуванням спеціальностей на вищий освітньо-кваліфікаційний рівень, а також переоформленням ліцензій у зв’язку із закінченням терміну її дії. Бердянський державний педагогічний університет рішення про започаткування діяльності з надання певної освітньої послуги погоджує з Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України або приймає самостійно на підставі аналізу результатів ринку праці, освітніх послуг та власних можливостей фінансового, кадрового, навчально-методичного та матеріально-технічного забезпечення.


1. Підготовка до ліцензування

1.1. Відкриття нової спеціальності починається з ліцензування освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр. Ініціатором цього може бути ректорат університету, директорат інституту, деканат факультету.

1.2. Директорат інституту (деканат факультету) подає клопотання про початок процедури ліцензування напряму підготовки до ректорату університету.

1.3. Ректорат призначає відповідального за процедуру ліцензування, готує наказ про створення робочих груп (комісії з перевірки навчально-методичного, кадрового, матеріально-технічного забезпечення, стану профорієнтаційної роботи), визначає обов’язки кожного учасника.

1.4. Відповідальний звітує на вченій раді університету про готовність до ліцензування.

1.5. БДПУ подає до відповідного органу ліцензування заяву про проведення ліцензування, в якій зазначаються вид освітньої послуги, ліцензований обсяг та реквізити навчального закладу, напрям, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень, на який необхідно отримати ліцензію.

1.6. До заяви додаються:

1.6.1. Установчі документи: • ліцензія;

 • сертифікат;

 • копія рішення про створення навчального закладу;

 • копія свідоцтва про державну реєстрацію університету;

 • копія довідки про включення університету до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;

 • копія довідки про ідентифікаційний номер;

 • копії документів, що засвідчують право власності;

 • довідка банківської установи про сформований статутний фонд університету;

 • висновок органів державного пожежно-технічного нагляду;

 • висновок санітарного нагляду, охорони праці про відповідність наявних приміщень та матеріально-технічної бази встановленим вимогам, нормам і правилам;

 • копії документів, що засвідчують рівень освіти, кваліфікації та громадянство ректора університету: дипломів про вищу освіту, науковий ступінь та вчене звання, першої сторінки паспорта.

1.6.2. Концепція діяльності за заявленим напрямом, погоджена з обласною держадміністрацією.

1.6.3. Копії освітньо-професійних програм, освітньо-кваліфікаційних характеристик, навчальних планів, затверджених вченою радою університету, науково-методичними комісіями відповідних напрямів підготовки, науково-методичним центром вищої освіти, департаментом вищої освіти.

1.6.4. Інформація про кількісні показники матеріально-технічного, науково-методичного та кадрового забезпечення освітньої діяльності, наявність бібліотеки та обсяг її фондів, відомості про інформаційну базу відповідно до нормативів, затверджених в установленому порядку.

1.7. Ліцензійні матеріали затверджуються вченою радою університету і подаються до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України в одному примірнику.


2. Вимоги до формування справи

2. Для зберігання справ з ліцензування в архіві ДАК необхідно дотримуватись таких вимог до формування справи:

2.1. Справи з ліцензування на одну спеціальність готуються у 2-х томах.

2.2. Том не повинен перевищувати 250 аркушів (30-40 мм завтовшки). Справи навчального закладу можуть складатися з декількох томів.

2.3. Справи до архіву подаються в швидкозшивачі без файлів з пронумерованими сторінками (наскрізна нумерація), завірені підписом керівника та печаткою навчального закладу.

2.4. Папка повинна відповідати об’єму кількості аркушів у справі.

2.5. У перший том, згідно з Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», постановами Кабінету Міністрів України від 29.08.03 р. № 1380 «Про ліцензування освітніх послуг», наказом Міністерства освіти і науки України від 24.12.03. № 847, Основними правилами роботи архіву ДАК та Доповненнями до Основних правил роботи архіву ДАК, до архіву ДАК роздаються справи, до яких входять такі документи:

2.5.1. Реєстраційна картка Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

2.5.2. Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України про проведення ліцензійної експертизи.

2.5.3. Висновки Експертної комісії.

2.5.4. Висновки експертів Експертної ради ДАК.

2.5.5. Заява.

2.5.6. Копія статуту БДПУ, довідка про включення до Єдиного державного реєстру.

2.5.7. Лист-підтримка органів виконавчої влади.

2.5.8. Концепція.

2.5.9. Кадрове забезпечення (таблиця).

2.5.10. Оренда приміщення (угоди).

2.5.11. Копії ліцензій та сертифікату.

2.5.12. Затверджені в установленому порядку навчальний план; варіативні частини освітньо-професійної програми (ОПП), освітньо-кваліфікаційної характеристики (ОКХ), а також титульна та перша сторінка стандарту ОПП та ОКХ.

2.5.13. Відомості про соціальну інфраструктуру закладу освіти, матеріально-технічне та навчально-методичне забезпечення заявлених видів чи напрямів освітньої діяльності;

2.5.14. Таблиця відповідності щодо ліцензування.

2.6. У другий том включається решта документів, які входять до переліку постанови Кабінету Міністрів України від 29 серпня № 1380 «Про ліцензування освітніх послуг», наказу Міністерства освіти і науки, України від 24.12.2003 № 847 для проходження ліцензійної експертизи.


3. Вимоги до ліцензування

3.1. Забезпечення спеціальності на час ліцензування повинно бути достатнім для першого і другого навчальних років, а надалі – на кожен навчальний рік, наступний за поточним.

3.2. Забезпечення навчальною літературою вважається 100% при наявності одного підручника (посібника) за списком літератури, рекомендованої робочою програмою дисципліни, на 3 студентів.

3.3. Наявні приміщення (навчальні, навчально-виробничі, побутові, спортивні та інші) повинні відповідати санітарним нормам і правилам, державним будівельним нормам України ДБН В2.2-3-97 "Будинки та споруди навчальних закладів", що затверджені наказом Держкоммістобудування України від 27.06.1996 N 117.

3.4. Для вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації кількість лекційних годин на одного викладача не може перевищувати 250 на рік при загальній кількості дисциплін не більше 4.

3.5. Відповідність науково-педагогічної спеціальності викладача визначається його спеціальністю за дипломом про освіту, науковою спеціальністю, науковим ступенем, ученим званням або проходженням науково-педагогічного стажування з відповідної дисципліни.

3.6. Кваліфікаційні вимоги до педагогічних, науково-педагогічних та керівних працівників визначаються Законами України та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, що зареєстровані Міністерством юстиції України.

3.7. Матеріально-технічне забезпечення для заочної форми навчання розраховується з коефіцієнтом 0,2 відносно нормативів для денної форми навчання. Методичне забезпечення повинно бути 100% з розрахунку 1 комплект методичних матеріалів з кожної дисципліни на 1 студента.  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   44


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка