Зм назви тем та анотований зміст Кількість годинСкачати 69.01 Kb.
Дата конвертації26.03.2016
Розмір69.01 Kb.

Самостійна робота студентів, її тематика, обсяг

ЗМ

Назви тем та анотований зміст

Кількість

годин

Денна форма

1

Тема 1.1. Технологія аналізу наукового тексту. Розташування нової інформації.

Поняття композиції в науковому тексті. Основні компоненти композиції. Поділ тексту на абзаци. Абзац як архітектонічна одиниця наукового тексту. Структурні, або композиційні види абзацу.

Зв’язок речень в абзаці і в тексті. Типи зв'язку: ланцюгова і паралельна. Засоби зв′язку: лексичний повтор, займенниковий повтор, синтаксичний повтор. Смисловий аналіз речення. Роль першого речення в абзаці.

Інформативний центр речення.5
Тема 1. 2. Культура читання наукового тексту.

Професійне читання наукового тексту. Інформаційно-пошукове, аналітико-критичне, творче читання наукового тексту.

Операції читання: сприйняття елементів друкованого тексту; декодування (розуміння), первинна мислительна обробка та інтерпретація вилученої інформації.

Операційна оборобка наукового тексту: поділ тексту на смислові частини, сортування смислових частин за їх значенням, групування їх за певними ознаками, виділення існуючих між ними залежностей); співвідношення вилученої інформації з існуючими знаннями; "згортання" інформації, зведення її до основних положень. Виписки, помітки в науковому тексті.5

2

Тема 2.1. Використання словників і довідкової літератури в роботі з науковим текстом. Способи викладу матеріалу в науковому тексті.

Способи викладу матеріалу в науковому тексті: опис, міркування, розповідь, повідомлення. Їх мета, структурні компоненти, мовні особливості. Міркування-визначення, міркування-порівняння, міркування-доказ і міркування загального типу.5
Тема 2.2. Тези як вид наукових текстів

Тези та їх види: прості, основні, складні, похідні, оригінальні. Структура тез: вступ (теза); основна частина; висновки.5

3

Тема 3.1. Конспектування наукових джерел

Конспект як аналітико-синтетична переробка інформації вихідного тексту. Мета конспектування – вияв, систематизація, узагальнення найбільш цінної інорформації. Види конспектування. Власна оцінка оброблених джерел. Графічні засоби оформлення конспекту (використання кольору для виділення інформативних блоків у тексті). Редагування конспекту.5
Тема 3.2. Анотування наукового джерела.

Мета анотування. Об’єкти анотування: наукова стаття, монографія, дисертація, посібник та ін. ії. Вимоги до анотування наукового джерела: внутрішньо логічна композиція, відбір відомостей, їх формулювання і розташування; мова анотації; стислість. Етапи анотування наукового джерела. Модель довідково-рекомендаційної анотації наукового джерела: вступна частина (вихідні дані джерела), основна частина (перелік основних проблем та/або висновків тексту-джерела), заключна частина (актуальність і адресат джерела). Мовні стандарти для складання анотації.5

4

Тема 4.1. Реферування наукового джерела

Реферативне читання наукових джерел за фахом. Основні функції реферату: інформаційна, пошукова. Об’єкти реферування: наукові статті, розділи з книг, патентні документи, депоновані рукописи. Класифікація рефератів: за належністю до певної галузі знань, способом характеристики первинного документу, кількістю джерел реферування (монографічні, реферати-фрагменти, оглядові або зведені, групові; за формою викладу (текстові, табличні, ілюстровані або змішані); за обсягом або глибиною розгортання теми. Вимоги до тексту реферату: конкретність, точність викладу думок автора, чіткість, лаконічність, дотримання стилю, обсяг. Основні способи реферативного викладу тексту: Мовні кліше для підготовки реферату наукового джерела.

Редагування наукового тексту. Види редагування: вичитка; скорочення; обробка; переробка.


5
Тема 4.2. Мовне оформлення наукових робіт

Мова і стиль викладу у науковій роботі. Вибір теми. Принципи вибору теми. Визначення структури наукової роботи. Складання робочого плану. Шляхи наукового пошуку та аналізу обраної теми.

Програма наукового дослідження та його понятійний апарат. Методи наукових досліджень. Створення тексту науково-дослідної роботи.

Композиційна організація наукового тексту: розділ, параграф, шрифтове виділення, графічне оформлення.

План наукового тексту. Заголовок наукового тексту.

Узгодження назви і змісту розділів з темою дослідження. Змістова насиченість і змістова коректність наукової інформації в основній частині. Збереження концептуальної ідеї дослідження. Логіка переходів від одного параграфа до наступного. Стилістична одноманітність формулювань.

Дотримання принципу авторської скромності.


5

5

Тема 5.1-5.2. Редагування наукових текстів

Перевірка "чорнового" варіанту тексту наукової роботи: уточнення, доповнення, редагування. Посилання як сукупність бібліографічних відомостей про цитовану працю. Роль посилань у тексті, їх кількість і потреба. Вимоги до посилань. Цитування. Види цитат: цитати-тези або докази; цитати-аргументи. Загальні вимоги до цитування. Цитування з першоджерел. "Непряме" цитування. Типові помилки при цитуванні. "Некоректне цитування" з наукових джерел. Компіляція і плагіат. Мовні кліше при цитуванні наукових джерел.

Оформлення списку використаних джерел: у порядку появи посилань у тексті; в алфавітному порядку. Оформлення електронних джерел інформації.

Мовні недоліки наукових (курсових, дипломних, магістерських) робіт. Лексичні помилки: змішування паронімів, мовленнєва недостатність і надмірність. Експресивно забарвлені слова в неекспресивному мовленні, немотивоване використання розмовних, просторічних слів, вульгаризмів, застарілих слів і неологізмів, неправильне вживання слів з переносним значенням. Помилки у вживанні фразеологічних зворотів, синонімів, неправильне використання запозиченої лексики.5

6

Тема 6.1. Різновиди апробації результатів наукового дослідження

Різновиди апробації результатів наукового дослідження: наукова стаття, науковий виступ, монографія, навчальний посібник. Наукова стаття як один із видів наукових публікацій.

Вимоги до змісту, форми, мови наукової статті. Основні компоненти наукової статті. Обсяг наукової статті. Види наукової статті: за змістом, читацьким призначенням, кількістю авторів. Методи написання статті: конструктивно-синтетичний; критико-аналітичний. Етапи роботи над науковою статею, визначення мети, написання статті. Підготовка першого варіанту статті на основі плану (тез).


5
Тема 6.2. Науковий відгук і наукова рецензія

Види відгуків. Обсяг відгуку. Вимоги до відгуку-характеристики: оцінювання актуальності, повноти і завершеності роботи, напрямів упровадження одержаних результатів, умінь студента працювати з науковою і довідковою літературою (в тому числі іноземною мовою), з електронними ресурсами; характеристика рівня розвитку дослідницьких навичок, ступеня самостійності, умінь організувати роботу над змістом структурних частин).

Обґрунтування цінності отриманих результатів і висновків, їх відповідність поставленим цілям і завданням, оцінювання новизни практичної частини. Дотримання графіку виконання роботи і відповідальності виконавця, його організованості, підтвердження готовності виконаної роботи до захисту. Відгук-рецензія, його функції (інформувальна, оцінювальна, прагматична, рекламна). Основні тематичні блоки наукової рецензії: автор, уявний адресат, призначення, основні прийоми. Вибір об’єкта рецензування. Критерії оцінки до наукового твору. Етапи підготовки відгуку-рецензії.

Визначення предмета наукового аналізу (доповідь, реферат, журнальна стаття, твір-есе, автореферат, дисертація тощо). Вимоги до відгуку-рецензії: повнота, глибина, всебічність розкриття теми; новизна та актуальність поставлених завдань і проблем (для певної галузі знань, розв'язання практичних завдань тощо); коректність аргументації і системи доказів; достовірність результатів; переконливість висновків; творче використання наукової i методичної лiтератури з означеної проблеми; повнота списку використаних джерел; ступінь самостійності автора рецензованої роботи.Мова наукового тексту. Культура цитування.

5
Загалом

60
База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка